Vertaa PF-selostetta

OXYCODONE ORION injektio-/infuusioneste, liuos 10 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml injektio‑ / infuusionestettä sisältää 10 mg oksikodonihydrokloridia, joka vastaa 9 mg:aa oksikodonia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: natrium.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektio‑ / infuusioneste, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Vaikea kipu, joka saadaan riittävästi hallintaan vain opioideilla.

Annostus ja antotapa

Annostus

Annosta säädetään kivun voimakkuuden, potilaan yleistilan ja aiemman tai samanaikaisen lääkityksen mukaan.

Yli 18‑vuotiaat

Seuraavia aloitusannoksia suositellaan. Annosta voi suurentaa asteittain, jos kivunlievitys on riittämätöntä tai kipu voimistuu.

Laskimoon (bolus): Laimenna liuos pitoisuuteen 1 mg/ml joko 9 mg/ml ‑natriumkloridiliuoksella, 50 mg/ml ‑glukoosiliuoksella tai injektionesteisiin käytettävällä vedellä. Anna 1–10 mg:n bolusannos hitaasti 1–2 minuutin aikana. Annosvälin on oltava vähintään 4 tuntia.

Laskimoon (infuusio): Laimenna liuos pitoisuuteen 1 mg/ml joko 9 mg/ml ‑natriumkloridiliuoksella, 50 mg/ml ‑glukoosiliuoksella tai injektionesteisiin käytettävällä vedellä. Aloitusannokseksi suositellaan 2 mg/h.

Laskimoon (kipupumppu): Laimenna liuos pitoisuuteen 1 mg/ml joko 9 mg/ml ‑natriumkloridiliuoksella, 50 mg/ml ‑glukoosiliuoksella tai injektionesteisiin käytettävällä vedellä. Bolusten (0,03 mg/kg) lukitun antovälin on oltava vähintään 5 minuuttia.

Ihon alle (bolus): Anna valmiste sellaisenaan, laimentamattomana (10 mg/ml). Aloitusannokseksi suositellaan 5 mg:aa, jonka anto voidaan tarpeen mukaan toistaa 4 tunnin välein.

Ihon alle (infuusio): Laimenna liuos tarvittaessa pitoisuuteen 1 mg/ml joko 9 mg/ml ‑natriumkloridiliuoksella, 50 mg/ml ‑glukoosiliuoksella tai injektionesteisiin käytettävällä vedellä. Jos potilas ei ole saanut aiemmin opioideja, suositeltu aloitusannos on 7,5 mg. Annosta voi suurentaa asteittain oireiden hallinnan mukaan. Syöpäpotilas, joka on aiemmin saanut oksikodonia suun kautta, voi tarvita smainittua uurempia annoksia (ks. seuraava kappale).

Lihakseen (bolus): Anna valmiste sellaisenaan, laimentamattomana (10 mg/ml). Anna 5–10 mg:n (0,07–0,13 mg/kg) bolusannos lihakseen 3–4 tunnin välein. Jos bolusannos tarvitaan useammin, on harkittava antoa laskimoon (infuusio tai kipupumppu).

Ihon alle annettava bolusinjektio tai -infuusio ja lihakseen annettava bolusinjektio ovat vaihtoehtoisia antotapoja, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun anto suun kautta tai laskimoon ei ole mahdollista.

Siirtyminen suun kautta otettavasta oksikodonista parenteraaliseen oksikodoniin

Annos määritetään seuraavan vastaavuussuhteen perusteella: 2 mg suun kautta otettavaa oksikodonia vastaa 1 mg:aa parenteraalista oksikodonia. On huomattava, että tämä suhdeluku on vain ohjeellinen potilaan tarvitsemaa annosta määritettäessä. Yksilöllisten erojen vuoksi annos on aina määritettävä kullekin potilaalle erikseen.

Siirtyminen parenteraalisesta morfiinista parenteraaliseen oksikodoniin

Annos määritetään seuraavan vastaavuussuhteen perusteella: 1 mg parenteraalista morfiinia vastaa 1 mg:aa parenteraalista oksikodonia. On huomattava, että tämä suhdeluku on vain ohjeellinen potilaan tarvitsemaa annosta määritettäessä. Yksilöllisten erojen vuoksi annos on aina määritettävä kullekin potilaalle erikseen.

