Vertaa PF-selostetta

KESTOX tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg ebastiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kalvopäällysteinen tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kausittaisen ja jatkuvan allergisen riniitin, jossa joko on tai ei ole lisäoireena allerginen sidekalvotulehdus, oireiden hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuisille käytetään seuraavia annostussuosituksia:

1 kalvopäällysteinen tabletti (20 mg ebastiinia) kerran päivässä allergisen riniitin vaikeiden oireiden tapauksessa. Potilaille, joilla on lievemmät oireet, suositellaan yhtä 10 mg kalvopäällysteistä ebastiinitablettia kerran päivässä. Tätä annostusta varten on saatavilla Kestox 10 mg kalvopäällysteisiä tabletteja.

Pediatriset potilaat
12-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille suositellaan samaa annostusta kuin aikuisille.

Erityiset kohderyhmät:
Potilaat, joilla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta
Annoksen sovittaminen ei ole tarpeen hoidettaessa potilaita, joilla on lievä, kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta tai lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta.
Yli 10 mg:n annoksista ei ole kliinistä tietoa potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta; siksi kyseisten potilaiden hoidossa ei saa ylittää 10 mg:n annosta.

Antotapa:
Suun kautta.
Kalvopäällysteiset tabletit tulee ottaa pureskelematta nesteen kera.
Kestox-tabletteja voidaan ottaa ruoka-aikoina tai itsenäisesti aterioista riippumatta.

Käytön kesto:
Lääkäri päättää käytön kestosta.
Allergisen riniitin hoidossa on kliinistä kokemusta enintään 1 vuoden käytöstä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia voi ilmetä käytettäessä ebastiinia samanaikaisesti imidatsolisienilääkkeiden (kuten ketokonatsolin ja itrakonatsolin) tai makrolidiantibioottien (kuten erytromysiinin) ja tuberkuloosilääkkeiden (kuten rifampisiinin) kanssa (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Ebastiinia saa siksi määrätä vain varoen näitä vaikuttavia aineita sisältävien lääkkeiden käytön yhteydessä.
Kuten muidenkin antihistamiinien kanssa, varovaisuutta tulee noudattaa, kun ebastiinia annetaan potilaille, joilla tiedetään olevan hypokalemia. Varovaisuutta on noudatettava lääkittäessä potilaita, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakokinetiikka).

Pediatriset potilaat
Kokemus alle 12-vuotiaista lapsista on vähäistä.

Kestox sisältää natriumia
Kestox sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kalvopäällysteinen tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Ebastiinin ja ketokonatsolin, itrakonatsolin tai erytromysiinin (aineet, joiden tiedetään pitkittävän QTc-väliä) yhteisvaikutustutkimukset osoittivat yhteisvaikutuksia korkeampien plasman ebastiinitasojen muodossa ja vähäisemmässä määrin korkeampien karebastiinitasojen muodossa. Karebastiinitasojen kohoamiseen ei kuitenkaan liittynyt kliinisesti merkityksellisiä farmakodynaamisia vaikutuksia. Pelkän ketokonatsolin tai erytromysiinin antoon verrattuna QTc-väli piteni ainoastaan noin 10 ms. Ebastiinia määrättäessä on noudatettava varovaisuutta, jos potilas käyttää samanaikaisesti imidatsolisienilääkkeitä, kuten ketokonatsolia tai itrakonatsolia, tai makrolidiantibiootteja, kuten erytromysiiniä.
Farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia ilmeni käytettäessä ebastiinia samanaikaisesti rifampisiinin kanssa. Yhteisvaikutukset saattavat pienentää ebastiinin pitoisuutta plasmassa ja siten heikentää antihistamiinin tehoa.
Ebastiinin ja teofylliinin, varfariinin, simetidiinin, diatsepaamin tai alkoholin välillä ei ole havaittu yhteisvaikutuksia.

