Vertaa PF-selostetta

TROSPIUM VERMAN tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg trospiumkloridia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 93,333 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kalvopäällysteinen tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Sellaisen pakkoinkontinenssin ja/tai tiheävirtsaisuuden ja virtsaamispakon oireenmukaiseen hoitoon, jollaista saattaa esiintyä potilailla, joilla on yliaktiivinen virtsarakko (esim. detrusor-lihaksen idiopaattinen tai neurologinen yliaktiivisuus).

Annostus ja antotapa

1 tabletti kahdesti päivässä (vastaa 40 mg trospiumkloridia päivässä). Tabletti tulee ottaa kokonaisena vesilasillisen kera tyhjään vatsaan ennen aterioita.

Vakavaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (kreatiniinipuhdistuma 10–30 ml/min/1,73 m2) suositeltu annos on 1 kalvopäällysteinen tabletti kerran päivässä tai joka toinen päivä (vastaa 20 mg trospiumkloridia joka päivä tai joka toinen päivä).

Hoidon jatkumisen tarve tulee arvioida uudelleen säännöllisesti 3–6 kuukauden välein.

Pediatriset potilaat
Riittävien tietojen puuttuessa tämän tuotteen käyttöä alle 12-vuotiaille lapsille ei suositella.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille

Trospium Verman -valmiste on vasta-aiheinen potilailla, joilla on virtsaumpi, vakavia gastrointestinaalisia toimintahäiriöitä (mukaan lukien toksinen megakoolon ja vakava haavainen koliitti), myasthenia gravis, ahdaskulmaglaukooma ja takyarytmia.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Trospium Verman -valmistetta tulee käyttää varoen potilailla:

 • joilla on gastrointestinaalikanavan obstruktiivisia häiriöitä, kuten mahaportin ahtauma
 • joilla virtsantulo on estynyt ja siihen liittyvä jäännösvirtsan muodostumisen riski
 • joilla on autonominen neuropatia
 • joilla on hiatushernia
 • joilla on refluksiesofagiitti
 • joiden sydämen lyöntitiheyden ei pitäisi lisääntyä, esim. hypertyreoosia, koronaarisuonisairauksia ja kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat
 • joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta
 • joilla on munuaisten vajaatoiminta (trospiumkloridi erittyy pääasiassa munuaisten kautta). Vakavaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on todettu huomattava plasmatasojen kohoaminen. Katso kappale annostus ja antotapa).

Trospiumkloridia ei suositella vakavaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille, koska kliinisiä tutkimustuloksia tässä potilasryhmässä ei ole käytettävissä.

Ennen hoidon aloittamista tulee varmistaa, ettei tiheävirtsaisuuden, virtsaamispakon ja pakkoinkontinenssin syy ole elimellinen, kuten esim. sydänsairaus, munuaissairaus, runsas juominen, virtsaelinten tulehdus tai kasvain.

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö, ei pidä käyttää Trospium Verman 20 mg -valmistetta.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset:

Seuraavia farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia saattaa esiintyä:

 • amantadiinin, trisyklisten masennuslääkkeiden, kinidiinin, antihistamiinien ja disopyramidin antikolinergisten vaikutusten lisääntyminen
 • beetasympatomimeettien takykardisen vaikutuksen lisääntyminen, ja
 • prokineettisten aineiden (esim. metoklopramidi, sisapridi) tehon heikkeneminen.

Koska trospiumkloridi voi vaikuttaa ruuansulatuskanavan motiliteettiin ja eritykseen, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että se vaikuttaisi muiden samanaikaisesti annettujen lääkkeiden imeytymiseen.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset:

Guarkumia, kolestyramiinia ja kolestipolia sisältävät lääkeaineet saattavat heikentää trospiumkloridin imeytymistä. Tästä syystä näitä lääkeaineita ei suositella otettaviksi samanaikaisesti trospiumkloridin kanssa.

Trospiumkloridin metabolisia yhteisvaikutuksia on tutkittu in vitro vaikuttavan aineen metaboliaan liittyvillä sytokromi P450-entsyymeillä (P450 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4). Vaikutuksia niiden metaboliseen aktiivisuuteen ei havaittu. Metaboliset yhteisvaikutukset eivät ole todennäköisiä, koska trospiumkloridi metaboloituu vain vähäisessä määrin ja koska esterihydrolyysi on ainoa merkittävä metaboliareitti.

Raskaus ja imetys

Trospiumkloridin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole kliinistä tietoa.

Eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen (ks. prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Varovaisuutta on noudatettava määrättäessä valmistetta raskaana oleville naisille.

Trospiumkloridin erittymisestä ihmisen äidinmaitoon ei ole tietoa. Eläinkokeissa trospiumkloridin on rotilla todettu erittyvän äidinmaitoon. Päätös imetyksen jatkamisesta/keskeyttämisestä tai Trospium Verman -hoidon jatkamisesta/keskeyttämisestä tulee tehdä huomioiden imetyksestä lapselle koituva hyöty ja Trospium Verman -valmisteesta naiselle koituva hyöty.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Pääasiassa silmän akkommodaatiohäiriöt voivat heikentää huomiokykyä liikenteessä ja koneita käytettäessä.

