Vertaa PF-selostetta

ABILIFY MAINTENA injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten 400 mg, injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku 400 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Abilify Maintena 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten
Yksi injektiopullo sisältää 400 mg aripipratsolia.

Abilify Maintena 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku
Yksi esitäytetty ruisku sisältää 400 mg aripipratsolia.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi millilitra suspensiota sisältää 200 mg aripipratsolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva- aine ja liuotin, depotsuspensiota varten

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Abilify Maintena on tarkoitettu skitsofrenian ylläpitohoitoon aikuispotilailla, joiden tila on vakautettu suun kautta otettavalla aripipratsolilla.

Annostus ja antotapa

Annostus

Potilailla, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet aripipratsolia, suun kautta otettavan aripiratsolin siedettävyys on todettava ennen Abilify Maintena -hoidon aloittamista.

Abilify Maintena -valmisteen annoksen titraaminen ei ole tarpeen.

Aloitusannos voidaan antaa noudattaen jompaakumpaa seuraavista kahdesta hoito-ohjelmasta:

  • Hoidon aloitus yhdellä injektiolla: Hoidon aloituspäivänä on annettava yksi injektio Abilify Maintena 400 mg -valmistetta, ja hoitoa 10 mg – 20 mg:lla suun kautta otettavaa aripipratsolia per vuorokausi on jatkettava 14 peräkkäisen vuorokauden ajan, jotta aripipratsolin terapeuttinen pitoisuus säilyy hoidon alkuvaiheen ajan.
  • Hoidon aloitus kahdella injektiolla: Hoidon aloituspäivänä on annettava kaksi erillistä injektiota Abilify Maintena 400 mg -valmistetta kahteen eri injektiokohtaan (ks. antotapa) sekä yksi 20 mg:n annos suun kautta otettavaa aripipratsolia.

Aloitusinjektion/-injektioiden jälkeen Abilify Maintena -valmisteen suositeltu ylläpitoannos on 400 mg. Abilify Maintena 400 mg annetaan kerran kuukaudessa kertainjektiona (aikaisintaan 26 vuorokauden kuluttua edellisestä injektiosta). Jos 400 mg:n annokseen liittyy haittavaikutuksia, annoksen pienentämistä 300 mg:aan kerran kuukaudessa on harkittava.

Väliin jääneet annokset

Väliin jääneet annokset
Väliin jääneen annoksen ajoitusToimintaohje
Jos 2. tai 3. annos jää väliin ja edellisestä injektiosta kulunut aika on: 
Yli 4 viikkoa mutta alle 5 viikkoaInjektio annetaan mahdollisimman pian ja tämän jälkeen kuukausittain.
Yli 5 viikkoaSamanaikainen suun kautta otettava aripipratsoli aloitetaan uudelleen 14 vuorokauden ajaksi tai samalla kertaa annetaan kaksi erillistä injektiota ja yksi 20 mg:n kerta-annos suun kautta otettavaa aripipratsolia. Tämän jälkeen injektiot annetaan kuukausittain.
Jos 4. tai myöhempi annos jää väliin (tilan vakauttamisen jälkeen) ja edellisestä injektiosta kulunut aika on: 
Yli 4 viikkoa mutta alle 6 viikkoaInjektio annetaan mahdollisimman pian ja tämän jälkeen kuukausittain.
Yli 6 viikkoaSamanaikainen suun kautta otettava aripipratsoli aloitetaan uudelleen 14 vuorokauden ajaksi tai samalla kertaa annetaan kaksi erillistä injektiota ja yksi 20 mg:n kerta-annos suun kautta otettavaa aripipratsolia. Tämän jälkeen injektiot annetaan kuukausittain.

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät henkilöt
Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen turvallisuutta ja tehoa 65 vuoden ikäisten ja tätä vanhempien potilaiden skitsofrenian hoidossa ei ole varmistettu (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Munuaisten vajaatoiminta
Annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on munuaisten vajaatoimintaa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoiminta
Annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta on liian vähän tutkimustietoa annostussuositusten antamiseksi. Näillä potilailla annostus on määritettävä varovaisuutta noudattaen. Ensisijaisesti on käytettävä suun kautta otettavaa lääkemuotoa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Hitaat CYP2D6-metaboloijat
Potilaat, joilla CYP2D6-välitteisen metabolian tiedetään olevan hidasta:

  • Hoidon aloitus yhdellä injektiolla: Aloitusannos on Abilify Maintena 300 mg -valmistetta. Hoitoa suun kautta otettavan aripipratsolin määrätyllä vuorokausiannoksella on jatkettava 14 peräkkäisen vuorokauden ajan. Ylläpitoannoksen on oltava 300 mg Abilify Maintena -valmistetta kerran kuukaudessa.
  • Hoidon aloitus kahdella injektiolla: Aloitusannos on kaksi erillistä injektiota Abilify Maintena 300 mg -valmistetta (ks. antotapa) ja yksi aiemmin määrätyn suuruinen kerta-annos suun kautta otettavan aripipratsolia. Ylläpitoannoksenon oltava 300 mg Abilify Maintena -valmistetta kerran kuukaudessa.

Potilaat, joiden CYP2D6-välitteisen metabolian tiedetään olevan hidasta, ja jotka käyttävät samanaikaisesti voimakasta CYP3A4:n estäjää:

  • Hoidon aloitus yhdellä injektiolla: Aloitusannosta pienennetään 200 mg:aan (ks. kohta Yhteisvaikutukset) ja hoitoa suun kautta otettavan aripipratsolin määrätyllä vuorokausiannoksella on jatkettava 14 peräkkäisen vuorokauden ajan.
  • Hoitoa ei saa aloittaa kahdella injektiolla potilaille, joiden CYP2D6-välitteisen metabolian tiedetään olevan hidasta ja jotka käyttävät samanaikaisesti voimakasta CYP3A4:n estäjää.

Aloitusinjektion jälkeisen hoidon osalta katso suositeltu Abilify Maintena 400 mg ja 300 mg -valmisteen ylläpitoannos jäljempänä olevasta taulukosta. Abilify Maintena annetaan kerran kuukaudessa kertainjektiona (aikaisintaan 26 vuorokauden kuluttua edellisestä injektiosta).

Ylläpitoannoksen muuttaminen CYP2D6:n ja/tai CYP3A4:n estäjien ja/tai CYP3A4:n induktorien kanssa tapahtuvien yhteisvaikutuksien vuoksi
Ylläpitoannosta muutetaan potilailla, jotka käyttävät samanaikaisesti voimakkaita CYP3A4:n estäjiä tai voimakkaita CYP2D6:n estäjiä yli 14 vuorokauden ajan. Jos CYP3A4:n estäjän tai CYP2D6:n estäjän käyttö lopetetaan, annosta saattaa olla tarpeen nostaa aiemmalle tasolle (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Jos haittavaikutuksia ilmenee Abilify Maintena -valmisteen annoksen muuttamisesta huolimatta, samanaikaisen CYP2D6:n estäjän tai CYP3A4:n estäjän käytön tarpeellisuus on arvioitava uudelleen.

CYP3A4:n induktorien yli 14 vuorokautta kestävää samanaikaiskäyttöä Abilify Maintena 400 mg tai 300 mg -valmisteen kanssa pitää välttää, koska se aiheuttaa veren aripipratsolipitoisuuden laskun jopa alle tehokkaan pitoisuustason (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Abilify Maintena -valmisteen ylläpitoannoksen muuttaminen potilailla, jotka käyttävät samanaikaisesti voimakkaita CYP2D6:n estäjiä, voimakkaita CYP3A4:n estäjiä ja/tai CYP3A4:n induktoreita yli 14 vuorokauden ajan

 Muutettu kuukausittainen annos
Potilaat, jotka saavat Abilify Maintena 400 mg -valmistetta
Voimakkaat CYP2D6:n estäjät tai voimakkaat CYP3A4:n estäjät300 mg
Voimakkaat CYP2D6:n estäjät ja voimakkaat CYP3A4:n estäjät200 mg*
CYP3A4:n induktoritKäyttöä vältettävä
Potilaat, jotka saavat Abilify Maintena 300 mg -valmistetta
Voimakkaat CYP2D6:n estäjät tai voimakkaat CYP3A4:n estäjät200 mg*
Voimakkaat CYP2D6:n estäjät ja voimakkaat CYP3A4:n estäjät160 mg*
CYP3A4:n induktoritKäyttöä vältettävä

* Mukauttaminen 200 mg:n ja 160 mg:n annokseen on mahdollista ainoastaan käyttämällä valmistetta Abilify Maintena -injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten.

Pediatriset potilaat
Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen turvallisuutta ja tehoa 0–17-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Abilify Maintena 400 mg ja 300 mg on tarkoitettu annettavaksi vain lihakseen. Sitä ei saa antaa laskimoon eikä ihon alle. Valmisteen antavan henkilön täytyy olla terveydenhuollon ammattilainen.

Suspensio on injisoitava hitaasti kertainjektiona (annoksia ei saa jakaa) pakaralihakseen tai olkavarren hartialihakseen. Varovaisuutta on noudatettava, jotta vältetään injisoimasta verisuoneen.

Jos hoito aloitetaan kahdella injektiolla, valmiste injisoidaan kahteen eri kohtaan kahteen eri lihakseen. Molempia injektioita EI SAA injisoida samanaikaisesti samaan olkavarren hartialihakseen tai pakaralihakseen. Henkilöille, joiden CYP2D6-välitteisen metabolian tiedetään olevan hidasta, injektio annetaan joko kahteen eri olkavarren hartialihakseen tai yhteen olkavarren hartialihakseen ja yhteen pakaralihakseen. Valmistetta EI SAA injisoida kahteen pakaralihakseen.

