Vertaa PF-selostetta

HISTEC imeskelytabletti 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi imeskelytabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Imeskelytabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aikuiset ja vähintään 6‑vuotiaat lapset:

  • setiritsiini on tarkoitettu lievittämään kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyviä nenä- ja silmäoireita.
  • setiritsiini on tarkoitettu kroonisen idiopaattisen urtikarian oireiden hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

10 mg kerran vuorokaudessa (1 imeskelytabletti).

Erityisryhmät

Iäkkäät

Tiedot viittaavat siihen, ettei iäkkään annostusta tarvitse pienentää, jos hänen munuaisensa toimivat normaalisti.

Munuaisten vajaatoiminta: Saatavilla ei ole tutkimustietoa setiritsiinin tehon ja turvallisuuden suhteesta potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Koska setiritsiini eliminoituu pääasiassa munuaisteitse (ks. kohta Farmakokinetiikka), antoväliä on muutettava yksilöllisesti munuaistoiminnan mukaisesti, jos potilaalle ei ole muita hoitovaihtoehtoja. Muuta annosta seuraavan taulukon mukaisesti. Annostustaulukon käyttö edellyttää potilaan kreatiniinipuhdistuman (CLcr, ml/min) arvioimista. CLcr‑arvo (ml/min) voidaan arvioida seerumin kreatiniiniarvon (mg/dl) perusteella seuraavalla laskukaavalla:

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien aikuispotilaiden annoksen muuttaminen

Potilasryhmä

Kreatiniinipuhdistuma (ml/min)

Annostus ja antoväli

Normaali

≥ 80

10 mg kerran vuorokaudessa

Lievä

50−79

10 mg kerran vuorokaudessa

Keskivaikea

30−49

5 mg kerran vuorokaudessa

Vaikea

< 30

5 mg joka toinen vuorokausi

Loppuvaiheen munuaissairaus tai dialyysihoitoa saavat potilaat

< 10

vasta-aiheinen

Maksan vajaatoiminta: Jos potilaalla on yksinomaan maksan vajaatoiminta, annosta ei tarvitse muuttaa.

Sekä maksan että munuaisten vajaatoiminta: Annoksen muuttamista suositellaan (ks. edellä alakohta keskivaikea tai vaikeaa munuaisten vajaatoiminta).

Pediatriset potilaat

Yli 12-vuotiaat nuoret: 10 mg kerran vuorokaudessa (1 tabletti).

6−12‑vuotiaat lapset: 5 mg kaksi kertaa vuorokaudessa (puolikas imeskelytabletti kaksi kertaa vuorokaudessa).

Jos lapsipotilaalla on munuaisten vajaatoiminta, annosta on muutettava yksilöllisesti potilaan munuaispuhdistuman, iän ja painon perusteella.

Antotapa

Imeskelytablettia imeskellään suussa, kunnes se on liuennut.

Imeskelytabletin voi ottaa joko veden kanssa tai ilman vettä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille, hydroksitsiinille tai jollekin piperatsiinijohdokselle.

Vaikea munuaisten vajaatoiminta, jossa kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kun valmistetta on käytetty hoitoannoksina, yhteiskäyttö alkoholin (veren alkoholipitoisuus 0,5 g/l) kanssa ei ole aiheuttanut kliinisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia. Tästä huolimatta varovaisuutta suositellaan käytettäessä alkoholia samanaikaisesti.

Potilaiden, joilla on virtsaummelle altistavia tekijöitä (esim. selkäydinvaurio, prostatahyperplasia) tulee noudattaa varovaisuutta, sillä setiritsiini voi lisätä virtsaumpiriskiä.

Varovaisuutta suositellaan, jos potilaalla on epilepsia tai kouristusriski.

Kutinaa ja/tai nokkosihottumaa saattaa ilmetä, kun setiritsiinihoito lopetetaan, vaikka näitä oireita ei olisikaan ollut ennen hoidon aloittamista. Joissakin tapauksissa oireet saattavat olla voimakkaita ja vaatia hoidon aloittamisen uudelleen. Oireiden pitäisi tällöin hävitä.

Antihistamiinien käyttö estää vasteen ihoon tehtäville allergiatesteille, joten ennen niiden tekemistä on oltava lääkkeetön jakso (3 vuorokautta) lääkkeen poistumiseksi elimistöstä.

