Vertaa PF-selostetta

TRIMETIN tabletti 100 mg, 160 mg, 300 mg

not_interestedSaatavuushäiriö

Ei saatavilla

TRIMETIN tabletti

  • 160 mg100 kpl22.03.2024 - 30.06.2024

Saatavilla

Saman valmisteen muut pakkaukset ja/tai vaihtokelpoiset valmisteet

TRIMETIN tabletti

  • 160 mg10 kpl

TRIMOPAN tabletti, kalvopäällysteinen

  • 160 mg10 fol, 20 fol, 100 kpl

Muut samaa lääkeainetta sisältävät valmisteet

TRIMETIN tabletti

  • 100 mg30 kpl, 100 kpl

TRIMOPAN oraalisuspensio

  • 10 mg/ml100 ml

TRIMOPAN tabletti

  • 300 mg5 fol

TRIMOPAN tabletti, kalvopäällysteinen

  • 100 mg30 kpl, 100 kpl

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 tabletti sisältää 100 mg, 160 mg tai 300 mg trimetopriimiä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks.kohta 6.1.

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Akuuttien virtsatieinfektioiden hoito.

Kroonisten virtsatieinfektioiden jatkohoito.

Trimetopriimi sopii erityisesti potilaille, joilla on yliherkkyyttä sulfonamideille ja nitrofurantoiinille. Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssi ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuisille yleensä 160 mg 2 kertaa vuorokaudessa.

Akuuteissa virtsatieinfektioissa voidaan antaa myös 300-320 mg kerran vuorokaudessa.

Kroonisten virtsatieinfektioiden estohoitoon 100 mg yöksi.

Antotapa

Tabletit niellään runsaan nesteen kanssa. Potilaan on myös hyvä juoda runsaasti nestettä hoidon aikana, sillä runsaat virtsamäärät edesauttavat hyvän hoitotuloksen saavuttamista.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys trimetopriimille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille, vaikeat maksasairaudet, vaikea munuaisten vajaatoiminta, malabsorptiotilat, foolihapon puute tai foolihappotasoon vaikuttava muu lääkitys.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Trimetopriimin eliminaatio hidastuu munuaisten vajaatoiminnassa ja annosväliä on siksi syytä pidentää.

Yhteisvaikutukset

Trimetopriimi voi nostaa fenytoiinin, digoksiinin, dapsonin ja tsidovudiinin pitoisuutta plasmassa ja tehostaa niiden vaikutusta.

Dapsoni voi nostaa seerumin trimetopriimipitoisuutta ja rifampisiini alentaa sitä.

Trimetopriimi saattaa lisätä siklosporiinin munuaistoksisuutta ja diureettien aiheuttaman hyponatremian vaaraa.

Foolihapon puutteesta johtuvien trimetopriimin haittojen, mm. megaloblastisen anemian, vaara voi lisääntyä samanaikaisen pyremetamiini-, metotreksaatti-, fenytoiini- tai barbituraattihoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Trimetopriimi läpäisee istukan ja sitä siirtyy äidinmaitoon. Raskauden aikainen käyttö on toistaiseksi katsottava vasta-aiheiseksi ja tulee kysymykseen vain erityisen perustelluissa tilanteissa. Koska trimetopriimia siirtyy runsaasti äidinmaitoon, on imettäminen syytä keskeyttää hoidon ajaksi.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

TRIMETIN-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, TRIMETIN-tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (1-10 %): Trimetopriimin tavallisimmat haitat ovat annoksesta riippuvat pahoinvointi ja ihottumat.

Melko yleiset (0,1-1 %): Oksentelu, kutina, glossiitti.

Harvinaiset (0,01< 0,1 %): Megaloplastinen anemia ja muut verenmuodostuksen häiriöt ovat harvinaisia ja foolihapon puutteeseen liittyviä.

Hyvin harvinaiset (< 1/10000): Pitkäaikaiskäytössä ilmenneitä, trimetopriimiin yhdistettyjä vakavia haittoja ovat aseptinen meningiitti, kolestaasi, anafylaktinen sokki, lääkekuume, vaikeat ihoreaktiot ja pseudomembranoottinen koliitti.

