Vertaa PF-selostetta

KENTERA depotlaastari 3,9 mg/24 h

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Jokainen depotlaastari sisältää 36 mg oksibutyniinia. Laastarin pinta-ala on 39 cm2 ja siitä nimellisesti vapautuu 3,9 mg oksibutyniinia vuorokaudessa.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depotlaastari

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Pakkoinkontinenssin ja/tai tihentyneen virtsaamistarpeen ja kiireellisen virtsaamispakon oireenmukainen hoito aikuispotilailla, joiden rakon toiminta on epävakaa.

Annostus ja antotapa

Laastari kiinnitetään kuivaan, ehjään ihoon vatsaan, lonkkaan tai pakaraan välittömästi suojapakkauksen avaamisen jälkeen. Joka kerta kun laastari vaihdetaan uuteen, valitaan uusi kiinnityskohta, niin että samaan kohtaan ei kiinnitetä laastaria ennen kuin aikaisintaan 7 päivän kuluttua.

Suositeltu annostus on yksi 3,9 mg depotlaastari kahdesti viikossa (3-4 päivän välein).

Tietoja käytöstä lasten lääkkeeksi ei ole.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

Kentera on vasta-aiheinen potilailla, joilla on virtsaumpi, vakava ruoansulatuskanavan sairaus, myasthenia gravis tai ahdaskulmaglaukooma ja potilailla, joilla on vaara sairastua näihin tauteihin.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kenteran käytössä tulee noudattaa varovaisuutta sellaisten potilaiden ollessa kyseessä, joiden maksan tai munuaisten toiminta on heikentynyttä. Kenteran käyttöä maksan vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla tulee seurata tarkoin. On syytä arvioida muiden tihentynyttä virtsaamista aiheuttavien sairauksien mahdollisuutta (sydämen vajaatoiminta tai munuaistauti) ennen Kentera-hoidon aloittamista. Jos potilaalla on virtsatieinfektio, on syytä aloittaa asianmukainen mikrobilääkehoito.

Virtsaumpi: Virtsaumpiriskin takia antikolinergisten lääkkeiden käytössä tulee noudattaa varovaisuutta sellaisten potilaiden ollessa kyseessä, joilla on kliinisesti merkittävä rakon tyhjentymiseen liittyvä obstruktio.

Kenteraa tulee käyttää varoen iäkkäillä potilailla, jotka voivat olla herkkiä sentraalisesti vaikuttaville antikolinergisille aineille, ja joilla farmakokineettiset ominaisuudet voivat olla poikkeavia.

Oraalisen oksibutyniinilääkityksen osalta seuraavat varovaisuuden noudattamista koskevat lausunnot voivat olla aiheellisia, mutta näitä vaikutuksia ei todettu Kenteran kliinisen tutkimuksen aikana:

Ruoansulatuskanavan häiriöt: Antikolinergiset lääkevalmisteet voivat vähentää ruoansulatuskanavan motiliteettia, ja niiden käytössä tulee noudattaa varovaisuutta ventrikkeliretentiovaaran vuoksi sellaisten potilaiden ollessa kyseessä, joilla on gastrointestinaalinen obstruktio. Sama koskee potilaita, joilla on ulseratiivinen koliitti ja intestinaalinen atonia. Antikolinergisten lääkevalmisteiden käytössä tulee noudattaa varovaisuutta sellaisten potilaiden ollessa kyseessä, joilla on hiatushernia/gastroesofageaalinen refluksi ja/tai jotka samanaikaisesti käyttävät muita lääkevalmisteita (esim. bisfosfonaatteja), jotka voivat aiheuttaa tai pahentaa ruokatorven tulehdusta.

Antikolinergisten lääkevalmisteiden käytössä tulee noudattaa varovaisuutta sellaisten potilaiden ollessa kyseessä, joilla on autonominen neuropatia, kognitiivinen häiriö tai Parkinsonin tauti.

Potilaille tulee ilmoittaa, että antikolinergisten lääkkeiden kuten oksibutyniinin käyttö kuumassa ympäristössä voi aiheuttaa kuumuudesta johtuvan syvän uupumuksen (vähentyneestä hikoilusta johtuvan kuumeen ja lämpöhalvauksen). Oksibutyniini voi pahentaa kilpirauhasen liikatoiminnan, sepelvaltimotaudin, kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan, sydämen rythmihäiriöiden, takykardian, kohonneen verenpaineen ja eturauhasen liikakasvun oireita.

Oksibutyniini voi johtaa syljen erityksen heikentymiseen, mikä saattaa aiheuttaa hammaskariesta, parodontoosia tai suun kandidiaasia.

