Vertaa PF-selostetta

ZIPZOC voidesukka 200 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 g voidetta sisältää sinkkioksidia 200 mg

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Voidesukka kaksoissidosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Laskimoiden kroonisen vajaatoiminnan hoito, pitkäaikaiset säärihaavat ja jalkahaavaumat (ulcus cruris). Leikkausten jälkeinen tukisidonta, esimerkiksi suonikohjuleikkausten jälkeen.

Annostus ja antotapa

Annostus

Voidesukan ja kimmositeen muodostama kaksoissidos vaihdetaan aluksi 2 x viikossa ja jatkossa kerran viikossa.

Antotapa

1. Voidesukka vedetään sääreen haavan päälle siten, että alue varpaiden tyvestä sääriluun kyhmyyn saakka peittyy.

2. Laskokset oiotaan huolellisesti pois.

3. Tarvittavan puristusvaikutuksen aikaansaamiseksi voidesukan päälle sidotaan sopiva side, tavallisimmin 10 cm levyinen vähäelastinen kimmoside. Kaksoissidoksen päällyskerros sidotaan pakkausselosteesta löytyvän ohjeen mukaisesti.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Valtimoverenkierron vajaatoiminta jaloissa.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kaksoissidosta vaihdettaessa tulee seurannalla varmistaa, että valtimoverenkierrolla on riittävät toimintaedellytykset.

Yhteisvaikutukset

Ei ole havaittu.

Raskaus ja imetys

Zipzoc-voidesukan käytöstä raskauden aikana ei ole saatu kielteisiä kokemuksia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Zipzoc-voidesukalla ei ole vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Tavallisimmin esiintyviä haittavaikutuksia ovat paikalliset ihoreaktiot esimerkiksi ihottuma, punoitus ja kutina. Harvemmin esiintyy haavan reunojen pehmenemistä. Sieni-infektiot ovat mahdollisia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista.

Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

wwwsivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Suositeltujen annosten ylittämisestä ja siitä mahdollisesti aiheutuneista haitoista ei ole raportteja.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Lääkesiteet, ATC-koodi: D09AB01

Zipzoc-voidesukka on joustava trikoosukka, johon on imeytetty 20-prosenttinen sinkkioksidivoide. Zipzoc-voidesukka estää kaksoissidoksessa käytettävän kimmositeen ja ihon välittömän kosketuksen toisiinsa. Voidesukan hyvä adheesio ihoon auttaa kaksoissidoksen pysymistä sääressä siten, että yhtämittainen päiviä kestävä käyttö on mahdollista.

Farmakokinetiikka

Vaseliinipohjaisen sinkkioksidivoiteen suorat vaikutukset rajoittuvat voidesukalla peitetylle iholle ja haavaan. Imeytymisestä ja systeemisistä vaikutuksista ei ole näyttöä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Zipzoc-voidesukan käyttöön ei ole havaittu liittyvän akuutteja eikä kroonisia toksisia vaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Nestemäinen parafiini Ph. Eur. 4 %

Valkovaseliini BP 76 %.

Zipzoc-voidesukka on 80 cm pitkä puuvillasta valmistettu trikoosukka, johon voide on imeytetty. Sukka sisältää voidetta 3-4 g/dm2.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

ZIPZOC voidesukka
200 mg/g 5 x 1 kpl (27,98 €), 10 x 1 kpl (49,47 €)

PF-selosteen tieto

5 x 1 aluminoidut polyetyleenipussit, 10 x 1 aluminoidut polyetyleenipussit.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen puuvillasta valmistettu trikoosukka, johon on imeytetty valkoinen voide.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

ZIPZOC voidesukka
200 mg/g 5 x 1 kpl, 10 x 1 kpl

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

D09AB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

07.07.2017

Yhteystiedot

EVOLAN PHARMA AB
P.O Box 120
SE-182 12 Danderyd
Sweden

+46 8 544 960 30
www.evolan.se