Vertaa PF-selostetta

COCILLANA oraalineste 1,25 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml oraalinestettä sisältää:

Etyylimorfiinihydrokloridia 1,25 mg

Seneganjuuresta (Polygala senega, L.) valmistettua nesteuutetta:

Polygalae rad. extr. spir. fl. (1:1) 5,00 mg

uuttoliuotin 40 % V/V etanoli-vesi-seos

Kokillaanabossepuun kuoresta (Guarea guidonia, (L.) Sleumer)* valmistettua nesteuutetta:

Guareae guidoniae cort. extr. spir. fl. (1:1) 8,75 mg

uuttoliuotin 55 % V/V etanoli-vesi-seos

Euforbianyrtistä (Euphorbia pilulifera, L.) valmistettua nesteuutetta:

Euphorbiae piluliferae herb. extr. spir. fl. (1:2) 45,00 mg

uuttoliuotin 55 % m/m etanoli-vesi-seos

Paatsamankuoresta (Rhamnus frangula, L.) valmistettua nesteuutetta:

Frangulae cort. extr. spir. fl. (1:1) 18,75 mg

uuttoliuotin 39 % V/V etanoli-vesi-seos

Intialaisesta merisipulista (Urginea indica, Kunth) valmistettua nesteuutetta:

Urgineae indicae bulb. extr. spir. fl. (1:1) 0,36 mg

uuttoliuotin 55 % V/V etanoli-vesi-seos

* aiemmin kasvirohdoksesta käytetty synonyyminimeä Guarea rusbyi (Britton) Rusby, suomeksi kokillaana

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli 92,30 mg/ml oraalinestettä, natrium 5,96 mg/ml oraalinestettä, metyyliparahydroksibentsoaatti 1,25 mg/ml oraalinestettä, poltettu sokeri 1,88 mg/ml oraalinestettä ja sorbitoli 525,00 mg/ml oraalinestettä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Oraalineste.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Yskän oireenmukainen hoito.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset: 2,5–5 ml 3–4 kertaa päivässä.

Pediatriset potilaat

Alle 12-vuotiaat lapset: Cocillana-valmisteen käyttö on vasta-aiheista alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa (ks. kohta Vasta-aiheet).

12–17-vuotiaat nuoret: 2,5 ml 3 kertaa päivässä.

Cocillana-valmisteen käyttöä ei suositella 12–17 vuoden ikäisille nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vasta-aiheet

  • Alle 12 vuoden ikä vakavien ja henkeä uhkaavien haittavaikutusten suurentuneen riskin takia.
  • Jos potilaan tiedetään olevan ultranopea CYP2D6-metaboloija (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
  • Imetys (ks. kohta Raskaus ja imetys)
  • Synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi (valmisteen sisältämän sorbitolin vuoksi, ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Lääkettä tulee käyttää varoen, jos potilaalla on jokin vakava keuhkosairaus, sappivaivoja, sydämen koronaarikierron häiriöitä tai pään vamma, joka voi johtaa kallonsisäisen paineen kohoamiseen.

Etyylimorfiini voi aiheuttaa riippuvuutta ja toleranssia.

Sedatiivisten lääkkeiden kuten bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden samanaikaisen käytön aiheuttamat riskit

Cocillana-valmisteen ja sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden, samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa sedaatiota, hengityslamaa, koomaa ja kuoleman. Näiden riskien vuoksi näitä sedatiivisia lääkkeitä voidaan määrätä samanaikaisesti vain sellaisille potilaille, joille muut hoitovaihtoehdot eivät sovi.

Jos potilaalle päätetään määrätä Cocillana-valmistetta samanaikaisesti sedatiivisten lääkkeiden kanssa, on määrättävä pienin tehoava annos ja hoidon on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen.