Trospiumkloridilla ei ole kuitenkaan havaittu olevan negatiivista vaikutusta, kun on tutkittu muita tieliikenteeseen osallistumiseen tarvittavia kykyjä (visuaalinen orientaatio, yleinen reaktiokyky, stressireaktio, keskittyminen ja motorinen koordinaatiokyky).

Haittavaikutukset

Trospiumkloridihoidon aikana voi esiintyä antikolinergisia vaikutuksia kuten suun kuivumista, dyspepsiaa ja ummetusta.

 

Hyvin yleinen (≥1/10)

Yleinen (≥1/100, - <1/10)

Melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100)

Harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000)

Hyvin harvinainen (<1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Sydän

 

 

Takykardia

 

 

Takyarytmia

Hermosto

 

 

Päänsärky

Huimaus

 

 

Silmät

 

 

 

Akkommodaatiohäiriöt (tämä koskee etenkin potilaita, jotka ovat kaukonäköisiä ja joiden näkökykyä ei ole riittävästi korjattu)

 

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

 

 

 

 

Dyspnea

Ruoansulatuselimistö

Suun kuivuminen

Dyspepsia, ummetus, vatsakivut, pahoinvointi

Ilmavaivat, ripuli

 

 

 

Munuaiset ja virtsatiet

 

 

 

Virtsaamishäiriöt (esim. jäännösvirtsan muodostuminen), virtsaumpi

 

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

 

 

Ihottuma

Angioedeema

Kutina, urtikaria, Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS) / toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN)

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

 

 

Lihaskipu, nivelkipu

 

 

Yleisoireet

 

 

Rintakipu

 

 

Heikkous

Immuunijärjestelmä

 

 

 

 

 

Anafylaksia

Tutkimukset

 

 

 

 

 

Lievä tai keskivaikea seerumin transaminaasipitoisuuden kohoaminen

Psyykkiset häiriöt

 

 

 

 

 

Hallusinaatio, sekavuus, agitaatio*

* Näitä haittavaikutuksia esiintyi pääasiassa iäkkäillä potilailla ja niiden esiintymiseen voivat myötävaikuttaa neurologiset sairaudet ja/tai muiden antikolinergisten lääkkeiden samanaikainen käyttö (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

wwwsivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Kun terveille koehenkilöille on annettu trospiumkloridia yksittäinen maksimiannos 360 mg, on havaittu suun kuivumisen, takykardian ja virtsaamishäiriöiden lisääntymistä. Trospiumkloridin ei ole tähän mennessä raportoitu aiheuttaneen vakavia yliannostustapauksia tai myrkytyksiä ihmisillä. Odotettavissa oleva oire intoksikaatiosta on antikolinergisten oireiden lisääntyminen.

Myrkytystapauksessa tulee ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

 • mahahuuhtelu ja absorption vähentäminen (esim. aktiivihiili)
 • glaukoomapotilailla paikallinen hoito pilokarpiinilla
 • virtsaumpipotilaiden katetrointi
 • vaikeaoireisissa tapauksissa hoito parasympatomimeettisillä aineilla (esim. neostigmiini)
 • jos vaste on riittämätön, kun takykardia on huomattava ja/tai kun verenkierron tila on epävakaa, hoito beetasalpaajilla (esim. propranololin 1 mg:n laskimonsisäinen alkuannos samalla kun EKG:tä ja verenpainetta tarkkaillaan).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Virtsatiespasmolyytit, ATC-koodi: G04BD09
Trospiumkloridi on nortropaanin kvaternaarinen johdannainen ja kuuluu parasympatolyyttisten tai antikolinergisten lääkkeiden luokkaan. Konsentraatiosta riippuen aine kilpailee asetyylikoliinin kanssa kehon sisäisenä välittäjäaineena postsynaptisissa parasympaattisissa sidoskohdissa.

Trospiumkloridilla on suuri affiniteetti niin kutsuttujen M1-, M2- ja M3-alatyyppien muskariinireseptoreihin, ja se sitoutuu vain vähäisessä määrin nikotiinireseptoreihin.
Tästä johtuen trospiumkloridin antikolinerginen vaikutus ilmenee sileän lihaskudoksen relaksoitumisena ja muskariinireseptoreiden välittämissä elintoiminnoissa. Sekä prekliinisissä että kliinisissä tutkimuksissa trospiumkloridin on osoitettu vähentävän sileän lihaksen supistumisvireyttä gastrointestinaalikanavassa ja urogenitaalialueella.

Se voi lisäksi estää syljen, hien ja keuhkoputkien liman eritystä sekä silmän akkommodaatiokykyä. Keskushermostovaikutuksia ei toistaiseksi ole todettu.

