Vertaa PF-selostetta

FINASTERID ORION tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg finasteridia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 75 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Finasterid Orion on tarkoitettu hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun (BPH) hoitoon ja kontrolloimiseen:

  • aiheuttamalla suurentuneen eturauhasen pienenemistä, edistämällä virtsan kulkua ja helpottamalla BPH:n aiheuttamia oireita
  • vähentämällä akuutin virtsaummen ilmenemistä ja tarvetta kirurgiseen hoitoon, kuten eturauhasen transuretraaliseen resektioon (TURP) tai eturauhasen poistoon.

Finasterid Orion 5 mg:n tabletteja tulee käyttää potilaille, joilla on suurentunut eturauhanen (eturauhasen tilavuus yli 40 ml).

Annostus ja antotapa

Vain suun kautta.

Suositeltu annostus on yksi 5 mg:n tabletti vuorokaudessa joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Tabletit tulee niellä kokonaisina eikä niitä saa puolittaa tai murskata (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet). Vaikka oireiden lievenemistä voidaan havaita lyhyen ajan sisällä, vähintään 6 kuukauden hoitojakso voi olla tarpeen, jotta voidaan objektiivisesti määritellä, onko hoidosta saatu vaste tyydyttävä.

Annostus maksan vajaatoiminnassa

Tietoja annostelusta maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille ei ole saatavilla (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Annostus munuaisten vajaatoiminnassa

Annostusta ei tarvitse muuttaa eriasteista munuaisten vajaatoimintaa (aina kreatiniinin puhdistumasta 9 ml/min alkaen) sairastaville potilaille, sillä farmakokineettisissä tutkimuksissa munuaisten vajaatoiminnan ei todettu vaikuttavan finasteridin eliminaatioon. Finasteridia ei ole tutkittu hemodialyysipotilailla.

Annostus ikääntyneille

Annostusta ei tarvitse muuttaa, vaikka farmakokineettisten tutkimusten mukaan finasteridin eliminaatio on jonkin verran hidastunut yli 70‑vuotiailla potilailla.

Vasta-aiheet

Finasteridia ei pidä antaa naisille eikä lapsille.

Finasterid Orion on vasta-aiheinen seuraavissa tapauksissa:

  • yliherkkyys finasteridille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • naiset, jotka ovat raskaana tai jotka voivat tulla raskaaksi (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet, Raskaus ja imetys ja Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yleistä:

  • Potilaita, joilla on suuri jäännösvirtsamäärä ja/tai huomattavasti heikentynyt virtsan virtaama, on seurattava huolellisesti obstruktiivisen uropatian varalta. Leikkausvaihtoehto tulee ottaa huomioon.
  • Urologin konsultaatiota tulee harkita hoidettaessa potilaita finasteridillä.
  • Ennen finasteridihoidon aloittamista tulee sulkea pois eturauhasen trilobulaarisesta kasvusta, johtuvan ahtauman mahdollisuus.
  • Maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta ei ole kokemusta. Koska finasteridi metaboloituu maksassa (ks. kohta Annostus ja antotapa), varovaisuutta suositellaan hoidettaessa potilaita, joilla on heikentynyt maksan toiminta. Näillä potilailla finasteridin pitoisuus plasmassa saattaa suurentua.

Vaikutukset prostataspesifiseen antigeeniin (PSA) ja eturauhassyövän toteamiseen

Finasteridista ei ole toistaiseksi osoitettu olevan kliinistä hyötyä eturauhassyövän hoidossa annoksella 5 mg. Hyvänlaatuista eturauhasen liikakasvua sairastavia potilaita, joilla on kohonnut seerumin prostataspesifinen antigeeni (PSA), monitoroitiin kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa ottamalla useita PSA-arvoja sekä koepaloja eturauhasesta. Näissä tutkimuksissa 5 mg:n finasteridiannoksen ei havaittu muuttavan eturauhassyöpähavaintojen määrää eikä kokonaisilmaantuvuus eronnut merkittävästi 5 mg finasteridia ja lumelääkettä saaneilla potilailla.