Täydelliset Abilify Maintena 400 mg ja 300 mg -valmisteiden käyttö- ja käsittelyohjeet löytyvät pakkausselosteesta (Ohjeita hoitohenkilökunnalle -kohdasta).

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Psykoosilääkityksen aikana potilaan tilan kliininen paraneminen voi kestää useista päivistä joihinkin viikkoihin. Potilaan tilaa on seurattava tarkoin koko tämän jakson ajan.

Käyttö potilaan akuutin agitaatiotilan tai vaikea-asteisen psykoottisen tilan hoitoon

Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta ei saa käyttää akuutin agitaatiotilan tai vaikea-asteisen psykoottisen tilan hoitoon, kun oireet on saatava nopeasti hallintaan

Suisidaalisuus
Itsetuhoinen käyttäytyminen on yleistä psykoottisissa sairauksissa, ja sitä on raportoitu joissakin tapauksissa pian psykoosilääkityksen aloittamisen tai vaihtamisen jälkeen, myös aripipratsolihoidon yhteydessä (ks. kohta Haittavaikutukset). Potilaita, joilla itsemurhariski on suuri, on seurattava tarkoin psykoosilääkityksen aikana.

Kardiovaskulaariset häiriöt

Aripipratsolia on käytettävä varoen potilaille, joilla on kardiovaskulaarisairaus (anamneesissa sydäninfarkti tai iskeeminen sydänsairaus, sydämen vajaatoiminta tai johtumishäiriöitä), aivoverenkierron sairaus, hypotensiolle altistava tila (kuivuminen, hypovolemia ja verenpainetta laskevien lääkevalmisteiden käyttö) tai verenpainetauti, mukaan lukien maligni verenpainetauti.

Laskimotukoksia (VTE) on raportoitu antipsykoottisten lääkkeiden käytön yhteydessä. Koska psykoosilääkkeillä hoidettavilla potilailla usein on hankittuja laskimotukoksille altistavia riskitekijöitä, kaikki mahdolliset riskitekijät on tunnistettava ennen aripipratsolihoidon aloittamista sekä hoidon aikana ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suoritettava (ks. kohta Haittavaikutukset).

QT-ajan pidentyminen
Suun kautta otettavan aripipratsolin kliinisissä tutkimuksissa QT-ajan pidentymisen esiintymistiheys oli sama suuruusluokkaa kuin lumelääkkeellä. Aripipratsolia pitää käyttää varoen potilaille, joiden suvussa on esiintynyt QT-ajan pidentymistä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Tardiivi dyskinesia
Enintään vuoden kestäneissä kliinisissä tutkimuksissa kiireellistä hoitoa vaativa dyskinesia oli melko harvinainen aripipratsolihoidon aikana. Jos aripipratsolihoidon aikana ilmaantuu tardiivin dyskinesian oireita ja löydöksiä, on harkittava annoksen pienentämistä tai hoidon keskeyttämistä (ks. kohta Haittavaikutukset). Nämä oireet voivat vaikeutua tilapäisesti tai jopa ilmaantua hoidon keskeyttämisen jälkeen.

Maligni neuroleptioireyhtymä

Maligni neuroleptioireyhtymä on psykoosilääkkeiden käyttöön liittyvä oireyhtymä, joka voi johtaa kuolemaan. Kliinisissä tutkimuksissa maligni neuroleptioireyhtymä oli harvinainen aripipratsolihoidon yhteydessä. Malignin neuroleptioireyhtymän kliinisiä löydöksiä ovat korkea kuume, lihasjäykkyys, psyykkisen tilan muutokset ja autonomisen hermoston epävakaus (pulssin tai verenpaineen heilahtelu, takykardia, voimakas hikoilu ja sydämen rytmihäiriöt). Muita löydöksiä voivat olla kohonnut kreatiinifosfokinaasiarvo, myoglobinuria (rabdomyolyysi) ja akuutti munuaisten vajaatoiminta. Myös maligniin neuroleptioireyhtymään liittymätöntä kreatiinifosfokinaasiarvon nousua ja rabdomyolyysia on esiintynyt. Jos potilaalle kehittyy maligniin neuroleptioireyhtymään viittaavia oireita ja löydöksiä tai jos hänellä esiintyy selittämätöntä korkeaa kuumetta, johon ei liity muita neuroleptioireyhtymän kliinisiä ilmenemismuotoja, kaikki psykoosilääkkeet, myös aripipratsoli, on keskeytettävä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Kouristuskohtaukset
Kliinisissä tutkimuksissa kouristuskohtaukset olivat melko harvinaisia aripipratsolihoidon yhteydessä. Aripipratsolia on annettava varoen potilaille, joilla on aikaisemmin ollut kouristuskohtauksia tai joilla on jokin kouristuskohtauksia aiheuttava sairaus (ks. kohta Haittavaikutukset).

Iäkkäät dementiaan liittyvää psykoosia sairastavat potilaat
Lisääntynyt kuolleisuus
Kolmessa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, joihin osallistui suun kautta otettavaa aripipratsolia käyttäviä iäkkäitä potilaita, joilla oli Alzheimerin tautiin liittyvä psykoosi (n = 938; iän keskiarvo: 82,4 vuotta; iän vaihteluväli: 56–99 vuotta), aripipratsolihoitoa saaneilla potilailla oli kohonnut kuolleisuusriski lumelääkkeeseen verrattuna. Suun kautta otettavaa aripipratsolihoitoa saaneilla potilailla kuolleisuus oli 3,5 % ja lumelääkeryhmässä 1,7 %. Vaikkakin kuolinsyyt olivat vaihtelevia, suurin osa oli joko kardiovaskulaarisia (esim. sydämen vajaatoiminta, äkkikuolema) tai infektioperäisiä (esim. keuhkokuume) (ks. kohta Haittavaikutukset).

Aivoverenkiertoon kohdistuvat haittavaikutukset
Edellä mainituissa suun kautta otettavaa aripipratsolia koskevissa tutkimuksissa potilailla (iän keskiarvo 84 vuotta; vaihteluväli 78–88 vuotta) havaittiin aivoverenkiertoon kohdistuvia haittavaikutuksia (esim. aivohalvaus, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA)), myös kuolemantapauksia. Kaikkiaan 1,3 %:lla aripipratsolihoitoa ja 0,6 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista havaittiin aivoverenkiertoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Kuitenkin yhdessä näistä tutkimuksista, jossa aripipratsoliannos oli vakioitu, havaittiin merkittävä annos-vaikutussuhde aivoverenkiertoon kohdistuvien haittavaikutusten osalta aripipratsolihoitoa saaneilla potilailla (ks. kohta Haittavaikutukset).

Aripipratsoli ei ole indisoitu dementiaan liittyvän psykoosin hoitoon.

Hyperglykemia ja diabetes
Aripipratsolin käytön yhteydessä on esiintynyt hyperglykemiaa, joka on joissain tapauksissa ollut erittäin voimakasta ja johon on joskus liittynyt ketoasidoosi, hyperosmolaarinen kooma tai kuolema. Vaikeille komplikaatioille mahdollisesti altistavia riskitekijöitä ovat mm. ylipaino ja suvussa esiintyvä diabetes. Aripipratsolilla hoidettavien potilaiden hyperglykemian oireita ja löydöksiä (kuten polydipsia, polyuria, polyfagia ja heikotus) pitää seurata. Diabetesta sairastavien potilaiden ja potilaiden, joilla on diabeteksen riskitekijöitä, sokeritasapainoa pitää seurata säännöllisesti (ks. kohta Haittavaikutukset).

Yliherkkyys
Aripipratsolin käytön yhteydessä voi ilmetä allergisten oireiden kaltaisia yliherkkyysreaktioita (ks. kohta Haittavaikutukset).

Painonnousu
Psykoosilääkityksestä, komorbiditeeteista ja puutteellisista elämäntavoista johtuva painonnousu on yleistä skitsofreniaa sairastavilla potilailla ja se voi johtaa vaikeisiin komplikaatioihin. Painonnoususta suun kautta otettavan aripipratsolihoidon yhteydessä on ilmoitettu valmisteen markkinoillaolon aikana. Havaittu painonnousu on yleensä esiintynyt potilailla, joilla on merkittäviä riskitekijöitä, kuten diabetes, kilpirauhasen toimintahäiriö tai aivolisäkkeen adenooma. Aripipratsoli ei aiheuttanut kliinisesti merkittävää painonnousua kliinisissä tutkimuksissa (ks. kohta Haittavaikutukset).

Dysfagia
Ruokatorven dysmotiliteettia ja aspiraatiota on esiintynyt aripipratsolin käytön yhteydessä. Aripipratsolia pitää käyttää varoen potilaille, joilla on riski aspiraatiopneumoniaan.

