Vertaa PF-selostetta

PENOMAX tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg, 400 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää pivmesillinaamihydrokloridia 200 mg.

Yksi tabletti sisältää pivmesillinaamihydrokloridia 400 mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Komplisoitumattomat alempien virtsateiden infektiot.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja nuoret:

Aikuisten tavanomainen annos on 200 mg–400 mg:aa kolmesti vuorokaudessa.

Yli 5-vuotiaat lapset:

200 mg:aa kolmesti vuorokaudessa.

Iäkkäät potilaat:

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Munuaisten vajaatoimintapotilaat:

Tavanomaisten annosten muuttaminen ei ole tarpeen.

Maksan vajaatoimintapotilaat:

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Antotapa

Tabletit on otettava vähintään puolen vesilasillisen kera istuen tai seisten. Jos tabletti juuttuu ruokatorveen, tabletin pitkittynyt kosketus ruokatorven limakalvoon voi aiheuttaa ärsytystä ja haavaumia.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Yliherkkyys penisilliineille tai kefalosporiineille
  • Tilat, jotka heikentävät ruokatorven läpikulkua, esim. ruokatorven striktuurat ja/tai ruoansulatuskanavaa kaventavat muutokset, koska tabletin pitkittynyt kosketus ruokatorven limakalvoon voi aiheuttaa ärsytystä ja haavaumia
  • Potilaat, joilla on perinnöllinen aineenvaihdunnan häiriötila kuten karnitiinin kuljettajaproteiinin puutos tai orgaaninen asiduria kuten metyylimalonihappovirtsaisuus tai propionihappoverisyys.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ristiallergiaa muiden penisilliinijohdannaisten tai kefalosporiinien kanssa ei ole osoitettu. Tästä huolimatta ristiallergian riski on olemassa (ks. kohta Vasta-aiheet).

Karnitiinin pitoisuuden alenemisriskin vuoksi (ks. kohta Farmakokinetiikka) pivmesillinaamia on käytettävä varovasti sellaisilla potilailla, joilla tiedetään olevan karnitiinin puutostila, epävakaa diabetes mellitus tai epänormaalin pieni lihasmassa. Karnitiinivajeen oireita ovat muun muassa lihassäryt, väsymys ja sekavuus.

Pitkäaikaista (yli kolme viikkoa kestävää) tai usein toistuvaa hoitoa pitää välttää.

Samanaikaista hoitoa valproaatilla tai muilla lääkkeillä, joista vapautuu pivaliinihappoa, pitää välttää karnitiinin lisääntyneen erityksen riskin vuoksi (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Penomax-valmistetta ei saa käyttää potilailla, joilla on porfyria, sillä pivmesillinaamin on todettu liittyvän äkillisiin porfyriakohtauksiin.

Clostridium difficile -bakteerin aiheuttamaa ripulia tai pseudomembranoottista koliittia saattaa ilmetä. Tämän vuoksi potilaita, joilla on ripuli, on seurattava tarkasti. Jos valmisteen käytön aikana tai sen jälkeen ilmenee ripulia, on huomioitava pseudomembranoottisen koliitin mahdollisuus ja ryhdyttävä tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin.

Vastasyntyneiden seulontatutkimuksiin kohdistuvat vaikutukset: pivmesillinaamin käyttö juuri ennen synnytystä saattaa antaa vastasyntyneelle väärän positiivisen tuloksen veren isovaleerihappopitoisuuden osalta vastasyntyneeltä otetussa seulontatutkimuksessa. Tämä saattaa johtua pivaloyylikarnitiinin muodostumisesta, mikä viittaa isovaleryylikarnitiinin esiintymiseen. Siksi on suositeltavaa tehdä toinen seulontatutkimus niistä vastasyntyneiden näytteistä, joista on saatu väärä positiivinen tulos veren isovaleerihappopitoisuuden osalta, jos löydösten epäillään olevan pivmesillinaamiin liittyvä väärä positiivinen tulos (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Koska lääkeaine voi aiheuttaa haavaumia ruokatorvessa, tablettien kanssa tulee nauttia vähintään puoli lasillista nestettä. Penomax-tabletit on otettava mieluiten aterian yhteydessä vatsaoireiden välttämiseksi.

