Vertaa PF-selostetta

RUCONEST injektiokuiva-aine, liuosta varten 2100 U

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi injektiopullo sisältää 2 100 yksikköä alfakonestaattia, joka vastaa käyttökuntoon saattamisen jälkeen 2 100 yksikköä 14 ml:ssa liuosta eli 150 yksikön/ml pitoisuutta.

Alfakonestaatti on ihmisen C1 esteraasi-inhibiittorin (rhC1-INH) rekombinantti analogi, jota tuotetaan transgeenisten kanien maidosta yhdistelmä-DNA-tekniikan avulla.

Yhden alfakonestaattiyksikön aktiivisuus on määritetty vastaavaksi kuin yhden millilitran yhdistettyä plasmaa sisältävän C1 esteraasin inhiboiva vaikutus.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi injektiopullo sisältää keskimäärin 19,5 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ruconest-valmiste on tarkoitettu akuuttien angioedeemakohtausten hoitoon aikuisille, nuorille ja lapsille (vähintään 2 vuoden ikäisille), joilla on C1 esteraasi-inhibiittorin puutteesta aiheutuva perinnöllinen angioedeema (HAE).

Ehto

Valmisteen käyttö tulee aloittaa perinnöllisen angioedeeman diagnosointiin ja hoitoon perehtyneen lääkärin ohjauksessa ja valvonnassa. Valmiste on annettava potilaalle terveydenhuollon ammattilaisen toimesta.

Annostus ja antotapa

Ruconest-hoito on aloitettava sellaisen lääkärin ohjauksessa ja valvonnassa, jolla on kokemusta perinnöllisen angioedeeman diagnosoinnista ja hoidosta.

Annostus aikuisille, nuorille ja vähintään 2 vuoden ikäisille lapsille

Paino alle 84 kg

  • Yksi laskimonsisäinen injektio, 50 yksikköä painokiloa kohden.

Paino 84 kg tai enemmän

  • Yksi laskimonsisäinen injektio, 4 200 yksikköä (2 injektiopulloa).

Useimmissa tapauksissa yksi annos Ruconest-valmistetta riittää akuutin angioedeemakohtauksen hoitoon.

Jos potilaan kliininen vaste ei ole riittävä, voidaan antaa yksi lisäannos (50 yksikköä painokiloa kohden 4 200 yksikköön asti) lääkärin harkinnan mukaan (ks. kohta Farmakodynamiikka).

  • Aikuisille ja nuorille voidaan antaa yksi lisäannos, jos 120 minuutin kuluttua ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta.
  • Lapsille voidaan antaa yksi lisäannos, jos 60 minuutin kuluttua ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta.

24 tunnin sisällä ei tule antaa enempää kuin kaksi annosta.

Annoksen laskeminen

Selvitä potilaan paino.

Paino alle 84 kg

Käytä alla olevaa kaavaa, kun lasket tarvittavaa annosta potilaalle, jonka paino on alle 84 kg.

Annettava annos (ml)=

Paino (kg) x 50 (yksikköä/kg)

150 (yksikköä/ml)

=

paino (kg)

3

Paino 84 kg tai enemmän

  • 84 kg tai enemmän painaville potilaille annettava annos on 28 ml, joka vastaa 4 200 yksikköä (kaksi injektiopulloa).

Pediatriset potilaat

Ruconest-valmistetta voidaan käyttää pediatristen potilaiden (vähintään 2 vuoden ikäisten) hoitoon aikuisten annoksella (50 yksikköä painokiloa kohden).

Ruconest-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 2 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Kliinisiä tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät potilaat (≥ 65-vuotiaat)

Tiedot yli 65-vuotiaista potilaista ovat rajallisia.

Ei olemassa perusteita sille, että yli 65-vuotiaiden potilaiden vaste Ruconest-hoidolle olisi erilainen kuin nuoremmilla aikuispotilailla

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt, sillä alfakonestaatti ei erity munuaisten kautta.

Maksan vajaatoiminta

Ruconestin käytöstä potilailla, joiden maksan toiminta on heikentynyt, ei ole olemassa kliinistä kokemusta. Maksan vajaatoiminta saattaa pidentää alfakonestaatin puoliintumisaikaa plasmassa, mutta tällä ei katsota olevan kliinistä merkitystä. Annoksen muuttamisesta ei voida tehdä suosituksia.