Oxycodone Orion injektio‑ / infuusioneste, liuosta voi käyttää ruoan ja juoman kanssa. Alkoholin käyttö hoidon aikana, ks. kohta Yhteisvaikutukset.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Varovaisuutta on noudatettava iäkkään potilaan hoidossa. Potilaalle annetaan ensin pienin mahdollinen annos, jota suurennetaan varoen, kunnes kipu saadaan hallintaan.

Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on munuaisten ja/tai maksan lievä vajaatoiminta. Hoito tulisi aloittaa varovasti. Aikuisilla suositellaan hoito aloitettavan 50 % pienemmällä hoitoannoksella, ja annosta tulee muuttaa yksilöllisesti potilaan kliinisen tilan perusteella riittävän kivunhallinnan saavuttamiseksi. Oxycodone Orion injektio‑ / infuusioneste, liuosta ei suositella potilaille, joilla munuaisten ja/tai maksan vajaatoiminta on keskivaikea tai vaikea, paitsi silloin kun kliinisen kivunlievityksen tarve on mahdollisia riskejä suurempi.

Pediatriset potilaat

Oksikodonin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Injektio tai infuusio ihon alle.

Injektio tai infuusio laskimoon.

Injektio lihakseen.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

Hoidon kesto

Oksikodonia ei tulisi käyttää pitempään kuin on tarpeellista.

Hoidon keskeyttäminen

Kun potilas ei enää tarvitse oksikodonihoitoa, saattaa olla suositeltavaa pienentää annosta vähitellen vieroitusoireiden välttämiseksi.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • Yskänrefleksin lamaantuminen
 • Vaikea hengityslama, johon liittyy happivajaus
 • Konvulsiot
 • Kooma
 • Äkillinen mahakipu
 • Maksan vaikea vajaatoiminta
 • Ahdistuneisuus alkoholin tai rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena
 • Paralyyttinen ileus
 • Hyperkapnia
 • Cor pulmonale
 • Vaikea krooninen keuhkoastma
 • Vaikea keuhkoahtaumatauti.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Riippuvuutta aiheuttava lääke. Tätä lääkettä tulee määrätä erittäin varoen. Tärkein liian suuriin opioidiannoksiin liittyvä vaara on hengityslama.

Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa heikkokuntoisia iäkkäitä potilaita; potilaita, joilla on vaikea keuhkotoiminnan vajaus, maksan tai munuaisten vajaatoiminta, myksedeema, kilpirauhasen vajaatoiminta, Addisonin tauti, toksinen psykoosi, eturauhasen liikakasvua, lisämunuaiskuoren vajaatoiminta, alkoholismi, delirium tremens, sappitiesairaus, sappirakkosairaus tai virtsanjohdinten spasmi, haimatulehdus, tulehduksellinen suolistosairaus, hypotensio, hypovolemia tai pään vamma (sillä aivopaineen kohoamisriski suurenee) sekä potilailla, jotka käyttävät MAO-estäjiä.

Sedatiivisten lääkkeiden kuten bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden samanaikaisen käytön aiheuttamat riskit:

Oxycodone Orion -valmisteen ja sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden, samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa sedaatiota, hengityslamaa, koomaa ja kuoleman. Näiden riskien vuoksi näitä sedatiivisia lääkkeitä voidaan määrätä samanaikaisesti vain sellaisille potilaille, joille muut hoitovaihtoehdot eivät sovi.

Jos potilaalle päätetään määrätä Oxycodone Orion -valmistetta samanaikaisesti sedatiivisten lääkkeiden kanssa, on määrättävä pienin tehoava annos ja hoidon on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen.

Potilasta on seurattava tarkkaan hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. On erittäin suositeltavaa neuvoa potilasta ja hänen läheisiään tarkkailemaan näitä oireita (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Kuten muidenkin opioidien kohdalla oksikodonivalmisteita käytettäessä tulee noudattaa varovaisuutta vatsaleikkauksen jälkeen, koska opioidit heikentävät suoliston motiliteettia, eikä niitä tulisi käyttää ennen kuin lääkäri on todennut vatsan toimivan normaalisti. Oxycodone Orion 10 mg/ml ‑hoito on keskeytettävä heti, jos potilaalla epäillään suolentukkeumaa.

Oksikodonia ei saa käyttää idiopaattisten eikä psykopatologisten kiputilojen hoitoon.