Pediatriset potilaat

Imeskelytablettia ei suositella alle 6‑vuotiaiden lasten hoitoon, koska tätä lääkemuotoa käytettäessä annosta ei voida muuttaa asianmukaisesti.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Setiritsiinin farmakokineettisten, farmakodynaamisten ja siedettävyysominaisuuksien perusteella tämän antihistamiinin käytön yhteydessä ei odoteta esiintyvän yhteisvaikutuksia. Tehdyissä lääkeyhteisvaikutustutkimuksissa ei itse asiassa ilmoitettu farmakodynaamisia eikä merkitseviä farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia, etenkään pseudoefedriinin tai teofylliinin (400 mg/vrk) kanssa.

Ruokailu ei heikennä setiritsiinin imeytymistä, vaikka imeytymisnopeus hidastuu.

Alkoholin ja muiden keskushermoston toimintaa vaimentavien aineiden samanaikainen käyttö voi entisestään heikentää herkkien potilaiden tarkkaavaisuutta ja suorituskykyä, vaikka setiritsiini ei voimistakaan alkoholin vaikutusta (veren alkoholipitoisuus 0,5 g/l).

Raskaus ja imetys

Raskaus

Prospektiivisesti kerätyt tiedot raskauksien lopputuloksesta eivät viittaa siihen, että setiritsiini aiheuttaisi äitiin tai sikiöön/alkioon kohdistuvaa toksisuutta esiintyvyyden taustatasoa enemmän.

Prekliinisissä tutkimuksissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia tiineyteen, alkion tai sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen. Valmisteen määräämisessä raskaana oleville naisille on kuitenkin oltava varovainen.

Imetys

Setiritsiini erittyy rintamaitoon. Imeväiseen kohdistuvien haittavaikutusten riskiä ei voida poissulkea. Setiritsiini erittyy rintamaitoon pitoisuuksina, jotka ovat 25-90 % plasmasta mitatuista pitoisuuksista, riippuen lääkkeenoton ja näytteenoton välisestä ajasta. Setiritsiinin määräämisessä imettäville naisille on siksi oltava varovainen.

Hedelmällisyys

Ihmisen hedelmällisyyteen kohdistuvista vaikutuksista on rajoitetusti tietoa, mutta turvallisuuteen liittyviä ongelmia ei ole havaittu.

Prekliiniset tiedot eivät ole tuoneet esiin turvallisuutta koskevia huolenaiheita ihmisen lisääntymisen kannalta.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ajokyvyn, univiiveen ja kokoonpanolinjalla tehdyn työsuorituksen objektiiviset mittaukset eivät

osoittaneet suositellulla annoksella 10 mg olevan kliinisesti merkityksellisiä vaikutuksia. Jos potilaalla kuitenkin ilmenee uneliaisuutta, hänen on pidättäydyttävä moottoriajoneuvon ajamisesta, mahdollisesti vaaraa aiheuttavista toimista ja koneiden käytöstä. Suositusannosta ei saa ylittää, ja potilaan vaste lääkehoitoon on huomioitava.

Haittavaikutukset

Kliiniset tutkimukset

Kliinisten tutkimusten mukaan setiritsiinin suositusannostus aiheuttaa vähäisiä haitallisia keskushermostovaikutuksia, kuten uneliaisuutta, uupumusta, heitehuimausta ja päänsärkyä. Joissakin tapauksissa on ilmoitettu paradoksaalista keskushermoston stimulaatiota.

Vaikka setiritsiini on perifeeristen H1‑reseptorien selektiivinen antagonisti eikä sillä ole juuri lainkaan antikolinergistä vaikutusta, yksittäistapauksissa on ilmoitettu virtsaamisvaikeuksia, silmän mukautumiskyvyn häiriöitä ja suun kuivumista.

Joillakin potilailla on ilmoitettu maksan toiminnan poikkeavuuksia, joihin on liittynyt maksaentsyymipitoisuuksien suurenemista ja niiden yhteydessä bilirubiiniarvon suurenemista. Tällaiset vaikutukset häviävät useimmiten, kun setiritsiinihoito lopetetaan.

