Vertaa PF-selostetta

PARAMAX FORTE tabletti 1000 mg, PARAMAX JUNIOR tabletti 250 mg, PARAMAX RAP tabletti 500 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 PARAMAX Junior 250 mg tabletti sisältää parasetamolia 250 mg.

1 PARAMAX Rap 500 mg tabletti sisältää parasetamolia 500 mg.

1 PARAMAX Forte 1000 mg tabletti sisältää parasetamolia 1000 mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tilapäisesti kuumeen alentaminen.

Lievien ja kohtalaisten kiputilojen, kuten päänsäryn, hammassäryn, kuukautiskipujen, lihas- ja nivelkipujen ja postoperatiivisen kivun oireenmukainen hoito.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat (>40 kg) lapset ja nuoret: 500 mg –1000 mg suun kautta 4-6 tunnin välein 1-3 kertaa vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat

Lapset 3-12 -vuotiaat:

Parasetamolin kerta-annos lapsilla on 15 mg / painokilo, korkeintaan kolme kertaa vuorokaudessa.

17-25 kg: 250 mg suun kautta 4-6 tunnin välein 1-3 kertaa vuorokaudessa.

25-32 kg: 250 mg –500 mg suun kautta 4-6 tunnin välein 1-3 kertaa vuorokaudessa.

Yli 32 kg: 500 mg suun kautta 4-6 tunnin välein 1-3 kertaa vuorokaudessa.

Alle 3-vuotiaille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Maksan ja/tai munuaisten vajaatoiminnassa:

Potilailla, jotka kärsivät maksan tai munuaisten vajaatoiminnasta tai Gilbertin syndroomasta, annostuksen tulee olla pienempi tai annosten välin pidempi.

Antotapa

Suun kautta.

Niele tabletti vesilasillisen kanssa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Maksatoksisia vaurioita voi ilmetä, vaikka aikaisemmin ei olisi todettu maksan toiminnan häiriöitä, jos parasetamolia nautitaan yliannostuksella (aikuisilla yli 6 g) pidemmän aikaa.

Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on maksan tai munuaisten kohtalainen tai vaikea vajaatoiminta. Pitkäaikaiskäytössä parasetamoli saattaa lisätä munuaisvaurioriskiä.

Parasetamolin ja flukloksasilliinin samanaikaisessa annossa on noudatettava varovaisuutta, koska suurentuneen anionivajeen aiheuttaman metabolisen asidoosin (HAGMAn) riski on suurentunut etenkin potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis, aliravitsemus tai muu glutationivajeen syy (esim. krooninen alkoholismi), samoin kuin käytettäessä parasetamolista enimmäisannoksia päivittäin. Tarkkaa seurantaa, mukaan lukien virtsan 5-oksoproliinin mittaamista, suositellaan.

Yhteisvaikutukset

Parasetamoli metaboloituu maksaentsyymi sytokromi P450 kautta (katso kohta Farmakokinetiikka Farmakokinetiikka). Samanaikainen käyttö CYP 450 entsyymi-indusoijien, kuten tiettyjen unilääkkeiden/rauhoittavien lääkkeiden, antiepileptien (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini) ja rifampisiinin kanssa lisää parasetamolin mahdollisten toksisten metaboliittien muodostumista ja maksatoksisuuden ilmenemistä. Metoklopramidi saattaa nopeuttaa ja kolestyramiini vähentää parasetamolin imeytymistä.

Varfariinin antikoagulanttivaikutus saattaa lisääntyä parasetamolin pitkäaikaiskäytön seurauksena. Alkoholi saattaa lisätä parasetamolin maksatoksisuutta. Probenesidi hidastaa useiden parasetamolin metaboliittien eliminaatiota ja saattaa näin lisätä parasetamolin maksatoksisuutta.

On syytä varovaisuuteen, kun parasetamolia käytetään samanaikaisesti flukloksasilliinin kanssa, sillä samanaikaiseen käyttöön on liittynyt suurentuneesta anionivajeesta johtuvaa metabolista asidoosia etenkin niillä potilailla, joilla on riskitekijöitä. (Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.)