Tämä lääkevalmiste voi lamata yskänrefleksin.

Potilaalle voi kehittyä toleranssi lääkkeelle pitkäaikaiskäytössä, jolloin annosta on jatkuvasti suurennettava kivunhallinnan säilyttämiseksi. Tämän valmisteen käyttö pitkään voi aiheuttaa fyysistä riippuvuutta, ja hoidon äkillisen lopettamisen yhteydessä voi ilmetä vieroitusoiresyndrooma. Kun oksikodonihoitoa ei enää tarvita, annosta kannattaa pienentää asteittain vieroitusoireiden estämiseksi. Vieroitusoireita voivat olla haukottelu, mustuaisten supistuminen, kyynelvuoto, vesinuha, vapina, liikahikoilu, ahdistuneisuus, kiihtyneisyys, konvulsiot ja unettomuus.

Hoidon lopettaminen kokonaan kerralla voi aiheuttaa lopettamista seuraavien 24 tunnin kuluessa vieroitusoireita, kuten levottomuutta, kyynelvuotoa, nuhamaista nenävuotoa, hikoilua ja unen katkoilua. Oireet voivat pahentua kolmen seuraavan päivän aikana.

Muiden opioidien tavoin myös Oxycodone Orionille voi kehittyä toleranssi. Toleranssin kehittyminen vaikean kivun hoidossa on kuitenkin käytännössä ongelma vain harvoin.

Hyperalgia joka ei reagoi annoksen nostoon on hyvin harvinainen, etenkin korkeilla annoksilla. Oksikodoniannoksen laskeminen tai vaihtaminen toiseen opioidiin voi olla tarpeellista.

Oxycodone Orionia väärinkäytetään samalla tavalla kuin muitakin voimakkaita opioideja. Opiaateista avoimesti tai peitellysti riippuvaiset henkilöt saattavat siis yrittää hankkia myös Oxycodone Orionia ja väärinkäyttää sitä. Erityistä varovaisuutta on siis noudatettava tämän lääkevalmisteen käytössä potilaalle, joka on aiemmin väärinkäyttänyt alkoholia, muita päihteitä tai lääkkeitä.

Suun kautta otettavien lääkkeiden väärinkäyttö parenteraalisesti aiheuttaa odotettavasti vakavia ja mahdollisesti kuolemaan johtavia haitallisia reaktioita.

Alkoholin ja Oxycodone Orion -valmisteen yhteiskäyttö voi lisätä Oxycodone Orion -valmisteen haittavaikutuksia. Yhteiskäyttöä tulisi välttää.

Opioidit, kuten oksikodonihydrokloridi, saattavat vaikuttaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakseliin tai hypotalamus-aivolisäke-sukurauhasakseliin. Mahdollisia muutoksia ovat esimerkiksi seerumin prolaktiinipitoisuuksien suureneminen ja plasman kortisoli- ja testosteronipitoisuuksien pieneneminen. Nämä hormonitasapainon muutokset saattavat aiheuttaa kliinisiä oireita.

Oxycodone Orion -valmistetta tulee käyttää varoen pre- tai intraoperatiivisesti sekä ensimmäisten 12–24 tunnin kuluttua leikkauksesta.

Oxycodone Orion sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Muut keskushermostoon vaikuttavat aineet (esimerkiksi muut opioidit, ahdistuneisuuslääkkeet, unilääkkeet, masennuslääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, fentiatsiinit ja neuroleptit) voimistavat oksikodonin keskushermoston toimintaa vaimentavaa vaikutusta.

Oksikodonin samanaikainen anto serotoniinivalmisteiden, kuten selektiivisen serotoniinin takaisinoton estäjän (SSRI) tai serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjän (SNRI), kanssa voi aiheuttaa serotoniinioireyhtymän, jonka oireita voivat olla psyykkisen tilan muutokset (esim. levottomuus, hallusinaatiot, kooma), autonomisen hermoston toimintahäiriö (esim. takykardia, labiili verenpaine, hypertermia), neuromuskulaariset poikkeavuudet (esim. hyperrefleksia, koordinaatiohäiriö, jäykkyys) ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli). Oksikodonin käytössä on noudatettava varovaisuutta, ja annostusta voi olla tarpeen pienentää näitä lääkkeitä käyttäville potilaille.

