Vertaa PF-selostetta

MUTAFLOR enterokapseli, kova 2,5 - 25 x 1000 000 000 CFU

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi enterokapseli sisältää:
Escherichia coli kanta NISSLE 1917 vastaten 2.5 – 25 x 109 elinkykyistä solua (CFU)

Lääkemuoto

Enterokapseli

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aikuisten haavaisen paksusuolitulehduksen pahenemisvaiheiden estohoito.

Annostus ja antotapa

Annostus
Ensimmäiset neljä hoitopäivää: Yksi Mutaflor-enterokapseli kerran vuorokaudessa.
Jatkossa: Kaksi Mutaflor-enterokapselia kerran vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat
Tietoja lääkkeen tehosta lapsille (alle 18-vuotiaat) kohdassa Käyttöaiheet mainitussa käyttöaiheessa ei ole saatavilla.

Antotapa
Suun kautta. Kapselit otetaan aterian, mikäli mahdollista aamiaisen, yhteydessä riittävän nestemäärän kera. Kapseleiden pureskelua on vältettävä.

Hoidon kesto
Haavaisen paksusuolitulehduksen pahenemisvaiheiden estohoidossa Mutaflor-valmisteesta on kontrolloiduista tutkimuksista kokemusta 12 kuukautta kestävästä hoidosta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Apuaineisiin liittyviä varoituksia tai muita varoituksia ei ole.

Yhteisvaikutukset

Gram-negatiivisiin bakteereihin tehoavat antibiootit ja sulfonamidit saattavat heikentää Mutaflor-valmisteen tehoa.

Raskaus ja imetys

E. coli NISSLE 1917-kanta esiintyy luonnollisesti ihmisen suolessa eikä imeydy sieltä. Se ei myöskään tuota toksiineja. Siksi ei ole odotettavissa vaikutuksia raskauteen, imetykseen ja hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei oleellinen.

Haittavaikutukset

Kliinisiin tutkimuksiin osallistui 94 akuutissa vaiheessa olevaa potilasta ja 251 remissiovaiheessa olevaa potilasta.
Kliinisissä tutkimuksissa todettujen haittavaikutusten esiintymistiheys on esitetty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100)
Harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000)
Hyvin harvinainen (< 1/10000), yksittäiset tapaukset mukaan lukien

Lisäksi valmisteen markkinoille tulon jälkeen raportoitujen haittavaikutusten esiintymistiheys on luokiteltu luokkaan "tuntematon" (koska saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin).

Ruoansulatuselimistö
Yleinen: ilmavaivat hoidon alussa.
Hyvin harvinainen: ulosteen koostumuksen tai ulostamistiheyden muutokset, vatsakipu, vatsan kurina, ilmavaivat, pahoinvointi tai oksentelu.

Iho- ja ihonalainen kudos
Hyvin harvinainen: ihon vihoittuma, punoitus tai kesiminen.

Hermosto
Hyvin harvinainen: päänsärky.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty−haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www.fimea.fi

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Mikro-organismeja sisältävät ripulilääkkeet, ATC-koodi: A07FA

Vaikutusmekanismi
Mutaflor-enterokapselit sisältävät vaikuttavana ainesosana tiettyä määriteltyä ihmisen ei-patogeenistä Escherichia coli (E. coli) elinkykyistä, lisääntyvää bakteerikantaa: E. coli kanta NISSLE 1917. Erityisten tarttuvien organellien (Tyyppi F-1A, F-1C, ja “curli” ripsujen) avulla tämä kanta pystyy kiinnittymään suolen seinämän limakalvoon muodostaen siihen mikropesäkkeitä biofilmien muodossa. Kanta on hyvin liikkuva ripsujen takia, tästä on etua kun bakteeri kolonisoi suolta.

Mutaflor-valmisteen eli E. coli NISSLE 1917-kannan vaikutusta on tutkittu in vitro- ja in vivo -tutkimusten sekä kliinisten kokeiden avulla. Havaittiin seuraavanlaiset ominaisuudet ja vaikutusmekanismit:

Antagonismi
E. coli NISSLE 1917-kanta muodostaa antimikrobisia yhdisteitä sekä useita rautaa sitovia järjestelmiä (siderophores). Nämä vastaavat sekä bakteerikannan suorasta antagonismista patogeenejä vastaan että sen toimintakyvystä suolistossa suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen. Lisäksi E. coli NISSLE 1917-kanta estää enteroinvasiivisten patogeenien leviämisen suolen limakalvossa.