Yhteisvaikutukset

Oksibutyniinin käyttö samanaikaisesti muiden antikolinergisten lääkevalmisteiden kanssa tai muiden sellaisten vaikuttavien aineiden kanssa, jotka kilpailevat CYP3A4-entsyymiaineenvaihdunnasta, voi lisätä ja vaikeuttaa suun kuivumista, ummetusta ja uneliaisuutta.

Antikolinergiset lääkeaineet voivat mahdollisesti muuttaa joidenkin samanaikaisesti annettujen lääkevalmisteiden imeytymistä johtuen antikolinergisistä vaikutuksista ruoansulatuskanavan motiliteettiin. Koska oksibutyniini metaboloituu sytokromi P450 -isoentsyymin CYP3A4 avulla, ei voida sulkea pois yhteisvaikutusta sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka estävät tämän isoentsyymin toimintaa. Tämä on syytä pitää mielessä käytettäessä atsoli-sienilääkkeitä (esim. ketokonatsoli) tai makrolidiantibiotteja (esim. erytromysiini) samanaikaisesti oksibutyniinin kanssa.

Oksibutyniinin antikolinerginen vaikutus lisääntyy käytettäessä samanaikaisesti muita antikolinergivalmisteita tai antikolinergisesti vaikuttavia lääkevalmisteita, kuten esim. amantadiinia ja muita antikolinergisia parkinsonintaudin lääkevalmisteita (esim. biperideeni, levodopa), antihistamiineja, psykoosilääkkeitä (esim. fentiatsiinit, butyrofenonit, klotsapiini), kinidiiniä, trisyklisiä masennuslääkkeitä, atropiinia ja sen kaltaisia spasmolyyttejä, dipyridamolia.

Potilaille tulee ilmoittaa, että alkoholi voi lisätä antikolinergisten lääkeaineiden kuten oksibutyniinin aiheuttamaa uneliaisuutta (ks. kohta Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn).

Oksibutyniini voi vaikuttaa prokineettisten hoitojen vastaisesti.

Raskaus ja imetys

Ei ole olemassa tarkkoja tietoja oksibutyniini-depotlaastarin käytöstä raskaana olevilla naisilla.Eläinkokeet osoittavat reproduktiivista toksisuutta (ks. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Kenteraa ei pitäisi käyttää raskauden aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä.

Käytettäessä oksibutyniinia imetyksen aikana pieni määrä erittyy äidinmaitoon. Tämän vuoksi oksibutyniinin käyttöä imetyksen aikana ei suositella.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Koska Kentera saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, raukeutta tai näön hämärtymistä, potilaita tulee neuvoa noudattamaan varovaisuutta autoa ajettaessa ja koneita käytettäessä (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Haittavaikutukset

Useimmiten ilmoitetut lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset olivat laastarin kiinnityskohdan reaktiot, joita esiintyi 23,1 %:lla potilasta. Muita yleisesti esiintyviä lääkkeestä aiheutuneita ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat suun kuivuminen (8,6 %), ummetus (3,9 %), ripuli (3,2 %), päänsärky (3,0 %), huimaus (2,3 %) ja näön hämärtyminen (2,3 %).

Tiedossa olevia antikolinergiseen hoitoon liittyviä haittareaktioita, joita kuitenkaan ei ole todettu Kenteran kliinisten tutkimusten aikana, ovat ruokahaluttomuus, oksentelu, refluksiesofagiitti, vähentynyt hikoilu, lämpöhalvaus, vähentynyt kyynelnesteen eritys, mydriaasi, takykardia, rytmihäiriöt, desorientaatio, heikentynyt keskittymiskyky, väsymys, painajaisunet, levottomuus, kouristus, kohonnut silmänsisäinen paine ja glaukoomakohtaus, sekavuus, ahdistus, vainoharhaisuus, hallusinaatiot, valoherkkyys, erektiohäiriöt.

Alla ilmoitetut haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyden mukaan seuraavasti:

 • Hyvin yleinen (≥ 1/10)
 • Yleinen (≥ 1/100 , < 1/10)
 • Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Infektiot

Yleinen:

 • Virtsatieinfektio

Melko harvinaiset:

 • Ylempien hengitysteiden tulehdus, sieni-infektio

Silmät

Yleinen:

 • Näön hämärtyminen

Kuulo ja tasapainoelin

Yleinen:

 • Huimaus

Sydän

Melko harvinainen:

 • Sydämentykytykset

Verisuonisto

Melko harvinaiset:

 • Urtikaria, kuumat aallot

Ruoansulatuselimistö

Yleiset:

 • Kuiva suu, ummetus, ripuli, pahoinvointi, vatsakipu

Melko harvinaiset:

 • Vatsavaivat, ruoansulatushäiriöt

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko harvinainen:

 • Selkäkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinaiset:

 • Virtsaumpi, dysuria

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen:

 • Antopaikan kutina

Yleiset:

 • Antopaikan eryteema, antopaikan reaktio, antopaikan ihottuma, päänsärky, raukeus

Melko harvinainen:

 • Riniitti

Vammat ja myrkytykset

Melko harvinainen:

 • Lääkkeestä aiheutunut vamma.

