Vertaa PF-selostetta

OCTAPLASLG infuusioneste, liuos 45-70 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi 200 ml:n pussi sisältää 9‑14 g ABO-veriryhmäspesifisiä ihmisen plasmaproteiineja (45‑70 mg/ml). octaplasLG-valmistetta toimitetaan erillisissä pakkauksissa seuraavien veriryhmien mukaisesti:
Veriryhmä A
Veriryhmä B
Veriryhmä AB
Veriryhmä O.
Tarkat tiedot tärkeistä hyytymistekijöistä ja -estäjistä, ks. kohta Farmakodynamiikka ja taulukko 2.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Infuusioneste, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

 • Monen hyytymistekijän puutos, kuten vaikeasta maksan vajaatoiminnasta tai massiivisesta verensiirrosta johtuva hyytymishäiriö.
 • Hyytymistekijäpuutoksen substituutiohoito, kun tiettyä hyytymistekijäkonsentraattia (esim. hyytymistekijää V tai XI) ei ole saatavilla tai hätätapauksissa, kun ei ole mahdollista tehdä tarkkoja laboratoriomäärityksiä.
 • Nopea suun kautta otetun antikoagulantin (kumariini tai indanedioni) vastavaikutus, kun protombiinikompleksikonsentraattia ei ole saatavilla tai kun maksan vajaatoiminnan takia K-vitamiinia on liian vähän tai hätätapauksissa.
 • Potilaille, joilla tavanomaiset hoitotoimenpiteet eivät tehoa mahdollisesti vaarallisiin verenvuotoihin liuotushoidon aikana (kun käytetään esimerkiksi kudoksen plasminogeenin aktivaattoria)
 • Terapeuttiset plasmanvaihtoprosessit, mukaan lukien tromboottisessa trombosytopeenisessä purppurassa (TTP) tehtävät.

Annostus ja antotapa

Annostus
Annostus riippuu kliinisestä tilanteesta ja perustaudista, mutta yleisesti hyväksytty octaplasLG-valmisteen aloitusannos on 12−15 ml kehon painokiloa kohti. Tämän pitäisi kasvattaa potilaan plasman hyytymistekijöiden tasoja noin 25 %. On tärkeää seurata saavutettua vastetta sekä kliinisesti että mittaamalla esimerkiksi aktivoitua partiaalista tromboplastiiniaikaa (aPTT), protrombiiniaikaa (PT) ja/tai tiettyjä hyytymistekijöitä.

Annostus hyytymistekijäpuutoksissa:
Riittävä hemostaattinen vaikutus lievissä ja keskivaikeissa verenvuodoissa tai leikkausten yhteydessä potilailla, joilla on hyytymistekijäpuutos, on tavallisesti saavutettu infusoimalla 5−20 ml octaplasLG-valmistetta kehon painokiloa kohti. Tämän pitäisi kasvattaa potilaan plasman hyytymistekijöiden tasoja noin 10−33 %. Suurien verenvuotojen tai leikkausten yhteydessä pitää kysyä neuvoa hematologiaan perehtyneeltä lääkäriltä.

Annostus TTP:ssa ja verenvuodoissa intensiivisen plasman vaihdon yhteydessä:
Terapeuttisten plasmanvaihtoprosessien yhteydessä pitää kysyä neuvoa hematologiaan perehtyneeltä lääkäriltä.
TTP-potilailla koko vaihdettu plasmavolyymi tulee korvata octaplasLG-valmisteella.

Antotapa
OctaplasLG-valmisteen annostus perustuu ABO-veriryhmäspesifisyyteen. Hätätapauksissa AB-veriryhmän octaplasLG-valmistetta voidaan pitää yleisplasmana, koska sitä voidaan antaa kaikille potilaille veriryhmästä riippumatta.

OctaplasLG tulee antaa infuusiona laskimoon sulattamisen jälkeen, kuten kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet on kuvattu, käyttäen suodattimilla varustettuja infuusiovälineitä. Koko infuusion ajan on noudatettava aseptista tekniikkaa.

Sulattamisen jälkeen liuos on kirkasta tai hieman läpikuultavaa, eikä siinä ole kiinteitä tai hyytelömäisiä hiukkasia.