Pelihimo ja muut impulssikontrollin häiriöt

Potilailla saattaa aripipratsolihoidossa ilmetä alentunutta impulssikontrollia, erityisesti pelihimoa, ja kyvyttömyyttä hallita näitä impulsseja. Muita ilmoitettuja impulssikontrollin ongelmia ovat lisääntyneet seksuaaliset tarpeet, pakonomainen ostelu, ahmiminen tai pakonomainen syöminen sekä muu impulsiivinen ja pakonomainen käyttäytyminen. Lääkettä määräävien on tärkeä kysyä potilailta tai heidän hoitajiltaan erityisesti alkaneista tai pahentuneista pelihimosta, seksuaalisista tarpeista, pakonomaisesta ostelusta, ahmimisesta tai pakonomaisesta syömisestä tai muista impulssikontrollin ongelmista aripipratsolihoidon aikana. On huomattava, että impulssikontrollin häiriöihin viittaavat oireet saattavat liittyä perustautiin; joissakin tapauksissa näiden oireiden on kuitenkin ilmoitettu lakanneen, kun lääkeannosta on pienennetty tai kun lääkevalmisteen käyttö on lopetettu. Impulssikontrollihäiriöistä saattaa aiheutua potilaalle ja muille ihmisille haittaa, jos niitä ei tunnisteta. Annoksen pienentämistä tai lääkevalmisteen käytön lopettamista on harkittava, jos potilaalle kehittyy impulssikontrollin häiriöihin viittaavia oireita (ks. kohta Haittavaikutukset).

Kaatumiset
Aripipratsoli voi aiheuttaa uneliaisuutta, asentohypotensiota sekä motorista ja sensorista epävakautta, jotka voivat johtaa kaatumisiin. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa kohonneessa riskissä olevia potilaita, ja pienemmän aloitusannoksen käyttöä on harkittava (esim. iäkkäille tai heikkokuntoisille potilaille, ks. kohta Annostus ja antotapa).

Natrium
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty Abilify Maintena -valmisteella. Alla esitetyt tiedot on saatu suun kautta otettavalla aripipratsolilla tehdyistä tutkimuksista.
Aripipratsoli saattaa tehostaa eräiden antihypertensiivisten lääkevalmisteiden vaikutusta α1-adrenergisia reseptoreja salpaavan vaikutuksensa vuoksi.

Aripipratsolin primaaristen keskushermostovaikutusten vuoksi varovaisuutta on noudatettava, kun aripipratsolia käytetään yhdessä alkoholin tai muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkevalmisteiden kanssa, jotka aiheuttavat päällekkäisiä haittavaikutuksia, kuten sedaatiota (ks. kohta Haittavaikutukset).

Varovaisuutta on noudatettava, jos aripipratsolia annetaan yhdessä QT-aikaan tai elektrolyyttitasapainoon haitallisesti vaikuttavien lääkevalmisteiden kanssa.

Muiden lääkevalmisteiden mahdollinen vaikutus aripipratsolihoitoon

Kinidiini ja muut voimakkaat CYP2D6:n estäjät
Terveillä tutkittavilla tehdyssä suun kautta otettavan aripipratsolin kliinisessä tutkimuksessa voimakas CYP2D6:n estäjä (kinidiini) suurensi aripipratsolin AUC-arvoa 107 %, mutta Cmax-arvo pysyi muuttumattomana. Aktiivisen metaboliitin, dehydroaripipratsolin, AUC-arvo pieneni 32 % ja Cmax-arvo 47 %. Muilla CYP2D6:n voimakkailla estäjillä, kuten fluoksetiinilla ja paroksetiinilla, voidaan odottaa olevan samanlaisia vaikutuksia, joten annosta on pienennettävä vastaavasti (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Ketokonatsoli ja muut voimakkaat CYP3A4:n estäjät
Terveillä tutkittavilla tehdyssä suun kautta otettavan aripipratsolin kliinisessä tutkimuksessa voimakas CYP3A4:n estäjä (ketokonatsoli) suurensi aripipratsolin AUC-arvoa 63 % ja Cmax-arvoa 37 %. Dehydroaripipratsolin AUC-arvo suureni 77 % ja Cmax-arvo 43 %. Hitailla CYP2D6-metaboloijilla voimakkaiden CYP3A4:n estäjien samanaikainen käyttö voi johtaa suurempiin aripipratsolin pitoisuuksiin plasmassa kuin nopeilla CYP2D6-metaboloijilla.
Harkittaessa ketokonatsolin tai muiden voimakkaiden CYP3A4:n estäjien yhteiskäyttöä aripipratsolin kanssa hoidon mahdollisen hyödyn pitää olla suurempi kuin potilaalle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Muilla voimakkailla CYP3A4:n estäjillä, kuten itrakonatsolilla ja HIV-proteaasin estäjillä, voidaan odottaa olevan samanlaisia vaikutuksia, joten annosta on pienennettävä vastaavasti (ks. kohta Annostus ja antotapa).
Kun CYP2D6:n tai CYP3A4:n estäjän käyttö lopetetaan, aripipratsoliannos on nostettava takaisin yhdistelmähoidon aloittamista edeltäneelle tasolle. Kun aripipratsolia annetaan samanaikaisesti heikkojen CYP3A4:n estäjien (esim. diltiatseemi) tai CYP2D6:n estäjien (esim. essitalopraami) kanssa, aripipratsolipitoisuuden voidaan odottaa nousevan jonkin verran plasmassa.

Karbamatsepiini ja muut CYP3A4:n induktorit
Annettaessa samanaikaisesti karbamatsepiinia, joka on voimakas CYP3A4:n induktori, ja suun kautta otettavaa aripipratsolia skitsofreniaa tai skitsoaffektiivista häiriötä sairastaville potilaille, Cmax-arvon geometrinen keskiarvo oli 68 % pienempi ja AUC-arvon geometrinen keskiarvo 73 % pienempi kuin annettaessa pelkkää suun kautta otettavaa aripipratsolia (30 mg). Vastaavasti dehydroaripipratsolin Cmax-arvon geometrinen keskiarvo oli 69 % pienempi ja AUC:n geometrinen keskiarvo 71 % pienempi samanaikaisen karbamatsepiinin annon jälkeen kuin annettaessa pelkkää suun kautta otettavaa aripipratsolia. Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen ja muiden CYP3A4:n induktorien (kuten rifampisiini, rifabutiini, fenytoiini, fenobarbitaali, primidoni, efavirentsi, nevirapiini ja mäkikuisma) samanaikaisella annolla voidaan odottaa olevan samanlaisia vaikutuksia. CYP3A4:n induktorien samanaikaiskäyttöä Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen kanssa pitää välttää, koska se aiheuttaa veren aripipratsolipitoisuuden vähenemistä, mahdollisesti alle tehokkaan pitoisuustason.

Serotoniinioireyhtymä

Serotoniinioireyhtymää on havaittu aripipratsolia käyttävillä potilailla. Tämän häiriön mahdollisia oireita ja löydöksiä voi ilmetä erityisesti käytettäessä samanaikaisesti muita serotonergisiä lääkevalmisteita, kuten serotoniinin takaisinoton estäjiä / serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiä (SSRI-/SNRI-valmisteita), tai lääkevalmisteita, joiden tiedetään lisäävän aripipratsolipitoisuutta (ks. kohta Haittavaikutukset).

Raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi
Abilify Maintena -kerta-annoksen jälkeisen aripipratsolialtistuksen plasmassa odotetaan säilyvän enintään 34 viikon ajan (ks. kohta Farmakokinetiikka). Tämä sekä raskaaksi tulemisen ja imetyksen mahdollisuus on huomioitava, kun hoito aloitetaan naisille, jotka voivat tulla raskaaksi. Abilify Maintena -hoidon saa aloittaa raskaaksi tulemista suunnitteleville naisille vain, jos se on selvästi välttämätöntä.

Raskaus
Ei ole olemassa riittäviä ja hyvin kontrolloituja tutkimuksia aripipratsolin käytöstä raskaana oleville naisille. Synnynnäisiä epämuodostumia on raportoitu, mutta syy-yhteyttä aripipratsoliin ei ole voitu osoittaa. Eläinkokeissa ei voitu sulkea pois mahdollista lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Potilasta on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriinsä, jos hän tulee raskaaksi tai suunnittelee tulevansa raskaaksi aripipratsolihoidon aikana.

Lääkärin täytyy lääkettä määrätessään olla tietoinen Abilify Maintena -valmisteen pitkävaikutteisista ominaisuuksista. Aripipratsolia on havaittu aikuispotilaiden plasmassa jopa 34 viikon jälkeen depotsuspension kerta-annoksen antamisesta.

Psykoosilääkkeille (myös aripipratsolille) kolmannen raskauskolmanneksen aikana altistuneilla vastasyntyneillä on ekstrapyramidaali- ja/tai lääkevieroitusoireiden riski. Oireiden vaikeusaste ja kesto synnytyksen jälkeen voi vaihdella. Näitä vastasyntyneillä esiintyviä oireita voivat olla agitaatio, hypertonia, hypotonia, vapina, uneliaisuus, hengitysvaikeus tai syömishäiriöt. Siksi vastasyntyneiden vointia pitää seurata huolellisesti (ks. kohta Haittavaikutukset).

Äidin altistuminen Abilify Maintena -valmisteelle ennen raskautta ja sen aikana saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia vastasyntyneelle. Abilify Maintena -valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä.

Imetys
Aripipratsolia/metaboliitteja erittyy ihmisen rintamaitoon siinä määrin, että vaikutukset rintaruokittuun imeväiseen ovat todennäköisiä, jos Abilify Maintena -valmistetta annetaan imettäville naisille. Koska Abilify Maintena -kerta-annoksen odotetaan säilyvän plasmassa jopa 34 viikon ajan (ks. kohta Farmakokinetiikka), rintaruokittuun imeväiseen kohdistuvat riskit ovat mahdollisia, vaikka Abilify Maintena -valmistetta olisi annettu kauan ennen imettämistä. Potilaiden, jotka saavat Abilify Maintena -hoitoa parhaillaan tai ovat saaneet sitä viimeisten 34 viikon aikana, ei pidä imettää.