Ruuan samanaikainen nauttiminen aiheutti 1,5 – 2,0 -kertaisen nousun plasman karebastiinitasossa. Karebastiini on ebastiinin aktiivinen pääasiallinen metaboliitti. Myös AUC suureni, mutta Tmax säilyi muuttumattomana. Kliininen teho ei kuitenkaan heikentynyt.

Raskaus ja imetys

Raskaus:
On vain vähän tietoja ebastiinin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia Varmuuden vuoksi ebastiinia ei pidä käyttää raskauden aikana.

Imetys:
Ei tiedetä, erittyykö ebastiini ihmisen rintamaitoon. Ebastiinin ja sen päämetaboliitin karebastiinin suuri proteiinisidonnaisuus (> 97 %) ei viittaa siihen, että lääkeaine erittyisi rintamaitoon.
Varmuuden vuoksi ebastiinia ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys:
Ebastiinin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ihmisillä psykomotorisia toimintoja on tutkittu laajasti, eikä vaikutuksia havaittu. Ebastiinilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn suositeltuina terapeuttisina annoksina.
On kuitenkin suositeltavaa selvittää yksilöllinen reagointi ebastiinille herkkien henkilöiden tunnistamiseksi, ennen kuin potilas ajaa tai suorittaa monimutkaisia tehtäviä. Uneliaisuutta ja huimausta voi ilmetä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Haittavaikutukset

Yhdistetyssä analyysissä ebastiinilla tehdyistä lumekontrolloiduista tutkimuksista, joissa 5708 potilasta sai ebastiinia, yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen ja uneliaisuus.
Raportoidut haittavaikutukset olivat lapsilla (n = 460) samanlaisia kuin aikuisilla.
Kliinisissä tutkimuksissa ja ebastiinin markkinoille tulon jälkeisissä tutkimuksissa ilmoitetut haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa taulukossa elinjärjestelmittäin.
Haittavaikutukset on lueteltu seuraavan yleisyysluokituksen mukaisesti:
Hyvin yleinen (≥1/10)
Yleinen (≥1/100, <1/10)
Melko harvinainen (≥1/1000, <1/100)
Harvinainen (≥1/10 000, 1/1000)
Hyvin harvinainen (<1/10 000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

Yleinen

Harvinainen

Tuntematon

Immuunijärjestelmä

 

 

Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksia ja angioedeema)

 

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 

 

 

Lisääntynyt ruokahalu

Psyykkiset häiriöt

 

 

Hermostuneisuus, unettomuus

 

Hermosto

Päänsärky

Uneliaisuus

Heitehuimaus, tuntohäiriöt, makuaistin häiriöt

 

Sydän

 

 

Palpitaatiot, takykardia

 

Ruoansulatuselimistö

 

Kuiva suu

Vatsakipu, oksentelu, pahoinvointi, dyspepsia

 

Maksa ja sappi

 

 

Hepatiitti, kolestaasi, epänormaali maksantoimintatesti (transaminaasien, gamma-GT:n, alkalisen fosfataasin ja bilirubiinin nousu)

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

 

Urtikaria, ihottuma, ihotulehdus

 

Sukupuolielimet ja rinnat

 

 

Kuukautishäiriöt

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

 

Edeema, astenia

 

Tutkimukset

 

 

 

Painonnousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Kun tutkimuksissa annettiin suuria annoksia, jopa 100 mg kerran päivässä, ei havaittu kliinisesti merkitseviä oireita tai merkkejä yliannostuksesta. Ebastiinille ei ole tiedossa erityistä vasta-ainetta. Yliannostuksen sattuessa ovat tarpeen elintoimintojen valvonta, mukaan lukien EKG-valvonta, jossa arvioidaan myös QT-aikaa vähintään 24 tunnin ajan, oireenmukainen hoito ja mahanhuuhtelu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: muut antihistamiinit systeemiseen käyttöön, ATC-koodi: R06AX22

Prekliininen

In vitro ja in vivo -tutkimuksissa ebastiinilla on suuri affiniteetti H1-reseptoreihin, joita aine estää nopeasti ja valikoivasti pitkään.