Yliannostus

Oksibutyniinin plasmakonsentraatio alenee 1-2 tunnin kuluessa depotlaastarin (depotlaastarien) poistamisen jälkeen. Potilasta tulee tarkkailla niin kauan, että oireet häviävät. Oksibutyniinin yliannostus on liitetty antikolinergisiin vaikutuksiin, kuten esim. keskushermostoärsytykseen, punastumiseen, kuumeeseen, dehydraatioon, sydämen rytmihäiriöihin, oksenteluun ja virtsaumpeen. On raportoitu 13-vuotiaan pojan muistinmenetyksestä sen jälkeen kun hän oli nauttinut 100 mg oraalisesti käytettävää oksibutyniinikloridia alkoholin kanssa, ja 34-vuotiaan naisen tokkuraisuudesta, jota seurasi desorientaatio ja agitaatio heräämisen jälkeen, laajentuneet pupillit, ihon kuivuus, sydämen rytmihäiriöt ja virtsaumpi. Molemmat potilaat toipuivat täysin symptomaattisen hoidon jälkeen.

Kentera-yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: virtsatiespasmolyytti, ATC-koodi: G04BD04.

Toimintamekanismi:

Oksibutyniini toimii asetyylikoliinin kilpailevana antagonistina postganglionisissa muskariinireseptoreissa saaden aikaan virtsarakon sileän lihaskudoksen relaksaation.

Farmakodynaamiset vaikutukset:

Potilailla, joilla on yliaktiivinen rakko, jolle on luonteenomaista tyhjentäjälihaksen instabiliteetti tai hyperrefleksia, kystometriset kokeet ovat osoittaneet, että oksibutyniini lisää virtsarakon maksimikapasitettia ja lisää tilavuutta ennen ensimmäistä rakon supistusta. Oksibutyniini siten vähentää pakonomaista virtsaamistarvetta sekä pidätysvaikeuksien ja tahdonalaisen virtsaamisen tiheyttä.

Oksibutyniini on R- ja S-isomeerien (50:50) raseeminen seos. Antimuskariininen teho on pääasiassa R-isomeerissa. Oksibutyniinin R-isomeeri osoittaa suurempaa M1- ja M3 -muskariinireseptorialatyyppeihin sitoutumista (eniten rakon tyhjentäjälihaksessa ja korvasylkirauhasessa) kuin M2-alatyyppiin (vallitsevin sydänkudoksessa). Aktiivinen metaboliitti, N-desetyylioksibutyniini, toimii farmakologisesti ihmisen tyhjentäjälihaksessa samalla tavalla kuin oksibutyniini in vitro -kokeissa, mutta omaa suuremman sitoutumisaffiniteetin korvasylkirauhaskudokseen kuin oksibutyniini. Oksibutyniinin vapaa perusmuoto vastaa farmakologisesti oksibutyniinihydrokloridia.

Kliininen tehokkuus:
Kaikkiaan 957 urge-tyyppisestä virtsainkontinenssista kärsivää potilasta seurattiin kolmessa kontrolloidussa tutkimuksessa, joissa verrattiin Kenteraa joko lumelääkkeeseen, suun kautta otettavaan oksibutyniiniin ja/tai pitkävaikutteisiin tolterodiinikapseleihin. Seurannan kohteena oli viikoittaisten pidätysvaikeuksien, virtsaamistiheyden ja virtsavolyymin väheneminen. Lumelääkkeeseen verrattuna Kenteran vaikutuksesta rakon yliaktiivisuusoireet johdonmukaisesti lievittyivät.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen: Kenteran oksibutyniinikonsentraatio riittää ylläpitämään jatkuvan imeytymisen 3-4 vuorokauden annosteluvälein. Oksibutyniini imeytyy ehjän ihon kautta ja kulkeutuu systeemiseen kiertoon passiivisella diffuusiolla marraskeden läpi. Kenteran annostelun jälkeen oksibutyniiniplasmakonsentraatio nousee n. 1-2 vuorokauden ajan saavuttaen maksimipitoisuuden, joka on keskimäärin 3-4 ng/ml. Vakaa tilanne saavutetaan toisen depotlaastarin käytön aikana. Sen jälkeen tasainen konsentraatio säilyy jopa 4 vuorokauden ajan. AUC-arvon (käyrän alapuolelle jäävän alueen) ja huippupitoisuuksien oksibutyniinin ja aktiivisena metaboliittina toimivan N-desetyylioksibutyniinin välinen ero ei ole kliinisesti merkittävä Kenteran transdermaalisen käytön jälkeen, olipa kiinnityskohta vatsa, pakarat tai lonkka.