Hedelmällisyys
Aripipratsoli ei heikentänyt hedelmällisyyttä aripipratsolilla tehtyjen lisääntymistoksisuustutkimusten perusteella.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Aripipratsolilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, koska hermostoon ja näkökykyyn kohdistuvat vaikutukset, kuten sedaatio, uneliaisuus, pyörtyminen, näön hämärtyminen ja kahtena näkeminen, ovat mahdollisia (ks. kohta Haittavaikutukset).

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Yleisimmin havaitut haittavaikutukset, joita on todettu ≥ 5 %:lla potilaista kahdessa kaksoissokkoutetussa, pitkäkestoisessa Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen tutkimuksessa, olivat painonnousu (9,0 %), akatisia (7,9 %), unettomuus (5,8 %) ja kipu injektiokohdassa (5,1 %).

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Aripipratsolihoitoon liittyvien haittavaikutusten esiintyvyys on taulukoitu alla. Taulukko perustuu kliinisten tutkimusten aikana ja/tai markkinoilletulon jälkeisen käytön myötä ilmoitettuihin haittavaikutuksiin.

Kaikki haittavaikutukset on lueteltu elinluokan ja esiintyvyyden mukaan: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/ 1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Haittavaikutukset, joiden esiintyvyys on ”tuntematon”, on raportoitu markkinoille tulon jälkeen.

 YleinenMelko harvinainenTuntematon
Veri ja imukudos 

Neutropenia

Anemia

Trombosytopenia

Neutrofiilimäärän lasku

Valkosolumäärän lasku

Leukopenia
Immuunijärjestelmä YliherkkyysAllerginen reaktio (esim. anafylaktinen reaktio, angioedeema mukaan lukien kielen turvotus, kieliedeema, kasvoedeema, kutina tai urtikaria)
Umpieritys 

Veren prolaktiiniarvon lasku

Hyperprolaktinemia

Diabeettinen hyperosmolaarinen kooma

Diabeettinen ketoasidoosi

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Painonnousu

Diabetes

Painonlasku

 

Hyperglykemia

Hyperkolesterolemia

Hyperinsulinemia

Hyperlipidemia

Hypertriglyseridemia

Ruokahalun häiriö

Anoreksia

Hyponatremia

Psyykkiset häiriöt

Agitaatio

Ahdistuneisuus

Rauhattomuus

Unettomuus

Itsemurha-ajatukset

Psykoottinen häiriö

Hallusinaatio

Harhaluulo

Hyperseksuaalisuus

Paniikkireaktio

Masennus

Mielialan ailahtelu

Apatia

Dysforia

Unihäiriö

Bruksismi

Libidon heikkeneminen

Mielialan muuttuminen

Itsemurhan toteuttaminen

Itsemurhayritykset

Pelihimo

Impulssikontrollin häiriöt

Ahmiminen

Pakonomainen ostelu

Poriomania

Hermostuneisuus

Aggressiivisuus

Hermosto

Ekstrapyramidaalioireet

Akatisia

Vapina

Dyskinesia

Sedaatio

Uneliaisuus

Huimaus

Päänsärky

 

Dystonia

Tardiivi dyskinesia

Parkinsonismi

Liikehäiriö

Psykomotorinen yliaktiivisuus

Levottomat jalat -oireyhtymä

Hammasratasjäykkyys

Hypertonia

Bradykinesia

Kuolaaminen

Makuhäiriö

Hajuhäiriö

Maligni neurolepti-oireyhtymä

Grand mal -kohtaus Serotoniini-oireyhtymä

Puheen häiriöt

Silmät 

Okulogyyrinen kriisi

Näön hämärtyminen

Silmäkipu

Kahtena näkeminen

Valonarkuus

 
Sydän 

Kammiolisälyönnit

Bradykardia

Takykardia

T-aallon madaltuminen EKG:ssa

Poikkeava EKG

EKG:n T-aallon inversio

Äkkikuolema

Sydänpysähdys

Kääntyvien kärkien takykardia Ventrikulaarinen arytmia

QT-ajan piteneminen

Verisuonisto 

Hypertensio

Ortostaattinen hypotensio

Verenpaineen nousu

Pyörtyminen

Laskimotromboembolia (myös keuhkoembolia ja syvä laskimotromboosi)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina 

Yskä

Nikotus

Orofaryngiaalinen spasmi

Laryngospasmi

Aspiraatiopneumonia

RuoansulatuselimistöSuun kuivuminen

Gastroesofageaalinen refluksitauti

Dyspepsia

Oksentelu

Ripuli

Pahoinvointi

Ylävatsakipu

Vatsavaivat

Ummetus

Tiheä ulostamistarve

Syljen liikaeritys

Pankreatiitti

Dysfagia

Maksa ja sappi 

Maksan toimintakokeiden poikkeavuudet

Maksaentsyymin lisääntyminen

Alaniiniamino-transferaasi-arvon nousu

Gamma-glutamyyli-transferaasiarvon nousu

Veren bilirubiiniarvon nousu

Aspartaattiamino-transferaasiarvon nousu

Maksan vajaatoiminta

Keltaisuus

Hepatiitti

Alkalisen fosfataasiarvon nousu

Iho ja ihonalainen kudos 

Alopekia

Akne

Ruusufinni

Ekseema

Ihon kovettuma

Ihottuma

Valoherkkyys-reaktiot

Runsas hikoilu

Lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS)

Luusto, lihakset ja sidekudosMuskuloskeletaalinen kankeus

Lihasjäykkyys

Lihaskouristukset

Lihasnykäykset

Lihaskireys

Myalgia

Kipu raajoissa

Nivelkipu

Selkäkipu

Vähentynyt nivelten liikelaajuus

Niskajäykkyys

Leukalukko

Rabdomyolyysi
Munuaiset ja virtsatiet 

Munuaiskivet

Glukosuria

Virtsaumpi, Virtsainkontinenssi
Raskauteen, synnytykseen ja perinataalikauteen liittyvät haitat  Vastasyntyneen lääkeainevieroitusoireyhtymä (ks. kohta Raskaus ja imetys)
Sukupuolielimet ja rinnatErektiohäiriö

Maidonvuoto

Gynekomastia

Rintojen arkuus

Vulvovaginaalinen kuivuus

Priapismi
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Kipu injektiokohdassa

Injektiokohdan kovettuma

Väsyneisyys

Kuume

Voimattomuus

Kävelyhäiriöt

Epämukava tunne rinnassa

Reaktio injektiokohdassa

Punoitus injektiokohdassa

Turvotus injektiokohdassa

Epämukava tunne injektiokohdassa

Injektiokohdan kutina

Jano

Hidasliikkeisyys

Lämmönsäätelyn häiriö (esim. hypotermia, kuume)

Rintakipu

Perifeerinen edeema

TutkimuksetVeren kreatiinifosfokinaasiarvon nousu

Verensokerin nousu

Verensokerin lasku

Glykosyloituneen hemoglobiiniarvon nousu

Vyötärönympäryksen kasvu

Veren kolesteroliarvon lasku

Veren triglyseridiarvon lasku

Verensokerin vaihtelut

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Reaktiot injektiokohdassa
Kahden pitkäkestoisen tutkimuksen kontrolloitujen, kaksoissokkoutettujen vaiheiden aikana havaittiin reaktioita injektiokohdassa. Nämä olivat vaikeusasteeltaan yleensä lieviä tai kohtalaisia ja hävisivät ajan myötä. Injektiokohdan kipu (esiintymistiheys 5,1 %) alkoi mediaaniarvoisesti toisena injektion jälkeisenä vuorokautena ja sen keston mediaani oli 4 vuorokautta.

Avoimessa tutkimuksessa, jossa verrattiin olkavarren hartialihakseen tai pakaralihakseen annetun Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen biologista hyötyosuutta, injektiokohtaan liittyviä reaktioita havaittiin hieman useammin olkavarren hartialihaksessa. Suurin osa reaktioista oli lieviä ja lievittyi myöhempien injektioiden myötä. Toistuvaa injektiokohdan kipua ilmeni useammin olkavarren hartialihaksessa verrattuna tutkimuksiin, joissa Abilify Maintena 400 mg/300 mg injisoitiin pakaralihakseen.

Neutropenia
Neutropenian esiintymistä ilmoitettiin Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen kliinisessä tutkimusohjelmassa ja se alkoi tyypillisesti noin 16 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä injektiosta. Neutropenian keston mediaani oli 18 vuorokautta.

Ekstrapyramidaalioireet
Vakaassa tilassa oleville skitsofreniaa sairastaville potilaille tehdyissä tutkimuksissa Abilify Maintena 400 mg/300 mg -hoitoon liittyi yleisemmin ekstrapyramidaalioireita (18,4 %) kuin suun kautta otettavaan aripipratsolihoitoon (11,7 %). Akatisia oli yleisin havaittu oire (8,2 %) ja se alkoi tyypillisesti noin 10 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä injektiosta. Akatisian keston mediaani oli 56 vuorokautta. Tutkittavat, joille kehittyi akatisiaa, käyttivät tyypillisesti antikolinergista lääkehoitoa, lähinnä bentsatropiinimesilaattia ja triheksyfenidyyliä. Akatisian hoitoon käytettiin harvemmin propranololia ja bentsodiatsepiineja (klonatsepaami ja diatsepaami) ja vastaavia lääkeaineita. Seuraavaksi yleisin haittatapahtuma akatisian jälkeen oli parkinsonismi (esiintymistiheys 6,9 % Abilify Maintena 400 mg/300 mg –hoidossa; 4,15 % suun kautta otettavia 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitabletteja käyttäneiden ryhmässä ja 3,0 % lumelääkettä saaneilla).

