Vertaa PF-selostetta

NAVELBINE infuusiokonsentraatti, liuosta varten 10 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

13,85 mg/ml vinorelbiiniditartraattia vastaten 10 mg/ml vinorelbiinia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

 • Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä
 • Pitkälle edennyt rintasyöpä

Annostus ja antotapa

Annetaan vain laskimoon asianmukaisen laimennuksen jälkeen.
Navelbinen intratekaalinen anto voi olla fataali.
Käyttö- ja käsittelyohjeet: ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Navelbine on suositeltavaa antaa 6-10 minuuttia kestävänä infuusiona sen jälkeen, kun se on liuotettu 20-50 millilitraan injektioihin käytettävää 0,9-prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridiliuosta tai 5-prosenttista glukoosiliuosta.

Lääkkeen antamisen jälkeen on aina annettava vähintään 250 ml isotonista infuusioliuosta laskimon huuhtelemiseksi.

Aikuiset:
Pitkälle edennyt rintasyöpä ja ei-pienisoluinen keuhkosyöpä:

 • Monoterapiassa tavallinen annos on 25-30 mg/m2 kerran viikossa.
 • Yhdistelmähoidossa ylläpidetään yleensä tavallista annosta (25-30 mg/m2) samalla, kun antamistiheyttä vähennetään siten, että lääkettä annetaan joka kolmannen viikon 1. ja 5. päivänä tai joka kolmannen viikon 1. ja 8. päivänä.

Lääkkeen antaminen iäkkäille
Lääkkeen kliinisessä käytössä ei ole todettu merkittäviä eroja iäkkäillä potilailla mitä tulee vasteprosenttiin, vaikkakaan joidenkin iäkkäiden potilaiden tavallista suurempaa herkkyyttä ei voida sulkea pois. Ikä ei muuta vinorelbiinin farmakokinetiikkaa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Lääkkeen antaminen maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille
Kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta ei muuta vinorelbiinin farmakokinetiikkaa. Kuitenkin suositellaan varotoimenpiteenä, että vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille käytettäisiin pienempää annosta 20 mg/m2 ja hematologisia muuttujia seurattaisiin tarkoin (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakokinetiikka).

Lääkkeen antaminen munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille
Koska lääkettä erittyy munuaisten kautta vain vähän, farmakokineettiseltä kannalta katsoen ei ole syytä pienentää Navelbine-annosta munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakokinetiikka).

Lääkkeen antaminen lapsille
Lääkkeen turvallisuutta ja tehoa ei ole määritetty lapsipotilailla, ja siksi sen antamista lapsille ei suositella.

Vasta-aiheet

 • Tunnettu yliherkkyys vinorelbiinille tai muille vinka-alkaloideille tai jollekin muulle ainesosalle
 • Neutrofiiliarvo < 1500/mm3 tai vakava samanaikainen tai äskettäinen (2 viikon sisällä) infektio
 • Trombosyyttiarvo < 100000/mm3
 • Yhdessä keltakuumerokotteen kanssa (ks. kohta Yhteisvaikutukset)
 • Imetys (ks. kohta Raskaus ja imetys)

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Navelbine on annettava kemoterapiaan perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Koska hematopoieettisen järjestelmän estyminen on suurin Navelbine-valmisteen käyttöön liittyvä riski, potilaan veriarvoja tulee seurata huolellisesti hoidon aikana (hemoglobiiniarvon sekä leukosyytti-, neutrofiili- ja trombosyyttiarvojen määritys kunakin uutena antopäivänä).

Neutropenia on tärkein annosta rajoittava haittavaikutus. Tämä vaikutus ei ole kertyvä, ja sen nadiiri ilmenee 7-14 päivää lääkkeen antamisen jälkeen. Vaikutus korjaantuu nopeasti, 5-7 päivässä. Jos neutrofiiliarvo on alle 1500/mm3 ja/tai trombosyyttiarvo alle 100000/mm3, hoitoa on lykättävä, kunnes arvot korjaantuvat.

Jos potilaalla on infektioon viittaavia oireita tai merkkejä, hänet on tutkittava välittömästi.

Varotoimet

Iskeemistä sydänsairautta sairastaville on lääkettä annettava erityisen varovasti (ks. kohta Haittavaikutukset).

Navelbine-valmisteen farmakokinetiikkaa ei muuteta potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta. Annosmuutokset erityisissä potilasryhmissä, ks. kohta Annostus ja antotapa.