Kun pitkäaikaistutkimuksessa annettiin 20 mg trospiumkloridia kahdesti päivässä, kolmella tutkimukseen osallistuneesta 197 potilaasta (1,5 %) todettiin nousu QT>60 ms:iin. Tämän kliinisestä merkittävyydestä ei ole varmuutta. Kahdessa muussa kolme kuukautta kestäneessä lumelääkekontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa suoritettu sydänturvallisuuden rutiininomainen määritys ei antanut mitään viitteitä siitä, että trospiumkloridilla olisi tällaista vaikutusta: Ensimmäisessä tutkimuksessa todettiin nousu QTcF>=60 ms neljällä 258:sta trospiumkloridilla hoidetusta potilaasta (1,6 %) verrattuna yhdeksään 256:sta lumelääkeryhmän potilaasta (3,5 %). Verrattavissa olevat luvut havaittiin myös toisessa tutkimuksessa, jossa luvut olivat 8/326 (2,5 %) trospiumkloridilla hoidetuilla potilailla vs. 8/325 (2,5 %) lumelääkeryhmässä.

Farmakokinetiikka

Suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen trospiumkloridin huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan 4-6 tunnissa.
20 mg:n kerta-annoksen jälkeen huippupitoisuus plasmassa on noin 4 ng/ml. Tutkitulla 20–60 mg:n kerta-annoksella plasmapitoisuus on suhteessa annokseen. Trospiumkloridin 20 mg:n oraalisen kerta-annoksen absoluuttinen hyötyosuus on 9,6 % ± 4,5 % (keskiarvo ± keskihajonta). Yksilönsisäinen vaihtelu vakaan tilan pitoisuuksissa on 16 %, yksilöiden välillä vaihtelu on 36 %.
Samanaikainen ruoan nauttiminen, erityisesti runsaasti rasvaa sisältävä ruokavalio, laskee trospiumkloridin hyötyosuutta. Runsaasti rasvaa sisältävän aterian jälkeen Cmax:n ja AUC:n keskiarvot alenevat 15–20 % paastoarvoista.
Trospiumkloridin päivittäinen altistuminen vaihtelee siten, että ilta-annoksen sekä Cmax:n ja AUC:n arvot pienenevät suhteessa aamuannokseen.
Suurin osa systeemisesti hyväksikäytettävästä trospiumkloridista poistuu muuttumattomana munuaisten kautta, mutta pieni osa (10 % munuaisten erittämästä määrästä) havaitaan virtsassa spiro-alkoholina, esterihydrolyysissä muodostuneena metaboliittina. Terminaalisen eliminaation puoliintumisaika on noin 10–20 tuntia.
Kumuloitumista ei tapahdu. 50–80 % sitoutuu plasman proteiineihin.

Farmakokinetiikan ei oleteta poikkeavan merkittävästi iäkkäillä ihmisillä. Myöskään sukupuolien välisiä eroja ei ole.

Vakavaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma 8–32 ml/min) sairastavilla potilailla suoritetussa tutkimuksissa olivat AUC:n keskiarvot neljä kertaa korkeampia, Cmax-arvot kaksi kertaa korkeampia ja puoliintumisajan keskiarvo kaksi kertaa pitempi kuin terveillä vapaaehtoisilla. Tutkimuksia potilaista, joilla on lievempi munuaisten vajaatoiminta, ei tiedetä olevan.

Lievää ja kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla suoritettujen tutkimusten farmakokineettiset tiedot eivät viittaa tarpeeseen sovittaa annosta maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, ja ne ovat yhdenmukaiset maksan metabolian vähäisen osuuden osalta trospiumkloridin eliminaatiossa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Rotilla trospiumkloridi kulkeutuu istukkaan ja äidinmaitoon.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin:
Kolloidinen vedetön piidioksidi
Mikrokiteinen selluloosa
Laktoosimonohydraatti
Povidoni K 25
Natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A)
Magnesiumstearaatti.

Tablettikalvo:
Hypromelloosi
Mikrokiteinen selluloosa
Steariinihappo
Titaanidioksidi (E171)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

5 vuotta

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TROSPIUM VERMAN tabletti, kalvopäällysteinen
20 mg 60 fol (23,79 €)

PF-selosteen tieto

PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkaukset tai PVC/alumiiniläpipainopakkaukset. Alkuperäiset pakkaukset sisältävät 10, 20, 30, 50, 60 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia

Sairaalapakkaukset sisältävät 500 (10 x 50) kalvopäällysteistä tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Valmisteen kuvaus:

Pyöreä, valkoinen kalvopäällysteinen tabletti

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

TROSPIUM VERMAN tabletti, kalvopäällysteinen
20 mg 60 fol

 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G04BD09

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

15.06.2022

Yhteystiedot

OY VERMAN AB
Äyritie 8 C, PL 164
01511 Vantaa


09 279 8020
www.verman.fi
etunimi.sukunimi@verman.fi