Ennen Finasterid Orion -hoidon aloittamista annoksella 5 mg ja määräajoin sen aikana on suositeltavaa suorittaa potilaille rektaalinen palpaatio sekä muut eturauhassyöpätutkimukset. Seerumin PSA-arvoa käytetään myös eturauhassyövän havaitsemiseen. Yleensä PSA:n ollessa > 10 ng/ml jatkotutkimukset ovat aiheellisia ja on syytä harkita koepalan ottamista. PSA:n ollessa 4 ja 10 ng/ml välillä, jatkotutkimuksia suositellaan. PSA-arvot voivat usein olla samoja miehillä, joilla on eturauhassyöpä, ja miehillä, joilla ei ole eturauhassyöpää. Tämän vuoksi hyvänlaatuista eturauhasen liikakasvua sairastavilla miehillä viitearvoalueella oleva seerumin PSA-arvo ei poissulje eturauhassyövän mahdollisuutta riippumatta siitä, saavatko he finasteridihoitoa. PSA-arvo < 4 ng/ml ennen hoidon aloitusta ei sulje pois eturauhassyöpää.

Finasteridiannos 5 mg laskee seerumin PSA-pitoisuutta noin 50 % hyvänlaatuista eturauhasen liikakasvua sairastavilla potilailla sekä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla. Seerumin PSA-pitoisuuden laskeminen finasteridihoitoa saavilla potilailla, joilla on hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu, tulee ottaa huomioon arvioitaessa PSA-arvoja. PSA-pitoisuuden laskeminen ei sulje pois samanaikaista eturauhassyövän mahdollisuutta. PSA-pitoisuuden laskeminen on ennustettavissa koko PSA:n pitoisuusalueella, vaikka laskeminen voi vaihdella potilaiden välillä. Yli 3 000 potilaalla tehdyn 4 vuotta kestäneen lumelääkkeellä kontrolloidun kaksoissokkokokeen, jolla selvitettiin finasteridin pitkäaikaistehoa ja turvallisuutta, tulokset osoittivat, että vähintään kuuden kuukauden finasteridihoidon jälkeen PSA-arvo on yleensä kerrottava kahdella, jotta se olisi vertailukelpoinen hoitamattomien miesten PSA:n normaaliarvojen kanssa. Tämä korjaus ei vaikuta PSA-määrityksen herkkyyteen eikä spesifisyyteen, ja sitä voidaan käyttää eturauhassyövän toteamiseen.

Jos potilaan PSA-arvo on pitkään koholla 5 mg:n finasteridihoidosta huolimatta, syy tähän tulee huolellisesti selvittää. Tällöin tulee ottaa huomioon mahdollisesti huono hoitomyöntyvyys 5 mg:n annokselle. Finasteridi ei merkitsevästi vähennä vapaan PSA:n prosentuaalista osuutta (vapaan ja kokonais-PSA:n suhde), silloin kun annos on 5 mg. Myös 5 mg:n finasteridihoidon aikana vapaan PSA:n suhde kokonais-PSA:han pysyy muuttumattomana. Kun vapaan PSA:n prosentuaalista osuutta käytetään eturauhassyövän toteamiseen, arvoa ei tarvitse korjata.

Lääkevalmisteen ja laboratoriokokeiden yhteisvaikutukset:

Vaikutukset PSA-arvoihin

Seerumin PSA-arvo korreloi potilaan iän ja eturauhasen tilavuuden kanssa. Eturauhasen tilavuus korreloi potilaan iän kanssa. PSA-arvoja arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että PSA-taso laskee 5 mg:n finasteridihoidon myötä. Useimmilla potilailla nopea PSA:n lasku nähdään ensimmäisten kuukausien sisällä hoidon aloittamisesta ja tänä aikana PSA-arvot saavuttavat uuden perustason. Hoidon jälkeen perustaso on suunnilleen puolet siitä arvosta, joka potilaalla oli ennen hoitoa. Siksi on tavallista, että yli kuuden kuukauden ajan 5 mg finasteridia saaneilla potilailla PSA-arvot tulee kertoa kahdella, jotta arvoja voitaisiin vertailla hoitoa saamattomien miesten normaalitasoihin. Katso kliininen tulkinta kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ”Vaikutukset prostataspesifiseen antigeeniin (PSA) ja eturauhassyövän toteamiseen”.