Yhteisvaikutukset

Samanaikainen penisilliinin käyttö saattaa vähentää metotreksaatin poistumista elimistöstä. Jos samanaikainen käyttö katsotaan tarpeelliseksi, metotreksaatin määrää on seurattava tarkasti.

Probenesidi vähentää penisilliinien eritystä ja lisää siksi antibiootin määrää veressä.

Bakteriostaattisten valmisteiden, kuten erytromysiinin tai tetrasykliinin, samanaikainen käyttö saattaa haitata penisilliinien bakterisidistä vaikutusta.

Karnitiinin puutoksen riski saattaa lisääntyä potilailla, jotka saavat samanaikaisesti pivmesillinaamia ja valproaattia tai muita lääkkeitä, joista vapautuu pivaliinihappoa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Samanaikaista käyttöä pitää välttää.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Raskaana olevista naisista on saatu kohtalainen määrä tietoja (yli 1 000 raskaudesta), jotka osoittavat, ettei epämuodostumia eikä toksisuutta sikiöllä tai vastasyntyneellä ole havaittu. Eläinkokeissa ei ole havaittu reproduktiivista toksisuutta. Pivmesillinaamia voidaan käyttää raskauden aikana, jos se on kliinisesti tarpeen.

Joissakin tapauksissa on ilmoitettu vastasyntyneiden seulontatutkimusten vääristä positiivisista tuloksista, jotka viittaavat veren isovaleerihapon esiintymiseen. Pivmesillinaamin käyttö juuri ennen synnytystä saattaa antaa vastasyntyneelle väärän positiivisen tuloksen veren isovaleerihappopitoisuuden osalta vastasyntyneeltä otetussa seulontatutkimuksessa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Imetys

Mesillinaamia erittyy ihmisen rintamaitoon, mutta normaaleita hoitoannoksia käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin/imeväisiin. Pivmesillinaamia voidaan käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyyteen liittyviä kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty. Prekliinisessä tutkimuksessa valmisteella ei havaittu olevan vaikutusta rottien hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Pivmesillinaamilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Ruoansulatuskanavan häiriöt, kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli sekä erilaiset ihoreaktiot ovat yleisimpiä ilmoitettuja haittavaikutuksia.

Yksittäisiä tapauksia anafylaktisia reaktioita, verisolumäärien muutoksia ja maksan toiminnan häiriöitä on raportoitu.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

 

Yleinen

(≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen

(≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen

(< 1/10 000)

Veri ja imukudos

 

Trombosyto-penia

 

Leukopenia

Immuuni-järjestelmä

 

Anafylaktiset reaktiot

  

Infektiot

Vulvo-vaginaalinen mykoottinen infektio

Clostridium difficile -bakteerin aiheuttama koliitti

 

Candidan aiheuttamat superinfektiot

Aineen-vaihdunta ja ravitsemus

 

Pienentynyt karnitiini-pitoisuus

Karnitiini-vajauksen aiheuttamat oireet

 

Hermosto

 

Päänsärky, Huimaus

  

Kuulo ja tasapainoelin

 

Kiertohuimaus (vertigo)

  

Ruoansulatus-elimistö

Ripuli, pahoinvointi

Oksentelu, Vatsakipu, Dyspepsia, Ruokatorven haavaumat, Ruokatorven tulehdus, Suun haavauma

  

Maksa ja sappi

 

Epänormaali maksan toiminta

  

Iho ja ihonalainen kudos

 

Ihottuma*, Urtikaria, Kutina

  

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Väsymys

 

Lääkekuume

* Erilaisia ihottumia, kuten erytematoottista, makulaarista ja makulopapulaarista ihottumaa on raportoitu.

Beetalaktaamiantibioottien luokkahaittavaikutukset:

  • lievä ASAT-, ALAT-, alkaalinen fosfataasi-, ja bilirubiini-arvojen ohimenevä kohoaminen
  • neutropenia
  • eosinofilia.