Haittavaikutusten vaara on selvästi vähäisempi käytettäessä trimetopriimia yksin kuin käytettäessä trimetopriimi-sulfonamidiyhdistelmää.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Suuret annokset voivat aiheuttaa pahoinvointia ja ihottumaa. Tehostettu diureesi nopeuttaa trimetopriimin eliminaatiota. Pitkäaikaiseen yliannostukseen liittyvää verenmuodostuksen häiriötä voidaan hoitaa kalsiumfolinaatilla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet

ATC-koodi: J01EA

Trimetopriimi on antibakteerinen diamino-pyrimidiinijohdos. Trimetopriimi estää bakteerien dihydrofoolihapporeduktaasia estämällä dihydrofoolihapon pelkistymistä tetrahydrofoolihapoksi ja häiritsee siten bakteereille tärkeän kofaktorin toimintaa. Trimetopriimin kirjo on laaja sekä grampositiivisiin että gramnegatiivisiin bakteereihin. Trimetopriimille herkkiä ovat mm. Enterobacter, E.Coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Hafnia ja Salmonella sekä Haemophilus influenzae ja H.ducreyi. Myös toksoplasmat ja plasmodit ovat osoittautuneet trimetopriimille herkiksi. Useimmat anaerobiset lajit ovat resistenttejä. Resistentteihin kantoihin kuuluvat myös Neisseriat, Pseudomonas, mykobakteerit ja gonokokki.

Farmakokinetiikka

Trimetopriimi imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti ruoansulatuskanavasta. Huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan noin 2-3 tunnin kuluessa oraalisesta annosta. Trimetopriimi jakautuu kudoksiin tasaisesti ja pitoisuus kudoksissa on suurempi kuin plasmassa muualla paitsi selkäydinnesteessä, jossa pitoisuudet ovat neljäsosasta puoleen veressä olevasta pitoisuudesta. Trimetopriimista sitoutuu noin

45 % plasman proteiineihin. Sen puoliintumisaika on n. 10-12 tuntia. 10-20 % annetusta trimetopriimista metaboloituu maksassa. Noin 90 % annetusta trimetopriimista erittyy muuttumattomana munuaisten kautta, mutta pieniä määriä on mitattavissa ulosteesta. Kerta-annon jälkeen annoksesta erittyy 40-60 % virtsaan 24 tunnin kuluessa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Suuret trimetopriimiannokset ovat aiheuttaneet rotilla sikiövaurioita ja kaniineilla keskenmenoja. Trimetopriimin LD50 hiirelle on 7 g/kg suun kautta annettuna.

Trimetopriimi ei osoittautunut mutageeniseksi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Glyseroli 85 %

Kalsiumvetyfosfaatti dihydraatti

Krospovidoni

Magnesiumstearaatti

Mikrokiteinen selluloosa

Natriumlauryylisulfaatti

Povidoni

Vedetön kolloidinen piidioksidi.

Yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

Kestoaika

TRIMETIN 100 mg tabletti:

5 vuotta.

TRIMETIN 160 mg tabletti:

5 vuotta.

TRIMETIN 300 mg tabletti:

5 vuotta.

Säilytys

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TRIMETIN tabletti
100 mg 30 kpl (6,50 €), 100 kpl (14,91 €)
160 mg 10 kpl (4,00 €), 100 kpl (28,46 €)
300 mg 5 fol (4,06 €), 10 fol (6,42 €)

PF-selosteen tieto

TRIMETIN 100 mg tabletti:

30 ja 100 tablettia tablettipurkissa (purkki HD-PE muovia ja suljin LD-PE muovia).

TRIMETIN 160 mg tabletti:

10, 20 ja 100 tablettia tablettipurkissa (purkki HD-PE muovia ja suljin LD-PE muovia).

TRIMETIN 300 mg tabletti:

5 ja 10 tablettia läpipainopakkauksessa (PVC/PVdC/Al).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

TRIMETIN 100 mg tabletti:

Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 9 mm.

TRIMETIN 160 mg tabletti:

Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 9 mm.

TRIMETIN 300 mg tabletti:

Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen tabletti, jonka pituus on 18 mm ja leveys 7,5 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

TRIMETIN tabletti
100 mg 30 kpl, 100 kpl
160 mg 100 kpl

  • Peruskorvaus (40 %).

TRIMETIN tabletti
160 mg 10 kpl
300 mg 5 fol, 10 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01EA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.11.2022

Yhteystiedot

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna


03-615 600
www.vitabalans.com