Miesten rintasyöpä

Rintasyöpää on havaittu kliinisten tutkimusten aikana sekä markkinoille tuonnin jälkeen miehillä, jotka ovat käyttäneet 5 mg vahvuista finasteridia. Lääkärin tulee kehottaa potilaitaan ilmoittamaan pikaisesti muutoksista rintakudoksessa kuten kyhmyistä, kivusta, rintojen kasvusta tai nesteen erittymisestä nänneistä.

Pediatriset potilaat

Finasteridia ei pidä käyttää lapsille. Turvallisuutta ja tehoa lapsille ei ole osoitettu.

Raskaus

Naiset, jotka ovat raskaana tai voivat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä rikkinäisiä tai murskattuja finasteriditabletteja, koska finasteridi voi imeytyä ja aiheuttaa riskin poikasikiölle. Finasteriditableteissa on kalvopäällyste, joka estää kontaktin vaikuttavaan aineeseen, mikäli tabletteja ei ole rikottu eikä murskattu (ks. kohdat Raskaus ja imetys ja Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Maksan vajaatoiminta

Maksan vajaatoiminnan vaikutusta finasteridin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu.

Mielialan muutokset ja masennus

Mielialan muutoksia, mukaan lukien masentunutta mielialaa, masennusta ja harvemmissa tapauksissa itsemurha-ajatuksia on raportoitu esiintyneen potilailla, jotka ovat saaneet finasteridi 5 mg -hoitoa. Potilaita on tarkkailtava psyykkisten oireiden varalta, ja jos näitä esiintyy, potilasta neuvotaan hakeutumaan lääkäriin ohjeiden saamiseksi.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosimonohydraattia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkevalmistetta.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Mitään kliinisesti merkitseviä lääkeaineinteraktioita ei ole havaittu. Finasteridi metaboloituu pääasiallisesti sytokromi P450 3A4 -järjestelmän kautta, mutta ei vaikuta siihen merkittävästi. Vaikka riski siihen on pieni, että finasteridi vaikuttaisi muiden lääkkeiden farmakokinetiikkaan, on todennäköistä, että sytokromi P450 3A4 -inhibiittorit ja -induktorit vaikuttavat plasman finasteridipitoisuuteen. Tämänhetkisten turvallisuusmarginaalien perusteella samanaikaisella inhibiittorien käytöllä ei todennäköisesti ole kliinistä merkitystä. Seuraavia lääkkeitä on tutkittu ihmisellä: propranololi, digoksiini, glibenklamidi, varfariini, teofylliini ja fenatsoni. Merkittäviä kliinisiä yhteisvaikutuksia ei ole havaittu.

Muu samanaikainen hoito:

Vaikka erityisiä interaktiotutkimuksia ei ole tehty, kliinisissä tutkimuksissa finasteridia on käytetty samanaikaisesti ACE-estäjien, alfasalpaajien, beetasalpaajien, kalsiuminestäjien, sydän-nitraattien, diureettien, H2-reseptorin salpaajien, HMG-CoA-reduktaasin estäjien, tulehduskipulääkkeiden (NSAID-lääkkeet), mukaan lukien aspiriini ja parasetamoli, kinolonien ja bentsodiatsepiinien kanssa. Kliinisesti merkitseviä haitallisia interaktioita ei ole havaittu.

Raskaus ja imetys

Finasteridia ei ole tarkoitettu naisille.