Sitraattitoksisuutta voi ilmetä kun annetaan yli 0,020–0,025 mmol sitraattia kehon painokiloa kohti minuutissa. Siksi infuusionopeus ei saa ylittää 1 ml octaplasLG‑valmistetta kehon painokiloa kohti minuutissa. Sitraatin toksista vaikutusta voidaan vähentää antamalla kalsiumglukonaattia toiseen laskimoon.

Pediatriset potilaat
Tietoa valmisteen käytöstä lapsille ja nuorille (0-16 vuotta) on vain rajallisesti (ks. kohdat Varoitukset ja varotoimet, Haittavaikutukset ja Farmakodynamiikka).

Vasta-aiheet

 • IgA-puutos, kun on dokumentoitu IgA:n vasta-aineita.
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille tai valmistusprosessin jäämille, ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta.
 • Vakava proteiini S -puutos.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

octaplasLG-valmistetta ei saa käyttää:

 • plasmavolyymin lisääjänä
 • verenvuototapauksissa, jotka johtuvat hyytymistekijäpuutoksesta, kun tarvittavaa hyytymistekijäkonsentraattia on saatavilla.
 • hyperfibrinolyysin hoitoon maksansiirron yhteydessä tai muusta syystä johtuvissa hemostaasin vakavissa häiriötiloissa, jotka johtuvat plasmiinin inhibiittorin, alfa-2-antiplasmiinin vajauksesta.

octaplasLG-valmistetta on käytettävä varoen seuraavissa tilanteissa:

 • IgA-puutos.
 • Plasmaproteiiniallergia.
 • Aikaisempi reaktio jääplasmalle tai octaplasLG-valmisteelle.
 • Manifestoitunut tai latentti sydämen vajaatoiminta.
 • Keuhkoödeema.

octaplasLG-valmistetta annetaan varovaisuutta noudattaen potilaille, joilla on tromboottisten komplikaatioiden riski, koska octaplasLG:n proteiini S:n vähäisempi aktiivisuus normaaliplasmaan verrattuna aiheuttaa mahdollisen lisääntyneen venoosin tromboembolian riskin (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Intensiivisissä plasmanvaihtotoimenpiteissä octaplasLG:tä käytetään vain hyytymishäiriön korjaamiseen tilanteissa, joissa esiintyy poikkeavaa verenvuotoa.

Virusturvallisuus
Infektioita aiheuttavien tekijöiden siirtymisen mahdollisuutta ihmisen verestä tai plasmasta tehtyjen valmisteiden käytön yhteydessä ehkäistään luovuttajien valinnalla, yksittäisten luovuttajien seulonnalla ja tietyillä infektiomerkkiaineilla merkityillä plasmapooleilla sekä tehokkailla valmistuksenaikaisilla virusten inaktivointi/poistomenetelmillä.
Kun ihmisen verestä tai plasmasta valmistettua lääkevalmistetta annetaan, ei voida täysin sulkea pois infektioita aiheuttavien tekijöiden siirtymisen mahdollisuutta. Tämä koskee myös toistaiseksi tuntemattomia tai orastavia viruksia ja patogeenejä.

Käytetyt menetelmät on havaittu tehokkaaksi vaipallisia HIV-, HBV- ja HCV-viruksia vastaan. Menetelmät eivät ole täysin tehokkaita kun kyseessä ovat vaipattomat virukset, kuten HAV-ja HEV-virukset sekä parvovirus B19.

Parvovirus B19 voi vahingoittaa vakavasti raskaana olevia naisia (sikiön infektio) ja henkilöitä, joilla on immuunipuutos tai lisääntynyt punasolujen synty (esim. hemolyyttinen anemia). HEV voi myös vahingoittaa raskaana olevia seronegatiivisia naisia. Näille potilaille octaplasLG:tä tulee antaa ainoastaan pakottavissa tilanteissa.

Tarvittaessa harkitaan rokotuksen antamista (esim. HAV:tä ja HBV:tä vastaan) potilaille, jotka saavat säännöllisesti ihmisen verestä tai plasmasta valmistettua valmistetta.

