Vertaa PF-selostetta

NATR. CHLORID. nenätipat, liuos 9 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi millilitra nenätippoja sisältää 9 mg natriumkloridia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

bentsalkoniumkloridi 0,1 mg/ml

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Nenätipat, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kuivuneesta nenäeritteestä johtuva nenän tukkoisuus.

Annostus ja antotapa

3–5 tippaa tukkoiseen sieraimeen tarvittaessa. Annos voidaan uusia useita kertoja vuorokaudessa. Imeväisikäisten nuhassa kumpaankin sieraimeen 1–2 tunnin välein.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Infektiot saattavat levitä, jos sama tippapipetti on usean henkilön käytössä.

Nenätipat sisältävät bentsalkoniumkloridia. Saattaa aiheuttaa pitkäaikaiskäytössä nenän limakalvon turvotusta tai ärsytystä. Valmisteen joutumista silmiin pitää välttää.

Yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Keittosuolanenätippoja voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Keittosuolanenätippojen käyttöön ei liity farmakologisia haittavaikutuksia. Lääkkeen anto nenään voi aiheuttaa ohimenevää nenän kutinaa ja aivastelua.

Valmisteen sisältämä bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa ärsytystä ja ihoreaktioita.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Yliannostus

Keittosuolanenätippojen yliannostus ei ole käytännössä mahdollista eikä siitä seuraa farmakologisia haittavaikutuksia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nenän limakalvon hoitoon tarkoitetut valmisteet, muut nenän tukkoisuutta lievittävät aineet, ATC-koodi: R01AX10.

Natriumkloridinenätipat vaikuttavat kostuttamalla nenän limakalvoa. Nenän limakalvon kostutuksen suotuisa vaikutus ilmenee aivastelun ja nenän tukkoisuuden vähenemisenä ja nenän kautta tapahtuvan uloshengityksen huippuvirtauksen paranemisena. Suolaliuoksen on myös kuvattu parantavan muun farmakologisen hoidon tehoa kroonisessa nuhassa.

Nenän kostuttaminen suolaliuoksella auttaa imeväisikäisten nuhassa ja atrofisessa nuhassa. Se myös pehmittää nenän limakalvon karstaa, tehostaa muun lääkityksen vaikutusta pitkäaikaisnuhassa ja on yksinäänkin usein tehokas lieväoireisessa ympärivuotisessa allergisessa nuhassa.

Farmakokinetiikka

Natriumkloridinenätipat vaikuttavat paikallisesti.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Natriumkloridinenätipat ovat käytössä turvallisia, eikä merkittävää uutta prekliinistä turvallisuustietoa ole.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Bentsalkoniumkloridi

Kloorivetyhappo

Natriumhydroksidi

Dinatriumedetaatti

Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

NATR. CHLORID. nenätipat, liuos
9 mg/ml 20 ml (5,49 €)

PF-selosteen tieto

LDPE-pullo, LDPE-tiputin, HDPE-kierrekorkki.

20 ml.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

NATR. CHLORID. nenätipat, liuos
9 mg/ml 20 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R01AX10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

07.06.2021

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com