Raskaus ja imetys

Raskaus

Raskaana olevista naisista saatu suuri määrä tietoa ei viittaa epämuodostumien aiheutumiseen eikä toksisuuteen sikiölle/vastasyntyneelle. Epidemiologiset tutkimukset parasetamolille kohdussa altistuneiden lasten neurologisesta kehityksestä eivät ole antaneet ratkaisevia tuloksia. Mikäli kliinisesti katsotaan tarpeelliseksi, voidaan parasetamolia käyttää raskauden aikana; sitä olisi kuitenkin käytettävä pienimmällä vaikuttavalla annoksella ja lyhimmän mahdollisen ajan sekä mahdollisimman harvoin.

Imetys

Parasetamolia voi suositelluilla annoksilla käyttää imetyksen aikana. Parasetamolia erittyy jonkin verran äidinmaitoon, mutta suositeltua annosta käytettäessä on epätodennäköistä, että sillä olisi vaikutusta lapseen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Parasetamolilla ei suositeltua annosta käytettäessä ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Hyvin yleinen (≥1/10)

Yleinen (≥1/100, <1/10)

Melko harvinainen (≥1/1000, <1/100)

Harvinainen (≥1/10 000, <1/1000)

Hyvin harvinainen (<1/10 000, tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin))

Veri ja imukudos

hyvin harvinainen: trombosytopenia, leukopenia, agranulosytoosi, pansytopenia

Hermosto

yleinen: uneliaisuus

melko harvinainen: huimaus, uneliaisuus, hermostuneisuus

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

melko harvinainen: kurkun polte

hyvin harvinainen: bronkospasmi (analgeettinen astma)

Ruoansulatuselimistö

yleinen: pahoinvointi, oksentelu

melko harvinainen: ripuli, mahakipu (mukaan lukien krampit ja polte), ummetus

Iho ja ihonalainen kudos

harvinainen: punoitus

hyvin harvinainen: hyvin harvoin on raportoitu vakavia ihoreaktioita

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

melko harvinainen: päänsärky, hikoilu, alilämpö

hyvin harvinainen: voimakkaat yliherkkyysreaktiot (Quincken ödeema, hengenahdistus, verenpaineen aleneminen, jopa shokki)

Maksatoksisuus, katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Kliiniset/epidemiologiset tiedot antavat näyttöä siitä, että pitkäaikainen analgeettien käyttö voi johtaa nefropatiaan mukaanlukien papillaarisen nekroosin ja interstitiaaliseen nefriittiin sekä sekundääriseen pyelonefriittiin.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 FIMEA

Yliannostus

Parasetamoli metaboloituu maksassa glukuronidi- ja sulfaattikonjugaateiksi. Parasetamolin yliannostuksessa, kun nämä metaboliareitit kyllästyvät, parasetamolin toksisen metaboliitin muodostuminen lisääntyy. Glutationi inaktivoi tätä metaboliittia. Kun glutationia ei ole saatavilla, toksinen metaboliitti aiheuttaa maksasoluissa vaurioita. Antidootti, asetyylikysteiini lisää maksan glutationivarastoja.

Myrkylliset annokset:

5 g 24 tunnin aikana 3 ½ vuotiaille lapsille, 15-20 g aikuisille ja 10 g alkoholisteille on johtanut kuolemaan. Terveillä maksavaurioita aiheuttava myrkyllinen parasetamoliannos on 150 mg/kg. Aliravitsemus, nestehukka ja entsyymi-induktiota aiheuttava lääkitys, kuten tietyt antiepileptit (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini), rifampisiini ja mäkikuisma sekä alkoholin säännöllinen suurkulutus ovat maksavaurioiden riskitekijöitä, ja näitä käytettäessä maksavaurioita voi ilmetä jopa vähäisellä parasetamolin yliannostuksella. Jopa subakuutti ”terapeuttinen” yliannostus annoksilla 6 g/päivä yli viikon ajan tai 20 g 2-3 päivän ajan johti myrkyllisiin vaikutuksiin.

