Vertaa PF-selostetta

ORICYCLIN tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg

not_interestedSaatavuushäiriö

Ei saatavilla

ORICYCLIN tabletti, kalvopäällysteinen

  • 500 mg100 kpl23.05.2024 - 24.06.2024

Saatavilla

Saman valmisteen muut pakkaukset ja/tai vaihtokelpoiset valmisteet

ORICYCLIN tabletti, kalvopäällysteinen

  • 500 mg30 kpl

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää tetrasykliinihydrokloridia vastaten tetrasykliiniä 500 mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tetrasykliinille herkkien mikro-organismien aiheuttamat sairaudet. Akne.

Tetrasykliinin erityisindikaatioita ovat mykoplasmojen ja klamydioiden aiheuttamat taudit. Sitä voidaan hyvin käyttää myös penisilliinille allergisille henkilöille kolekystiitissä, syfiliksessä, aktinomykoosissa, riketsiataudeissa sekä yhdistelmähoidon osana bruselloosissa ja jänisrutossa. Helicobacter pylori -infektio potilailla, joilla on todettu peptinen haava (yhdessä metronidatsolin ja protonipumpun estäjän kanssa).

Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssi ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja yli 8‑vuotiaat lapset:

250 mg 4 kertaa vuorokaudessa tai 500 mg 2–4 kertaa vuorokaudessa. Helicobacter pylori ‑infektion hoitoon 500 mg 4 kertaa vuorokaudessa. Aknen hoitoon 500–1000 mg vuorokaudessa vähintään 2–3 kuukauden, jopa 6 kuukauden ajan.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta:

Tetrasykliiniä ei tule käyttää potilailla, joilla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Antotapa

Tetrasykliinin imeytymisen optimoimiseksi tabletit tulisi ottaa 1 tunti ennen tai 2 tuntia aterioiden jälkeen. Ruokatorviärsytyksen välttämiseksi tetrasykliinitabletit tulisi ottaa runsaan nesteen kera (ei maidon). Makuuasentoa tulisi välttää lääkkeen nauttimisen yhteydessä.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille tetrasykliineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
  • Munuaisten tai maksan vajaatoiminta.
  • Raskaus.
  • Alle 8‑vuotiaat lapset (ks.kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Tetrasykliiniä ei tule käyttää yhdessä toisen maksatoksisen lääkeaineen kanssa.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tetrasykliini voi aiheuttaa valoyliherkkyyttä. Auringonottoa tulee välttää hoidon aikana.

Tetrasykliini saattaa aktivoida systeemisen lupus erythematosuksen (SLE).

Ruokatorviärsytyksen välttämiseksi tetrasykliinitabletit tulisi ottaa runsaan nesteen kera (ei maidon). Makuuasentoa tulisi välttää lääkkeen nauttimisen yhteydessä.

Tetrasykliiniä tulee välttää, jos potilaalla on ruokatorven ahtauma ja/tai obstruktiivinen muutos ruuansulatuskanavassa (ks. kohta Haittavaikutukset).

Clostridium difficilen aiheuttamaa pseudomembranoottista koliittia ja resistentin stafylokokin superinfektion yhteydessä aiheuttamaa enterokoliittia on esiintynyt. Tämä on otettava huomioon, jos potilaalla havaitaan ripulia tetrasykliinihoidon aikana tai sen jälkeen.

Pitkäaikaisessa hoidossa eri elinten toimintaa tulee seurata säännöllisin väliajoin laboratoriokokein (veriarvot, munuaisten ja maksan toiminta).

Oricyclinin käyttöä on syytä välttää, jos potilaalla on porfyria.

Tetrasykliini on hepatotoksinen aine. Etenkin suurten tetrasykliiniannosten käyttöön on harvoin liittynyt maksan rasvoittumista ja haimatulehdusta.