Pediatriset potilaat

Rajallisten tietojen perusteella haittavaikutusten yleisyyden, laadun ja vakavuuden otaksutaan olevan lapsilla sama kuin aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Liian suuret annokset aiheuttavat todennäköisesti pahoinvointia, oksentelua ja gastriittia. Hoito tulee rajata oireenmukaisiin ja elintoimintoja ylläpitäviin toimenpiteisiin. Akuutit reaktiot johtuvat yleisimmin yliherkkyydestä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Laajakirjoiset penisilliinit, ATC-koodi: J01CA08

Vaikutusmekanismi

Pivmesillinaami on inaktiivinen aihiolääke, joka hydrolysoituu nopeasti aktiiviseen muotoon mesillinaamiksi, joka on 6-aminopenisillaanihapon amidinopenisillinaattijohdannainen. Mesillinaami on kapeakirjoinen beetalaktaamiantibiootti. Mesillinaami estää soluseinämän synteesiä sitoutumalla PBP-2:een gram-negatiivisissa bakteereissa. Täten vaikutuksen kohde bakteerin soluseinämässä poikkeaa muista penisilliineistä. Muiden beetalaktaamien tapaan mesillinaamin vaikutus on pääasiassa bakteereja tuhoava. Mesillinaamin antibioottinen vaikutus kohdistuu ensisijaisesti gram-negatiivisiin bakteereihin. Mesillinaamin ja muiden beetalaktaamien yhdistelmällä on osoitettu olevan synergistinen vaikutus Enterobacteriaceae-kantoihin.

Pivmesillinaamilla on vain vähäinen vaikutus terveen ihon, suun, suoliston ja vaginan mikroflooraan.

Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

Antibakteerinen teho määräytyy sen mukaan, kuinka pitkän aikaa vapaa pitoisuus seerumissa tai virtsassa on suurempi kuin MIC-arvo.

Resistenssimekanismi

Beetalaktamaasit inaktivoivat mesillinaamia eriasteisesti.

Koska pivmesillinaami on gram-negatiivisiin bakteereihin tehoava kapeakirjoinen antibiootti, se ei todennäköisesti vaikuta resistenttien bakteerikantojen yleistymiseen. Pivmesillinaamin vaikutus yksinomaan PBP-2:een johtaa vähäiseen ristiresistenssiin muiden beetalaktaamien (penisilliinien ja kefalosporiinien) kanssa. Mesillinaamilla on rajallinen herkkyys useimmille Enterobacteriaceae bakteerien tuottamille beetalaktamaaseille (mukaan lukien ESBL).

Enterobacteriaceae bakteerien resistenttiys mesillinaamille voi johtua joidenkin beetalaktamaasien poikkeuksellisen suuresta tuotannosta ja muutoksista penisilliniä sitovissa proteiineissa.

Raja-arvot

EUCAST:n (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) kliiniset MIC –raja-arvot pivmesillinaamille (vain komplisoitumattomat alempien virtsateiden infektiot):

Organismi

Herkkä (mg/l)

Vastustuskykyinen (mg/l)

E. Coli, Klebsiella spp. ja P. mirabilis

≤ 8

> 8

Kliininen teho

Hankittu resistenssi voi vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti eri lajeilla, joten tieto paikallisesta resistenssitilanteesta on tarpeen, etenkin vaikeita infektioita hoidettaessa. Tarvittaessa on konsultoituva asiantuntijaa niissä tapauksissa, joissa paikallinen resistenssitilanne on sellainen, että valmisteen käyttö ainakin jonkin tyypin infektioissa on kyseenalainen.

Yleisesti herkät lajit:

Gram-negatiiviset mikro-organismit:

Enterobacter spp.

Escherichia coli

Klebsiella spp.

Proteus mirabilis

Luonnostaan resistentit lajit:

Gram-positiiviset mikro-organismit:

Enterococcus spp.

Staphylococcus saprophyticus*

Staphylococcus spp.

Streptococcus spp.

Gram-negatiiviset mikro-organismit:

Pseudomonas spp.

Serratia spp.

* S. saprophyticus -bakteerin aiheuttamissa virtsatieinfektioissa saavutetaan yleensä kliininen teho, koska mesillinaamin pitoisuus virtsassa on korkea.