Keskeiset elintoiminnot heikentyvät vain hieman; antikolinergisten vaikutusten esiintymisriski on pieni, mutta saatavilla olevien tutkimusten mukaan sitä ei voida kokonaan sulkea pois.

Oraalisen annon jälkeen ebastiini ja sen aktiivinen metaboliitti eivät läpäise veri-aivoestettä. Tämä ominaisuus liittyy väsyttävän vaikutuksen vähäisyyteen, joka on määritelty koetutkimuksissa, joissa tutkittiin ebastiinin vaikutuksia keskushermostoon.

In vitro ja in vivo -tiedot osoittavat, että ebastiini on potentti, hyvin selektiivinen histamiinin-1-reseptorien salpaaja, jolla on pitkäaikaiset vaikutukset, ja joka ei vaikuta keskushermostoon, eikä sillä ole antikolinergisiä vaikutuksia.

Kliiniset ominaisuudet

Ihoreaktiotestit osoittivat tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevän antihistamiinivaikutuksen alkavan 1 tunnin kuluttua annosta ja kestävän yli 48 tuntia. Kun ebastiinihoito lopetettiin 5 päivän kuluttua, sen antihistamiinivaikutus säilyi havaittavana yli 72 tuntia. Tämä näkyy myös pääasiallisen aktiivisen metaboliitin, karebastiinin, pitoisuuksissa plasmassa.

Toistuvan annon jälkeen perifeeristen reseptorien salpaus säilyi muuttumattomalla tasolla, ilman takyfylaksia. Nämä tulokset antavat ymmärtää, että vähintään 10 mg ebastiinia tuottaa perifeeristen H1-histamiinireseptorien nopean, voimakkaan ja pitkäaikaisen salpauksen, joka mahdollistaa antamisen kerran päivässä.

Sedatiivista vaikutusta tutkittiin farmakologisen EEG:n, kognitiivisten testien, silmän liikehermon koordinaatiotestien avulla ja subjektiivisen arvioinnin perusteella. Merkitsevää lisääntymistä sedaatiossa ei havaittu suositellulla terapeuttisella annostuksella. Nämä löydökset ovat yhdenmukaisia kliinisistä kaksoissokkotutkimuksista saatujen löydösten kanssa: ebastiinin sedatiivisten vaikutusten ilmaantuvuus on verrattavissa plaseboon.

Ebastiinin vaikutuksia sydämeen on selvitetty kliinisissä tutkimuksissa. QT-ajan pitkittymistä tai muita epätoivottuja sydänvaikutuksia ei havaittu käytettäessä suositeltuja annoksia.

Kun ebastiinia annettiin toistuvina annoksina enintään 100 mg/vrk tai 500 mg:n kerta-annoksina, syketaajus kasvoi muutamalla lyönnillä minuutissa ja QT-aika lyheni, mutta sillä ei ollut merkitsevää vaikutusta vastaavasti korjattuun QTc-aikaan.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Nielty ebastiini imeytyy nopeasti ja käy läpi laajan ensikierron aineenvaihdunnan.

Biotransformaatio/Eliminaatio

Ebastiini muuntuu lähes täydellisesti aktiiviseen metaboliittimuotoonsa, karebastiiniksi. Ebastiinin 10 mg nielemisen jälkeen havaittiin 80 – 100 ng/ml karebastiinin maksimipitoisuuksia plasmassa 2,6 – 4 tunnin jälkeen. Aktiivisen metaboliitin puoliintumisaika on 15 – 19 tuntia, josta 66 % eritetään virtsassa konjugoituneina metaboliitteina. 10 mg toistuvan päivittäisannon jälkeen saavutetaan plasmaan 130 – 160 ng/ml vakaa pitoisuus 3 – 5 päivässä.

20 mg kerta-annoksen nielemisen jälkeen ebastiinin huippupitoisuus plasmassa ilmenee 1 – 3 tunnissa ja saavuttaa 2,8 ng/ml keskitason. Metaboliitin, karebastiinin huippupitoisuus plasmassa on keskimäärin 157 ng/ml.