Kontrolloiduissa kliinisissä kaksoissokkotutkimuksissa setiritsiiniä on verrattu lumelääkkeeseen tai muihin antihistamiineihin suositusannostuksena (10 mg/vrk), josta on saatavana mitattavia turvallisuustietoja. Tutkimuksissa setiritsiiniä on saanut yli 3 200 tutkittavaa.

Näiden lumelääkekontrolloitujen tutkimusten yhdistettyjen tulosten perusteella seuraavia haittatapahtumia ilmoitettiin vähintään 1,0 prosentilla 10 mg setiritsiiniä saaneista:

Haittatapahtuma

(WHO‑ART)

Setiritsiini 10 mg (n = 3 260)

Lume (n = 3 061)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

  

Uupumus

1,63 %

0,95 %

Hermosto

  

Heitehuimaus

1,10 %

0,98 %

Päänsärky

7,42 %

8,07 %

Ruoansulatuselimistö

  

Vatsakipu

0,98 %

1,08 %

Suun kuivuminen

2,09 %

0,82 %

Pahoinvointi

1,07 %

1,14 %

Psyykkiset häiriöt

  

Uneliaisuus

9,63 %

5,00 %

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

  

Nielutulehdus

1,29 %

1,34 %

Vaikka uneliaisuutta esiintyi setiritsiiniä saaneilla tilastollisesti enemmän kuin lumelääkettä saaneilla, se oli useimmiten lievää tai keskivaikeaa. Muissa tutkimuksissa objektiivisiksi osoitettujen testien mukaan suositeltu vuorokausiannos ei vaikuttanut terveiden nuorten tutkittavien tavanomaisiin päivittäisiin toimiin.

Pediatriset potilaat

Lumelääkekontrolloituja kliinisiä tutkimuksia on tehty lapsille, joiden ikä vaihteli 6 kuukaudesta 12 vuoteen. Heistä vähintään 1 %:lla esiintyi seuraavia lääkkeeseen liittyneitä haittavaikutuksia:

Haittavaikutus (WHO‑ART)

Setiritsiini (n = 1 656)

Lume (n = 1 294)

Ruoansulatuselimistö

Ripuli

1,0 %

0,6 %

Psyykkiset häiriöt

Uneliaisuus

1,8 %

1,4 %

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Nuha

1,4 %

1,1 %

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Uupumus

1,0 %

0,3 %

Markkinoilletulon jälkeiset kokemukset

Kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettujen ja edellä lueteltujen haittavaikutusten lisäksi markkinoilletulon jälkeen on ilmoitettu jäljempänä mainittuja haittavaikutuksia.

Haittavaikutukset on lueteltu MedDRA-elinjärjestelmittäin ja esiintymistiheyksittäin, joiden arvio perustuu valmisteen markkinoilletulon jälkeiseen kokemukseen.

Esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleiset (≥ 1/10); yleiset (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinaiset (≥ 1/10 00, < 1/1 000); hyvin harvinaiset (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Veri ja imukudos

Hyvin harvinainen: trombosytopenia.

Immuunijärjestelmä

Harvinainen: yliherkkyys.

Hyvin harvinainen: anafylaktinen sokki.

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Tuntematon: lisääntynyt ruokahalu.

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen: agitaatio.

Harvinainen: aggressiivisuus, sekavuus, masennus, aistiharhat, unettomuus.

Hyvin harvinainen: nykimisoire.

Tuntematon: itsemurha-ajatukset, painajaisunet.

Hermosto

Melko harvinainen: parestesiat.

Harvinainen: kouristukset.

Hyvin harvinainen: makuhäiriö, pyörtyminen, vapina, dystonia, dyskinesia.

Tuntematon: muistinmenetys, muistin heikkeneminen.

Silmät

Hyvin harvinainen: mukautumishäiriö, näön sumeneminen, silmän kiertoliike.

Kuulo ja tasapainoelin

Tuntematon: huimaus.

Sydän

Harvinainen: takykardia.

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen: ripuli.

Maksa ja sappi

Harvinainen: maksan toiminnan poikkeavuudet (transaminaasi-, alkalinen fosfataasi-, gammaglutamyylitransferaasi- ja bilirubiiniarvojen suureneminen).

Tuntematon: hepatiitti

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen: kutina, ihottuma.

Harvinainen: nokkosihottuma.