Dystonia
Luokkavaikutus: Dystonian oireita, pitkittyneitä poikkeavia lihasryhmien supistuksia, voi esiintyä niille alttiilla henkilöillä muutaman ensimmäisen hoitovuorokauden aikana. Dystonian oireita ovat niskalihasten spasmit, jotka joskus etenevät kurkun kireydeksi, nielemisvaikeudet, hengitysvaikeudet tai kielen esiintyöntyminen (protruusio). Vaikka näitä oireita voi esiintyä matalia annoksia käytettäessä, niitä esiintyy useammin ja vaikea-asteisempana käytettäessä suuria annoksia ensimmäisen polven psykoosilääkkeitä. Akuutin dystonian riski on suurempi miehillä ja nuoremmissa ikäryhmissä.

Paino
38 viikkoa kestäneen pitkäkestoisen tutkimuksen kaksoissokkoutetussa, aktiivikontrolloidussa vaiheessa (ks. kohta Farmakodynamiikka) lähtötason ja viimeisen käynnin välisen ≥ 7 %:n painonnousun esiintymistiheys oli 9,5 % Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta käytettäessä ja 11,7 % suun kautta otettavia 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitabletteja käytettäessä. Lähtötason ja viimeisen käynnin välisen ≥ 7 %:n painon laskun esiintymistiheys oli 10,2 % Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta käytettäessä ja 4,5 % suun kautta otettavia 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitabletteja käytettäessä. 52 viikkoa kestäneen pitkäkestoisen tutkimuksen kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa vaiheessa (ks. kohta Farmakodynamiikka) lähtötason ja viimeisen käynnin välisen ≥ 7 %:n painonnousun esiintymistiheys oli 6,4 % Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta käytettäessä ja 5,2 % lumelääkettä käytettäessä. Lähtötason ja viimeisen käynnin välisen ≥ 7 %:n painon laskun esiintymistiheys oli 6,4 % Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta käytettäessä ja 6,7 % lumelääkettä käytettäessä. Kaksoissokkoutetun hoidon aikana kehonpainon muutoksen keskiarvo lähtötasosta viimeiselle käynnille oli −0,2 kg Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta saaneilla ja −0,4 kg lumelääkettä saaneilla (p = 0,812).

Prolaktiini
Hyväksyttyjä käyttöaiheita koskevissa kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisissä tutkimuksissa aripipratsolin käyttöön havaittiin liittyvän seerumin prolaktiinipitoisuuden suurenemista ja pienenemistä lähtötilanteeseen verrattuna (Farmakodynamiikka).

Pelihimo ja muut impulssikontrollihäiriöt
Pelihimoa, hyperseksuaalisuutta, pakonomaista ostelua sekä ahmimista tai pakonomaista syömistä saattaa ilmetä potilailla, joita hoidetaan aripipratsolilla (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Aripipratsolin kliinisissä tutkimuksissa ei ilmoitettu yliannostukseen liittyvistä haittavaikutuksista. Varovaisuutta on noudatettava, jotta vältetään injisoimasta tätä lääkevalmistetta verisuoneen. Varman tai epäillyn tahattoman yliannostuksen/suonensisäisen annon jälkeen tarvitaan potilaan huolellista tarkkailua. Jos mahdollisesti vakava oire tai löydös kehittyy, seurannan lisäksi jatkuva EKG-monitorointi on välttämätöntä. Lääketieteellistä valvontaa ja seurantaa jatketaan potilaan toipumiseen asti.

Annoksen yllättävän vapautumisen (nk. dose dumping) simulaatio osoitti, että ennustettu aripipratsolin keskipitoisuuden huippu on 4 500 ng/ml, eli 9 kertaa terapeuttisen alueen yläraja. Dose dumping -tilanteessa aripipratsolipitoisuuksien ennustetaan nousevan nopeasti terapeuttisen ikkunan ylärajalle noin 3 vuorokaudessa. Seitsemänteen vuorokauteen mennessä aripipratsolin keskipitoisuudet laskevat niiden pitoisuuksien tasolle, joita tavataan lihakseen annetun depotannoksen jälkeen ilman dose dumping -ilmiötä. Yliannoksen todennäköisyys on pienempi parenteraalisia kuin peroraalisia valmisteita käytettäessä. Seuraavassa esitetään kuitenkin peroraalisen aripipratsolin yliannokseen liittyvät ohjeet.

Oireet ja löydökset

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoilla olon aikana aikuispotilaat ovat ottaneet pelkkää aripipratsolia tahallaan tai vahingossa yliannoksena aina 1 260 mg:n annokseen (41 kertaa suurin suositeltu päivittäinen aripipratsoliannos) asti ilman kuolemantapauksia. Havaittuja lääketieteellisesti mahdollisesti merkittäviä oireita ja löydöksiä olivat letargia, verenpaineen nousu, uneliaisuus, takykardia, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Lisäksi pelkän aripipratsolin vahingossa tapahtuneita yliannostuksia (195 mg:n annokseen asti) on kuvattu lapsilla ilman kuolemantapauksia. Näissä tapauksissa yliannostus aiheutti potentiaalisesti vakavia oireita ja löydöksiä, kuten uneliaisuutta, tilapäistä tajuttomuutta ja ekstrapyramidaalioireita.

Yliannostuksen hoito
Yliannostuksen hoidon on keskityttävä elintoimintoja tukeviin hoitotoimenpiteisiin, joihin kuuluvat hengitysteiden pitäminen avoimina, happihoito ja tekohengitys, sekä oireiden hoitoon. Mahdollinen useiden lääkevalmisteiden osallisuus on otettava huomioon. Sydämen ja verenkierron tarkkailu sekä jatkuva EKG-monitorointi mahdollisten rytmihäiriöiden havaitsemiseksi on aloitettava heti. Aripipratsolin yliannostuksen tai sen epäilyn yhteydessä huolellista valvontaa ja seurantaa on jatkettava potilaan toipumiseen asti.

Hemodialyysi
Hemodialyysin vaikutuksista aripipratsolin yliannostuksen hoidossa ei ole tutkimustietoa, mutta siitä ei todennäköisesti ole hyötyä, koska aripipratsoli sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: psykoosilääkkeet, muut psykoosilääkkeet, ATC- koodi: N05AX12

Vaikutusmekanismi

Aripipratsolin tehon skitsofrenian hoidossa on arveltu välittyvän yhdistetyn osittaisen dopamiini- D2- ja serotoniini-5HT1A-reseptoriagonismin ja serotoniini-5HT2A-reseptoriantagonismin kautta. Aripipratsolilla oli antagonistin ominaisuudet dopaminergisen hyperaktiivisuuden eläinkoemalleissa ja agonistin ominaisuudet dopaminergisen hypoaktiivisuuden osalta. Aripipratsolilla on voimakas kiinnittymistaipumus in vitro dopamiini-D2- ja -D3-, serotoniini-5HT1A- ja −5HT2A-reseptoreihin ja kohtalainen affiniteetti dopamiini-D4-, serotoniini-5HT2C- ja −5HT7-, alfa1-adrenergisiin ja histamiini-H1-reseptoreihin. Aripipratsolilla oli myös kohtalainen kiinnittymistaipumus serotoniinin takaisinottokohtaan, mutta ei mainittavaa affiniteettia kolinergisiin muskariinireseptoreihin. Yhteisvaikutukset muiden kuin dopamiini- ja serotoniinireseptorien alaryhmiin kuuluvien reseptorien kanssa saattavat selittää osan aripipratsolin muista kliinisistä vaikutuksista.

Kun terveille tutkittaville annettiin 0,5 mg – 30 mg aripipratsolia suun kautta kerran päivässä 2 viikon ajan, positroniemissiotomografiassa havaittiin, että 11C-raklopridin, D2/D3-reseptorin ligandin, sitoutuminen nucleus caudatukseen ja putameniin väheni annoksesta riippuvasti.

Kliininen teho ja turvallisuus

Skitsofrenian ylläpitohoito aikuisilla

Abilify Maintena 400 mg/300 mg
Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen teho skitsofreniaa sairastavien potilaiden ylläpitohoidossa on todettu kahdessa satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa pitkäkestoisessa tutkimuksessa.

Keskeisenä tutkimuksena oli 38 viikkoa kestänyt satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, aktiivikontrolloitu tutkimus, joka oli suunniteltu havainnoimaan tämän lääkevalmisteen tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä skitsofreniaa sairastavien aikuispotilaiden ylläpitohoidossa. Lääke annettiin kuukausittaisina injektioina ja vertailuhoito kerran vuorokaudessa suun kautta otettavina 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitabletteina. Tutkimuksessa oli seulontavaihe ja 3 hoitovaihetta: muuntovaihe, suun kautta otettavan lääkkeen vakiinnuttamisvaihe ja kaksoissokkoutettu, aktiivikontrolloitu vaihe.

