Vertaa PF-selostetta

GENTACOLL implantaatti 1,3 mg/cm2

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Gentamisiinia 1,3 mg/cm2 gentamisiinisulfaattina.

5 cm x 5 cm implantaatti sisältää 32,5 mg gentamisiinia.

10 cm x 10 cm implantaatti sisältää 130 mg gentamisiinia.

5 cm x 20 cm implantaatti sisältää 130 mg gentamisiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Implantaatti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Gentacoll implantaatti on tarkoitettu luu- ja pehmytkudoksissa esiintyvien gentamisiinille herkkien bakteerien aiheuttamien infektioiden adjuvanttihoitoon. Sitä voidaan myös käyttää estämään paikallisia infektioita pehmytkudoksissa kirurgisen hoidon yhteydessä.

Gentacoll implantaattia ei tule käyttää ainoana hoitona, jos infektio on todettu tai on epäilys sen alkamisesta; tällöin tulee käyttää samanaikaisesti sopivaa systeemistä antibioottia.

Käyttörajoitus: Vain sairaalakäyttöön.

Ehto

Vain sairaalakäyttöön.

Annostus ja antotapa

Tarvittava annos riippuu operatiivisen alueen koosta ja hoidettavasta vauriosta.

Antotapa

Ulkopussi avataan aseptisesti ja implantaatti poistetaan läpipainopakkauksesta myös aseptisesti.

Implantaatti on käytettävä kuivana. Jos kostutat Gentacoll ennen käyttöä, se voi menettää tehonsa, koska veteen liukeneva gentamisiinisulfaatti liukenee ennenaikaisesti.

Kun ulkopussi on avattu, implantaatti tulee käyttää heti. Jäljelle jäänyt osa hävitetään. Valmistetta ei voi steriloida uudelleen.

Infektiopesäkkeen kirurgisen poistamisen jälkeen Gentacoll implantaatti asetetaan haavaonteloon. Sitä on helpointa käsitellä kuivilla käsineillä tai instrumenteilla, sillä se tulee kostuessaan tahmeaksi. Implantaatti voidaan käyttää sellaisenaan tai leikata kohteeseen sopiviksi paloiksi tavallisilla kirurgisilla saksilla. Tällöin kuitenkin käytetään aina koko levy. Se voidaan asettaa paikalleen tasaisena levynä, rullattuna tai laskostettuna, kietoa haavapaikan ympäri tai leikata pieniksi paloiksi, jotka sekoitetaan maseroituneen luusiirteen kanssa implantoitavaksi luuonteloon. Gentacoll jätetään implantaatiopaikkaan.

Pehmytkudosinfektioissa ja niiden estossa käytetään enintään 3 suurta implantaattia. Pienempiin vaurioihin voidaan leikata suuri implantaatti paloiksi tai käyttää pienempää implantaattia.

Osteomyeliitti ja muut luuinfektiot: Enintään 5 suurta implantaattia.

Huomio! Yksi suuri implantaatti (10 cm x 10 cm; 5 cm x 20 cm) vastaa neljää pientä (5 cm x 5 cm). Koko implantaatti tulee aina käyttää operaatiossa kerrallaan, myös jos se leikataan paloiksi.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai muille aminoglykosideille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille, aikaisempi immunologinen sairaus tai sidekudossairaus.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Vaikka Gentacoll implantaatin käytön yhteydessä seerumin gentamisiinipitoisuudet ovat yleensä alhaisia, hoidosta saatavaa hyötyä tulee tarkkaan harkita, kun potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta. Hoidettaessa yksinomaan Gentacollilla tai yhdessä systeemisen aminoglykosidin kanssa seerumin aminoglykosidipitoisuus on syytä määrittää sekä seurata munuaisten toimintaa mittaamalla seerumin kreatiniinitasoja.

Aminoglykosideja tulee käyttää varoen potilailla, joilla on hermo-lihassairaus kuten myastenia gravis tai parkinsonismi sekä infantiili botulismi, sillä nämä lääkkeet voivat teoriassa lisätä lihasheikkoutta mahdollisten hermolihasliitoksiin kohdistuvien kuraren kaltaisten vaikutustensa vuoksi.

Gentacoll-implantaatin turvallisuutta lapsille ei ole osoitettu.

Mikäli käytetään useita implantaatteja kerrallaan, ylivuotodreenin käyttö on suositeltavaa.

Yhteisvaikutukset

Nefrotoksisuuden vaara saattaa lisääntyä kombinoitaessa Gentacoll kefalosporiineihin. Ototoksisten vaikutusten mahdollisuus voi lisääntyä, jos potilas saa loopdiureetteja (esim. furosemidia) tai jos potilasta on aiemmin hoidettu ototoksisilla lääkeaineilla (esim. muilla aminoglykosideilla).

Raskaus ja imetys

Aminoglykosidiantibiootit läpäisevät istukan ja saattavat vahingoittaa sikiötä, jos niitä annetaan raskauden aikana. Ei ole varmuutta, voiko gentamisiinisulfaatti aiheuttaa vahinkoa sikiölle, kun sitä annetaan raskaana oleville naisille tai vaikuttaako se lisääntymiskykyyn.