Hyvin harvinainen: angioneuroottinen edeema, toistopunoittuma (erythema fixum)

Tuntematon: akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Tuntematon: nivelkipu.

Munuaiset ja virtsatiet

Hyvin harvinainen: dysuria, kastelu.

Tuntematon: virtsaumpi.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Melko harvinainen: voimattomuus, huonovointisuus.

Harvinainen: turvotus.

Tutkimukset

Harvinainen: painonnousu.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Setiritsiinihoidon lopettamisen jälkeen on ilmoitettu voimakasta kutinaa ja/tai nokkosihottumaa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI-00034 Fimea

Yliannostus

Oireet

Setiritsiinin yliannostuksen jälkeen havaitut oireet ovat liittyneet lähinnä keskushermostovaikutuksiin tai mahdollisesti antikolinergisiin vaikutuksiin viittaaviin oireisiin.

Seuraavia haittatapahtumia on ilmoitettu suositeltuun vuorokausiannokseen nähden vähintään viisinkertaisen annoksen ottamisen jälkeen: sekavuus, ripuli, heitehuimaus, uupumus, päänsärky, huonovointisuus, silmän mustuaisen laajentuminen, kutina, levottomuus, sedaatio, uneliaisuus, tokkuraisuus, takykardia, vapina ja virtsaumpi.

Hoito

Setiritsiinille ei tunneta spesifistä vastavaikuttajaa.

Yliannostuksen yhteydessä suositellaan oireenmukaista tai elimistön toimintaa tukevaa hoitoa. Mahahuuhtelua voidaan harkita, jos lääke on nielty vasta vähän aikaa sitten. Setiritsiini ei poistu elimistöstä tehokkaasti dialyysilla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: : Systeemiset antihistamiinit, piperatsiinijohdokset, ATC‑koodi: R06A E07.

Vaikutusmekanismi

Setiritsiini on hydroksitsiinin metaboliitti. Se on voimakas ja selektiivinen perifeeristen H1-reseptorien

salpaaja. Setiritsiinin reseptoreihin sitoutumista selvittäneissä in vitro ‑tutkimuksissa osoitettiin mitattavissa olevaa affiniteettia vain H1‑reseptoreihin.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Setiritsiinillä on osoitettu olevan H1‑reseptoreita salpaavan vaikutuksen lisäksi allergiaa lievittäviä vaikutuksia: 10 mg setiritsiiniä kerran tai kaksi kertaa vuorokaudessa estää allergeenialtistuksessa eosinofiilien loppuvaiheen aktivoitumista atooppisten potilaiden ihossa ja silmän sidekalvossa.

Kliininen teho ja turvallisuus

Terveille vapaaehtoisille tehdyt tutkimukset osoittivat, että annoksina 5 mg ja 10 mg annettu setiritsiini estää huomattavasti paukamien muodostumista ja ihon punoitusreaktioita, jotka aiheutuvat ihon hyvin suuresta histamiinipitoisuudesta, mutta vastaavuussuhdetta tehoon ei ole osoitettu.

10 mg setiritsiiniä kerran vuorokaudessa lievitti nuhaoireita muuttamatta keuhkojen toimintaa lumelääkekontrolloidussa 6 viikon tutkimuksessa, johon osallistui 186 allergista nuhaa ja samanaikaista lievää tai keskivaikeaa astmaa sairastanutta potilasta. Tutkimus vahvistaa, että setiritsiini on turvallinen lievää tai keskivaikeaa astmaa sairastaville allergiapotilaille.

Lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa 7 vuorokauden ajan annettu suuri setiritsiiniannos (60 mg/vrk) ei pidentänyt QT‑aikaa tilastollisesti merkitsevästi.

Suositusannoksina setiritsiinin on osoitettu parantavan kausittaista ja ympärivuotista allergista nuhaa sairastavien potilaiden elämänlaatua.

Pediatriset potilaat

5−12‑vuotiaille lapsille tehdyssä 35 vuorokauden tutkimuksessa ei havaittu toleranssin kehittymistä (paukamien ja ihon punoituksen häviäminen) setiritsiinin antihistamiinivaikutukselle. Kun setiritsiinihoito lopetetaan toistuvan annon jälkeen, iho alkaa reagoida histamiiniin taas normaalisti kolmessa vuorokaudessa.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Plasman vakaan tilan huippupitoisuus on noin 300 ng/ml, ja se saavutetaan 1,0±0,5 tunnissa. Farmakokineettisten tunnuslukujen, kuten plasman huippupitoisuuden (Cmax) ja plasman lääkeainepitoisuuden aikakäyrän alle jäävän pinta-alan (AUC‑arvon), jakautuminen on ihmisellä yksihuippuista.