Jakautuminen: Systeemisen imeytymisen jälkeen oksibutyniini jakautuu laajalti kehon kudoksiin. Jakautumistilavuuden arvioitiin olevan 193 l suonensisäisen 5 mg oksibutyniinihydrokloridiannoksen jälkeen.

Metabolia: Annettaessa oksibutyniinia suun kautta se metaboloituu ensisijaisesti sytokromi P450 -entsyymijärjestelmien, erityisesti CYP3A4:n avulla, jota enimmäkseen esiintyy maksassa ja suolen seinämässä. Metaboliitteja ovat fenyylisykloheksyyliglykolihappo, joka on farmakologisesti tehoton, ja N-desetyylioksibutyniini, joka on farmakologisesti aktiivinen. Annettaessa oksibutyniinia transdermaalisesti alkureitin gastrointestinaalinen ja maksametabolia ohitetaan, ja tämä vähentää N-desetyylimetaboliitin muodostumista.

Erittyminen: Maksa metaboloi oksibutyniinin suurelta osin kuten yllä on esitetty, ja alle 0,1 % saadusta annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan. Lisäksi alle 0,1 % saadusta annoksesta erittyy M-desetyylioksibutyniinimetaboliittina.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Akuuttia toksisuutta, toistuvaisannosten toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä paikallista toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa mihinkään erityiseen vaaraan ihmisillä käytettäessä. Konsentraation ollessa 0,4 mg/kg/vuorokausi, ihon alle annettuna, elinepämuodostumien määrä lisääntyi huomattavasti, mutta huomiot on tehty ainoastaan emolle toksisten annosten ollessa kyseessä. Kenteran vapauttama määrä on suunnilleen 0,08 mg/kg/vuorokausi. Koska emon toksisuuden ja kehitysvaikutusten välisestä yhteydestä ei ole täydellistä tietoa, vaikutusta turvalliseen käyttöön ihmisten ollessa kyseessä ei voida varmentaa. Rotilla tehdyssä ihonalaisessa hedelmällisyystutkimuksessa todettiin, että vaikka urosrotilla ei havaittu minkäänlaisia vaikutuksia, naarasrottien hedelmällisyys laski, ja tason, jolla mitään haittavaikutuksia ei huomattu, todettiin olevan 5 mg/kg.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Taustakalvo: Läpinäkyvä polyesteri/etyleenivinyyliasetaatti (PET/EVA).
Välikerros: Triasetiini Akryyli-sekapolymeeriliimaliuos, joka sisältää 2-etyyliheksyyliakrylaatti-, N-vinyylipyrrolidoni- ja heksametyleeniglykoli-dimetakrylaattipolymeeridomeeneja.
Lääkeainetta vapauttavan kerroksen suojakalvo: Silikonoitu polyesteri.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

KENTERA depotlaastari
3,9 mg/24 h 8 kpl (39,63 €), 24 kpl (112,31 €)

PF-selosteen tieto

Depotlaastarit ovat LDPE-valmisteisissa/paperilaminaattisissa yksittäispakkauksissa, jotka on pakattu 2:n tai 24:n laastarin rasioihin, joissa on käyttökalenteri potilasta varten.

Valmisteen kuvaus:

Laastari koostuu läpinäkyvästä muovista, jossa on liimautuva taustakalvo ja lääkeainetta vapauttavan kerroksen suojakalvo, joka poistetaan ennen kiinnittämistä.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käytetään välittömästi sen jälkeen kun yksittäinen suojapakkaus on avattu. Käytetyssä laastarissa on vielä huomattavia määriä vaikuttavia aineita. Näistä aineista voi aiheutua haittavaikutuksia, jos ne joutuvat veden kanssa tekemisiin. Sen vuoksi irrotettu laastari taitetaan kaksinkerroin tarrapuolet vastakkain, niin ettei lääkeainetta vapauttava kalvo ole näkyvissä, ja laastari laitetaan takaisin alkuperäiseen yhden laastarin suojapakkaukseensa ja heitetään pois turvallisesti, niin ettei se joudu lasten ulottuville. Käyttämättömät laastarit hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti tai palautetaan apteekkiin. Käytettyjä laastareita ei saa huuhtoa alas WC:stä eikä laittaa nesteen avulla toimiviin jätteenkäsittelyjärjestelmiin.

Runsasta hikoilua aiheuttava toiminta, kastuminen tai äärimmäisen kuuma tai kylmä lämpötila voivat aiheuttaa ongelmia laastarin kiinnipysymisessä. Suojaa laastari auringolta.

Korvattavuus

KENTERA depotlaastari
3,9 mg/24 h 8 kpl, 24 kpl

 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G04BD04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.09.2010

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com