Vertaa PF-selostetta

OFTAN A-PANT silmävoide 20 IU/g + 20 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

A-vitamiini (retinolipalmitaatti) 20 IU/g.

Dekspantenoli 20 mg/g.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmävoide

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Silmän side- ja sarveiskalvon vierasesineen poiston jälkihoito ja eri syistä johtuvat sarveiskalvon eroosiot. Side- ja sarveiskalvosyöpymien jälkihoito. Krooniset, mutta ei bakteriellit keratokonjunktiviitit. Kuivasilmäisyys, luomien epätäydellinen sulkeutuminen ja keratoconjunctivitis sicca. Silmän pinnan kuivumisesta aiheutuvat keratiitit, kuten neuroparalyyttinen keratiitti.

Annostus ja antotapa

Annostus

Tavanomainen kerta-annos on noin 1 cm voidetta.

Antotapa

Silmään (silmiin) alaluomitaskuun useita kertoja päivässä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille Yliherkkyys villa-alkoholeille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Oftan A-Pant -silmävoidetta ei tule yksinään käyttää märkäisessä konjunktiviitissa.

Oftan A-Pant -silmävoidetta ei suositella käytettäväksi piilolinssien kanssa.

Yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Oftan A-Pant -silmävoiteen vaikuttavat aineosat ovat vitamiineja. Tuotetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana annostusohjetta noudattaen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Oftan A-Pant -silmävoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Ohimenevää kirvelyä silmässä ja näön sumenemista voi esiintyä voiteen laiton yhteydessä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista joko kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta, www-sivusto www.fimea.fi

tai

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksesta ei tiedetä aiheutuneen haittavaikutuksia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: muut silmätautien lääkkeet. ATC-koodi S01XA02

Oftan A-Pantin vaikuttavat aineet ovat elimistölle välttämättömiä vitamiineja. A-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, jota esiintyy ravinnossa eri muodoissa. Näistä biologisesti aktiivisin on retinoli (A1-vitamiini). Aikuisen päivittäinen, ravinnon mukana saatava A-vitamiinitarve on 5000 IU. A-vitamiini on välttämätön mm. solujen uudistumisessa, epiteelin kasvussa ja valon aistimisessa retinassa. Dekspantenoli on pantoteenihapon biologisesti aktiivisen dekstroisomeerin alkoholijohdos. Pantoteenihappo kuuluu B-vitamiineihin, ja se on koentsyymi A:n rakenneosa. Pantoteenihappoa tarvitaan erityisesti epiteelisoluissa. A-vitamiini ja pantoteenihappo edistävät konjunktiivan ja kornean epiteelin uusiutumista. Oftan A-Pant -silmävoiteella voidaan nopeuttaa ja suojata silmän side- ja sarveiskalvon epiteelin vaurioiden paranemista. Valmisteella on myös silmän pintaa kostuttava ja voiteleva vaikutus.

Farmakokinetiikka

Sekä A-vitamiini että pantoteenihappo imeytyvät nopeasti ja käytännössä täydellisesti suun kautta otettuina. Aineiden jakaantumistilavuus on suuri. A-vitamiinia kertyy maksaan, joten näennäinen jakaantumistilavuus on vaihteleva. Retinoli erittyy glukuronidikonjugaatteina. Oftan A-Pant -silmävoiteesta kornean läpi silmään imeytyy vaikuttavia aineita hyvin vähän, koska annos on pieni (ks. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Lääkkeen vaikutuspaikka on silmän pinta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

A-vitamiinin yliannostuksesta voi aiheutua oireita, mikäli päivittäinen annos suun kautta on kuukausien ajan yli 4000 IU/kg. Toksisena kerta-annoksena pidetään annosta 25000 IU/kg. A-vitamiini imeytyy istukan läpi ja on suurina annoksina eläimillä teratogeeninen. Pantoteenihappo on käytännössä myrkytön. Sillä ei ole todettu olevan teratogeenista tai mutageenista vaikutusta. Kerta-annoksessa Oftan A-Pant -silmävoidetta on A-vitamiinia n. 0,4 IU ja dekspantenolia n. 0,4 mg.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Nestemäinen parafiini, glyseroli, villa-alkoholit, setostearyylialkoholi, valkovaseliini.

Yhteensopimattomuudet

Ei tiedossa.

Kestoaika

3 vuotta.
Avattua voideputkea voi säilyttää alle 25°C:ssa. Avatun voideputken kestoaika on 28 päivää.

Säilytys

Säilytys jääkaapissa (2oC – 8oC).
Ei saa jäätyä.

Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

OFTAN A-PANT silmävoide
20 IU/g + 20 mg/g 3,5 g (14,25 €)

PF-selosteen tieto

Polyfoil voideputki.
Pakkauskoko: 3,5 g.

Valmisteen kuvaus:

Vaalea, pehmeä, läpikuultava voide.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet pakkausselosteessa.

Korvattavuus

OFTAN A-PANT silmävoide
20 IU/g + 20 mg/g 3,5 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S01XA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

19.08.2019

Yhteystiedot

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere


03 284 8111
www.santen.fi