Sedatiiviset lääkkeet kuten bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet:

Additiivisen keskushermostoa lamaavan vaikutuksen vuoksi opioidien ja sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää sedaation, hengityslaman, kooman ja kuoleman riskiä. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Alkoholi saattaa voimistaa Oxycodone Orionin farmakodynaamisia vaikutuksia; samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Antikolinergit (esimerkiksi neuroleptit, antihistamiinit, antiemeetit, Parkinsonin taudin lääkkeet) voivat vahvistaa oksikodonin antikolinergisiä vaikutuksia (kuten ummetusta, suun kuivumista tai virtsaamisvaikeuksia).

Monoamiinioksidaasin (MAO) estäjillä on tunnettuja yhteisvaikutuksia opioidien kanssa, koska ne aiheuttavat keskushermoston eksitaatiota tai depressiota, johon liittyy hypertensiivinen tai hypotensiivinen kriisi.

Varovaisuutta on noudatettava Oxycodone Orionin käytössä, jos potilas käyttää tai on käyttänyt monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä kahden edeltävän viikon aikana (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Oksikodoni metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n kautta CYP2D6:n myötävaikutuksella. Erilaiset samanaikaisesti käytetyt lääkkeet tai ruokavalion ainekset voivat estää tai indusoida näitä metaboliareittejä.

CYP3A4-inhibiittorit, kuten makrolidiantibiootit (kuten klaritromysiini, erytromysiini ja telitromysiini), atsolisieniläääkkeet (kuten ketokonatsoli, vorikonatsoli, itrakonatsoli ja posakonatsoli), proteaasin estäjät (kuten bosepreviiri, ritonaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri ja sakinaviiri), simetidiini ja greippimehu voivat pienentää oksikodonin puhdistumaa, mikä voi aiheuttaa oksikodonin pitoisuuden kasvua plasmassa. Tämän vuoksi oksikodoniannoksia voi olla tarpeen muuttaa.

Esimerkkejä CYP3A4-inhibiittoreista:

 • Itrakonatsoli on voimakas CYP3A4-inhibiittori, jonka annostus 200 mg suun kautta viiden päivän ajan kasvatti suun kautta annettavan oksikodonin AUC:tä. Keskimäärin AUC oli noin 2,4 kertaa korkeampi (vaihteluväli 1,5–3,4).
 • Vorikonatsoli on CYP3A4-inhibiittori, jonka annostus 200 mg kaksi kertaa päivässä neljän päivän ajan (kaksi ensimmäistä annosta 400 mg) kasvatti suun kautta annettavan oksikodonin AUC:tä. Keskimäärin AUC oli noin 3,6 kertaa korkeampi (vaihteluväli 2,7–5,6).
 • Telitromysiini on CYP3A4-inhibiittori, jonka annostus 800 mg suun kautta neljän päivän ajan kasvatti suun kautta annettavan oksikodonin AUC:tä. Keskimäärin AUC oli noin 1,8 kertaa korkeampi (vaihteluväli 1,3–2,3).
 • Greippimehu on CYP3A4-inhibiittori, jonka annostus 200 ml kolme kertaa päivässä viiden päivän ajan kasvatti suun kautta annettavan oksikodonin AUC:tä. Keskimäärin AUC oli noin 1,7 kertaa korkeampi (vaihteluväli 1,1–2,1).

CYP3A4-indusorit, kuten rifampisiini, karbamatsepiini, fenytoiini ja mäkikuisma, voivat indusoida oksikodonin metaboliaa ja suurentaa oksikodonin puhdistumaa, mikä voi pienentää oksikodonin pitoisuutta plasmassa. Tämän vuoksi oksikodoniannoksia voi olla tarpeen muuttaa.

Esimerkkejä CYP3A4-indusoreista:

 • Mäkikuisma on CYP3A4-indusori, jonka annostus 300 mg kolme kertaa päivässä 15 päivän ajan pienensi suun kautta annettavan oksikodonin AUC:tä. Keskimäärin AUC oli noin 50 % pienempi (vaihteluväli 37–57 %).
 • Rifampisiini on CYP3A4-indusori, jonka annostus 600 mg kerran päivässä seitsemän päivän ajan pienensi suun kautta annettavan oksikodonin AUC:tä. Keskimäärin AUC oli noin 86 % pienempi.