Oireet:

Yliannostuksen ensioireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja vatsakipu. Maksavaurion kliiniset oireet tulevat esille vasta muutaman päivän kuluttua. Akuutti tubulaarinen nekroosi voi kehittyä. Sydämen rytmihäiriöitä, sydämen vajaatoimintaa ja haimatulehdusta on raportoitu.

Hoito:

Hoitona heti yliannostuksen jälkeen on mahantyhjennys ja aktiivihiilen käyttö.

Jos nautittu parasetamoliannos on yli 125 mg / kg tai parasetamolipitoisuudet ylittävät seuraavat arvot: 1350 µmol / l 4 tunnin, 990 µmol/ l 6 tunnin ja 660 µmol / l 9 tunnin kuluttua lääkkeen nauttimisesta, tulee asetyylikysteiinihoito aloittaa mahdollisimman pian, mikäli mahdollista 10 tunnin sisällä yliannostuksesta. Asetyylikysteiini laimennetaan 5 % glukoosiin ja sitä infusoidaan ensin 150 mg/kg 15 minuutissa, jatkossa 50 mg/kg 4 tunnissa ja 100 mg/kg 16 tunnissa eli yhteensä 300 mg/kg. Asetyylikysteiinihoidosta voi olla hyötyä vielä 24-72 tuntia yliannoksen oton jälkeenkin. Antihistamiinihoito on usein tarpeen, sillä asetyylikysteiini voi aiheuttaa anafylaktisia oireita.

Mikäli suonensisäinen asetyylikysteiinihoito ei ole mahdollista, voidaan vaihtoehtoisesti antaa metioniiniä suun kautta annosteltuna 1 g (lapsille) tai 3 kertaa 3 g (aikuisille).

Parasetamolimyrkytyksessä on syytä konsultoida Myrkytystietokeskusta p. 0800 147 111.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut analgeetit ja antipyreetit, anilidit

ATC-koodi: N02BE01

Parasetamolilla on samankaltainen analgeettinen ja antipyreettinen vaikutus kuin salisylaateilla. Parasetamolilla on kuitenkin vain heikko anti-inflammatorinen vaikutus, koska se estää vain heikosti perifeeristä prostaglandiinisynteesiä. Toisin kuin monet muut ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet parasetamoli ei aiheuta haavaumia suolistokanavassa. On olemassa näyttöä erillisestä aivojen prostaglandiinisynteesin inhibitiosta. Lisäksi parasetamoli inhiboi endogeenisten pyrogeenien vaikutusta hypotalaamisessa lämmönsäätelykeskuksessa. Parasetamolilla ei ole vaikutusta trombosyyttiaggregaatioon eikä vuotoaikaan.

Farmakokinetiikka

Parasetamoli imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti GI-kanavasta. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 30-60 minuutissa. Ruoka hidastaa imeytymistä. Parasetamoli jakaantuu varsin yhtenäisesti elimistön nesteisiin ja sitoutuu heikosti plasman proteiineihin (<20 %). Keskimääräinen jakaantumistilavuus on 0.9 l/kg. Parasetamoli metaboloituu lähes täydellisesti (>95 %) maksassa pääasiassa glukuronidi- ja sulfaattikonjugaateiksi (yhteensä n. 90 %). Pieni osa (< 5 %) metaboloituu CYP 2E1 katalysoimana. Tämän reitin välivaiheessa syntyy toksista N-asetyyli-p-betsokinoni-imiiniä, joka normaalisti sidotaan glutationilla ja eritetään elimistöstä kysteiini- ja merkaptuurikonjugaatteina. Parasetamolin keskimääräinen näennäinen puoliintumisaika plasmassa on 2,3 tuntia. Metaboliitit erittyvät lähes yksinomaan munuaisten kautta. Vaikeassa munuaisten tai maksan vajaatoiminnassa metabolia ja metaboliittien eliminaatio on hidastunut.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Hiirillä ja rotilla parasetamoli on pitkäaikaisaltistuksessa aiheuttanut GI-kanavan vaurioita, verenkuvanmuutoksia sekä maksan ja munuaisten parenkyymivaurioita jopa kuolioita.

