Vertaa PF-selostetta

BUCORT emulsiovoide 0,1 %

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Sisältää hydrokortisoni-17-butyraattia 1 mg/g.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Bentsyylialkoholi 10 mg/g

Emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A) 45 mg/g

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kortikosteroideihin reagoivat ihosairaudet, kuten akuutit ja krooniset ekseemat, psoriaasi ja muut dermatiitit, jotka reagoivat ryhmän II steroideille.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja iäkkäät:

Voidetta levitetään hoidettavalle ihoalueelle ohuelti aluksi 2–3 kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää tavallisesti voitelu kerran päivässä.

Pediatriset potilaat:

Kuten aikuiset. Pitkäaikaista hoitoa tulee välttää (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Pikkulapsilla yli 7 päivää kestävää hoitoa ei suositella.

Vasta-aiheet

  • virusten, bakteerien ja sienten aiheuttamat ihoinfektiot (esim. märkärupi, ruusu, ektyyma, herpes, vesirokko, vyöruusu, syylät, ontelosyylät, lueksen ihomuutokset, ihotuberkuloosi ja ihosilsat), jos ei samanaikaisesti käytetä näihin tehoavia lääkeaineita
  • ihohaavaumat kuten sääri- ja makuuhaavat
  • rosacea
  • perioraalinen dermatiitti
  • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Lapsia hoidettaessa olisi valittava tehokkuudeltaan vähiten potentti kortikosteroidi, jolla sairaus on hallittavissa.

Yli kaksi viikkoa kestävän hoidon aikana systeemisten vaikutusten riski kasvaa erityisesti lapsilla.

Pikkulapsilla vaippa voi toimia okkluusiosidoksena ja lisätä imeytymistä.

Pitkäaikaista jatkuvaa paikallishoitoa pitäisi mahdollisuuksien mukaan välttää etenkin lapsilla, koska heillä voi lisämunuaisen kuorikerroksen supressiota tapahtua jopa ilman okkluusiosidoksen käyttöäkin. Käyttö alle 1-vuotiaalle ei ole suositeltavaa.

Hoidettaessa laajoja ihoalueita on noudatettava varovaisuutta ja systeemisten haittavaikutusten, kuten lisämunuaisen vajaatoiminnan, ehkäisemiseksi on mahdollisuuksien mukaan syytä välttää peitesidoksen käyttöä ja valmisteen laaja-alaista käyttöä.

Kortikosteroidien käyttöä herkillä ihoalueilla, kuten sukupuolielimet ja silmänympärykset, on vältettävä.

Bucort ei ole tarkoitettu oftalmologiseen käyttöön eikä valmistetta saa joutua silmiin glaukoomavaaran vuoksi.

Näköhäiriöt

Systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy näön hämärtymisen kaltaisia oireita tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Glukokortikosteroidit voivat peittää, aktivoida tai pahentaa ihoinfektiota. Jos ihottuma-alue infektoituu, antimikrobihoito on aiheellinen. Infektion leviäminen vaatii paikalliskortikosteroidihoidon lopettamista.

Acne vulgariksen hoidossa tulehdusreaktio voidaan saada rauhoittumaan kortikosteroidivoiteilla, mutta hoidon päätyttyä ihomuutokset palaavat entistä voimakkaampina (rebound-ilmiö).

Jos hoitoalueella esiintyy ihon ärsyyntymistä tai muita kosketusallergiaan sopivia oireita, voiteen käyttö on syytä lopettaa ja ottaa yhteys hoitavaan lääkäriin ohjeiden saamiseksi.

Paikalliskortikosteroidien anti-inflammatorinen vaikutus voi mahdollisesti heikentyä takyfylaksian vuoksi yhtäjaksoisessa käytössä. Hoito on syytä lopettaa (tarvittaessa asteittain) ihottuman rauhoittuessa.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää setostearyylialkoholia (tyyppi A), joka saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg bentsyylialkoholia per 1 g voidetta, joka vastaa 10 g/kg.

Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita sekä lievää paikallisärsytystä.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia paikallisesti annostellun Bucort-emulsiovoiteen ja muiden lääkeaineiden välillä ei ole raportoitu.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Eläinkokeissa on osoitettu, että kortikosteroidien käyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita. Tämän löydöksen merkitystä ihmisillä ei ole todistettu. Bucort-emulsiovoidetta ei pidä käyttää laajoilla ihoalueilla, suuria määriä, eikä pitkiä aikoja raskauden aikana.

Imetys

Bucort-emulsiovoiteen sisältämä hydrokortisoni-17-butyraatti erittyy ihmisen rintamaitoon, mutta lapseen kohdistuvat haittavaikutukset ovat terapeuttisilla annoksilla epätodennäköisiä ja voimakkuudeltaan lieviä. Bucort-emulsiovoiteen laaja-alaista ja pitkäaikaista käyttöä imetyksen aikana ei suositella. Lyhytaikainen ja suppea-alainen käyttö ei aiheuta vaaraa lapselle.