Lääkkeet, jotka inhiboivat CYP2D6-aktiivisuutta, kuten paroksetiini ja kinidiini, voivat pienentää oksikodonin puhdistumaa, mikä voi kasvattaa oksikodonin pitoisuutta plasmassa.

Kansainvälisessä suhdeluvussa (International normalized ratio, INR) on havaittu kliinisesti merkittäviä muutoksia molempiin suuntiin potilailla, jotka ovat saaneet oksikodonia yhdessä kumariiniantikoagulanttien kanssa.

Oksikodonin vaikutuksia muiden lääkeaineiden CYP-entsyymien kautta tapahtuvaan metaboliaan ei ole tutkittu.

Raskaus ja imetys

Tämän lääkevalmisteen käyttöä raskaus- ja imetysaikana on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Raskaus

On olemassa vain vähän tietoja oksikodonin käytöstä raskaana oleville naisille. Oksikodoni läpäisee istukan. Vastasyntyneellä voi ilmetä vieroitusoireita, jos äiti saa oksikodonihoitoa. Imeväistä, jonka äiti on saanut opioideja synnytystä edeltäneiden 3–4 viikon aikana, on seurattava hengityslaman varalta. Oksikodonilla tehdyissä eläintutkimuksissa ei ole paljastunut teratogeenisiä tai alkiotoksisia vaikutuksia. Oksikodonia saa käyttää raskausaikana vain, jos hyöty on suurempi kuin mahdolliset riskit sikiölle tai vastasyntyneelle.

Imetys

Oksikodoni saattaa erittyä ihmisen rintamaitoon ja aiheuttaa vastasyntyneelle hengityslaman. Siksi oksikodonia ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Hedelmällisyys

Ei ole olemassa tietoa hedelmällisyydestä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Oksikodoni vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Se heikentää potilaiden reaktiokykyä erityisesti hoitoa aloitettaessa ja annosta suurennettaessa.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat ummetus ja pahoinvointi, joita molempia esiintyy 25–30 %:lla potilaista, jotka saavat oksikodonia suun kautta. Jos pahoinvointi tai oksentelu on hankalaa, oksikodonihoitoon voi yhdistää pahoinvointia estävän lääkkeen. Muiden voimakkaiden opioidien tavoin Oxycodone Orion mitä todennäköisimmin aiheuttaa ummetusta, jota voidaan hoitaa asianmukaisella ulostuslääkkeellä. Jos opioidien käytöstä johtuvat haittavaikutukset pitkittyvät, potilas on tutkittava muiden mahdollisten syiden poissulkemiseksi.

Puhtaiden opioidiagonistien haittavaikutukset (ummetusta lukuun ottamatta) lievittyvät normaalisti hoitoa jatkettaessa. Hoitomyöntyvyyttä voidaan parantaa haittavaikutusten ennakoinnilla ja riittävällä hoidolla. Muiden opioidien tavoin Oxycodone Orionin vakavin haittavaikutus on hengityslama (ks. kohta Yliannostus). Sitä esiintyy yleisimmin iäkkäillä, heikkokuntoisilla tai opioideja huonosti sietävillä potilailla.

Riippuvuus ja toleranssi eivät tavallisesti aiheuta ongelmia vaikean kivun hoidossa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi ilmetä. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa vakavimmasta lievimpään.

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Immuunijärjestelmä

  

Yliherkkyys

Allerginen reaktio, anafylaksia muistuttava reaktio, anafylaktinen reaktio

  

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 

Vähentynyt ruokahalu

Elimistön kuivuminen

   

Psyykkiset häiriöt

 

Ahdistuneisuus, sekavuustila, hermostuneisuus, masennus, epänormaalit ajatukset, unettomuus

Kiihtyneisyys, aistiharhat, muistinmenetys, tunnetilojen labiilius, euforia, lääkeriippuvuus (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

  

Aggressiivisuus

Hermosto

Heitehuimaus, uneliaisuus, päänsärky

Vapina

Konvulsiot, tahattomat lihassupistukset, hypertonia, hypestesia, tuntoharhat, puheen häiriöt, pyörtyminen, kiertohuimaus

  

Hyperalgia

Silmät

  

Näkökyvyn heikentyminen, mustuaisten supistuminen

   

Sydän

  

Sydämentykytys (vierotusoiresyndrooman yhteydessä)