Muutokset johtuvat parasetamolin vaikutusmekanismista (katso kohta Farmakodynamiikka Farmakodynamiikka). Myös ihmisistä on löydetty myrkyllisiä metaboliitteja. Kynnysannokset näille muutoksille ovat kymmeniä kertoja suurempia kuin kliinisesti käytettävät annokset. Parasetamolin pitkäaikaiskäytössä ihmisillä havaitun maksatoksisuuden vuoksi (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) parasetamolia ei suositella käytettäväksi pitkiä aikoja.

Pitkäaikaistutkimukset rotilla ja hiirillä osoittivat ettei parasetamoli ole genotoksinen, teratogeeninen tai karsinogeeninen ei-maksatoksisilla annoksilla. Parasetamoli läpäisee istukan. Tavanomaisia tutkimuksia, joissa on käytetty nykyisin hyväksyttyjä standardeja lisääntymis- ja kehitystoksisuuden arviointiin, ei ole saatavissa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Povidoni

Mikrokiteinen selluloosa

Natriumtärkkelysglykolaatti

Steariinihappo

Magnesiumstearaatti.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

PARAMAX Junior 250 mg: 5 vuotta.

PARAMAX Rap 500 mg: 5 vuotta.

PARAMAX Forte 1000 mg: PVC/Al läpipainopakkaus 4 vuotta, tablettipurkki 5 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PARAMAX FORTE tabletti
1000 mg (J) 30 kpl (2,46 €), 100 kpl (7,23 €)
PARAMAX RAP tabletti
500 mg (J) 100 kpl (3,67 €)

Itsehoito

PARAMAX FORTE tabletti
1000 mg (J) 5 fol (2,50 €), 10 fol (4,02 €), 15 fol (6,00 €)
PARAMAX JUNIOR tabletti
250 mg (J) 10 fol (2,55 €)
PARAMAX RAP tabletti
500 mg (J) 10 fol (2,20 €), 20 fol (3,52 €), 30 fol (5,09 €), 30 kpl (5,09 €)

PF-selosteen tieto

PARAMAX Junior 250 mg: 10 tablettia (itsehoito) PVC/Al läpipainopakkauksessa.

PARAMAX Rap 500 mg: 10 ja 20 tablettia (itsehoito) PVC/Al läpipainopakkauksessa. 30 tablettia (itsehoito) PVC/Al läpipainopakkauksessa ja tablettipurkissa (purkki HD-PE muovia ja suljin LD-PE muovia), 100 tablettia tablettipurkissa (purkki HD-PE muovia ja suljin LD-PE muovia).

PARAMAX Forte 1000 mg: 5, 10 ja 15 tablettia (itsehoito) PVC/Al läpipainopakkauksessa, 30 ja 100 tablettia tablettipurkissa (purkki HD-PE muovia ja suljin LD-PE muovia).

Kaikkia vahvuuksia ja pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

PARAMAX Junior 250 mg tabletti: valkoinen, pyöreä jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 10 mm.

PARAMAX Rap 500 mg tabletti: valkoinen, kapselimallinen, jakouurteellinen tabletti, jonka pituus on 18 mm ja leveys 7,5 mm.

PARAMAX Forte 1000 mg tabletti: valkoinen, kapselinmallinen, jakouurteellinen tabletti, jonka pituus on 22,5 mm ja leveys 9 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisohjeita.

Korvattavuus

PARAMAX FORTE tabletti
1000 mg 30 kpl, 100 kpl
PARAMAX RAP tabletti
500 mg 100 kpl

  • Peruskorvaus (40 %).

PARAMAX FORTE tabletti
1000 mg 5 fol, 10 fol, 15 fol
PARAMAX JUNIOR tabletti
250 mg 10 fol
PARAMAX RAP tabletti
500 mg 10 fol, 20 fol, 30 fol, 30 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N02BE01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

10.05.2022

Yhteystiedot

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna


03-615 600
www.vitabalans.com