Antotapa

Annetaan laskimoon.

Ruconest-hoito on annettava potilaalle terveydenhuollon ammattilaisen toimesta.

Katso kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Tarvittava määrä käyttövalmista liuosta on annettava noin viisi minuuttia kestävänä hitaana injektiona laskimoon.

Vasta-aiheet

  • Tiedossa oleva tai epäilty kaniallergia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Alfakonestaatti on johdettu transgeenisten kanien maidosta, ja se sisältää kaniproteiinien jäämiä. Ennen Ruconest-hoidon aloittamista potilailta on kysyttävä aikaisemmasta altistumisesta kaneille sekä oireista, jotka viittaavat allergiseen reaktioon.

Yliherkkyysreaktioiden mahdollisuutta ei voida sulkea pois, ja niiden oireet saattavat olla samanlaisia kuin angioedeemakohtausten oireet.

Kaikkia potilaita on valvottava ja seurattava tarkasti mahdollisten yliherkkyysoireiden varalta lääkeaineen antamisen aikana ja sen jälkeen. Potilaille on kerrottava yliherkkyysreaktion ensioireista, joita ovat esimerkiksi nokkosihottuma, laajalle leviävä urtikaria, puristava tunne rintakehällä, vinkuva hengitys, alhainen verenpaine ja anafylaksia. Jos näitä oireita esiintyy lääkeaineen antamisen jälkeen, potilaan tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Jos potilaalle kehittyy anafylaktinen reaktio tai sokki, ensiapulääkitys on annettava.

Vaikka lehmänmaidon ja kaninmaidon ristireagointia pidetään epätodennäköisenä, sen mahdollisuutta ei voida sulkea pois potilailla, joilla on todettu kliininen lehmänmaitoallergia ja potilaiden mahdollisia yliherkkyysreaktio-oireita on seurattava Ruconestin annostelun jälkeen.

Tromboemboliset tapahtumat

Vakavia valtimo- ja laskimotromboembolisia (TE) tapahtumia on raportoitu suositellulla annoksella plasmasta saatuja C1-esteraasin inhibiittorivalmisteita potilailla, joilla on tunnettuja riskitekijöitä (esim. kestokatetrit, aiempi tromboosi, taustalla oleva ateroskleroosi, oraalisten ehkäisyvalmisteiden tai tiettyjen androgeenien käyttö, sairaalloinen lihavuus, liikkumattomuus). Potilaita, joilla on tunnettuja riskitekijöitä, on seurattava tarkasti.

Natrium

Jokainen Ruconest injektiopullo sisältää 19,5 mg natriumia. Tämä on huomioitava potilailla, joilla on natriumin saantia kontrolloiva ruokavailio.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Tieteellinen kirjallisuus viittaa kudosplasminogeenin aktivaattorin (tPA) ja C1-INH:ta sisältävien tuotteiden yhteisvaikutukseen. Ruconest-valmistetta ei saa antaa samanaikaisesti tPA:n kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus ja imetys

Ruconest-valmisteen käytöstä raskaana olevilla ja imettävillä naisilla ei ole kokemuksia.

Yhdessä eläinkokeessa havaittiin lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Ruconest-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden tai imettämisen aikana, ellei hoitava lääkäri arvioi, että käytön edut ovat suuremmat kuin mahdolliset riskit.

Hedelmällisyys

Ruconest-valmisteen vaikutuksista miehen tai naisen hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Valmisteen tunnetun farmakologian ja haittavaikutusten perusteella Ruconest-valmisteella ei oletettavasti ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Päänsärkyä, kiertohuimausta ja heitehuimausta on kuitenkin ilmoitettu Ruconest-valmisteen käytön jälkeen, mutta oireet voivat ilmetä myös perinnöllisen angioedeemakohtauksen seurauksena. Potilaita tulisi ohjeistaa välttämään ajamista tai koneiden käyttöä, jos heillä on päänsärkyä, kiertohuimausta tai heitehuimausta.

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Ruconest-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa havaittiin yksi yliherkkyystapaus. Yleisin Ruconest-valmisteen annostelua seurannut havaittu haittavaikutus oli pahoinvointi.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavassa taulukossa on esitetty haittavaikutukset, joita raportoitiin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä valvonnassa, kun Ruconest-valmistetta käytettiin akuuttien HAE-kohtausten hoitoon. Kliinisissä tutkimuksissa haittavaikutusten määrä oli samankaltainen kaikissa annosryhmissä eikä lisääntynyt toistuvassa annostelussa.