Suolen limakalvoesteen stabilointi
Ihmisen kolonosyyttisoluviljelmässä E. coli NISSLE 1917-kanta stabiloi epiteelisolukerroksen barriertoimintaa ja näin limakalvon lisääntynyt läpäisevyys normalisoituu. Suolen barrierin vahvistuminen perustuu erään ankkuriproteiinin synteesin stimulaatioon (ZO-2) ja tämän uudelleenjärjestäytymiseen tiiviisiin liitoksiin.

Immuunivastetta muokkaavat ominaisuudet

  • Vaikutukset humoraaliseen immuunivasteeseen

Vastasyntyneillä vauvoilla E. coli NISSLE 1917-kannan kolonisaation seurauksena IgA- ja IgM-määrät nousevat selvästi ulostefiltraateissa ja seerumissa. Yksittäiset raportit viittaavat syljen IgA-määrän nousuun. Mikrobivapaissa vastasyntyneissä porsaissa suun kautta annosteltu E. coli NISSLE 1917-kanta stimuloi suolen immuunivastejärjestelmän immuunikykyisten solujen kehitystä (IgA:ta ja IgG:ta tuottavat lymfosyytteja, MHC-II-luokan esitteleviä soluja) ilmentämättä tulehdusoireita (ei granulosyyttikertymää).

  • Vaikutukset soluvälitteiseen immuunivasteeseen

In vitro -kokeet osoittivat E. coli NISSLE 1917-kannan omaavan immunomodulatiivisia ominaisuuksia. Havaittiin hiiren makrofaageissa lisääntynyttä eritystoimintaa (interleukiini 6 [IL-6], tuumori nekroosi tekijä [TNF], happiradikaaleja). Ihmisellä nähtiin sama ilmiö perifeerisen veren mononukleaarisoluissa (interleukiini 10). Toisaalta lisääntynyttä TNF-eritystä ei voitu vahvistaa in vivo hiirellä eikä muillakaan eläinmalleilla.

Lisäksi osoitettiin hiirellä makrofaagien lisääntynyttä sytotoksisuutta solunsisäisiä loisia vastaan ja siten vahvempaa vastustuskykyä solunsisäisiä infektioaiheuttajia vastaan ex vivo.

E. coli NISSLE 1917-kanta esti ihmisen perifeerisen veren, mutta ei suoliston, T-lymfosyyttien solukierron ja lisäkasvun. Siten tulehduksellisessa suolistosairaudessa aktivoituneiden T-lymfosyyttien kertyminen suoliston immuunijärjestelmään saattaa estyä.

Anti-inflammatoriset
Mutaflor-valmisteella on anti-inflammatorisia ominaisuuksia. Sekä ihmisen suoliston epiteelisoluilla tehdyissä in vitro -kokeissa että yleisesti käytössä olevissa in vivo IBD-eläinkoemalleissa (IBD eli tulehduksellinen suolistosairaus) E. coli NISSLE 1917-kannalla havaittiin anti-inflammatorisia ominaisuuksia.

Motiliteettiä edistävät ominaisuudet
E. coli NISSLE 1917-kanta tuottaa metaboliitteina rasvahappoja, joilla on tärkeä tehtävä suolen limakalvon energiatasapainossa. Rasvahapot stimuloivat suolen motiliteettiä ja verenkiertoa sekä edesauttavat natriumin ja kloridin imeytymistä.

Metaboliset ominaisuudet
Mutaflor-kannalla on moninaisia metabolisia ominaisuuksia ja se pystyy hajottamaan erilaisia hiilihydraatteja, sokerialkoholeja, aminohappoja sekä muita aineita kuluttamalla happea. Näin suolistoon muodostuu ja ylläpidetään anaerobinen ympäristö, joka on tärkeä suoliston ekosysteemin tasapainolle.