662 potilasta, jotka soveltuivat 38 viikon kaksoissokkoutettuun, aktiivikontrolloituun vaiheeseen, jaettiin satunnaisesti suhteessa 2:2:1 kolmeen kaksoissokkoutettuun hoitoryhmään: 1) Abilify Maintena 400 mg/300 mg, 2) suun kautta otettavan 10 mg – 30 mg:n aripipratsolin vakiinnuttaminen tai 3) pitkävaikutteinen 50 mg/25 mg aripipratsoli-injektio. Pitkävaikutteinen aripipratsoli-injektio annoksella 50 mg/25 mg otettiin mukaan aripipratsolin matalana annoksena vertailukelpoisuusasetelman (non-inferioriteetti) sensitiivisyyden testaamiseksi.

Ensisijainen tehon päätetapahtuma oli niiden potilaiden osuus, joilla ilmeni relapsi kaksoissokkoutetun, aktiivikontrolloidun vaiheen viikon 26 loppuun mennessä. Tämän analyysin tulokset osoittivat, että Abilify Maintena 400 mg/300 mg oli vertailukelpoinen suun kautta otettavien 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitablettien kanssa.

Relapsin esiintyvyys viikon 26 loppuun mennessä oli 7,12 % Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta käytettäessä ja 7,76 % suun kautta otettavia 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitabletteja käytettäessä. Ero oli −0,64 %.

95 %:n luottamusväli arvioidulle viikon 26 loppuun mennessä relapsin saavien potilaiden suhteelliselle osuudelle oli (−5,26; 3,99). Ennalta määritelty vertailukelpoisuusmarginaali riskierolle (11,5 %) jäi havaitun 95 %:n luottamusvälin ulkopuolelle. Näin ollen Abilify Maintena 400 mg/300 mg on vertailukelpoinen (non-inferior) suun kautta otettavien 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitablettien kanssa.

Arvioitu viikon 26 loppuun mennessä relapsin saavien potilaiden suhteellinen osuus oli 7,12 % Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta käytettäessä, mikä on tilastollisesti merkitsevästi vähäisempi osuus kuin pitkävaikutteisia 50 mg/25 mg aripipratsoli-injektioita käytettäessä (21,80 %; p = 0,0006). Siten Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen paremmuus pitkävaikutteiseen 50 mg/25 mg aripipratsoli-injektioon verrattuna oli osoitettavissa ja tutkimusasetelman validius varmistui.

Kuvassa 1 on esitetty Kaplan-Meierin käyrät satunnaistamisen ja relapsin välisestä ajasta Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen, suun kautta otettavien 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitablettien ja pitkävaikutteisten 50 mg/25 mg aripipratsoli-injektioiden osalta 38 viikkoa kestäneen kaksoissokkoutetun, aktiivikontrolloidun vaiheen aikana.

Kuva 1 Kaplan-Meierin käyrä: Aika psykoottisten oireiden vaikeutumiseen tai relapsiin

Lisäksi PANSS-asteikon (Positive and Negative Syndrome Scale) pistemäärän tulosten analyysi tukee Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen vertailukelpoisuutta suun kautta otettavaan 10–30 mg:n aripipratsolin kanssa.

Taulukko 1 PANSS-kokonaispistemäärä – Muutos lähtötasosta viikkoon 38, LOCF- menetelmällä:
Satunnaistettu koe tehon tutkimiseena, b

PANSS-kokonaispistemäärä – Muutos lähtötasosta viikkoon 38, LOCF-menetelmällä:
Satunnaistettu koe tehon tutkimiseen a, b
 Abilify Maintena
400 mg/300 mg
(n = 263)

Suun kautta otettava aripipratsoli

10 mg – 30 mg/vrk

(n = 266)

Pitkävaikutteinen aripipratsoli-injektio 50 mg/25 mg
(n = 131)
Lähtötason keskiarvo (SD)57,9 (12,94)56,6 (12,65)56,1 (12,59)
Muutoksen keskiarvo (SD)-1,8 (10,49)0,7 (11,60)3,2 (14,45)
P-arvo-0,02720,0002

a Pisteiden negatiivinen muutos osoittaa tilan paranemista.
b Mukaan otettiin vain potilaat, joilla oli sekä lähtötason havaintoarvo että vähintään yksi lähtötason jälkeinen havaintoarvo. P-arvot johdettiin vertailusta lähtötasoon nähden kovarianssianalyysissa, jossa hoito oli kiinteänä terminä ja lähtötaso kovariaattina.

Toinen tutkimus oli 52 viikkoa kestänyt satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu hoidon lopettamistutkimus, jossa tutkittavat olivat yhdysvaltalaisia aikuispotilaita, joilla oli tutkimushetkellä skitsofreniadiagnoosi. Tutkimuksessa oli seulontavaihe ja 4 hoitovaihetta: muuntovaihe, suun kautta otettavan lääkkeen vakiinnuttamisvaihe, Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen vakiinnuttamisvaihe ja kaksoissokkoutettu lumelääkekontrolloitu vaihe. Potilaat, joilla suun kautta otettavan lääkkeen vakiinnuttamisvaiheen edellytykset täyttyivät, jatkoivat yksöissokkoutetusti Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen vakiinnuttamisvaiheessa vähintään 12 viikon ja korkeintaan 36 viikon ajan. Soveltuvat potilaat jaettiin satunnaisesti suhteessa 2:1 kaksoissokkoutettuun hoitovaiheeseen Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteella tai lumelääkkeellä.

Lopullisessa tehoa koskevassa analyysissa oli mukana 403 satunnaistettua potilasta ja 80 psykoosioireiden vaikeutumisen tai relapsin tapahtumaa. Lumelääkeryhmässä 39,6 %:lla potilaista oireet etenivät relapsiin asti, kun Abilify Maintena 400 mg/300 mg -ryhmässä relapsi ilmeni 10 %:lla potilaista. Siten lumelääkeryhmän potilailla oli 5,03-kertainen riski relapsiin.

Prolaktiini
38 viikkoa kestäneen tutkimuksen kaksoissokkoutetun aktiivikontrolloidun vaiheen aikana prolaktiinipitoisuus aleni keskimääräisesti lähtötasosta viimeiselle käynnille Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta käytettäessä (−0,33 ng/ml). Suun kautta otettavia 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitabletteja käytettäessä pitoisuus nousi keskimääräisesti (0,79 ng/ml; p < 0,01). Niiden Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta saaneiden potilaiden osuus, joiden prolaktiinipitoisuus oli yli viitearvojen ylärajan missä tahansa arvioinnissa, oli 5,4 %. Suun kautta otettavia 10 mg – 30 mg:n aripipratsolitabletteja saaneiden potilaiden vastaava osuus oli 3,5 %.

Viitearvoista poikkeavia prolaktiinipitoisuuksia ilmaantui molemmissa hoitoryhmissä miespotilailla yleisemmin kuin naispotilailla.

52 viikkoa kestäneen tutkimuksen kaksoissokkoutetun lumelääkekontrolloidun vaiheen aikana prolaktiinipitoisuus aleni keskimääräisesti lähtötasosta viimeiselle käynnille Abilify Maintena 400 mg/300 mg ‑valmistetta käytettäessä (−0,38 ng/ml). Lumelääkettä käytettäessä pitoisuus nousi keskimääräisesti (1,67 ng/ml). Niiden Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta saaneiden potilaiden osuus, joiden prolaktiinipitoisuus oli yli viitearvojen ylärajan missä tahansa arvioinnissa, oli 1,9 %. Lumelääkettä saaneiden potilaiden vastaava osuus oli 7,1 %.

Skitsofrenian akuuttivaiheen hoito aikuispotilailla
Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen teho aikuispotilailla, joiden skitsofrenia paheni akuutisti, varmistettiin lyhytaikaisessa (12 viikon) tutkimuksessa, joka oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumelääkekontrolloitu (n = 339).
Ensisijainen päätetapahtuma (muutos PANSS-asteikon kokonaispistemäärässä lähtötasosta viikolle 10) osoitti, että Abilify Maintena 400 mg/300 mg (n = 167) oli tehokkaampi kuin lumelääke (n = 172).
PANSS-asteikon kokonaispistemäärän tavoin myös PANSS-asteikon positiivisten ja negatiivisten ala-asteikkojen pistemäärät paranivat (pienenivät) lähtötilanteesta ajan myötä.

Taulukko 2 PANSS-kokonaispistemäärä – muutos lähtötasosta viikolle 10: Satunnaistettu otos tehon tutkimiseen

PANSS-kokonaispistemäärä – muutos lähtötasosta viikolle 10:

Satunnaistettu otos tehon tutkimiseen

 

Abilify Maintena

400 mg/300 mg

Lumelääke

 

Lähtötason keskiarvo (SD)

102,4 (11,4)

n = 162

103,4 (11,1)

n = 167

Muutoksen LS-keskiarvo (SE)

-26,8 (1,6)

n = 99

-11,7 (1,6)

n = 81

P-arvo< 0,0001 
Hoitoerob (95 % CI)-15,1 (-19,4, -10,8) 

a Aineisto analysoitiin käyttämällä MMRM-menetelmää (toistomittausten sekamallia). Analyysiin otettiin mukaan vain tutkittavat, jotka oli satunnaistettu hoitoryhmään ja joille oli annettu vähintään yksi injektio ja tehty lähtötasoarviointi ja vähintään yksi tehon arviointi sen jälkeen.
b Ero (Abilify Maintena miinus lumelääke) pienimmän neliösumman keskiarvon muutoksena lähtötasoon nähden.