Myasthenia gravista sairastavien potilaiden hoidossa on syytä varovaisuuteen, sillä tetrasykliinit voivat aiheuttaa heikon hermo-lihassalpauksen.

Pediatriset potilaat

Tetrasykliinit voivat aiheuttaa kehittymässä olevien hampaiden värjäytymistä, pysyviä kiilteen ja hammasaineen vaurioita hampaisiin ja hammasrakenteeseen sekä ohimeneviä muutoksia sikiön ja lasten luuston kasvussa. Oricyclinin käyttö on vasta-aiheista raskauden aikana ja alle 8‑vuotiailla lapsilla (ks. kohta Vasta-aiheet). Hyötyjä ja riskejä on punnittava huolellisesti myös hoidettaessa tätä vanhempia kasvuikäisiä lapsia ja nuoria.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Tetrasykliiniä ei pidä ottaa maitotuotteiden (Ca2+), antasidien (Al3+, Mg2+), sukralfaatin, rautavalmisteiden (Fe2+, Fe3+) eikä sinkkiä (Zn2+) sisältävien valmisteiden kanssa, koska ne saattavat huonontaa tetrasykliinin imeytymistä.

Kolestipoli ja kolestyramiini voivat vähentää terasykliinien imeytymistä. Samanaikaista käyttöä tulisi välttää. Jos yhteiskäyttö on välttämätöntä, on lääkkeet annosteltava mahdollisimman erillään toisistaan.

Didanosiinipurutablettien ja tetrasykliinin samanaikainen käyttö voi heikentää tetrasykliinien imeytymistä. Jos purutablettien käyttö on välttämätöntä, on tetrasykliinien ja didanosiinin annostelujen välillä pidettävä vähintään kahden tunnin tauko. Interaktiota ei esiinny, kun didanosiini annetaan enterokapselina.

Kinapriilin ja tetrasykliinien samanaikainen käyttö voi heikentää tetrasykliinin imeytymistä.

Plasman protrombiiniaktiviteetti laskee tetrasykliinihoidon aikana, minkä vuoksi mahdollista samanaikaista antikoagulanttihoitoa saatetaan joutua vähentämään.

Isotretinoiini ja asitretiini voivat aiheuttaa samanaikaisessa käytössä tetrasykliinin kanssa kallonsisäisen paineen nousua.

Metotreksaatin ja tetrasykliinien yhteiskäyttö voi aiheuttaa metotreksaattitoksisuutta. Yhteiskäytössä on noudatettava varovaisuutta.

Tetrasykliinin ja atovakonin samanaikaisen käytön on raportoitu aiheuttaneen atovakonin pitoisuuksien merkittävää laskua plasmassa.

Digoksiinin ja tetrasykliinien yhteiskäytön on raportoitu lisänneen digoksiinin pitoisuuksia ja/tai vaikutuksia.

Diureettien samanaikainen käyttö tetrasykliinien kanssa voi lisätä munuaistoksisuutta ja nostaa veren ureapitoisuutta, erityisesti niillä potilailla, joiden munuaisfunktio on ennalta heikentynyt.

Litiumin ja tetrasykliinien yhteiskäyttö voi lisätä litiumin tehoa.

Probenesidin samanaikainen käyttö lisää tetrasykliinin tehoa.

Tetrasykliiniä ei tule yleensä antaa yhtä aikaa toisen mikrobilääkkeen kanssa, sillä antagonismi on lähes sääntö.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Oricyclin on vasta-aiheista raskauden aikana (ks. kohta Vasta-aiheet). Tetrasykliinit läpäisevät istukan hyvin. Ne konsentroituvat kasvavaan luukudokseen, minkä vuoksi tetrasykliinejä ei tule käyttää raskauden aikana. Tetrasykliinin raskaudenaikainen käyttö voi aiheuttaa äidille maksatoksisuutta.

