Vertaa PF-selostetta

TISAMID tabletti 500 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 500 mg pyratsiiniamidia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti. Yksi tabletti sisältää 47,5 mg laktoosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tuberkuloosi.

Annostus ja antotapa

Tuberkuloosin hoito perustuu virallisiin ohjeisiin. Resistenssin ehkäisemiseksi pyratsiiniamidi pitää aina yhdistää muihin tuberkuloosilääkkeisiin.

Annostus

Suositusannos aikuisille on

  • 25 mg/kg (20–30 mg/kg) vuorokaudessa. Yli 2,5 g:n vuorokausiannosta ei pidä antaa.

tai

  • 35 mg/kg (30–40 mg/kg) 3 kertaa viikossa. Yli 3 g:n vuorokausiannosta ei pidä antaa.

Pediatriset potilaat

  • Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille 35 mg/kg (30–40 mg/kg) vuorokaudessa. Yli 2 g:n vuorokausiannosta ei pidä antaa.

tai

  • 50 mg/kg 3 kertaa viikossa. Yli 3 g:n vuorokausiannosta ei pidä antaa.

Lapsille, jotka painavat 25 kg tai enemmän, voidaan noudattaa aikuisten annossuositusta.

Antotapa

Tabletit tulisi ottaa mieluiten tyhjään vatsaan.

Vasta-aiheet

Aktiivinen, epästabiili maksasairaus, johon liittyy keltaisuutta, porfyria, yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Resistenssin ehkäisemiseksi pyratsiiniamidi pitää aina yhdistää muihin tuberkuloosilääkkeisiin.

Pyratsiiniamidin käyttöön on yleensä syytä suhtautua pidättyvästi maksasairauksien ja kihdin yhteydessä. Pyratsiiniamidia saavien potilaitten seerumin transaminaasi- ja uraattipitoisuus on mitattava ennen hoidon aloitusta ja kuukausittain hoidon aikana. Mikäli maksavaurion merkkejä (esim. jatkuva pahoinvointi, oksentelu, huonovointisuus, keltaisuus) ilmenee, on pyratsiiniamidihoito keskeytettävä eikä hoitoa pidä aloittaa uudelleen, jos on merkkejä maksasoluvaurioista. Hoito on myös keskeytettävä, jos potilaalla on hyperurikemia ja akuutti kihtiartriitti.

Runsas alkoholin käyttö tai samanaikainen muiden maksatoksisten lääkkeiden käyttö lisää riskiä maksahaittoihin.

Pyratsiiniamidi voi aiheuttaa valoherkkyyttä. Tämän vuoksi potilaiden on syytä välttää voimakasta aurinkoa.

Munuaisten vajaatoiminnassa pyratsiiniamidin eliminaatio saattaa hidastua. Jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta, suositellaan annostelua kolmesti viikossa päivittäisen annostelun sijaan.

Diabetes‑potilaiden sairauden hallinta on vaikeutunut, kun heille on annettu pyratsiiniamidia.

Pyratsiiniamidi voi häiritä värireaktioon perustuvaa virtsan ketonien kvalitatiivista määritystä.

Paradoksaaliset reaktiot hoidon aikana

Antimikrobihoidon aikana voi paradoksaalisesti ilmetä mykobakteeri-infektion ohimenevää pahenemista, elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymää (IRIS) tai uusia tautipesäkkeitä. Paradoksaaliset reaktiot ja IRIS ovat mahdollisia etenkin potilailla, joilla on samanaikaisesti tuberkuloosi ja HIV-infektio ja jotka aloittavat antiretroviraalisen lääkityksen.

Vaikka tuberkuloosin oireet olisivat parantuneet Tisamid-hoidon aikana, ne voivat pahentua uudelleen. Potilailla on havaittu olemassa olevien tautipesäkkeiden kliinistä tai radiologista pahenemista tai uusien tautipesäkkeiden kehittymistä ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikana tuberkuloosihoidon aloittamisesta. Bakteeriviljelyt ovat yleensä negatiivisia, eikä paradoksaalisia reaktioita pidä sekoittaa hoidon epäonnistumiseen.