Abilify Maintena 400 mg/300 mg -hoidolla aikaansaatu oireiden paraneminen, joka näkyy CGI-S (Clinical Global Impressions Severity) -asteikon muutoksena lähtötasosta viikolle 10, oli myös tilastollisesti merkitsevää.

Henkilökohtaista ja sosiaalista toimintakykyä arvioitiin käyttämällä PSP-asteikkoa (Personal and Social Performance). PSP-asteikko on validoitu asteikko, jossa lääkäri arvioi potilaan henkilökohtaista ja sosiaalista toimintakykyä neljällä osa-alueella: sosiaalisesti hyödylliset toiminnot (esim. työ ja opiskelu), henkilökohtaiset ja sosiaaliset suhteet, itsestä huolehtiminen sekä häiritsevä ja aggressiivinen käyttäytyminen. Hoidossa oli tilastollisesti merkitsevä ero Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen eduksi lumelääkkeeseen verrattuna viikolla 10 (+7,1, p < 0,0001, 95 prosentin luottamusväli: 4,1 ̶ 10,1 käytettäessä ANCOVA-mallia (LOCF)).

Turvallisuusprofiili oli Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen tunnetun profiilin mukainen. Siinä oli kuitenkin eroja siihen verrattuna, mitä oli havaittu valmisteen ylläpitokäytössä skitsofrenian hoidossa. Lyhytaikaisessa (12 viikon) tutkimuksessa, joka oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumelääkekontrolloitu ja jossa potilaita hoidettiin Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteella, painonnousua ja akatisiaa esiintyi vähintään kaksinkertaisesti verrattuna niiden esiintymistiheyteen lumelääkkeen käytön yhteydessä. Vähintään 7 prosentin painonnousua lähtötilanteesta viimeiselle seurantakäynnille (viikko 12) esiintyi 21,5 prosentilla Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteella hoidettujen ryhmässä. Lumelääkeryhmässä vastaava luku oli 8,5 prosenttia. Yleisin havaittu ekstrapyramidaalioire oli akatisia (Abilify Maintena 400 mg/300 mg -ryhmässä 11,4 %:lla ja lumelääkeryhmässä 3,5 %:lla).

Pediatriset potilaat
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Abilify Maintena -valmisteen käytöstä skitsofrenian hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Aripipratsolin imeytyminen systeemiseen verenkiertoon Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen annon jälkeen on hidasta ja pitkäkestoista aripipratsolipartikkeleiden vähäisen liukoisuuden vuoksi. Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen keskimääräinen imeytymisen puoliintumisaika on 28 vuorokautta. Lihakseen annetun pitkävaikutteisen lääkemuodon sisältämä aripipratsoli imeytyi täydellisesti verrattuna tavalliseen lihakseen annettavaan (välittömästi vaikuttavaan) lääkemuotoon. Pitkävaikutteisen lääkemuodon annoskorjatut Cmax-arvot olivat noin 5 % lihakseen annettavan tavallisen lääkemuodon Cmax-arvoista.
Kun Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta annettiin kerta-annos olkavarren hartialihakseen tai pakaralihakseen, annon jälkeen imeytymisen määrä (AUC-arvo) oli samanlainen molempien injektiokohtien osalta. Imeytymisnopeus (Cmax-pitoisuus) oli kuitenkin suurempi olkavarren hartialihakseen annon jälkeen.

Useiden lihakseen annettujen annosten jälkeen aripipratsolin pitoisuus plasmassa suureni asteittain enimmäisplasmapitoisuuteen siten, että tmax-ajan mediaani oli seitsemän vuorokautta pakaralihaksen osalta ja neljä vuorokautta olkavarren hartialihaksen osalta.

Vakaan tilan pitoisuus saavutettiin tyypillisen tutkittavan kohdalla neljänteen annokseen mennessä molempien antokohtien osalta.
Kerran kuukaudessa annettujen 300 mg tai 400 mg Abilify Maintena -injektioiden jälkeen havaitaan aripipratsolin ja dehydroaripipratsolin pitoisuuksissa ja kokonaisaltistuksissa annosvasteista pienempiä nousuja.

Jakautuminen
Suun kautta annetulla aripipratsolilla tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella aripipratsoli jakautuu laajasti koko kehoon. Havaittu jakautumistilavuus on 4,9 l/kg, mikä viittaa laajaan ekstravaskulaariseen jakautumiseen. Terapeuttisina pitoisuuksina yli 99 % aripipratsolista ja dehydroaripipratsolista sitoutuu seerumin proteiineihin, pääasiassa albumiiniin.

Biotransformaatio
Aripipratsoli metaboloituu suureksi osaksi maksassa, pääasiassa kolmea biotransformaatioreittiä pitkin: dehydrogenaation, hydroksylaation ja N-dealkylaation kautta. In vitro-tutkimusten perusteella CYP3A4- ja CYP2D6-entsyymit vastaavat aripipratsolin dehydrogenaatiosta ja hydroksylaatiosta, ja CYP3A4 katalysoi N-dealkylaation. Aripipratsoli on valmisteen vallitseva osa systeemisessä verenkierrossa. Aktiivisen metaboliitin, dehydro-aripipratsolin osuus plasmassa on noin 29,1 % – 32,5 % aripipratsolin kokonaisaltistuksesta toistuvien Abilify Maintena 400 mg/300 mg -annosten antamisen jälkeen.

Eliminaatio
Keskimääräinen aripipratsolin puoliintumisaika on 29,9 vuorokautta (300 mg:n annoksella) ja 46,5 vuorokautta (400 mg:n annoksella) toistuvien Abilify Maintena 400 mg/300 mg -annosten jälkeen, ja johtuu luultavasti imeytymisnopeuden rajoittamasta kinetiikasta. [14C]-merkityn aripipratsolin peroraalisen kerta-annoksen jälkeen noin 27 % annetusta radioaktiivisesta annoksesta erittyi virtsaan ja noin 60 % ulosteeseen. Alle 1 % aripipratsolista erittyi muuttumattomana virtsaan ja noin 18 % ulosteeseen.

Farmakokinetiikka erityisryhmissä

Hitaat CYP2D6-metaboloijat
Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen populaatiofarmakokineettisen arvioinnin perusteella aripipratsolin kokonaispuhdistuma oli 3,71 l/h normaaleilla CYP2D6-metaboloijilla ja noin 1,88 l/h (suunnilleen 50 % vähäisempi) hitailla CYP2D6-metaboloijilla (ks. annossuositus kohdasta Annostus ja antotapa).

Iäkkäät potilaat
Suun kautta otetun aripipratsolin farmakokinetiikassa ei ollut eroja terveiden iäkkäiden ja nuorempien aikuisten tutkittavien välillä. Iällä ei ollut vaikutusta myöskään Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta käyttäneiden skitsofreniaa sairastavien potilaiden populaatiofarmakokineettisessä analyysissä.

Sukupuoli
Suun kautta otetun aripipratsolin farmakokinetiikassa ei ollut eroja terveiden mies- ja naispuolisten tutkittavien välillä. Samalla lailla sukupuolella ei ollut kliinisesti merkittävää vaikutusta Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmistetta käyttäneiden skitsofreniaa sairastavien potilaiden kliinisistä tutkimuksista tehdyssä populaatiofarmakokineettisessä analyysissä.

Tupakointi
Suun kautta otetun aripipratsolin populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella tupakointi ei vaikuttanut kliinisesti merkittävästi aripipratsolin farmakokinetiikkaan.

Rotu
Aripipratsolin farmakokinetiikassa ei havaittu eri rotujen välisiä eroja populaatiofarmakokineettisessä arvioinnissa.

Munuaisten vajaatoiminta
Kerta-annostutkimuksessa, jossa annettiin aripipratsolia suun kautta, aripipratsolin ja dehydroaripipratsolin farmakokineettisten ominaisuuksien todettiin olevan samanlaiset vaikeaa munuaissairautta sairastavilla potilailla ja terveillä nuorilla tutkittavilla.

Maksan vajaatoiminta
Eriasteista maksakirroosia (Child-Pugh-luokka A, B tai C) sairastavien potilaiden kerta-annostutkimuksessa, jossa aripipratsolia annettiin suun kautta, maksan vajaatoiminnan ei havaittu vaikuttavan merkittävästi aripipratsolin eikä dehydroaripipratsolin farmakokinetiikkaan. Tutkimuksessa oli kuitenkin mukana vain 3 potilasta, joilla oli luokan C maksakirroosi. Tämä on liian pieni määrä, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä johtopäätöksiä tämän potilasryhmän metaboloimiskyvystä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Koe-eläimille injektiolla lihakseen annetun aripipratsolin toksikologiset ominaisuudet ovat yleisesti ottaen samanlaisia kuin suun kautta annettuna vastaavilla plasmapitoisuuksilla. Lihakseen annettuun injektioon liittyi kuitenkin injektiokohdan tulehdusreaktio, joka koostui granulomatoottisesta tulehduksesta, pesäkkeestä (kerääntynyt vaikuttava aine), soluinfiltraateista, edeemasta ja, apinoilla, fibroosista. Haittavaikutukset hävisivät vähitellen annostelun keskeyttämisen jälkeen.