Potilasta on seurattava tarkkaan hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. On erittäin suositeltavaa neuvoa potilasta ja hänen läheisiään tarkkailemaan näitä oireita (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

CYP2D6‑metabolia

Etyylimorfiini metaboloituu CYP2D6‑maksaentsyymin välityksellä aktiiviseksi metaboliitikseen morfiiniksi. Jos potilaalla on tämän entsyymin vajaus tai häneltä puuttuu tämä entsyymi kokonaan, ei riittävää terapeuttista vaikutusta saavuteta. Arviot viittaavat siihen, että enintään 7 %:lla valkoihoisista voi olla tämä vajaus. Jos potilas on nopea tai ultranopea metaboloija, opioidimyrkytykseen liittyvien haittavaikutusten kehittymisen riski on suurentunut jopa yleisesti käytettävillä annoksilla. Näiden potilaiden elimistö muuntaa etyylimorfiinia morfiiniksi nopeasti, jolloin morfiinin pitoisuus seerumissa on odotettua suurempi.

Opioidimyrkytyksen tavallisia oireita ovat mm. sekavuus, uneliaisuus, pinnallinen hengitys, pienet pupillit, pahoinvointi, oksentelu, ummetus ja ruokahaluttomuus. Vakavissa tapauksissa potilaalla voi olla mahdollisesti henkeä uhkaavan ja erittäin harvoin kuolemaan johtavaan verenkierron tai hengityksen lamaantumiseen liittyviä oireita.

Eri populaatiossa arvioidut ultranopeiden metaboloijien osuudet on kuvattu seuraavassa:

Populaatio

Prevalenssi %

Afrikkalaiset/etiopialaiset

29 %

Afroamerikkalaiset

3,4 %–6,5 %

Aasialaiset

1,2 %–2 %

Valkoihoiset

3,6 %–6,5 %

Kreikkalaiset

6,0 %

Unkarilaiset

1,9 %

Pohjoiseurooppalaiset

1 %–2 %

Lapset, joiden hengitystoiminta on heikentynyt

Etyylimorfiinin käyttöä ei suositella lapsille, joiden hengitystoiminta saattaa olla heikentynyt esimerkiksi neuromuskulaaristen häiriöiden, vakavien sydän- tai hengityselinsairauksien, ylähengitystie- tai keuhkoinfektioiden, monivammojen tai laajojen kirurgisten toimenpiteiden vuoksi. Nämä tekijät saattavat pahentaa morfiinimyrkytyksen oireita.

Apuaineet

Cocillana sisältää etanolia 92,3 mg/ml (231–461 mg/annos), joka vastaa 11,7:ää tilavuusprosenttia etanolia (alkoholia). Alkoholimäärä 5 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa noin 12 ml:aa olutta tai 5 ml:aa viiniä ja alkoholimäärä 2,5 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa noin 6 ml:aa olutta ja 3 ml:aa viiniä. Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

Cocillana sisältää natriumia 5,96 mg/ml (14,9–29,8 mg/annos), joka vastaa 0,7–1,5 %:a WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Cocillana sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Cocillana sisältää poltettua sokeria 1,88 mg/ml (4,7–9,4 mg/annos). Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Cocillana sisältää sorbitolia 525 mg/ml (1,3–2,6 g/annos). Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, ei pidä käyttää tätä lääkettä (ks. myös kohta Vasta-aiheet). Sorbitoli saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja olla lievästi laksatiivinen.

Yhteisvaikutukset

Sedatiiviset lääkkeet kuten bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet:

Additiivisen keskushermostoa lamaavan vaikutuksen vuoksi opioidien ja sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää sedaation, hengityslaman, kooman ja kuoleman riskiä. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Etyylimorfiini voimistaa myös muiden aineiden, esimerkiksi alkoholin, antidepressanttien, antipsykoottien ja antihistamiinien, keskushermostoa lamaavaa vaikutusta.

Muut sytokromi P450 2D6 -entsyymin metaboloimat aineet voivat estää etyylimorfiinin metaboloitumista morfiiniksi. CYP 2D6:n kautta metaboloituvat ja yhteisvaikutuksille herkkiä ovat

mm. perfenatsiini, tioridatsiini, tsuklopentiksoli, haloperidoli, risperidoni, amitriptyliini, imipramiini,

klomipramiini, nortriptyliini, mianseriini, paroksetiini, fluoksetiini, useat masennuslääkkeet ja

antipsykootit sekä kinidiini, flekainidi, propafenoni ja klorokiini.