Paradoksaalisen reaktion syy on epäselvä, mutta mahdolliseksi syyksi epäillään liiallista immuunireaktiota. Jos paradoksaalista reaktiota epäillään, on tarvittaessa aloitettava oireenmukainen hoito liiallisen immuunireaktion vaimentamiseksi. Lisäksi suositellaan suunnitellun tuberkuloosin yhdistelmähoidon jatkamista.

Potilaita on kehotettava hakeutumaan välittömästi lääkäriin, jos oireet pahenevat. Oireet ovat yleensä spesifisiä kudoksille, joissa tuberkuloosipesäkkeitä esiintyy. Mahdollisia yleisoireita ovat yskä, kuume, väsymys, hengenahdistus, päänsärky, ruokahaluttomuus, painon lasku tai heikkous (ks. kohta Haittavaikutukset).

Vakavia systeemisiä yliherkkyysreaktioita kuten yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS) on ilmennyt tuberkuloosihoidon yhteydessä (ks. kohta Haittavaikutukset). Joissakin tapauksissa yliherkkyysreaktio on johtanut potilaan kuolemaan.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia (monohydraattina). Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi‑intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi‑galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkevalmistetta.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Pyratsiiniamidi voi alentaa isoniatsidin pitoisuuksia seerumissa, ilmiöllä ei yleensä ole kliinistä merkitystä. Probenesidi estää pyratsiiniamidin eritystä.

Pyratsiiniamidin ja levofloksasiinin samanaikainen käyttö voi lisätä etenkin tuki‑ ja liikuntaelimistöön, hermostoon ja ruuansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Allopurinolin samanaikainen käyttö lisää pyratsiiniamidin aktiivisen metaboliitin, pyratsinohapon, pitoisuutta, mikä voi johtaa hyperurikemiaan.

Alkoholin käyttöä on syytä välttää hoidon aikana, koska se lisää riskiä maksahaittoihin.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Vaikka tarkkoja tietoja mahdollisesta teratogeenisuudesta ei ole saatavilla, pyratsiiniamidin raskaudenaikainen käyttö on todennäköisesti turvallista.

Imetys

Pyratsiiniamidi erittyy ihmisen rintamaitoon, mutta imeväisen saamat määrät ovat niin pieniä, että ne eivät aiheuta farmakologisia vaikutuksia. Allergisia reaktioita voi kuitenkin ilmetä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tisamidilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Pyratsiiniamidin tavallisin haittavaikutus on annoksesta riippuva maksatoksisuus. Se on tavallisimmin subkliininen ja ilmenee kohonneina seerumin transaminaasi‑ ja bilirubiinitasoina; rajuoireinen hepatiitti on harvinainen. Annoksella 20–35 mg/kg/vrk pyratsiiniamidi ei lisää maksaan kohdistuvien haittojen riskiä rifampisiinia ja isoniatsidia saavilla potilailla.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Veri ja imukudos

Trombosytopenia, sideroblastinen anemia

Pernan suurentuminen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyperurikemia

Akuutti porfyria

Pellagra, niasiinin puutos

Hermosto

Kouristukset, päänsärky, huimaus

Ruuansulatuselimistö

Pahoinvointi, ruokahaluttomuus, oksentelu,

Peptisen haavan paheneminen

Maksa ja sappi

Kohonneet transaminaasi- ja bilirubiiniarvot

Hepatotoksisuus

Hepatiitti

Maksan suurentuma, keltaisuus, maksan vajaatoiminta

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottumat, valoherkkyys

Angioedeema

Yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS) urtikaria, kutina

Luusto, lihakset ja sidekudos

Kihti, nivelkivut

Munuaiset ja virtsatiet

Interstitiaalinen nefriitti, dysuria

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Paradoksaalinen reaktio*

Lääkekuume

* Paradoksaaliseksi reaktioksi kutsutaan tuberkuloosin oireiden uusiutumista tai uusien tuberkuloosioireiden, fyysisten ja radiologisten merkkien ilmaantumista potilaalle, jonka tila on aiemmin parantunut asianmukaisella tuberkuloosilääkityksellä. Paradoksaalinen reaktio todetaan sen jälkeen, kun on poissuljettu potilaan huono hoitomyöntyvyys, lääkeresistenssi, tuberkuloosilääkityksen haittavaikutukset ja sekundaariset bakteeri- tai sieni-infektiot.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet

Pyratsiiniamidin akuutteja yliannostuksia ei tunneta. Oireet lienevät tavanomaisten haittavaikutusten voimistumia ja mahdollisesti kouristuksia (kuvattu kaksivuotiaalla lapsella haittavaikutuksena). Akuutteja maksavaurioita ja hyperurikemiaa on myös raportoitu.

Hoito

Yliannostuksen hoito on oireenmukainen; lääkehiili vähentää imeytymistä. Spesifistä antidoottia ei ole. Pitkäkestoisessa suuriannoksisessa (> 40 mg/kg/vrk) hepatiitin riski on huomattava.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Mykobakteerilääkkeet, muut tuberkuloosilääkkeet, ATC-koodi: J04AK01.

Pyratsiiniamidi on happamassa ympäristössä bakterisidinen Mycobacterium tuberculosis ‑bakteeria vastaan, sen MIC on yleensä alle 20 mg/litra, ja se tehoaa erityisesti hitaasti lisääntyviin basilleihin. Pyratsiiniamidin täsmällistä vaikutusmekanismia ei tunneta, mutta lääkkeen aktivaatioon vaadittaneen deaminaatio pyratsinohapoksi.

Pyratsiiniamidiresistenssi voi olla luonnollista tai hankittua. Resistenssi syntyy nopeasti, mikäli lääkettä käytetään yksin. Resistenssi saattaa johtua bakteerien kyvyttömyydestä deaminoida pyratsiiniamidi.

Farmakokinetiikka

Pyratsiiniamidi imeytyy lähes täydellisesti ruuansulatuskanavasta. Plasman huippupitoisuus saavutetaan alle tunnissa annostelusta ja on tavanomaisella annoksella 35–65 mg/litra. Pyratsiiniamidi jakaantuu melko nopeasti (jakaantumisvaiheen puoliintumisaika 100 minuuttia) ja läpäisee myös veri‑aivoesteen. Sen jakaantumistilavuus on 0,7 litraa/kg ja valkuaisiin sitoutumisaste 50 %.

Sekä maksa että herkät basillit deaminoivat pyratsiiniamidin aktiiviseksi pyratsinohapoksi, joka edelleen hydroksyloidaan 5‑hydroksipyratsinohapoksi. Pyratsiiniamidista eritetään virtsaan yli 90 % aineenvaihduntatuotteina ja vain pieni osa sellaisenaan. Pyratsiiniamidin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on noin 10 tuntia ja pyratsinohapon näennäinen puoliintumisaika 12 tuntia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Rotilla ja hiirillä tehdyissä karsinogeenisuuskokeissa sekä Amesin mutageenisuuskokeessa pyratsiiniamidi on ollut haitaton. Ihmisen imusoluviljelmissä sen on havaittu aiheuttaneen kromosomimuutoksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Maissitärkkelys

Laktoosimonohydraatti (karkea)

Laktoosimonohydraatti (hieno)

Liivate

Glyseroli 85 %

Risiiniöljy, hydrattu

Natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi C)

Perunatärkkelys

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Talkki

Magnesiumstearaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TISAMID tabletti
500 mg 100 kpl (194,35 €)

PF-selosteen tieto

100 tablettia; HPDE‑tölkki ja ‑kierrekorkki.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen tabletti, Ø 13 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

TISAMID tabletti
500 mg 100 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J04AK01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

13.01.2023

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com