Koska lääkettä erittyy munuaisten kautta vain vähän, farmakokineettiseltä kannalta katsoen ei ole syytä pienentää Navelbine-annosta munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla. Ks. kohta Annostus ja antotapa.

Navelbine-valmistetta ei pidä antaa potilaalle, joka saa samanaikaisesti sädehoitoa, jos hoitokenttä käsittää maksan alueen.

Valmiste on erityisesti vasta-aiheinen keltakuumerokotteen kanssa, eikä sen samanaikaista käyttöä muiden elävien heikennettyjen rokotteiden kanssa suositella.

On oltava varovainen, jos Navelbinea annetaan yhdessä voimakkaiden estäjien tai CYP 3A4 -induktoreiden kanssa (ks. kohta Yhteisvaikutukset - Vinorelbiinille ominaiset yhteisvaikutukset), eikä sen käyttöä yhdessä fenytoiinin (kuten kaikki solunsalpaajat) ja itrakonatsolin (kuten kaikki vinka-alkaloidit) kanssa suositella.

Valmisteen joutumista silmiin on ehdottomasti vältettävä: on olemassa vaikean ärsytyksen tai jopa sarveiskalvon haavautumisen riski, jos lääkettä suihkutetaan paineella silmiin. Liuoksen jouduttua silmiin niitä on huuhdeltava välittömästi injektioihin käytettävällä 0,9-prosenttisella (9 mg/ml) natriumkloridiliuoksella.

Interstitiaalista keuhkosairautta on ilmoitettu yleisemmin japanilaisilla. Tämän populaation hoidossa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Yhteisvaikutukset

Kaikille solunsalpaajille yhteiset yhteisvaikutukset:

Koska tuumorisairauksissa tromboosiriski kasvaa, antikoagulanttihoito on yleistä. Koska eri ihmisten veren koaguloituvuudessa on suuria eroja ja koska suun kautta otettavilla verenohennuslääkkeillä ja syöpälääkkeillä on mahdollisia yhteisvaikutuksia, INR-seurantaa on tehtävä useammin, jos päätetään hoitaa potilasta suun kautta otettavilla verenohennuslääkkeillä.

 • Samanaikainen käyttö vasta-aiheista:

Keltakuumerokote: fataalin laajalle levinneen rokotteen aiheuttaman sairauden riski (ks. kohta Vasta-aiheet).

 • Samanaikaista käyttöä ei suositella:

Elävät heikennetyt rokotteet (keltakuumerokote, ks. kohta samanaikainen käyttö vasta-aiheista): laajalle levinneen rokotteen aiheuttaman sairauden riski, mahdollisesti fataali. Tämä riski suurenee potilailla, joiden immuunivaste on heikentynyt heidän perussairautensa takia. On suositeltavaa käyttää inaktiivirokotetta, jos sellainen on olemassa (poliomyeliitti) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Fenytoiini: kouristusten pahenemisriski, mikä johtuu fenytoiinin heikentyneestä imeytymisestä ruoansulatuskanavasta; riski fenytoiinin aiheuttamasta sytostaatin maksametabolian kiihtymisestä ja tehon heikkenemisestä.

 • Samanaikainen käyttö harkiten:

Siklosporiini, takrolimuusi: liiallinen immunosuppressio ja lymfoproliferaation riski.

Vinka-alkoideille ominaiset yhteisvaikutukset:

 • Samanaikainen käyttö harkiten:

Mitomysiini C: keuhkoputkien supistumisen ja hengenahdistuksen vaara on suurentunut, harvoin on havaittu interstitielliä keuhkokuumetta.

Navelbine on P-glykoproteiinin substraatti. Kliinistä relevanssia ei tunneta, mutta tulee noudattaa varovaisuutta, kun Navelbinea annetaan samanaikaisesti kyseisen kalvotransportterin estäjän tai indusoijan kanssa.