Opioidit voivat hidastaa muiden lääkeaineiden imeytymistä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Cocillana-oraalinesteen annosteluohjeiden mukaisella käytöllä ei ole havaittu raskaudelle haitallisia vaikutuksia. Etyylimorfiini saattaa aiheuttaa hengityslamaa ja vieroitusoireita vastasyntyneillä, joiden äidit ovat käyttäneet sitä viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Etyylimorfiinin käyttöä pitää varotoimenpiteenä välttää viimeisen raskauskolmanneksen ja synnytyksen aikana.

Imetys

Cocillana-valmisteen käyttö on vasta-aiheista rintaruokinnan aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Tavanomaisia hoitoannoksia käytettäessä rintamaidossa saattaa olla hyvin pieniä määriä etyylimorfiinia ja sen aktiivista metaboliittia morfiinia ja on epätodennäköistä, että tällä olisi haitallista vaikutusta imetettävään lapseen. Jos potilas on kuitenkin ultranopea CYP2D6-metaboloija, aktiivista metaboliittia morfiinia saattaa olla rintamaidossa suurempia pitoisuuksia, mikä erittäin harvinaisissa tapauksissa saattaa aiheuttaa imeväiselle opioidimyrkytyksen oireita, jotka voivat olla kuolemaan johtavia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Cocillana-valmisteen sisältämä etyylimorfiini voi aiheuttaa jonkin verran sedaatiota ja motorisen suorituskyvyn heikkenemistä. Lääkettä saavien potilaiden kyky ajaa autoa ja suoriutua tarkkuutta vaativista tehtävistä voi heikentyä.

Haittavaikutukset

Opioidit, kuten etyylimorfiini, voivat aiheuttaa haittavaikutuksina mm. pahoinvointia, oksentelua, ummetusta ja väsymystä. Sappirakon toiminnanhäiriöt ovat myös mahdollisia. Pitkäaikaiskäytössä valmisteen sisältämä etyylimorfiini voi aiheuttaa riippuvuutta ja toleranssia.

Cocillana oraalinesteen sisältämien rohdosuutteiden ihmisille aiheuttamista haittavaikutuksista ei ole nykyvaatimusten mukaista kliinistä tutkimustietoa.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Yleiset (≥ 1/100, < 1/10), Melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100), Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 

Yleiset

Melko harvinaiset

Tuntematon

Immuunijärjestelmä

  

Yliherkkyysreaktiot

Ruuansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu, ummetus

  

Maksa ja sappi

 

Sappirakon toiminnanhäiriöt

 

Munuaiset ja virtsatiet

 

Virtsaamisvaikeudet*

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Väsymys

  

* Eturauhasvaivoista kärsivillä voi esiintyä virtsaamisvaikeuksia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksen vakavuuden määrää etyylimorfiini, joka voi aiheuttaa aikuiselle kohtalaiset oireet 150–300 mg:n annoksin. Oireita voivat olla ainakin keskushermoston kiihotus tai lama, mioosi, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, delirium, refleksien heikkeneminen, tajuttomuus ja hengityslama. Alkoholi ja muut keskushermostoa lamaavat aineet voimistavat etyylimorfiinin toksisuutta. Etyylimorfiinin pienimmäksi letaaliannokseksi on arvioitu 500 mg. Cocillana oraalinestepullon sisältämä määrä etyylimorfiinihydrokloridia on 250 mg/200 ml ja 625 mg/500 ml.

Lääkehiili ja mahdollisesti maha- ja suolenhuuhtelu estävät etyylimorfiinin imeytymistä. Opioidin aiheuttama hengityslama voidaan kumota naloksonilla (aikuiselle 0,4 mg, i.v., toistetaan tarvittaessa). Mahdolliset kouristukset hoidetaan diatsepaamilla (5–10 mg, i.v.).

Pediatriset potilaat

Yliannostuksen vakavuuden määrää etyylimorfiini, joka voi aiheuttaa imeväiselle vakavan

myrkytyksen alle 20 mg:n annoksin.