Kliininen teho tiettyjä taudinaiheuttajia vastaan

Teho on osoitettu kliinisissä tutkimuksissa akuutin komplisoitumattoman kystiitin hoidossa patogeenejä vastaan, jotka olivat herkkiä mesillinaamille in vitro. Mesillinaami on beetalaktaami, jolla on kapea vaikutusspektri gram-negatiivisia bakteereja vastaan. Mesillinaami on erittäin aktiivinen E. coli-, Klebsiella spp., Proteus spp. ja Enterobacter spp. -bakteereja vastaan. S. saprophyticus, jolla on rajallinen herkkyys in vitro, on herkkä in vivo virtsaan erittyvän suuren mesillinaamipitoisuuden vuoksi.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Pivmesillinaami imeytyy hyvin (60–80-prosenttisesti) ruoansulatuskanavasta, ja epäspesifiset esteraasit hydrolysoivat sen nopeasti vaikuttavaksi aineeksi (mesillinaami), pivalihapoksi ja formaldehydiksi. Mahassa oleva ruoka ei näytä vaikuttavan merkittävästi imeytymiseen. Mesillinaamin huippupitoisuus plasmassa (noin 2,3 µg/ml) saavutetaan 1–2 tunnin kuluttua sen jälkeen, kun 200 milligrammaa pivmesillinaamia on otettu suun kautta.

Jakautuminen

Mesillinaami sitoutuu plasman proteiineihin vain 5–10-prosenttisesti.

Eliminaatio

Mesillinaami erittyy pääasiallisesti sellaisenaan virtsaan (noin 50 prosenttia), puoliintumisaika on 1–1,5 tuntia. Erittymistä tapahtuu myös sapen kautta.

Pivaliinihappo, jota vapautuu pivmesillinaamin hydrolyysin yhteydessä, erittyy osittain konjugaattina karnitiinin mukana. Karnitiinin kokonaisvarasto vähenee noin 10 prosenttia, kun hoitoa on jatkettu 7–10 päivää suurimmalla suositellulla annoksella pivmesillinaamia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Sellaista merkityksellistä prekliinistä tietoa, jota ei ole jo käsitelty valmisteyhteenvedon muissa osissa, ei ole.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin:

Mikrokiteinen selluloosa

Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi

Triasetiini

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

200 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Läpipainopakkaus: 3 vuotta.

Purkki: 3 vuotta.

400 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Läpipainopakkaus: 3 vuotta.

Purkki: 3 vuotta.

Säilytys

HDPE-purkki: Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Läpipainopakkaus: Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PENOMAX tabletti, kalvopäällysteinen
200 mg 9 fol (7,04 €), 14 fol (8,71 €), 20 fol (10,55 €), 100 kpl (47,75 €)
400 mg 10 fol (9,97 €)

PF-selosteen tieto

200 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Al/Al-läpipainopakkaus, jossa on läpipainettava päällysfolio. HDPE-purkki ja -korkki. Purkki sisältää kuivausainetta (silikageelipussi).

Läpipainopakkaus: 9, 14, 15, 20, 30 ja 40 tablettia.

Purkki: 9, 14, 15, 20, 30, 40 ja 100 tablettia.

400 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Al/Al- läpipainopakkaus, jossa on läpipainettava päällysfolio. HDPE-purkki ja -korkki. Purkki sisältää kuivausainetta (silikageelipussi).

Läpipainopakkaus: 10, 15 ja 20 tablettia.

Purkki: 10, 15 ja 20 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Penomax 200 mg kalvopäällysteiset tabletit: [Koko: 9,6 mm]

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”F” ja toiselle puolelle ”48”.

Penomax 400 mg kalvopäällysteiset tabletit: [Koko: 17,23 x 8,14 mm]

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea, viistoreunainen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”T” ja toiselle puolelle ”64”.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Korvattavuus

PENOMAX tabletti, kalvopäällysteinen
200 mg 9 fol, 14 fol, 20 fol, 100 kpl
400 mg 10 fol

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

J01CA08

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.06.2023

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com