Raskaus

Finasteridi on vasta-aiheinen raskaana olevilla naisilla sekä naisilla, jotka voivat potentiaalisesti olla raskaana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Koska tyypin II 5-alfa-reduktaasin estäjät, kuten finasteridi, estävät testosteronin muuttumisen dihydrotestosteroniksi, raskaana olevalle naiselle annettuna finasteridi saattaa aiheuttaa poikasikiön ulkoisten sukuelinten kehityshäiriöitä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Altistuminen finasteridille – poikasikiöön kohdistuva vaara

Finasteridia annoksina 5 mg/vrk saaneiden henkilöiden siemennesteessä on havaittu pieniä määriä finasteridia. Toistaiseksi ei tiedetä, aiheutuuko miespuoliselle sikiölle haittavaikutuksia, jos odottava äiti altistuu finasteridihoitoa saavan potilaan siemennesteelle. Kun finasteridihoitoa saavan potilaan kumppani on tai hänen epäillään olevan raskaana, suositellaan potilasta rajoittamaan kumppaninsa altistus siemennesteelle mahdollisimman vähäiseksi.

Naiset, jotka ovat raskaana tai jotka voivat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä murskattuja tai rikottuja Finasterid Orion -tabletteja, koska on mahdollista, että finasteridi imeytyy ja siitä voi aiheutua vaaraa poikasikiölle (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Finasterid Orion -tableteissa on kalvopäällyste, joka estää kosketuksen vaikuttavan aineen kanssa edellyttäen, että tabletteja ei ole rikottu eikä murskattu.

Imetys

Finasterid Orion 5 mg ‑tabletteja ei ole tarkoitettu naisille. Ei tiedetä, erittyykö finasteridi rintamaitoon.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Finasteridin ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat impotenssi ja vähentynyt libido. Nämä vaikutukset ilmenevät yleensä hoidon alussa ja menevät ohi suurimmalla osalla potilaista hoidon jatkuessa.

Kliinisten tutkimusten aikana ja/tai markkinoille tuonnin jälkeen raportoitujen haittavaikutusten esiintymistiheydet finasteridiannoksella 5 mg ja/tai tätä pienemmillä finasteridiannoksilla on listattu alla olevaan taulukkoon.

Haittavaikutusten esiintymistiheydet on luokiteltu seuraavasti:

Hyvin yleiset (≥ 1/10), yleiset (≥ 1/100 ja < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000 ja < 1/100), harvinaiset (≥ 1/10 000 ja < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Markkinoille tuonnin jälkeisten haittavaikutusten esiintymistiheyttä ei saada tarkasti selville, sillä ne on kirjattu haittavaikutusraporttien pohjalta.

Yleinen

Melko harvinainen

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot, angioedeema (mukaan lukien huulien, kielen, nielun tai kasvojen turpoaminen)

Psyykkiset häiriöt

Libidon heikkeneminen

Masennus; libidon aleneminen, joka jatkuu hoidon keskeyttämisen jälkeen, ahdistuneisuus

Hermosto

Uneliaisuus

Sydän

Sydämentykytys

Maksa ja sappi

Kohonneet maksan entsyymiarvot

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Kutina, nokkosihottuma

Sukupuolielimet ja rinnat

Impotenssi

Ejakulaatiohäiriöt, rintojen arkuus, rintojen suureneminen

Rintojen eritys, kyhmyt rinnoissa

Kiveskipu, hematospermia, seksuaalisen toiminnan häiriöt (erektiohäiriöt ja ejakulaatiohäiriöt), jotka voivat jatkua hoidon lopettamisen jälkeen, miesten hedelmättömyys ja/tai siemennesteen huono laatu. Siemennesteen laadun on raportoitu normalisoituneen tai parantuneen, kun finasteridin käyttö on lopetettu.