Vinorelbiinille ominaiset yhteisvaikutukset:

 • Navelbine -valmisteen antaminen samanaikaisesti sellaisten lääkkeiden kanssa, joiden tiedetään aiheuttavan luuytimen toksisuutta, pahentaa todennäköisesti myelosuppressiivisia haittavaikutuksia.
 • Koska CYP 3A4 on pääasiassa mukana Navelbine -valmisteen metaboliassa, yhdistelmäkäyttö tämän isoentsyymin voimakkaiden estäjien kanssa (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli, HIV-proteaasinestäjät, klaritromysiini, telitromysiini) voi suurentaa vinorelbiinin pitoisuutta veressä ja yhdistelmäkäyttö tämän isoentsyymin voimakkaiden induktoreiden kanssa (esim. rifampisiini, fenytoiini, karbamatsepiini, barbituraatit, mäkikuisma) voi pienentää vinorelbiinin pitoisuutta veressä.
 • Farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia ei ole, kun Navelbine-valmistetta käytetään yhdessä sisplatiinin kanssa usean hoitojakson aikana. Granulosytopeniaa esiintyy kuitenkin useammin silloin, kun Navelbine-valmistetta käytetään samanaikaisesti sisplatiinin kanssa, verrattuna siihen, kun Navelbine-valmistetta käytetään yksin.

Asteen 3/4 neutropeniariskin suurenemisesta on viitteitä yhden kliinisen vaiheen I tutkimuksen perusteella, jossa käytettiin laskimoon annettavaa vinorelbiiniä ja lapatinibia. Kyseisessä tutkimuksessa laskimoon annettavan vinorelbiinin suositusannos 3 viikon välein annettavan hoidon päivänä 1 ja päivänä 8 oli 22,5 mg/m2 ja lapatinibin vuorokausiannos oli 1000 mg. Tämäntyyppisen yhdistelmän käytössä on noudatettava varovaisuutta.

Raskaus ja imetys

Raskaus:
Vinorelbiinin käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Eläinkokeissa on havaittu alkiotoksisuutta ja teratogeenisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Eläinkokeiden tulosten ja lääkeaineen farmakologisen vaikutusmekanismin perusteella lääkeaineen käyttöön saattaa liittyä alkio- ja sikiöepämuodostumien riski.

Navelbine-valmistetta ei siis saa käyttää raskauden aikana, elleivät hoidon odotettavissa olevat edut yksilölle ole selvästi mahdollisia haittoja suuremmat. Jos potilas tulee raskaaksi hoidon aikana, hänelle on kerrottava alkioon/sikiöön kohdistuvista riskeistä ja hänen tilaansa tulee seurata huolellisesti. Perinnöllisyysneuvonnan mahdollisuutta tulee harkita.

Hedelmällisessä iässä olevat naiset:
Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja kolme kuukautta hoidon jälkeen.

Imetys:
Ei tiedetä, erittyykö Navelbine äidinmaitoon. Navelbinen erittymistä äidinmaitoon ei ole tutkittu eläintutkimuksissa. Imeväisikäiseen kohdistuvaa riskiä ei voida sulkea pois, ja siksi imetys on lopetettava ennen Navelbine-hoidon aloittamista (ks. kohta Vasta-aiheet).

Hedelmällisyys:
Navelbine-hoitoa saavan miehen ei tulisi siittää lasta hoidon aikana eikä 3 kuukauteen sen jälkeen. Ennen hoitoa tulisi selvittää siemennesteen varastoimisen mahdollisuus, koska vinorelbiinihoito voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Lääkkeen vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu, mutta farmakodynaamisen profiilin perusteella vinorelbiini ei vaikuta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Vinorelbiini-hoitoa saavien potilaiden on kuitenkin syytä olla varovaisia, kun otetaan huomioon jotkin lääkeaineen haittavaikutukset.

Haittavaikutukset

Useammin kuin yksittäisinä erillisinä tapauksina raportoidut haittavaikutukset on raportoitu alla elinluokan ja esiintymistiheyden mukaan. Esiintymistiheydet määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10000) MedDRA-käytännön elinjärjestelmäluokituksen ja esiintyvyyden mukaisesti.

Yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat luuydindepressio ja neutropenia, anemia, neurologiset sairaudet, maha-suolikanavan toksisuus ja pahoinvointi, oksentelu, stomatiitti sekä ummetus, maksan toimintatestien arvojen suureneminen tilapäisesti, alopesia ja paikallinen flebiitti.

Markkinoille tulon jälkeisistä kokemuksista ja kliinisistä tutkimuksista poolattuja uusia haittavaikutuksia on lisätty MedDRA-luokituksen mukaisesti esiintymistiheytenä ”tuntematon”.