Jos Bucort-emulsiovoidetta käytetään imetyksen aikana, sitä ei saa levittää rintojen iholle, jotta vältetään imeväisen tahaton altistuminen lääkeaineelle.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bucort-emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Paikallisesti käytettyjen kortikosteroidien haittavaikutukset ovat tehoryhmästä ja annoksesta riippuvia. Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri ryhmään: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat, IV Erityisen vahvat. Bucort-emulsiovoide kuuluu keskivahvoihin kortikosteroidivalmisteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa haittavaikutusten esiintyvyyden lisääntymiseen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Melko harvinainen

Harvinainen

Tuntematon

Infektiot

Ihottuman paheneminen

Umpieritys

Lisämunuaisten toiminnan heikkeneminen

Cushingin oireyhtymä

Silmät

Kohonnut silmänpaine, glaukooma, harmaakaihi, näön hämärtyminen (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Iho ja ihon-alainen kudos

Epidermiksen ja dermiksen atrofia (ilmenee ihon ohentumisena ja haurastumisena)*, striat (arpijuovat), telangiektasiat (ihoverisuonten laajentuminen), verenpurkaumat

Hydrokortisoni-17-butyraattin ja/tai voidepohjan aineosien aiheuttama kosketusallergia

Akne, pigmenttihäiriöt, ihokarvojen liikakasvu, perioraalidermatiitti, rosacea, steroidiriippuvuus, hidastunut haavan paraneminen

* pitkäaikaisessa käytössä erityisesti herkillä ihoalueilla (esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot, taipeet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Paikallisia kortikosteroideja käytettäessä on äkillisen yliannostuksen vaara erittäin epätodennäköinen. Mahdollisten paikallisten (esim. atrofia, striat) tai systeemisten (esim. lisämunuaisen toiminnanvajaus) haittavaikutusten hoitona on valmisteen käytön lopettaminen.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ihonhoitoon käytettävät kortikosteroidit; keskivahvat kortikosteroidit (ryhmä II), ATC-koodi: D07AB02.

Bucort-emulsiovoiteen sisältämä hydrokortisoni-17-butyraatti on halogenoimaton, voihapon ja hydrokortisonin 17-esteri. Hydrokortisoni, eli kortisoli, on elimistön tärkein luonnollinen glukokortikosteroidi. Hydrokortisoni-17-butyraatti on pääasiallisesti glukokortikosteroidi (vain hyvin lievä mineralokortikosteroidivaikutus) ja sillä on suuri affiniteetti tuman glukokortikosteroidireseptoreihin. Se luokitellaan keskivahvojen (ryhmä II) paikallisten glukokortikosteroidien ryhmään.

Hydrokortisoni-17-butyraatin anti-inflammatorinen vaikutus perustuu siihen, että tulehduksen aikana vapautuvien vasoaktiivisten aineiden (kuten kiniinien, histamiinin, lysosomaalisten entsyymien ja komplementin komponenttien) muodostuminen ja vapautuminen vähenevät. Fosfolipaasi A2:n aktiivisuutta estämällä hydrokortisoni-17-butyraatti vähentää myös paikallisten prostaglandiinien ja leukotrieenien muodostusta. Kortikosteroidit vähentävät solukalvojen permeabiliteettia sekä estävät leukosyyttien ja makrofagien migraatiota. Ne vähentävät myös verisuonten permeabiliteettia, jolloin seerumin ekstravasaatio, turvotus ja kutina vähenevät.

Hydrokortisoni-17-butyraatti vähentää ihon paikallishoidossa tulehdusta (anti-inflammatorinen vaikutus), vetistystä (antieksudatiivinen vaikutus) ja vähäisessä määrin liiallista soluproliferaatiota (antiproliferatiivista vaikutusta). Lisäksi Bucort-emulsiovoiteella on paikallinen immunosupressiivinen vaikutus. Paikallisen hoitovaikutuksen ilmeneminen voi kestää muutamia päiviä.

Farmakokinetiikka

Hydrokortisoni-17-butyraatti imeytyy ihon läpi vaihtelevassa määrin riippuen annoksesta ja ihosairauden aiheuttamasta ihon sarveiskerroksen vaurioitumisasteesta. Käytettäessä muovista peitesidosta huomattavasti suurempi osa voiteen sisältämästä hydrokortisoni-17-butyraatista imeytyy verenkiertoon lämpötilan kohoamisen ja kosteuden vaikutuksesta. Kortikosteroidit myös varastoituvat epidermikseen useiksi päiviksi.

Synteettiset steroidit, kuten hydrokortisoni-17-butyraatti, sitoutuvat plasman albumiiniin ja kortikosteroideja sitovaan globuliiniin niukemmin kuin luonnon steroidit (esim. hydrokortisoni 90-prosenttisesti sitoutuneena). Kaikilla biologisesti aktiivisilla kortikosteroideilla on kaksoissidos 4,5-asemassa ja ketoniryhmä C3-kohdassa. 4,5-kaksoissidoksen pelkistyminen, josta syntyy inaktiivinen yhdiste, voi tapahtua sekä maksassa että maksan ulkopuolisissa kudoksissa. Ketoniryhmän pelkistyminen voi tapahtua ainoastaan maksassa. Pelkistyneet tuotteet konjugoituvat edelleen maksassa ja osin munuaisissa vesiliukoisiksi sulfaattiestereiksi ja glukuronideiksi, jotka erittyvät sellaisenaan virtsaan. Erittyminen sappeen ja ulosteisiin on merkityksetöntä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei merkittävää uutta prekliinistä tutkimustietoa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Setyylipalmitaatti

Emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A)

Sorbitaanistearaatti

Keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit

Natriumsitraatti

Sitruunahappomonohydraatti

Bentsyylialkoholi

Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

BUCORT emulsiovoide
0,1 % 50 g (8,86 €), 100 g (13,55 €)

PF-selosteen tieto

Alumiinipurso, jossa polypropeenitulppa: 20 g, 50 g ja 100 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

BUCORT emulsiovoide
0,1 % 50 g, 100 g

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

D07AB02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

08.03.2021

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com