Alla lueteltujen mahdollisten haittavaikutusten yleisyys määritellään seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10),

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10),

Melko harvinainen (≥ 1/1,000, < 1/100),

Harvinainen (≥ 1/10,000, < 1/1,000),

Hyvin harvinainen (< 1/10,000),

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

ElinjärjestelmäHaittavaikutusYleisyys
HermostoPäänsärkyMelko harvinainen
KiertohuimausMelko harvinainen
HypoestesiaMelko harvinainen
HeitehuimausMelko harvinainen
Kuulo ja tasapainoelinKorvien turvotusMelko harvinainen
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaKurkun ärsytysMelko harvinainen
RuoansulatuselimistöPahoinvointiYleinen
RipuliMelko harvinainen
VatsavaivatMelko harvinainen
Suun parestesiaMelko harvinainen
Iho ja ihonalainen kudosUrtikariaMelko harvinainen
Immuunijärjestelmä

Anafylaksia*

Melko harvinainen
Yliherkkyysreaktiot*Tuntematon

*Lisätietoja on kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pediatriset potilaat

Kliinisessä kehitysohjelmassa 37 lapselle ja nuorelle (ikäjakauma 5–17 vuotta), joilla oli HAE, annettiin hoitoa 124 akuuttiin angioedeemakohtaukseen. Lapsilla ja nuorilla todettujen haittavaikutusten yleisyys, tyyppi ja vaikeusaste olivat samankaltaiset kuin aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksesta ei ole saatavilla kliinistä tietoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut hematologiset valmisteet, perinnöllisen angioedeeman hoitoon käytettävät lääkkeet, ATC-koodi: B06AC04.

Plasmaproteiini C1-INH on kontakti- ja komplementtijärjestelmien aktivaation tärkein säätelijä in vivo. HAE -potilailla on plasmaproteiinin C1-INH heterotsygoottinen puute. Tämän vuoksi he voivat kärsiä kontakti- ja komplementtijärjestelmien hallitsemattomasta aktivaatiosta, jolloin muodostuu tulehduksen välittäjäaineita. Tämä ilmenee kliinisesti akuutteina angioedeemakohtauksina.

Alfakonestaatti, rekombinantti ihmisen komplementtikomponentti 1 (C1) esteraasi-inhibiittori (rhC1‑INH), on analogi ihmisen C1-INH:lle ja sitä saadaan sellaisten kanien maidosta, jotka ilmentävät ihmisen C1-INH:ta koodaavaa geeniä. Alfakonestaatin aminohappokoostumus on identtinen sisäsyntyisen C1-INH:n kanssa.

C1-INH vaikuttaa ehkäisevästi useisiin kontakti- ja komplementtijärjestelmien proteaaseihin (kohdeproteaasit). Alfakonestaatin vaikutus seuraaviin kohdeproteaaseihin arvioitiin in vitro: aktivoitu C1s, faktori XIIa ja faktori Xia. Estovaikutuksen kinetiikan todettiin olevan verrattavissa plasmasta johdettuun ihmisen C1-INH:iin.

Komplementin komponentti (proteiini) C4 on aktivoidun C1s:n substraatti. HAE-potilailla C4:n tasot verenkierrossa ovat matalia. Samoin kuin plasmasta johdetun C1-INH:n kohdalla, alfakonestaatin C4:ään kohdistuvat farmakodynaamiset vaikutukset komplementin homeostaasin palauttamisessa näyttävät HAE -potilailla annosriippuvaisilta plasman C1-INH:n aktiivisuuden tason ollessa korkeampi kuin 0,7 yksikköä/ml, mikä on normaalitason alaraja. HAE-potilailla Ruconest-valmisteen annos 50 yksikköä/kg nostaa plasman C1-INH:n aktiivisuuden tason noin kahden tunnin ajaksi korkeammaksi kuin 0,7 yksikköä/ml (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Ruconest-valmisteen tehokkuutta ja turvallisuutta akuuttien angioedeemakohtausten hoitomuotona aikuisilla ja nuorilla HAE-potilailla on arvioitu kahdessa kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa ja neljässä avoimessa kliinisessä tutkimuksessa. Kliinisissä tutkimuksissa käytetyt annokset vaihtelivat yhdestä 2 100 yksikön injektiopullosta (vastaa noin 18–40 yksikköä/kg) 50:een ja 100:aan yksikköön/kg. Ruconest-valmisteen teho akuutin angioedeemakohtauksen hoitomuotona osoitettiin oireiden lievittymisen alkamisen ajankohdan selkeänä aikaistumisena, oireiden vähimmäistason saavuttamiseen kuluneen ajan lyhentymisenä ja harvoin tapahtuneena hoidon epäonnistumisena. Alla olevassa taulukossa näkyvät kahden satunnaistetun, kontrolloidun tutkimuksen tulokset (ensisijaiset ja toissijaiset päätetapahtumat):