Kliininen teho ja turvallisuus
Satunnaistettuun, kaksoissokkoutettuun monikeskustutkimukseen osallistui 327 potilasta (potilaiden keski-ikä 42 vuotta; vaihteluväli 19–89 vuotta). Potilaille annettiin joko kaksi kapselia Mutaflor-valmistetta kerran päivässä (n=162) tai mesalatsiinia 500 mg kolme kertaa päivässä (n=165). 12 kuukautta kestävään tutkimukseen otettiin potilaita, joilla oli diagnosoitu remissiovaiheessa oleva haavainen paksusuolentulehdus. Lisäksi mukaanottokriteerinä oli, että potilaalla oli ollut aikaisemmin vähintään kaksi haavaisen paksusuolentulehduksen akuuttia pahenemisvaihetta ja nykyinen remissiovaihe oli saanut kestää korkeintaan 12 kk. Tutkimuksen päätavoitteena oli osoittaa lääkkeiden olevan teholtaan samanarvoisia haavaisen paksusuolentulehduksen pahenemisvaiheiden estohoidossa.

Tilastollinen analyysi osoitti Mutaflor-kapseleiden olevan yhtä tehokkaita kuin mesalatsiini. Haavainen paksusuolentulehdus akutisoitui seuranta-aikana 36,4 %:lla potilaista Mutaflor-valmistetta saaneessa tutkimusryhmässä ja 33,9 %:lla mesalatsiinia saaneista (non-inferiority testi, p=0,003). Alaryhmien analyysi osoitti, että ryhmien välillä ei ollut eroa sairauden keston, anatomisen lokalisaation tai tutkimusta edeltävän hoidon suhteen. Molempien ryhmien turvallisuusprofiilit olivat hyvät, eivätkä eronneet toisistaan. Turvallisuusriskejä ei ollut havaittavissa. Laboratoriotutkimuksissa ei havaittu merkitseviä eroavaisuuksia.

Farmakokinetiikka

Mutaflor-enterokapselit ovat resistenttejä mahanesteelle ja liukenevat vasta ileumin loppuosassa. Vaikuttava aine, suolta kolonisoiva E. coli NISSLE 1917-kanta ei imeydy eikä metaboloidu. Se erittyy ulosteeseen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

E. coli NISSLE 1917-kannalla ei ole toksisia eikä patogeenisiä vaikutuksia in vitro- eikä in vivo-kokeissa. Se ei muodosta enterotoksiinejä eikä sytotoksiineja kuten hemolysiiniä, eikä ole enteroinvasiivinen. Sillä ei ole patogeenisiä kiinnike- eikä uropatogeenisiä ominaisuuksia. Se on herkkä tavallisille Gram-negatiivisiä bakteereja vastaan käytössä oleville antibiooteille eikä osoita mitään immunotoksisia ominaisuuksia. Lisäksi E. coli NISSLE 1917-kanta ei ole seerumiresistentti, eli ihmisen seerumi tappaa sen nopeasti. Tämä johtuu erityisestä lipopolysakkariidista, jossa on erittäin lyhyt O6-antigeenin sivuketju. Täten tämä bakteerikanta ei kykene aiheuttamaan sepsistä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Maltodekstriini, talkki, metakryylihappo-metyylimetakrylaatti kopolymeeri (1:1), makrogoleja (4000), trietyylisitraatti, glyseroli 85 %, titaanidioksidi, rauta(III)oksidi, liivate, valkoinen mehiläisvaha, karnaubavaha, sellakka, puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

1 vuosi

Säilytys

Säilytä jääkaapissa(2 °C – 8 °C)

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MUTAFLOR enterokapseli, kova
2,5 - 25 x 1000 000 000 CFU 20 fol (22,70 €), 100 fol (100,14 €)

PF-selosteen tieto

Pakkaustyyppi:
Läpipainopakkaus: PVC/PVDC foliolevy, suljetaan alumiinifoliolla.

Pakkauskoot:
Pakkaus, jossa 20 enterokapselia
Pakkaus, jossa 100 enterokapselia

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MUTAFLOR enterokapseli, kova
2,5 - 25 x 1000 000 000 CFU 20 fol, 100 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A07FA

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

19.02.2021

Yhteystiedot

SABORA PHARMA OY
PL 20
03601 Karkkila


029 3700 350
www.sabora.fi
info@sabora.fi