Yksityiskohtaiset tiedot haittavaikutuksista:

Haittavaikutukset määritettiin WHO-luokituksen mukaan (aste 1=G1; aste 2=G2; aste 3=G3; aste 4=G4; aste 1-4=G1-4); aste 1-2=G1-2; aste 3-4=G3-4).

InfektiotYleinenBakteeri-, virus- tai sieni-infektio eri paikoissa (hengitys-, virtsatie-, maha-suolikanava-infektio...), lieviä tai keskivaikeita ja paranevat yleensä asianmukaisella hoidolla
Melko harvinainenVaikea sepsis, johon joskus liittyy muu elinvaurio
Septikemia
Hyvin harvinainenKomplisoitunut septikemia, joskus fataali
TuntematonNeutropeninen sepsis
Neutropeeninen infektio G3–4
Veri ja imukudosHyvin yleinenPääasiassa neutropeniasta johtuva luuydindepressio (G3: 24,3 %; G4: 27,8 %), parantuu 5-7 päivässä eikä kumuloidu ajan mittaan
Anemia (G3-4: 7,4 %)
YleinenTrombosytopeniaa (G3-4: 2,5 %) voi esiintyä, mutta se on harvoin vakava
TuntematonKuumeinen neutropenia
Pansytopenia
Leukopenia G1–4
ImmuunijärjestelmäTuntematonSysteemiset allergiset reaktiot, kuten anafylaksia, anafylaktinen sokki tai anafylaktoidinen reaktio
UmpieritysTuntematonSopimaton ADH-eritys (SIADH)
Aineenvaihdunta ja ravitsemusHarvinainenVaikea hyponatremia
TuntematonAnoreksia
HermostoHyvin yleinenNeurologiset häiriöt (G3-4: 2,7 %), kuten syvien jänteiden refleksien häviäminen
Alaraajojen heikkoutta on raportoitu pitkäaikaisen solunsalpaajahoidon jälkeen
Melko harvinainenVaikea parestesia ja aistioireet ja motoriset oireet ovat harvinaisia.
Nämä vaikutukset ovat yleensä palautuvia.
Tuntematon

Päänsärky
Huimaus
Ataksia

SydänHarvinainenIskeeminen sydänsairaus (angina pectoris, joskus kuolemaan johtava sydäninfarkti)
Hyvin harvinainenTakykardia, sydämentykytys ja rytmihäiriöt
TuntematonSydämen vajaatoiminta
VerisuonistoMelko harvinainenHypotensio, hypertensio, punastuminen ja raajojen kylmyys
HarvinainenVaikea hypertensio, pyörtyminen
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaMelko harvinainenDyspneaa ja bronkospasmeja voi esiintyä Navelbine-hoidon yhteydessä, kuten muillakin vinka-alkoideilla.
HarvinainenJoissakin tapauksissa kuolemaan johtanutta interstitiaalista keuhkosairautta on raportoitu
TuntematonYskä G1–2
RuoansulatuselimistöHyvin yleinenStomatiitti (G1-4: 15 % Navelbine-valmistetta yksinään)
Pahoinvointi ja oksentelu (G1-2: 30,4 % ja G3-4: 2,2 %)
Pahoinvointilääkitys voi vähentää näiden esiintymistä
Ummetus on tärkein oire (G3-4: 2,7 %). Tämä joskus harvoin kehittyy paralyyttiseksi ileukseksi, kun Navelbine-valmistetta annetaan yksinään ja (G3-4: 4,1 %) kun Navelbine-valmistetta annetaan muiden solunsalpaajien kanssa.
YleinenRipulia, yleensä lievää tai keskivaikeaa, voi esiintyä
HarvinainenParalyyttinen ileus, hoitoa voidaan jatkaa, kun suolen liikkuvuus on parantunut.
Haimatulehdusta on raportoitu
Tuntematon