   

Verisuonisto

 

Ortostaattinen hypotensio

Vasodilataatio, verenpaineen liiallinen aleneminen

   

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Hengenahdistus

Hengityslama, keuhkoputkien spasmit

   

Ruoansulatuselimistö

Ummetus, pahoinvointi, oksentelu

Mahakipu, ruokahaluttomuus, ripuli, dyspepsia, suun kuivuminen

Makuaistin häiriö, maha‑suolikanavan häiriö, ilmavaivat, nielemishäiriö, suolentukkeuma, röyhtäily

  

Hammaskaries

Maksa ja sappi

  

Sappikivikohtaus, maksaentsyymien nousu

  

Kolestaasi

Iho ja ihonalainen kudos

Kutina

Ihottuma, liikahikoilu

Nokkos-ihottuma, ihon kuivuminen

   

Munuaiset ja virtsatiet

  

Anuria, virtsaputken spasmi, virtsaumpi

   

Sukupuolielimet ja rinnat

  

Kuukautisten poisjäänti, sukupuolivietin heikkeneminen, impotenssi

   

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Turvotus, pyörtyminen, hikoilu, vilunväristykset, heikotustila

Kehon ääreisosien turvotus, jano, lääkkeen vieroitusoiresyndrooma, huonovointisuus, lääketoleranssi

  Lääkevieroitusoireyhtymä vastasyntyneellä

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta‑tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Oksikodonin akuutti yliannostus voi ilmetä hengityslamana, stuporiin tai koomaan etenevänä uneliaisuutena, lihasjänteyden vähenemisenä, mustuaisten supistumisena, bradykardiana, verenpaineen laskuna ja kuolemana.

Yliannostuksen hoito

Tärkeintä on varmistaa hengitysteiden avoimuus ja aloittaa autettu tai kontrolloitu ventilaatio. Potilaalle annetaan hengitystä ja verenkiertoa ylläpitävää ja avustavaa hoitoa.

Jos yliannostus on vaikea, annetaan harkinnan mukaan 0,8 mg naloksonia laskimoon. Anto toistetaan 2–3 minuutin välein. Potilaalle voidaan antaa myös infuusio, jossa on 2 mg naloksonia 500 ml:ssa natriumkloridiliuosta tai 50 mg/ml ‑glukoosiliuosta (0,004 mg/ml).

Infuusionopeuden on oltava suhteessa aiemmin annettuihin bolusannoksiin ja potilaan vasteen mukainen.

Naloksoni alkaa vaikuttaa 1–2 minuutissa laskimoon annosta ja 2–5 minuutissa ihon alle tai lihakseen annosta. Vaikutuksen kesto riippuu annoksesta ja antoreitistä: naloksoni vaikuttaa pidempään lihakseen annettuna kuin laskimoon annettuna. Naloksonin puoliintumisajaksi plasmassa (t1/2)on aikuisilla ilmoitettu 60–90 minuuttia.

Koska naloksonin vaikutus on suhteellisen lyhytkestoinen, potilasta on seurattava tarkoin siihen asti, kunnes hänen omaan hengityskykyynsä voidaan jälleen luottaa. Tämän jälkeen suositellaan vielä 24–48 tunnin seurantaa hengityslaman mahdollisen uusiutumisen varalta.

Jos yliannostus on lievä, potilaalle voidaan antaa ensin 0,2 mg naloksonia laskimoon ja sitten tarpeen mukaan 0,1 mg:n kerta‑annoksia 2 minuutin välein.

Naloksonia ei saa antaa potilaalle, jolla ei ole oksikodonin yliannostuksesta johtuvaa kliinisesti merkittävää hengityslamaa tai verenkiertovajausta.

Varovaisuutta on noudatettava naloksonin annossa henkilölle, jonka tiedetään tai epäillään olevan fyysisesti riippuvainen oksikodonista. Tällaisella henkilöllä opioidivaikutusten äkillinen tai täydellinen kumoutuminen voi nopeuttaa kivun tai akuutin vieroitusoireyhtymän ilmenemistä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Luonnolliset opiumalkaloidit, ATC‑koodi: N02AA05

Oksikodoni on puhdas opioidiagonisti, jolla ei ole antagonistisia ominaisuuksia. Oksikodonin vaikutus välittyy ilmeisesti pääasiassa myy-opioidireseptoreiden kautta, mutta sillä on osoitettu affiniteettia myös delta‑ ja kappaopioidireseptoreihin. Oksikodonin vaikutus on samankaltainen kuin morfiinilla.