Imetys

Oricycliniä ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana. Tetrasykliinit erittyvät ihmisen rintamaitoon, jossa niiden pitoisuus on 50–100 % plasmapitoisuudesta.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tetrasykliinillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Tuntematon

Infektiot

Hiivainfektio

Superinfektiot, vaginiitti, riski resistenttien mikro-organismien ja tetrasykliiniresistenttien suolistobakteerien liialliselle kasvulle

Veri ja imukudos

Hemolyyttinen anemia, trombosytopenia, neutropenia, eosinofilia

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot, kuten anafylaksia

Hermosto

Ohimenevä aivopaineen nousu joka ilmenee päänsärkynä ja voidaan todeta papillaödeemana, huimaus

Silmät

Näköhäiriöt, myasteeninen syndrooma

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus

Sydän

Perikardiitti

Ruuansulatuselimistö

Ylävatsakipu, pahoinvointi, oksentelu*, ripuli**, hammaskiilteen hypoplasia ja hampaiden värjäytyminen lapsilla

Ruokatorven vauriot, kuten ulseraatio ja striktuura,

Suoliston normaaliflooran muutokset, pseudomembranoottinen koliitti, glossiitti, pankreatiitti, stomatiitti, enterokoliitti, dysfagia

Maksa ja sappi

Maksatoksisuus kun munuaisfunktio on huonontunut, rasvamaksa

Iho ja ihonalainen kudos

Allergiset ihoreaktiot, urtikaria, angioneuroottinen ödeema, valoyliherkkyys

Anafylaktinen purppura, SLE:n paheneminen

Kynsien värjäytyminen/irtoaminen, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, toistopunoittuma

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lisääntynyt lihasheikkous potilailla, joilla on myasthenia gravis

Munuaiset ja virtsatiet

Veren ureatypen nousu, munuaisvauriot varsinkin jos potilaalla on jo munuaisvika

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Allergiset reaktiot

*Varsinkin tyhjään mahaan otettuna tetrasykliini saattaa ärsyttää ruoansulatuskanavaa.

**Maitohappobakteerivalmisteen samanaikainen käyttö ei oleellisesti vähennä haittavaikutuksia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Akuutti toksisuus on vähäinen. Tetrasykliinin yliannostus aiheuttaa lähinnä tavallisten haittavaikutusten voimistumista. Lääkehiili ja antasidit vähentävät imeytymistä. Spesifistä antidoottia ei ole. Tetrasykliinit ovat dialysoitavissa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet, systeemiset bakteerilääkkeet, tetrasykliinit. ATC-koodi: J01AA07

Tetrasykliini on laajakirjoinen bakteriostaattinen antibiootti. Se estää bakteerien proteiinisynteesiä eli bakteerien kasvua ja lisääntymistä.

Herkkyys

Tetrasykliini tehoaa useimpiin grampositiivisiin ja gramnegatiivisiin bakteereihin, anaerobeihin, spirokeetta-, mykoplasma-, riketsia- ja klamydialajeihin. Tetrasykliinien runsas käyttö on kuitenkin johtanut eräissä bakteeriryhmissä hankitun R‑tekijävälitteisen resistenssin yleistymiseen. Erityisesti sairaaloissa saattaa melko huomattava osa Streptococcus pyogenes‑, Staphylococcus aureus‑ ja pneumokokkikannoista sekä etenkin gramnegatiivisista sauvabakteereista olla resistenttejä tetrasykliinille. Suurin osa Haemophilus influenzae ‑kannoista on kuitenkin herkkiä.

Luonnostaan tetrasykliinille resistenttejä ovat mm. Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Proteus mirabilis ja monet Bacteroides fragilis ‑kannat.