Maha-suolikanavan verenvuoto
Vaikea ripuli
Vatsakipu

Maksa- ja sappiHyvin yleinenMaksan toimintakokeiden arvojen tilapäistä suurenemista (G1-2) ilman kliinisiä oireita raportoitiin (SGOT 27,6 %:lla ja SGPT 29,3 %:lla)
Tuntematon Maksan häiriö
Iho ja ihonalainen kudosHyvin yleinenAlopesiaa, luonteeltaan yleensä lievää, saattaa esiintyä (G3-4: 4,1 %:lla, kun Navelbine-valmistetta annetaan yksinään ilman muita solunsalpaajia)
HarvinainenLaajalle levinneitä ihoreaktioita on raportoitu Navelbine-valmisteen käytön yhteydessä
TuntematonPalmoplantaarinen erytrodysestesiaoireyhtymä
Luusto, lihakset ja sidekudosYleinenNivelkipu, leukakipu mukaan lukien ja lihaskipu
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatHyvin yleinenInjektiokohdan reaktioita ovat mm. eryteema, polttava kipu, suonen värjääntyminen ja paikallinen flebiitti (G3-4: 3,7 %:lla, kun Navelbine-valmistetta annetaan yksinään ilman muita solunsalpaajia)
YleinenNavelbine-valmistetta saaneilla potilailla on ollut heikkoutta, väsymystä, kuumetta ja kipuja ei paikoissa, kuten rintakipuja ja tuumorikohdan kipua
Harvinainen

Paikallista nekroosia on havaittu. Laskimonsisäisen neulan tai katetrin asianmukainen sijoitus ja laskimon runsas huuhtelu bolusinjektion jälkeen voivat vähentää näitä vaikutuksia

TuntematonVilunväristykset G1–2
TutkimuksetTuntematonPainon lasku

Lisäksi seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu, kun Navelbinea on annosteltu suun kautta: neuromotoriset häiriöt, makuaistin häiriöt, näön heikkeneminen, unettomuus, nielemisvaikeus, ruokatorven tulehdus, painonnousu, kipu virtsatessa, muut sukuelinten ja virtsateiden oireet.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta- tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Yliannostus

Oireet
Navelbinen yliannostus voi aiheuttaa luuytimen hypoplasiaa, johon joskus liittyy infektiota, kuumetta ja paralyyttistä ileusta.

Ensihoito
Hoitona annetaan ensiapua sekä verensiirto, kasvutekijöitä ja laajakirjoisia antibiootteja lääkärin harkinnan mukaan.

Antidootti
Yliannostukseen ei tunneta vastalääkettä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Vinka-alkaloidit ja analogit, ATC-koodi: L01CA04.

Navelbine on vinka-alkaloideihin kuuluva antineoplastinen lääke, mutta toisin kuin muiden vinka-alkaloidien, vinorelbiinin katarantiinimuotoa on muunnettu rakenteellisesti. Molekyylitasolla se vaikuttaa tubulusten dynaamiseen tasapainoon solun mikrotubuluslaitteessa. Se estää tubuliinin polymerisaatiota ja sitoutuu etenkin mitoottisiin mikrotubuluksiin, ja aksonimikrotubuluksiin se vaikuttaa vasta suurina pitoisuuksina.
Vinorelbiinin tubuliinia spiralisoiva kyky on huonompi kuin vinkristiinin.
Navelbine estää mitoosia jakaantumisvaiheessa G2-M ja aiheuttaa solukuoleman interfaasivaiheessa tai seuraavassa mitoosissa.

Navelbinen turvallisuutta ja tehoa lapsilla ei ole täysin osoitettu. Laskimoon annetulla vinorelbiinilla ei havaittu kliinistä tehoa kahdessa ilman vertailuryhmää tehdyssä faasi II:n tutkimuksessa 33 ja 46 lapsipotilaalla, joilla oli uusiutunut kiinteä tuumori, mm. rabdomyosarkooma, muu pehmytkudossarkooma, Ewingin sarkooma, liposarkooma, synoviaalinen sarkooma, fibrosarkooma, keskuhermoston syöpä, osteosarkooma tai neuroblastooma. Käytetyt annokset olivat 30-33,75 mg/m2 1. ja 8. päivänä joka kolmas viikko tai kerran viikossa kuuden viikon ajan joka kahdeksas viikko. Toksisuus oli samanlainen kuin aikuisilla (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Farmakokinetiikka

Vinorelbiinin farmakokineettiset parametrit on määritetty verestä.

Jakautuminen
Vakaan tilan jakaantumistilavuus on suuri, keskimäärin 21,2 l/kg-1 (vaihteluväli: 7,5-39,7 l/kg-1), merkkinä laajamittaisesta jakaantumisesta kudoksiin.
Vinorelbiinia sitoutuu plasmaproteiineihin vain vähän (13,5 %), mutta sitoutuminen verisoluihin, etenkin trombosyytteihin, on runsasta (78 %).
Vinorelbiinia kertyy merkittävästi keuhkoihin, ja keuhkobiopsiamateriaalista on mitattu yli 300-kertaisia pitoisuuksia seerumiin verrattuna. Vinorelbiinia ei ole todettu keskushermostossa.