Oksikodoni vaikuttaa pääasiassa lievittämällä kipua, ahdistuneisuutta ja yskää sekä rauhoittamalla.

Opioidit voivat vaikuttaa hypotalamus‑aivolisäke‑lisämunuaisakseliin tai hypotalamus‑aivolisäke‑sukurauhasakseliin. Mahdollisia muutoksia ovat seerumin prolaktiinipitoisuuden suureneminen ja plasman kortisoli‑ ja testosteronipitoisuuksien pieneneminen. Nämä hormonitasapainon muutokset saattavat ilmetä kliinisinä oireina.

In vitro‑ ja eläintutkimusten mukaan luonnolliset opioidit (kuten morfiini) vaikuttavat immuunijärjestelmän eri osiin monin tavoin. Näiden löydösten kliininen merkitys on epäselvä. Ei tiedetä, onko oksikodonilla (puolisynteettinen opioidi) samankaltaisia immunologisia vaikutuksia kuin morfiinilla.

Farmakokinetiikka

Terveille tutkittaville tehdyt farmakokineettiset tutkimukset ovat osoittaneet, että Oxycodone Orionista saatavan oksikodonin hyötyosuus on sama riippumatta siitä, annetaanko valmiste laskimoon vai ihon alle tai yhtenä boluksena vai jatkuvana 8 tunnin infuusiona.

Jakautuminen

Imeydyttyään oksikodoni jakaantuu kaikkialle elimistöön. Noin 45 % sitoutuu plasman proteiineihin. Oksikodonin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 tuntia. Oksikodonin näennäinen jakautumistilavuus on 2,5±0,8 l/kg laskimoon annon jälkeen.

Oksikodoni läpäisee istukan ja kulkeutuu myös rintamaitoon.

Biotransformaatio

Oksikodoni metaboloituu maksassa noroksikodoniksi N‑demetylaation kautta ja oksimorfoniksi O‑demetylaation kautta. Noroksikodoni metaboloituu edelleen noroksimorfoniksi, joka glukuronidoituu. Noroksikodoni ja noroksimorfoni muodostuvat ensisijaisesti CYP3A4‑välitteisesti ja oksimorfoni CYP2D6‑välitteisesti. Tutkimustulosten mukaan oksikodoniannoksesta 45±21 % erittyy virtsaan metaboliitteina, jotka ovat muodostuneet CYP3A4‑välitteisen N‑demetylaation kautta ja 11±6 % annoksesta metaboloituu CYP2D6‑välitteisen O‑demetylaation kautta. Noroksimorfonilla on tehty in vitro ‑yhteisvaikutustutkimuksia ihmisen maksan mikrosomeilla: Tulosten mukaan noroksimorfoni ei estä CYP2D6:n tai CYP3A4:n toimintaa merkitsevästi. Tämä osoittaa, ettei noroksimorfoni todennäköisesti vaikuta muiden CYP2D6‑ tai CYP3A4‑välitteisesti metaboloituvien lääkkeiden metaboliaan. Noroksimorfonin on osoitettu sitoutuvan myyopioidireseptoreihin. Oksimorfoni on osoitettu farmakologisesti aktiiviseksi, mutta metaboliittien kipua lievittävää vaikutusta pidetään kliinisesti merkityksettömänä.

Eliminaatio

Oksikodoni ja sen metaboliitit erittyvät sekä virtsaan että ulosteeseen.

Ikä vaikuttaa vain vähäisesti plasman oksikodonipitoisuuteen, ja se oli 15 % suurempi iäkkäillä (yli 65‑vuotiailla) kuin nuorilla tutkittavilla.

Tutkittavista naisilla on keskimäärin jopa 25 % korkeammat plasman oksikodonipitoisuudet kuin miehillä kun pitoisuus suhteutetaan kehon painoon.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Joissakin in vitro ‑tutkimuksissa (kuten hiiren lymfoomakokeissa) on osoitettu, että oksikodoni on muiden opioidien tavoin geenitoksinen. Sillä ei ole osoitettu geenitoksista vaikutusta bakteereilla tehdyissä mutaatiokokeissa eikä hiirillä tehdyissä in vivo ‑mikrotumakokeissa.