Tutkimukset

Pienentynyt kertasiemennesteen määrä

Myös seuraavasta haittavaikutuksesta on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tuonnin jälkeen: miesten rintasyöpä (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Eturauhasoireiden lääkehoito (MTOPS)

MTOPS tutkimus vertaili finasteridia 5 mg/vrk (n = 768), doksatsosiinia 4 tai 8 mg/vrk (n = 756), finasteridin 5 mg/vrk ja doksatsosiinin 4 tai 8 mg/vrk yhdistelmähoitoa (n = 786) ja lumelääkettä (n = 737). Tässä tutkimuksessa yhdistelmähoidon turvallisuus- ja siedettävyysprofiili oli enimmäkseen yhdenmukainen yksittäishoitojen kanssa. Ejakulaatiohäiriöiden ilmaantuvuus potilailla, jotka saivat yhdistelmähoitoa, oli verrannollinen näiden kahden monoterapian haittavaikutusten ilmaantuvuuden summan kanssa.

Muut tiedot pitkäaikaistutkimuksista

Seitsemän vuotta kestäneessä lumelääkkeellä kontrolloidussa tutkimuksessa, jossa oli mukana 18 882 tervettä miestä, ja joista 9 060:sta oli saatavilla eturauhasen neulabiopsian tulokset, eturauhassyöpä havaittiin 803:lla (18,4 %) 5 mg finasteridia saaneista miehistä ja 1 147:lla (24,4 %) lumelääkettä saaneista miehistä. Finasteridia 5 mg saaneiden ryhmässä 280:lla (6,4 %) ja lumelääkeryhmässä 237:lla (5,1 %) löytyi neulabiopsiassa Gleasonin luokan 7–10 eturauhassyöpä. Lisäanalysoinnin perusteella näyttäisi siltä, että korkean luokan eturauhassyövän esiintyvyyden lisääntyminen 5 mg finasteridia saaneiden ryhmässä saattaisi selittyä harhalla, joka johtuu 5 mg:n finasteridiannoksen vaikutuksesta eturauhasen tilavuuteen. Kaikista tässä tutkimuksessa diagnosoiduista eturauhassyövistä noin 98 % luokiteltiin kapselin sisäisiksi (kliininen luokka T1 tai T2). Gleason-luokkaan 7–10 liittyvän tutkimustuloksen kliinistä merkitystä ei tunneta.

Löydökset laboratoriotutkimuksista

Seerumin PSA-määrityksiä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että PSA-tasot laskevat finasteridia saaneilla potilailla (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Potilaat ovat saaneet finasteridia ilman haittavaikutuksia jopa 400 mg:n kerta-annoksia ja jopa 80 mg/vrk toistuvina annoksina kolmen kuukauden ajan. Finasteridin yliannostustapauksiin ei ole olemassa mitään erityistä hoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Testosteroni-5-alfa-reduktaasin estäjät, ATC-koodi: G04CB01

Finasteridi on synteettinen 4-atsasteroidi. Se on spesifinen kompetitiivinen solunsisäisen tyyppi-II 5-alfa-reduktaasientsyymin estäjä. Entsyymi muuttaa testosteronin tehokkaammaksi androgeeniksi, dihydrotestosteroniksi (DHT). Eturauhanen ja siten myös eturauhaskudoksen liikakasvun normaali toiminta ja kasvu ovat riippuvaisia testosteronin muuttumisesta DHT:ksi. Finasteridilla ei ole affiniteettia androgeenireseptoreihin.

Kliinisissä tutkimuksissa seerumin DHT-pitoisuus on pienentynyt nopeasti 70 %, mikä johtaa eturauhasen koon pienenemiseen. Kolmen kuukauden kuluttua rauhasen koko pienenee noin 20 % ja kutistuminen jatkuu, jolloin kolmen vuoden kuluttua päästään noin 27 % kutistumiseen. Merkittävää pienenemistä tapahtuu virtsaputkea välittömästi ympäröivällä periuretraalisella alueella. Urodynaamisissa mittauksissa on myös osoitettu merkittävää virtsarakon seinämälihasten paineen vähenemistä, kun virtauseste on vähentynyt.