Ruokailu ei vähennä setiritsiinin imeytymistä, mutta imeytymisnopeus hidastuu. Liuoksena, kapseleina ja tabletteina annetun setiritsiinin biologinen hyötyosuus on samankaltainen.

Jakautuminen

Näennäinen jakautumistilavuus on 0,50 l/kg. Setiritsiinistä 93±0,3 % sitoutuu plasman proteiineihin. Setiritsiini ei muuta varfariinin sitoutumista proteiineihin.

Biotransformaatio

Setiritsiinin alkureitin metabolia ei ole laaja.

Eliminaatio

Terminaalinen puoliintumisaika on noin 10 tuntia, eikä setiritsiinin havaita kertyvän elimistöön, kun sitä annetaan 10 mg/vrk kymmenen päivän ajan. Noin kaksi kolmasosaa annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Setiritsiinin kinetiikka on lineaarinen, kun annos on 5−60 mg.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta: Lääkkeen farmakokinetiikka oli samankaltainen sekä lievää munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma yli 40 ml/min) sairastavilla että terveillä tutkittavilla. Keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla puoliintumisaika kolminkertaistui ja puhdistuma pieneni 70 % verrattuna terveisiin tutkittaviin.

Kun hemodialyysihoitoa saaville potilaille (kreatiniinipuhdistuma alle 7 ml/min) annettiin 10 mg:n kerta-annos setiritsiiniä suun kautta, puoliintumisaika kolminkertaistui ja puhdistuma pieneni 70 % terveisiin tutkittaviin verrattuna. Setiritsiini poistui elimistöstä heikosti hemodialyysilla. Keskivaikeaa tai vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien annostusta on muutettava (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Maksan vajaatoiminta: Kun kroonista maksasairautta (hepatosellulaarinen, kolestaattinen ja biliaarinen kirroosi) sairastaneille annettiin 10 mg:n tai 20 mg:n kerta-annos setiritsiiniä, puoliintumisaika piteni 50 % ja puhdistuma pieneni 40 % terveisiin tutkittaviin verrattuna. Annosta on muutettava vain, jos maksan vajaatoimintapotilaalla on samanaikaisesti myös munuaisten vajaatoimintaa.

Iäkkäät: Kun 16 iäkkäälle tutkittavalle annettiin 10 mg:n kerta-annos suun kautta, puoliintumisaika piteni noin 50 % ja puhdistuma pieneni 40 % verrattuna nuorempien tuloksiin. Näillä iäkkäillä tutkittavilla setiritsiinipuhdistuman pieneneminen näytti liittyvän tutkittavien munuaistoiminnan heikkenemiseen.

Pediatriset potilaat: Setiritsiinin puoliintumisaika oli 6−12-vuotiailla noin 6 tuntia ja 2−6-vuotiailla 5 tuntia. Puoliintumisaika lyheni 3,1 tuntiin imeväisikäisillä ja pikkulapsilla, joiden iän vaihteluväli oli 6 kuukautta−2 vuotta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymistoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Beetadeksi (E459)

Povidoni K‑25

Natriumsyklamaatti (E952)

Selluloosajauhe (E460)

Mononatriumsitraatti (E331)

Mikrokiteinen selluloosa (E460)

Magnesiumstearaatti (E470B)

Omena-aromi (sisältää maltodekstriiniä ja akaasiakumia)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita lämpötilan suhteen.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

HISTEC imeskelytabletti
10 mg (J) 14 fol (6,91 €), 28 fol (9,96 €)

PF-selosteen tieto

Alumiiniläpipainopakkaus: 14, 28 imeskelytablettia/pakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Pyöreä, valkoinen tai lähes valkoinen imeskelytabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla.

Imeskelytabletin voi jakaa yhtä suuriksi annoksiksi.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

HISTEC imeskelytabletti
10 mg 14 fol, 28 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R06AE07

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.06.2021

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com