Suun kautta annetun aripipratsolin farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Suun kautta annetu aripipratsoli
Suun kautta annetun aripipratsolin toksikologisesti merkitseviä vaikutuksia havaittiin vain annos- tai altistustasoilla, jotka ylittivät ihmisen enimmäisannoksen tai -altistuksen, viitaten siihen, että vaikutukset olivat vähäisiä tai niillä ei ollut kliinistä merkitystä. Tutkimuksissa havaittiin annosriippuvaista lisämunuaiskuoreen kohdistuvia haittavaikutuksia rotilla 2 vuoden kuluttua pitoisuuksilla, jotka olivat 3–10-kertaisia verrattuna odotettavissa oleviin kliinisiin vakaan tilan pitoisuuksiin enimmäisannoksen jälkeen ja lisääntyneitä lisämunuaiskuoren adenoomia ja karsinoomia naarasrotilla pitoisuuksilla, jotka olivat 10-kertaa suurempia kuin kliinisessä altistuksessa odotettavissa olevat pitoisuudet enimmäisannoksen jälkeen vakaassa tilassa. Suurin altistustaso, joka ei aiheuttanut kasvaimia naarasrotille, oli 7-kertainen verrattuna kliiniseen altistukseen käytettäessä suositeltua annostusta.

Lisäksi apinoilla todettiin sappikivitautia, joka johtui aripipratsolin hydroksimetaboliittien sulfaattikonjugaattien saostumisesta sappeen toistuvien oraalisten annosten jälkeen annoksilla 25 mg/kg/vrk −125 mg/kg/vrk. Ko. annokset ovat 16−81-kertaisia verrattuna ihmiselle suositeltuun enimmäisannokseen kehon pinta-alaan suhteutettuna (mg/m2).

Aripipratsolin hydroksimetaboliittien sulfaattikonjugaattien pitoisuudet ihmisen sapessa enimmäisannoksella, 30 mg/vrk, olivat kuitenkin enintään 6 % apinoiden sapessa olevista pitoisuuksista 39 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa. Sulfaattikonjugaattien pitoisuudet jäivät selvästi alle in vitro -liukoisuusrajan.

Nuorilla rotilla ja koirilla tehdyissä toistuvan annoksen tutkimuksissa aripipratsolin toksiset vaikutukset olivat vastaavia kuin aikuisilla eläimillä, eikä neurotoksisuutta tai kehitykseen vaikuttavia haittatapahtumia todettu.

Kattavien tavanomaisten genotoksisuuskokeiden tulosten perusteella aripipratsolin ei katsota olevan genotoksinen. Aripipratsoli ei heikentänyt hedelmällisyyttä lisääntymistoksisuustutkimuksissa.

Kehitystoksisuutta, kuten annoksesta riippuvaa luutumisen hidastumista sikiöillä ja mahdollisia teratogeenisia vaikutuksia todettiin rotilla pitoisuuksilla, jotka olivat matalammat kuin ihmisille suositetut terapeuttiset pitoisuudet, ja kaniineilla pitoisuuksilla, jotka olivat 3- ja 11-kertaa suurempia kuin kliiniset pitoisuudet enimmäisannoksen jälkeen vakaassa vaiheessa. Emoon kohdistuvaa toksisuutta esiintyi samoilla annostasoilla, jotka aiheuttivat kehitystoksisuutta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva-aine

Karmelloosinatrium

Mannitoli (E421)

Natriumdivetyfosfaattimonohydraatti (E339)

Natriumhydroksidi (E524)

Liuotin
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Abilify Maintena 400 mg/300 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten
Suspensio injisoidaan välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen, mutta sitä voidaan säilyttää alle 25 °C:ssa maksimissaan 4 tuntia injektiopullossa.

Abilify Maintena 400 mg/300 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku
Suspensio injisoidaan välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen, mutta sitä voidaan säilyttää alle 25 °C:ssa maksimissaan 2 tuntia ruiskussa.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen

Abilify Maintena 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten

Valmisteen on osoitettu säilyvän käytön aikana kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 4 tunnin ajan 25 °C:n lämpötilassa. Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti, ellei pakkausta avata ja valmistetta saateta käyttökuntoon sellaisella menetelmällä, joka estää mikrobikontaminaation. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysajat ja käyttöolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Älä säilytä käyttökuntoon saatettua suspensiota ruiskussa.

Abilify Maintena 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku

Jos injektiota ei anneta välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen, ruiskua voi säilyttää alle 25 °C:n lämpötilassa korkeintaan 2 tunnin ajan.

Säilytys

Ei saa jäätyä.

Abilify Maintena 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku

Säilytä esitäytettyä ruiskua ulkopakkauksessa valolta suojaamiseksi.

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ABILIFY MAINTENA injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten
400 mg 1 pakkaus (400 mg + 2 ml) (290,99 €)
ABILIFY MAINTENA injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku
400 mg 1 pakkaus (400 mg + 1,6 ml) (296,80 €)

PF-selosteen tieto

Abilify Maintena 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten

Injektiopullo
Tyypin I lasinen injektiopullo, jossa on laminoitu kumitulppa ja joka on sinetöity alumiinikapselilla.

Liuos
2 ml Tyypin I lasinen injektiopullo, jossa on laminoitu kumitulppa ja joka on sinetöity alumiinikapselilla.

Kertapakkaus
Kertapakkaus sisältää yhden injektiopullon kuiva-ainetta, 2 ml injektiopullon liuotinta, yhden 3 ml:n luer-lukollisen ruiskun, jossa on esikiinnitettynä 38 mm:n 21 gaugen hypoderminen neulansuojuslaitteella varustettu turvaneula, yhden 3 ml:n luer-lukkopäällä varustetun kertakäyttöruiskun, yhden injektiopullon adapterin ja kolme hypodermista turvaneulaa: yhden 25 mm:n 23 gaugen, yhden 38 mm:n 22 gaugen ja yhden 51 mm:n 21 gaugen neulan.

Monipakkaus
3 kertapakkauksen yhdistelmäpakkaus

Abilify Maintena 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku

Kirkas lasinen esitäytetty ruisku (tyypin I lasia), jossa on harmaat klorobutyylitulpat (etummainen, keskimmäinen ja takimmainen stopperi), polypropyleenistä valmistettu etuosa, polypropyleenistä valmistettu sormikahva, mäntä ja silikonista valmistettu ruiskun korkki. Etummaisen stopperin ja keskimmäisen stopperin välinen etummainen kammio sisältää kuiva-aineen ja keskimmäisen stopperin ja takimmaisen stopperin välinen takimmainen kammio sisältää liuottimen.

Kertapakkaus
Kertapakkaus sisältää yhden esitäytetyn ruiskun ja kolme hypodermista turvaneulaa: yhden 25 mm:n 23 gaugen, yhden 38 mm:n 22 gaugen ja yhden 51 mm:n 21 gaugen neulan.

Monipakkaus
3 kertapakkauksen yhdistelmäpakkaus

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kuiva-aine: valkoinen tai luonnonvalkoinen

Liuotin: kirkas liuos

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Abilify Maintena 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten

Ravista injektiopulloa voimakkaasti vähintään 30 sekunnin ajan kunnes suspensio vaikuttaa tasaiselta. Jos injektiota ei anneta välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen, ravista injektiopulloa voimakkaasti vähintään 60 sekunnin ajan uudelleen suspendoimiseksi ennen injektion antamista.

Abilify Maintena 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku

Ravista ruiskua pystysuunnassa voimakkaasti 20 sekunnin ajan, kunnes lääke on tasaisen luonnonvalkoista, ja käytä se heti. Jos injektiota ei anneta välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen, ruiskua voidaan säilyttää alle 25 °C:n lämpötilassa korkeintaan 2 tunnin ajan. Jos käyttökuntoon saatettu injektio on ollut valmiina yli 15 minuutin ajan, ravista ruiskua voimakkaasti vähintään 20 sekunnin ajan suspension muodostamiseksi uudelleen ennen injektion antamista.

Anto pakaralihakseen
Valmisteen annossa pakaralihakseen suositellaan käytettäväksi 38 mm:n 22 gaugen hypodermista turvaneulaa. Ylipainoisille potilaille (painoindeksi yli 28 kg/m2) käytetään 51 mm:n 21 gaugen hypodermista turvaneulaa. Pakaralihakseen pistettävät injektiot on annettava vuorotellen eri pakaralihakseen.

Anto olkavarren hartialihakseen
Valmisteen annossa olkavarren hartialihakseen suositellaan käytettäväksi 25 mm:n 23 gaugen hypodermista turvaneulaa. Ylipainoisille potilaille käytetään 38 mm:n 22 gaugen hypodermista turvaneulaa. Olkavarren hartialihakseen pistettävät injektiot on annettava vuorotellen eri olkavarren hartialihakseen.

Kuiva-aine- ja liuotinpullot sekä esitäytetty ruisku ovat kertakäyttöisiä.

Hävitä injektiopullo, adapteri, ruisku, neulat, käyttämätön suspensio ja injektionesteisiin käytettävä vesi asianmukaisella tavalla.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Täydelliset Abilify Maintena 400 mg/300 mg -valmisteen käyttö- ja käsittelyohjeet löytyvät pakkausselosteesta (Ohjeita hoitohenkilökunnalle -kohdasta).

Korvattavuus

ABILIFY MAINTENA injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten
400 mg 1 pakkaus
ABILIFY MAINTENA injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten, esitäytetty ruisku
400 mg 1 pakkaus

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt (112).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

N05AX12

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

25.03.2024

Yhteystiedot

OTSUKA PHARMA SCANDINAVIA AB
Sveavägen 166, våning 16
113 46 Stockholm
Sweden

+46 8 545 28660
www.otsuka.se
info@otsuka.se