Oireissa ja virtsan maksimivirtaamassa on saavutettu muutamassa viikossa merkittäviä parannuksia lähtötilanteeseen verrattuna. Eroja lumelääkkeeseen verrattuna on dokumentoitu neljän ja seitsemän kuukauden kuluttua.

Kaikki tehoa kuvaavat tunnusluvut ovat säilyneet kolmen vuoden seurantajakson aikana.

Neljä vuotta kestävän finasteridihoidon vaikutukset akuuttiin virtsaretentioon, leikkaustarpeeseen, oireiden määrään ja eturauhasen kokoon:

Kliinisissä tutkimuksissa finasteridi vähensi akuutin virtsaretention ilmaantumista seitsemästä prosentista kolmeen prosenttiin neljän vuoden aikana ja leikkaushoidon tarvetta (TURP tai eturauhasen poisto) kymmenestä prosentista viiteen prosenttiin potilailla, joilla oli kohtalaisia tai vaikeita hyvänlaatuiseen eturauhasen liikakasvuun liittyviä oireita, rektaalitunnustelun perusteella suurentunut eturauhanen ja vähäinen jäännösvirtsan määrä. Pysyvä eturauhasen koon pieneneminen 20 %:lla ja pysyvä virtsanvirtaaman paraneminen liittyivät kahden pisteen parannukseen QUASJI‑AUA-oireasteikolla (vaihteluväli 0–34).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Finasteridin hyötyosuudeksi on raportoitu vaihtelevasti 63–80 %. Huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan 1–2 tunnin kuluttua lääkkeenotosta. Ruokailu voi viivästyttää suun kautta otetun finasteridin imeytymistä, mutta sillä ei ole vaikutusta hyötyosuuteen.

Jakautuminen

Finasteridi sitoutuu 90‑prosenttisesti plasman proteiineihin.

Finasteridin on todettu läpäisevän veri-aivoesteen. Pieniä finasteridimääriä on havaittu hoitoa saaneiden potilaiden siemennesteessä. Kahdessa tutkimuksessa terveille koehenkilöille (n = 69) annettiin finasteridia 5 mg/vrk 6–24 viikon ajan. Siemennesteen finasteridipitoisuudet vaihtelivat havaintorajan alle jäävistä pitoisuuksista (< 0,1 ng/ml) 10,54 ng/ml pitoisuuksiin. Aiemmassa tutkimuksessa, jossa käytettiin vähemmän herkkää analyysiä, 16 henkilön siemennesteen finasteridipitoisuudet vaihtelivat alle havaintorajan jäävistä pitoisuuksista (< 1,0 ng/ml) 21 ng/ml pitoisuuksiin, kun he saivat 5 mg finasteridia vuorokaudessa. Täten, 5 ml:n kertasiemennesteessä olevan finasteridin määrän arvioitiin olevan 50–100 kertaa pienemmän kuin finasteridiannoksen (5 mikrog), jolla ei ollut vaikutusta kiertävän DHT:n määrään miehillä (ks. myös kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Keskimääräinen vakaantilan jakaantumistilavuus on noin 76 litraa (44–96 litraa). Pienten finasteridimäärien kertymistä on havaittu toistuvassa annostelussa. 5 mg:n vuorokausiannosten jälkeen alimman vakaantilan finasteridipitoisuuden on laskettu olevan 8–10 ng/ml, joka säilyy vakaana ajan kuluessa.

Biotransformaatio

Finasteridi metaboloituu maksassa pääasiassa sytokromi P450 isoentsyymin CYP3A4:n välityksellä. Kaksi metaboliittia, joilla on heikko 5-alfa-reduktaasia estävä vaikutus, on tunnistettu.

Eliminaatio

Puoliintumisaika plasmassa on keskimäärin 6 tuntia (4–12 tuntia) (yli 70‑vuotiailla miehillä 8 tuntia, vaihteluväli 6–15 tuntia). Puoliintumisaika plasmassa on riippumaton annoksesta. Keskimääräinen plasman puhdistuma on 9,9 litraa/tunti (4,2–16,7 litraa/tunti). Radioaktiivisesti leimatun finasteridin annon jälkeen noin 39 % (32–46 %) annoksesta erittyi virtsaan metaboliitteina. Käytännössä virtsasta ei löydy lainkaan finasteridia muuttumattomassa muodossa. Noin 57 % (51–64 %) kokonaisannoksesta erittyy ulosteiden mukana.