Koska aminoglykosidien tiedetään voivan aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia imeville lapsille, on tarkkaan harkittava, keskeytetäänkö imetys vaiko gentamisiinihoito ottaen huomioon lääkkeen merkityksen äidin terveydentilalle.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Gentacoll implantaatin käytön yhteydessä ovat seerumin gentamisiinipitoisuudet yleensä matalia. Siksi valmisteen haittavaikutusriski on alhainen. Nefrotoksiset ja neurotoksiset haittavaikutukset ovat kuitenkin mahdollisia. Erityistä varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt.

Nefrotoksisuus: Gentamisiinin aiheuttamia munuaisvaikutuksia on raportoitu. Oireina ovat lieriösolut, solut tai valkuaisaineet virtsassa, BUN- tai seerumin kreatiniiniarvojen kohoaminen tai oligouria.

Niitä ilmenee useimmiten potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt.

Neurotoksisuus: Kahdeksannen aivohermon tasapaino- ja kuulohaaroihin liittyviä haittavaikutuksia on raportoitu erityisesti potilailla, joiden munuaistoiminta on systeemisen aminoglykosidiannostelun yhteydessä heikentynyt. Oireina ovat huimaus, pyörrytys, korvien soiminen ja kuulon heikkeneminen. Kuten muillakin aminoglykosideilla, mahdolliset muutokset tasapainohaaroissa ovat palautuvia.

Kollageenin resorptio saattaa aiheuttaa paikallista punoitusta, kutinaa sekä haavaeritteen lisääntymistä.

Yliherkkyysreaktiot Gentacollille ovat mahdollisia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Vakavia haittavaikutuksia ei ole havaittu, kun on käytetty joka 7 implantaattia (jokainen kooltaan

10 cm x 10 cm; 5 cm x 20 cm) kerralla. Vakavan yliannostuksen yhteydessä hemodialyysiä voidaan käyttää alentamaan seerumin gentamisiinipitoisuutta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Gentacoll sisältää gentamisiinisulfaattia ja antibiootin kantajana puhdistettua hevosen kollageenia. Gentamisiinisulfaatti on laajakirjoinen aminoglykosidiantibiootti, joka tehoaa moniin gramnegatiivisiin sekä grampositiivisiin bakteereihin, kuten Eschericia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Proteus sekä stafylokokit (myös metisilliiniresistentit).

Kollageenilla on hemostaattista vaikutusta, joka saattaa edistää haavan paranemista.

Farmakokinetiikka

Gentamisiini vapautuu implantaatista passiivisella diffuusiolla täydellisesti, koska se ei ole kemiallisesti sidottu kollageeniin. Jos ympäröivän kudoksen verenkierto on vilkas (pehmytkudos), gentamisiinia vapautuu nopeasti ja saavutettu huippupitoisuus paikallisesti on korkea. Heikomman verenkierron alueilla, esimerkiksi luuonkaloissa, vapautuminen on hitaampaa ja huippupitoisuudet ovat matalammat. Myös dreneeraus vaikuttaa saavutettaviin pitoisuuksiin. Paikalliset gentamisiinipitoisuudet kudoksissa vaihtelevat välillä 300-9000 g/ml mitattuna 1-2 tunnin kuluttua operaatiosta ja korkeat paikalliset pitoisuudet säilyvät 3-4 päivää operaation jälkeen. Kollageeni resorboituu ympäröivään kudokseen perfuusiosta riippuen 9-84:ssä päivässä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Rotilla, kaniineilla ja koirilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että Gentacoll on hyvin siedetty ja resorboituu täydellisesti. Gentacollilla tehdyt peritoneaalisen, kortikaalisen tai medullaarisen tason kirurgiset implantaatiot koirilla eivät aiheuttaneet systeemisiä tai paikallisia haittavaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Hevosen kollageeni.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

4 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25oC.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GENTACOLL implantaatti
1,3 mg/cm2 5 x (10 cm x 10 cm) (800,46 €), 1 x (5 cm x 20 cm) (174,88 €), 5 x (5 cm x 5 cm) (268,31 €)

PF-selosteen tieto

Gentacoll on pakattu steriiliin PETG-läpipainopakkaukseen, joka on suljettu HDPE-kannella, ja pakattu edelleen PET/PE -pussiin, joka on suljettu HDPE-kannella.

5 x (5 cm x 5 cm) ja 5 x (10 cm x 10 cm) ja 1 x (5 cm x 20 cm).

Valmisteen kuvaus:

Implantaatti on läpinäkymätön, valkoinen tai vaalean kellertävä ja levymäinen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ks. kohta Annostus ja antotapa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

GENTACOLL implantaatti
1,3 mg/cm2 5 x (10 cm x 10 cm), 1 x (5 cm x 20 cm), 5 x (5 cm x 5 cm)

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01GB03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

15.09.2020

Yhteystiedot

SERB
Avenue Louise 480 / 40 Avenue geogres V
1050 / 75008 Brussels / Patis
Belgium / France

+ 32 (0) 2 792 05 00