Opioidin aiheuttama hengityslama voidaan kumota naloksonilla (lapselle 10 mikrogrammaa/kg, i.v., toistetaan tarvittaessa). Mahdolliset kouristukset hoidetaan diatsepaamilla (lapselle 0,1–0,2 mg/kg, i.v.).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Yskänlääkkkeet ja vilustumislääkkeet, opiumalkaloidit ja niiden johdokset, ATC-koodi: R05DA01.

Cocillana-oraalinesteen pääasiallinen vaikuttava aine on etyylimorfiini. Etyylimorfiini, kuten muutkin opioidit hillitsee yskää vaikuttamalla suoraan ydinjatkoksessa sijaitsevaan yskänkeskukseen. Opioidien farmakologiset vaikutukset välittyvät elimistössä olevien opioidireseptoreiden kautta. Näiden reseptoreiden stimulaatiosta seuraa mm. kipua lievittäviä, euforisia ja ruoansulatuskanavan liikkeitä vähentäviä vaikutuksia sekä toisaalta pahoinvointia, mioosia, neuroendokriinisiä vaikutuksia ja väsymystä. Opioidit voivat myös reseptoreista riippumatta vapauttaa histamiinia syöttösoluista.

Cocillana-oraalinesteessä olevien rohdosuutteiden kliinistä tehoa ei ole tieteellisesti osoitettu.

Farmakokinetiikka

Oraalisesta etyylimorfiinista imeytyy n. 50–90 %. Etyylimorfiinin suurin pitoisuus plasmassa saavutetaan n. 1 tunnin kuluessa lääkkeen nauttimisesta. Jakautumistilavuus on n. 3,5 l/kg. Etyylimorfiinin eliminaation puoliintumisaika on n. 2 tuntia. Etyylimorfiinin päämetaboliitit ovat etyylimorfiini-6-glukuronidi, morfiini sekä noretyylimorfiini. Määrällisesti tärkein on etyylimorfiini-6-glukuronidi, joksi muuttuu n. 30–50 %:a annoksesta. Etyylimorfiinin O-de-etylaatioreaktio, jossa syntyy morfiinia, näyttää olevan perinnöllisen polymorfismin (debrisokiinityyppinen) mukaan määräytynyt. Hitaasti metaboloivien ihmisten elimistössä etyylimorfiinista muuttuu morfiiniksi vain noin 3 %, nopeiden metaboloijien elimistössä noin 15 %. Morfiinista muodostuu maksassa pääasiassa glukuronideja, joista ainakin morfiini-6-glukuronidilla on agonistisia ja morfiini-3-glukuronidilla antagonistisia vaikutuksia opioidireseptoreihin. N. 70 % lääkeannoksesta erittyy lähinnä metaboliitteina virtsaan. Kanta-aine erittyy täydellisesti vuorokauden sisällä, kun morfiini- ja noretyylimorfiini-metaboliitteja erittyy vielä kahden vuorokauden jälkeen lääkkeen nauttimisesta.

Cocillana oraalinesteen rohdosuutteista imeytyvistä aineista ja niiden määristä ei ole luotettavaa tutkimustietoa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Morfiinin on todettu aiheuttaneen koe-eläinten jälkeläisille hermoston kehityshäiriöitä hyvin suurilla annoksilla (yli 100 mg/kg s.c.).

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Metyyliparahydroksibentsoaatti (E218)

Sorbitoli, nestemäinen (kiteytymätön) (E420)

Glyseroli 85 %

Etanoli 96 %

Rommi

Natriumsitraatti

Poltettu sokeri (E150)

Levomentoli

Sakkariininatrium (E954)

Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

COCILLANA oraalineste
1,25 mg/ml 200 ml (24,42 €), 500 ml (39,64 €)

PF-selosteen tieto

Ruskea lasipullo, tyyppi III, alumiinikierrekorkki; 200 ml ja 500 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Ruskea, jäykkäjuoksuinen neste.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ravistettava ennen käyttöä.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

COCILLANA oraalineste
1,25 mg/ml 200 ml, 500 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R05DA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

03.10.2023

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com