Tutkimus

Hoito

Aika (minuuteissa), kunnes oireiden lievittyminen alkoi

mediaani (95 % CI)

Aika (minuuteissa) oireiden vähimmäistason saavuttamiseen

mediaani (95 % CI)

C1 1205 RCT

100 yksikköä/kg

n =13

68 (62, 132)

p = 0,001

245 (125, 270)

p = 0,04

50 yksikköä/kg

n =12

122 (72, 136)

p < 0,001

247 (243, 484)

Suolaliuos

n = 13

258 (240, 495)

1101 (970, 1494)

C1 1304 RCT

100 yksikköä/kg

n = 16

62 (40, 75)

p = 0,003

480 (243, 723)

p = 0,005

Suolaliuos

n = 16

508 (70, 720)

1440 (720, 2885)

Avoimien tutkimusten tulokset vastasivat yllä olevia tuloksia, ja ne tukevat Ruconest-valmisteen toistuvaa käyttöä myöhempien angioedeemakohtausten hoidossa.

Satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa 39/41 (95 %) Ruconest-valmisteella hoidetuista potilaista alkoi saada lievitystä oireisiin neljän tunnin sisällä. Avoimessa tutkimuksessa 146/151 (97 %) yksi 50 yksikön/kg annos aikaansai oireiden lievittymisen alkamisen neljän tunnin kuluessa. 50 yksikön/kg lisäannos annettiin 17/168 (10 %) kohtauksista.

Pediatriset potilaat

Lapset

Avoimessa tutkimuksessa, johon osallistui 20 HAE-lapsipotilasta (ikäjakauma 5–14 vuotta), 64/67 (96 %) kohtauksista, joita hoidettiin 50 yksikön/kg kerta-annoksella, alkoi lievittyä neljän tunnin sisällä. 50 yksikön/kg lisäannos annettiin 3/73 (4 %) tapauksessa.

Nuoret

Kymmenennuoren (ikäjakauma 13–17 vuotta) HAE -potilaan 27 akuuttia angioedeemakohtausta hoidettiin 50 yksikön/kg annoksella ja seitsemän nuoren (ikäjakauma 16–17 vuotta) HAE-potilaan 24 kohtausta 2 100 yksikön annoksella.

Valmisteen turvallisuus- ja tehokkuustulokset lapsilla ja nuorilla vastasivat aikuisilla saatuja tuloksia.

Farmakokinetiikka

Jakautuminen

Virallisia tutkimuksia jakautumisesta ei ole suoritettu. Alfakonestaatin jakautumistilavuus oli noin 3 l, mikä on verrattavissa plasman tilavuuteen.

Biotransformaatio ja eliminaatio

Eläintutkimuksista saatujen tietojen perusteella alfakonestaatti poistuu verenkierrosta maksan kautta reseptoriavusteisen endosytoosin kautta, jota seuraa täydellinen hydrolyysi/hajoaminen.

Kun Ruconest-valmistetta (50 yksikköä/kg) annettiin oireettomille HAE -potilaille, heidän Cmax-arvonsa oli 1,36 yksikköä/ml. Alfakonestaatin eliminaation puoliintumisaika oli noin kaksi tuntia.

Erittyminen

Erittymistä ei ole, sillä alfakonestaatti poistuu verenkierrosta maksan kautta reseptorivälitteisen endosytoosin kautta, jota seuraa täydellinen hydrolyysi/hajoaminen maksassa.