Herkkyysrajat

Useiden tetrasykliinin kannalta tärkeiden patogeenien MIC-arvot on luokiteltu herkäksi (S) tai

resistentiksi (R) seuraavasti:

Herkkä

Resistentti

Enterobacteriaceae

≤ 4

≥ 16

Acinetobacter

≤ 4

≥ 16

Pseudomonas-lajit*

≤ 4

≥ 16

Hyvin kasvavat non-fermentatiiviset gramnegatiiviset sauvat

≤ 4

≥ 16

Haemophilus

≤ 2

≥ 8

N. gonorrhoea

≤ 0.25

≥ 2

S.aureus

≤ 4

≥ 16

S.koag.neg.

≤ 4

≥ 16

Str.pneumo.

≤ 2

≥ 8

*muut kuin P. Aeruginosa

Resistenssitilanne voi vaihdella maantieteellisesti ja mikrobikohtaisesti, ja erityisesti vaikeissa

infektioissa paikallinen tieto on tarpeen. Toisaalta mikro-organismit, jotka luokitellaan vaihtelevassa

määrin herkiksi tai resistenteiksi yleisesti hyväksyttyjen raja-arvojen tai yleistiedon mukaan, voivat

infektion sijainnista riippuen olla kliinisessä käytössä herkkiä.

Farmakokinetiikka

75–80 % suun kautta otetusta tetrasykliiniannoksesta imeytyy mahalaukusta ja ohutsuolesta. 36–50 % sitoutuu plasman proteiineihin. Huippupitoisuus, joka on 1,5–2,2 mikrog/ml 250 mg:n kerta-annoksen jälkeen ja 3–4,3 mikrog/ml 500 mg:n kerta-annoksen jälkeen, saavutetaan 2–4 tunnissa. Munuaisten toiminnan ollessa normaali keskimääräinen seerumin tetrasykliinipitoisuus on aikuisilla 1–3 mikrog/ml tai 2–5 mikrog/ml, kun annostus on 250 mg tai 500 mg 6 tunnin välein. Tetrasykliinin puoliintumisaika on 6–12 tuntia ja jakautumistilavuus 1,3 litraa/kg. Rauta vähentää tetrasykliinin imeytymistä 81 %, maito 65 % ja ruoka 46 %. Tetrasykliini kulkeutuu hyvin kudoksiin, kuten maksaan, sappinesteeseen, keuhkokudokseen, luuhun ja nivelnesteeseen. Tetrasykliinin metabolia on vähäistä.

Tetrasykliini erittyy muuttumattomana pääosin (50–60 %) glomerulusfiltraation kautta virtsaan noin 70 tunnissa. 5–10 % annoksesta erittyy sappeen, jossa tetrasykliinipitoisuus on jopa 10–30 kertaa suurempi kuin seerumissa. Enterohepaattinen kierto pidentää vaikutusaikaa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Viimeaikaisissa eläinkokeissa ei ole tullut merkittävää uutta tutkimustietoa tetrasykliinistä. Tetrasykliinin teratogeenisuudesta tai sikiötoksisuudesta eläimillä ei ole näyttöä. Sen LD50 rotilla ja hiirillä annosteltuna suun kautta on 2000 mg/kg.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin

selluloosa, mikrokiteinen

povidoni

polysorbaatti 80

piidioksidi, kolloidinen, vedetön

magnesiumstearaatti

natriumtärkkelysglykolaatti (Tyyppi A)

Kalvopäällyste

selluloosa-asetaatti-ftalaatti

makrogolit

steariinihappo

risiiniöljy, neitsytöljy

sorbitaanioleaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 ºC. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, koska valmiste on herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ORICYCLIN tabletti, kalvopäällysteinen
500 mg (J) 30 kpl (11,70 €), 100 kpl (27,56 €)

PF-selosteen tieto

30, 100 tablettia; ruskea lasitölkki (tyyppi III) ja alumiinikierrekorkki.

Valmisteen kuvaus:

Keltainen tai vihertävänkeltainen, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen kapselin muotoinen tabletti, koko n. 8 x 17 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

ORICYCLIN tabletti, kalvopäällysteinen
500 mg 30 kpl, 100 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01AA07

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.06.2021

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com