Potilailla, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta (kreatiniinipuhdistuma niin alhainen kuin 9 ml/min), ei ole havaittu muutoksia finasteridin eliminaatiossa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Alttius 14C-finasteridille ei poikennut terveistä vapaaehtoisista, potilailla, joilla oli krooninen munuaisten vajaatoiminta ja joiden kreatiniinipuhdistuma vaihteli välillä 9–55 ml/min. Proteiineihin sitoutuminen ei ollut myöskään poikkeavaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla. Normaalisti munuaisten kautta erittyvä metaboliittien osuus eritettiin ulosteisiin. Täten metaboliittien erittyminen ulosteisiin ilmeisesti lisääntyy ja erittyminen virtsaan vastaavasti vähenee. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille, jotka eivät ole dialyysihoidossa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen toksisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Lisääntymistoksisuutta urosrotilla selvittäneet tutkimukset osoittivat eturauhasen ja siemenrakkuloiden painon pienentyneen, sukuelinten lisärauhasten erityksen vähentyneen sekä hedelmällisyysindeksin pienentyneen (finasteridin ensisijaisten farmakologisten vaikutusten vuoksi). Näiden löydösten kliinistä merkitystä ei tiedetä.

Kuten muidenkin 5-alfa-reduktaasin estäjien yhteydessä, rotan urossikiöiden feminisaatiota on havaittu, kun finasteridia on annettu tiineyden aikana. Kun finasteridia on annettu laskimoon tiineille reesusapinoille jopa 800 ng/vrk -annoksina koko alkio- ja sikiökehityskauden ajan, urossikiöille ei aiheutunut poikkeavuuksia. Tämä annos on noin 60–120 kertaa suurempi kuin siemennesteen arvioitu pitoisuus potilaalla, joka on saanut 5 mg finasteridia ja jolle määrälle nainen voi altistua siemennesteen välityksellä. Jotta reesusapinamallin soveltuvuus ihmissikiön kehitykseen voitaisiin vahvistaa, finasteridia annettiin annoksina 2 mg/kg/vrk suun kautta (apinan systeeminen altistus [AUC] oli hieman suurempi [3 x] verrattuna 5 mg finasteridia saaneiden miesten altistukseen, tai noin 1–2 miljoonaa kertaa suurempi kuin finasteridin pitoisuus siemennesteessä) tiineille apinoille, mikä johti urossikiöiden ulkoisten sukuelinten poikkeavuuksiin. Urossikiöillä ei havaittu muita poikkeavuuksia eikä naarassikiöillä havaittu millään annoksella finasteridiin liittyviä poikkeavuuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin:

Laktoosimonohydraatti

Mikrokiteinen selluloosa

Esigelatinoitu maissitärkkelys

Natriumtärkkelysglykolaatti, tyyppi A

Magnesiumstearaatti

Natriumlauryylisulfaatti

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi

Mikrokiteinen selluloosa

Makrogoli -8 stearaatti (tyyppi 1)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

FINASTERID ORION tabletti, kalvopäällysteinen
5 mg 30 fol (41,84 €), 100 fol (30,40 €)

PF-selosteen tieto

PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaus: 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka yhdellä puolella merkintä ”F” ja ”5”. Tabletin halkaisija 7 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Naiset, jotka ovat raskaana tai jotka voivat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä murskattuja tai rikottuja Finasterid Orion -tabletteja, koska finasteridi voi imeytyä ja aiheuttaa vaaraa poikasikiölle (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Korvattavuus

FINASTERID ORION tabletti, kalvopäällysteinen
5 mg 30 fol, 100 fol

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G04CB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.02.2022

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com