Yhdellä 20mg:n tabletilla saavutetaan kahteen 10 mg:n ebastiinitablettiin verrattuna suuremmat pitoisuudet plasmassa. Etenkin Cmax-arvo ylitti biologiselle samanarvoisuudelle normaalisti määritetyt rajat (90 %:n luottamusväli: 107,3–132).

Yli 97 % sekä ebastiinista että karebastiinista on sitoutunut plasman proteiineihin.

In vitro -tutkimukset ihmisen maksan mikrosomeilla osoittavat, että ebastiini metaboloituu karebastiiniksi pääasiallisesti CYP450-entsyymijärjestelmien kautta. Ketokonatsolin tai erytromysiinin (molemmat CYP450-3A4:n estäjiä) samanaikaisen antamisen jälkeen havaittiin merkitsevää lisääntymistä ebastiini- ja karebastiinipitoisuuksissa (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Iäkkäät
Iäkkäiden potilaiden elimistössä ei havaittu muutoksia farmakokinetiikassa nuoriin aikuisiin verrattuna.

Potilaat, joilla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta
Potilailla joilla on lievä, kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta ja joita hoidettiin 20 mg:n päivittäisellä ebastiiniannoksella, ja potilailla, joilla oli lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta ja joita hoidettiin 20 mg:n päivittäisellä ebastiiniannoksella, tai potilailla, joilla oli vaikea maksan vajaatoiminta ja joita hoidettiin 10 mg:n päivittäisellä ebastiiniannoksella, plasman ebastiinin ja karebastiinin pitoisuudet olivat ensimmäisenä ja viidentenä hoitopäivänä verrannolliset terveistä tutkimushenkilöistä mitattujen pitoisuuksien kanssa.

Ebastiinin ja sen metaboliittien farmakokineettinen profiili ei siis olennaisesti muutu munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla riippumatta vajaatoiminnan vaikeusasteesta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksisuutta koskeneissa eläinkokeissa rotille ja koirille annettujen suurten annosten yhteydessä todettuja löydöksiä ei oletettavasti esiinny ihmisten hoitoon tarkoitetuilla annoksilla.
Rotilla ja hiirillä tehdyissä lisääntymistoksisuutta selvittäneissä tutkimuksissa ei ilmennyt viitteitä alkiotoksisista vaikutuksista. Hedelmällisyyteen tai tiineysaikaan kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ei ollut. Ebastiinia on tutkittu in vitro ja in vivo tavanomaisissa mutageenisuuskoesarjoissa. Tutkimuksissa ei ilmennyt viitteitä mutageenisuudesta. Rotilla ja hiirillä tehdyissä pitkäaikaisissa karsinogeenisuustutkimuksissa ei myöskään saatu viitteitä karsinogeenisuudesta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin:
mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti

Tabletin päällyste:
hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 400

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

4 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

KESTOX tabletti, kalvopäällysteinen
20 mg (J) 100 fol (21,44 €)

Itsehoito

KESTOX tabletti, kalvopäällysteinen
20 mg (J) 10 fol (9,49 €), 30 fol (22,48 €)

PF-selosteen tieto

Alu-PVC/PVdC -läpipainolevy
Pakkauskoot: 10, 15, 20, 30, 50, 100 kalvopäällysteistä tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kestox 20 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä, kalvopäällystettyjä tabletteja, joissa on jakouurre yhdellä puolella, ja niiden läpimitta on 9,2 mm.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

KESTOX tabletti, kalvopäällysteinen
20 mg 100 fol

  • Peruskorvaus (40 %).

KESTOX tabletti, kalvopäällysteinen
20 mg 10 fol, 30 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R06AX22

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

15.06.2022

Yhteystiedot

OY VERMAN AB
Äyritie 8 C, PL 164
01511 Vantaa


09 279 8020
www.verman.fi
etunimi.sukunimi@verman.fi