Ei ole olemassa riittävästi tietoja oksikodonin lisääntymistoksisuudesta, eikä tietoja fertiliteetistä ja neonataalisesta toksisuudesta sikiöaikaisen altistuksen jälkeen. Pitkäaikaisia tutkimuksia oksikodonin karsinogeenisuudesta ei ole tehty.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Sitruunahappomonohydraatti

Natriumsitraatti

Natriumkloridi

Kloorivetyhappo (pH:n säätöön)

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Oxycodone Orion -valmisteen anto yhdistelmäliuoksena syklitsiinin kanssa, jonka pitoisuus yhdistelmäliuoksessa on yli 3 mg/ml, tekee liuoksesta epästabiilin ja liuos saattaa sakkautua. Yhdistelmäliuoksen epästabiiliuden ja sakkautumisriskin vuoksi laimentamiseen ei saa käyttää 9 mg/ml ‑natriumkloridiliuosta.

Proklooriperatsiini on kemiallisesti yhteensopimaton Oxycodone Orion -valmisteen kanssa.

Kestoaika

1 ml, 2 ml: 3 vuotta.

10 ml: 2 vuotta.

Käytä heti avaamisen jälkeen. Hävitä käyttämättä jäänyt liuos.

Mikrobiologisista syistä valmiste on käytettävä heti. Ellei valmistetta käytetä heti, säilytysaika ja ‑olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Katso kohdasta Kestoaika ohjeet avatun lääkevalmisteen säilytysolosuhteista.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

OXYCODONE ORION injektio-/infuusioneste, liuos
10 mg/ml 5 x 1 ml (12,76 €)

PF-selosteen tieto

1 ml täyttö 2 ml:n lasiampullissa: kaksi keltaista värirengasta. 2 ml:n lasiampulli: kaksi värirengasta, ylempi rengas on ruskea ja alempi keltainen. 10 ml:n lasiampulli: kaksi värirengasta, ylempi rengas on tummansininen ja alempi keltainen. Ampullit on pakattu pahvikoteloon. Yksi pahvikotelo sisältää 5 ampullia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Laimenna valmiste tarpeen mukaan 9 mg/ml (0,9 %) ‑natriumkloridiliuoksella, 50 mg/ml ‑glukoosiliuoksella tai injektionesteisiin käytettävällä vedellä.

Jos Oxycodone Orion annetaan yhdistelmäliuoksena syklitsiinin kanssa, laimenna yhdistelmäliuos injektionesteisiin käytettävällä vedellä. Älä käytä 9 mg/ml (0,9 %) ‑natriumkloridiliuosta. Jos yhdistelmäliuoksen syklitsiinipitoisuus on alle 3 mg/ml, seos pysyy fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiilina 24 tuntia huoneenlämmössä. Jos yhdistelmäliuoksen syklitsiinipitoisuus on yli 3 mg/ml, liuos on epästabiili ja saattaa sakkautua.

Sekä laimentamaton että laimennettu (9 mg/ml [0,9 %] ‑natriumkloridiliuoksella, 50 mg/ml [(5 %] ‑glukoosiliuoksella tai injektionesteisiin käytettävällä vedellä) Oxycodone Orion pysyy fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiilina yli 24 tuntia huoneenlämmössä ollessaan kosketuksissa polypropeeni‑ tai polykarbonaattiruiskujen, polyeteeni tai PVC‑infuusioletkujen ja PVC‑, EVA‑ polyolefiini/polyamidi‑, alhaisen tiheyden (LD) polyeteeni tai polypropeeni‑infuusiopussien kanssa.

Sen paremmin laimentamatonta kuin laimennettuakaan Oxycodone Orion -valmistetta ei tarvitse suojata valolta silloin, kun sitä käytetään sellaisten infuusioliuosten ja ‑laitteiden kanssa, joita on käytetty tätä valmistetta koskeneissa tutkimuksissa.

Ampullin avaamisen jälkeen tapahtuva laimentamattoman liuoksen tai laimennosten epäasianmukainen käsittely voi vaarantaa valmisteen steriiliyden.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

OXYCODONE ORION injektio-/infuusioneste, liuos
10 mg/ml 5 x 1 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

N02AA05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

13.03.2019

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com