Pediatriset potilaat

Lapset

Saatuaan alfakonestaattia annoksena 50 yksikköä/kg, yhteensä 18/20 lapsen funktionaaliset C1‑INH-pitoisuudet olivat > 70 % normaalista (normaalialueen alarajasta) 5 minuutin ja/tai 2–4 tunnin kuluttua annostelusta. Laskennallinen keskimääräinen funktionaalisen C1-INH:n Cmax oli ensimmäisen kohtauksen kohdalla 123 % normaalista (vaihteluväli 62–168 %) ja AUC0-3 oli 171 % normaalista (vaihteluväli 95–244 %).

Populaatiofarmakokineettinen malli osoittaa, että annoksella 50 yksikköä painokiloa kohti saavutettavat funktionaaliset C1-INH-pitoisuudet ovat > 70 % normaalista 96,0 %:lla 2 – ≤ 13‑vuotiaista lapsista ja 90,5 %:lla 2 – < 5‑vuotiaista lapsista.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tutkimukset eivät osoita turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita alfakonestaatin käytössä ihmisillä. Tämä perustuu turvallisuusfarmakologian, kerta-annoksen toksisuuden, kahden viikon subkroonisen toksisuuden ja paikallisen siedettävyyden tutkimuksiin eri eläinlajeilla, mm. rotilla, koirilla, kaneilla ja makakeilla. Genotoksisia tai karsinogeenisia vaikutuksia ei odoteta esiintyvän.

Alkiotutkimuksia suoritettiin rotilla ja kaneilla: päivittäisiä yksittäisannoksia liuosta tai 625 yksikköä/kg/annos alfakonestaattia annettiin laskimoon paritelleille rotille ja kaneille. Rottatutkimuksessa ei esiintynyt epämuodostuneita alkioita sen enempää alfakonestaatti-ryhmässä kuin kontrolliryhmässäkään. Kaneilla tehdyssä alkiotoksisuustutkimuksessa havaittiin yleistymistä alkion sydämen verisuonien vioissa (1,12 % hoitoryhmästä verrattuna 0,03 % historiallisista kontrolleista) eläimillä, joille annettiin alfakonestaattia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Sakkaroosi

Natriumsitraatti(E331)

Sitruunahappo

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

4 vuotta.

Käyttövalmis liuos

Valmiin liuoksen on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 48 tuntia 5–25 °C:ssa. Mikrobiologisista syistä käyttövalmis liuos tulisi käyttää välittömästi. Jos käyttövalmista liuosta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saa ylittää 24 tuntia lämpötilassa 2–8 °C, mikäli liuosta ei ole saatettu käyttövalmiiksi kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Säilytys

Säilytä alle 25°C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

RUCONEST injektiokuiva-aine, liuosta varten
2100 U 2100 U (1180,88 €)

PF-selosteen tieto

2 100 yksikköä alfakonestaattia kuiva-aineena 25 ml:n injektiopullossa (tyyppi 1, lasinen), jossa on tulppa (silikonoitua klooributyylikumia) ja irrotettava sinetti (alumiinia ja värjättyä muovia).

Pakkauskoko 1.

Valmisteen kuvaus:

Jauhe, jonka väri vaihtelee valkoisesta taitettuun valkoiseen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kukin Ruconest-injektiopullo on tarkoitettu pelkästään kertakäyttöä varten.

Liuosten valmistamisessa, yhdistämisessä ja sekoittamisessa tulee käyttää aseptista tekniikkaa.

Käyttövalmiiksi saattaminen

Kukin pullo Ruconestia (2100 yksikköä) saatetaan käyttövalmiiksi 14 ml:lla injektionesteisiin käytettävää vettä. Vesi lisätään hitaasti, varovaisesti sekoittaen, jotta liuos vaahtoutuu mahdollisimman vähän. Käyttövalmiiksi saatettu liuos sisältää alfakonestaattia 150 yksikköä/ml. Liuos on kirkas ja väritön.

Kunkin injektiopullon käyttövalmiiksi saatettu liuos tulee tarkistaa hiukkasten ja värivirheiden varalta. Liuosta, jossa on hiukkasia tai värjääntymistä, ei saa käyttää. Lääkevalmiste tulee käyttää heti (ks. kohta Kestoaika).

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

RUCONEST injektiokuiva-aine, liuosta varten
2100 U 2100 U

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

B06AC04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

26.07.2023

Yhteystiedot

PHARMING GROUP NV
Darwinweg 24
2333CR Leiden
The Netherlands

+31 (0)71 5247 400
info@pharming.com