Biotransformaatio
Kaikki vinorelbiinin metaboliitit muodostuvat sytokromin P450 CYP 3A4 -isoformin välityksellä. Tästä poikkeuksena on 4-O-deasetyylivinorelbiini, joka todennäköisesti muodostuu karboksyyliesteraasien välityksellä. 4-O-deasetyylivinorelbiini on ainut aktiivinen metaboliitti ja tärkein veressä todettava.
Sulfo- tai glukuronikonjugaatteja ei ole todettu.

Eliminaatio
Eliminaation keskimääräinen puoliintumisaika on noin 40 tuntia. Puhdistuma verestä on nopeaa, lähellä maksan verenvirtausnopeutta ja keskimäärin 0,72 l/h-1/kg-1 (vaihteluväli 0,32-1,26 l/h-1/kg-1).
Vain vähäinen määrä lääkettä eliminoituu munuaisten kautta (alle 20 % laskimonsisäisestä annoksesta) lähinnä emäyhdisteenä. Sekä metaboliitit että muuttumaton vinorelbiini (tärkein todettu yhdiste) eliminoituvat enimmäkseen sapessa.

Erityiset potilasryhmät

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta
Munuaisten vajaatoiminnan vaikutuksia vinorelbiinin metaboliaan ei ole tutkittu. Annoksen pienentäminen munuaistoiminnan heikentymisen takia ei ole kuitenkaan aiheellista, sillä vinorelbiinia eliminoituu vain vähän munuaisten kautta.
Maksan vajaatoiminnan vaikutuksesta vinorelbiinin farmakokinetiikkaan on tehty ensimmäinen tutkimus. Tässä tutkimuksessa, joka tehtiin potilailla, joiden rintasyöpä oli metastoitunut maksaan, todettiin, että vinorelbiinin keskimääräinen puhdistuma muuttui vasta, kun yli 75 % maksasta oli affisioitunut. Rintasyöpäpotilailla tehtiin I vaiheen farmakokineettinen tutkimus säädetyin annoksin: 6 potilaalle, joiden maksan vajaatoiminta oli keskivaikeaa (bilirubiini ≤ 2 × yli normaalirajan ja transaminaasit ≤ 5 × yli normaalirajan) annettiin vinorelbiinia enintään 25 mg/m2, sekä 8 potilaalle, joiden maksan vajaatoiminta oli vaikeaa (bilirubiini > 2 × yli normaalirajan ja/tai transaminaasit > 5 × yli normaalirajan), annettiin vinorelbiinia enintään 20 mg/m2. Vinorelbiinin keskimääräinen puhdistuma näissä kahdessa potilasryhmässä oli samaa luokkaa kuin potilailla, joiden maksan toiminta oli normaali. Vinorelbiinin farmakokinetiikka ei siis näytä olevan erilainen potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta. Lääkettä ehdotetaan kuitenkin varotoimenpiteenä annettavaksi pienempänä 20 mg/m2 annoksena ja veriarvoja on syytä seurata huolellisesti potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakokinetiikka).

Iäkkäät potilaat
Ei-pienisoluista keuhkosyöpää (NSCLC) sairastaville iäkkäille potilaille (≥ 70 vuotta) tehty Navelbine-tutkimus osoitti, ettei ikä vaikuta vinorelbiinin farmakokinetiikkaan. Navelbine-annosta on kuitenkin suurennettava varoen, koska iäkkäät potilaat ovat hauraita (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Farmakokineettinen/farmakodynaaminen suhde

Veren altistumisen ja toisaalta leukosyyttien tai PMN:n vähentymisen välillä todettiin voimakas assosiaatio.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Takaisinmutaatiokokeessa (Amesin koe) vinorelbiini sai aikaan kromosomihäiriöitä, mutta se ei ollut mutageeninen. Navelbine voi olla mutageeninen (aiheuttaen aneuploidiaa ja polyploidiaa) ihmisellä.
Eläimillä tehdyissä lisääntymistutkimuksissa Navelbine oli embryo-fetoletaalinen ja teratogeeninen.

Hemodynaamisia vaikutuksia ei todettu koirilla, jotka saivat suurimpia siedettyjä annoksia vinorelbiinia. Todettiin vain vähäisiä, merkityksettömiä repolarisaatiohäiriöitä, kuten muillakin tutkituilla vinka-alkaloideilla. Myös kädellisillä tehdyssä 39 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa, jossa valmistetta annettiin toistuvasti, todettiin, ettei Navelbine vaikuttanut sydän- ja verisuonijärjestelmään.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Navelbine-valmistetta ei saa laimentaa emäksisillä liuoksilla (saostumisvaara).
Liuosta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa (lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Kestoaika

Myyntipakkauksessa olevan lääkevalmisteen kestoaika on 3 vuotta.

Kun Navelbine on laimennettu injektioihin käytettävään 0,9-prosenttiseen (9 mg/ml) natriumkloridiin tai 5-prosenttiseen glukoosiliuokseen, sen kemiallisen ja fysikaalisen stabiiliuden on osoitettu olevan 1 päivä alle 25 °C:ssa ja valossa, 40 päivää alle 25 °C:ssa valolta suojattuna tai 40 päivää jääkaapissa (2-8 °C) valolta suojattuna neutraalissa lasipullossa, PVC-, polyetyleeni- tai vinyyliasetaattipusseissa.

Mikrobiologian kannalta valmiste tulisi käyttää välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, eikä niiden tulisi ylittää 24 tuntia 2-8 °C:ssa, ellei laimennusta ole suoritettu kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa 2-8 °C ja valolta suojattuna.
Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

NAVELBINE infuusiokonsentraatti, liuosta varten
10 mg/ml 10 x 1 ml (753,63 €), 10 x 5 ml (3458,31 €)

PF-selosteen tieto

Navelbine toimitetaan lasisissa injektiopulloissa (tyyppi 1), jotka on suljettu butyyli- tai klooributyylitulpalla. Tulpan päällä on polyeteenitiivisteellä varustettu puristettu alumiinikansi.

Pullot: 1 ml ja 5 ml.
Laatikot: 10 pulloa.

Valmisteen kuvaus:

Navelbine on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Navelbine-valmistetta saa valmistella ja antaa vain tarvittavan koulutuksen saanut henkilöstö, jonka on käytettävä sopivia silmäsuojuksia, kertakäyttöisiä käsineitä, kasvomaskia ja kertakäyttöistä esiliinaa.

Läikkynyt tai vuotanut lääkeliuos on korjattava pois.

Lääkkeen joutumista silmiin on vältettävä huolellisesti. Jos liuosta on joutunut silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi injektioihin käytettävällä 0,9-prosenttisella (9 mg/ml) natriumkloridiliuoksella.

Valmistelun päätyttyä kaikki altistuneet pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kädet sekä kasvot pestävä.

Navelbine-valmisteen ja neutraalin lasipullon, PVC-pussin, vinyyliasetaattipussin, polyetyleenipussin tai infuusiosarjan ja sen PVC-letkun välillä ei ole sisältöön tai pakkaukseen liittyvää yhteensopimattomuutta.

Navelbine on suositeltavaa antaa 6-10 minuuttia kestävänä infuusiona sen jälkeen, kun se on laimennettu 20-50 millilitraan injektioihin käytettävää 0,9-prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridiliuosta tai 5-prosenttista glukoosiliuosta.

Lääkkeen annon jälkeen laskimo tulee aina huuhdella huolellisesti vähintään 250 millilitralla isotonista liuosta.

Navelbine on ehdottomasti annettava laskimoon. On hyvin tärkeää varmistaa, että kanyyli on asetettu huolellisesti laskimoon ennen kuin Navelbine -infuusio aloitetaan. Jos lääkettä joutuu laskimosta ympäröivään kudokseen, tämä voi aiheuttaa melkoista ärsytystä, jolloin lääkkeen antaminen on lopetettava, laskimo huuhdeltava fysiologisella keittosuolaliuoksella ja jäljellä oleva annos annettava toiseen laskimoon.

Jos ekstravasaatiota tapahtuu, voidaan potilaalle antaa heti laskimoon glukokortikoideja flebiitin riskin välttämiseksi.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

NAVELBINE infuusiokonsentraatti, liuosta varten
10 mg/ml 10 x 1 ml, 10 x 5 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

L01CA04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

18.11.2019

Yhteystiedot

PIERRE FABRE PHARMA NORDEN AB, sivuliike Suomessa
Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo


040 525 1211
www.pierre-fabre.com
saara.torro@pierre-fabre.com
c/o Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Nordic A/S