Lisäksi mukana on vaihe prionien poistamiseksi.

Kun potilaalle annetaan octaplasLG-valmistetta, on suositeltavaa, että valmisteen nimi ja eränumero merkitään muistiin. Käytetyt erät voidaan näin jäljittää.

Veriryhmäspesifinen anto
octaplasLG-valmisteen antaminen perustuu ABO-veriryhmäspesifisyyteen. Hätätapauksissa voidaan AB-veriryhmän octaplasLG-valmistetta pitää yleisplasmana, koska sitä voidaan antaa kaikille potilaille.

Potilaita tulee tarkkailla vähintään 20 minuutin ajan annostelun jälkeen.

Anafylaktiset reaktiot
Anafylaktisen sokin ilmaantuessa tulee infuusio lopettaa välittömästi. Hoidossa tulee noudattaa anafylaktisen sokin hoidosta annettuja ohjeita.

Jäljitettävyys
Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Pediatriset potilaat
Pediatrisilla potilailla on terapeuttisen plasmanvaihdon yhteydessä havaittu joitakin hypokalsemiatapauksia, mahdollisesti sitraattiin sitoutumisesta johtuen (ks. kohta Haittavaikutukset). Ionisoituneen kalsiumin monitorointi on suositeltavaa käytettäessä octaplasLG-valmistetta tällaisissa tapauksissa.

Vaikutukset serologisiin testeihin
octaplasLG-valmisteesta peräisin olevien plasman komponenttien (esim. ihmisen koriongonadotropiini β:n, β-HCG:n) passiivinen siirtyminen voi johtaa valmistetta saaneella harhaanjohtaviin laboratoriotuloksiin. Esimerkiksi vääriä positiivisia raskaustestituloksia on raportoitu β-HCG:n passiivisen siirtymisen seurauksena.

Tämä lääkevalmiste sisältää enintään 920 mg natriumia per pussi, mikä vastaa enintään 46 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset:
Yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei ole havaittu.

Yhteensopimattomuudet:

 • octaplasLG voidaan sekoittaa punasolujen tai verihiutaleiden kanssa jos molempien valmisteiden ABO-yhteensopivuus huomioidaan.
 • octaplasLG-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, koska inaktivoitumista ja saostumista voi esiintyä.
 • Jotta vältyttäisiin hyytymien muodostumiselta, kalsiumia sisältäviä liuoksia ei saa antaa samaa laskimoreittiä kuin octaplasLG.

Raskaus ja imetys

octaplasLG-valmisteen turvallisuutta raskauden aikana ei ole tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Ei tiedetä, onko octaplasLG-valmisteella vaikutusta lisääntymiskykyyn. Tämän takia valmistetta ei saa antaa raskaana oleville tai imettäville naisille ellei se ole välttämätöntä. Mahdollinen parvovirus B 19 ja HEV-viruksen siirtymisen riski, ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Infuusion jälkeen potilaan tulee levätä tunnin ajan.

octaplasLG-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Yliherkkyysreaktioita voi esiintyä harvoin. Nämä ovat yleensä lieviä allergiatyyppisiä reaktioita, joihin kuuluvat paikallinen tai laaja urtikaria, eryteema, punoitus ja kutina. Vakavampiin muotoihin voi liittyä komplikaationa hypotensio tai kasvojen tai kurkunpään angioedeema. Jos muut elinjärjestelmät - sydän- ja verisuonijärjestelmä, hengitystiet tai ruoansulatuskanava - ovat osallisena, reaktiota pidetään anafylaktisena tai anafylaktoidina. Anafylaktiset reaktiot voivat alkaa nopeasti ja ne voivat olla vakavia: oirekokonaisuuteen voivat kuulua hypotensio, takykardia, bronkospasmi, hengityksen vinkuminen, yskä, hengenahdistus, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsa- tai selkäkipu. Vakavat reaktiot voivat johtaa sokkiin, pyörtymiseen, hengitysvajaukseen ja erittäin harvoin jopa kuolemaan.

Korkea infuusionopeus voi aiheuttaa kardiovaskulaarisia vaikutuksia sitraattitoksisuuden takia (ionisoituneen kalsiumin väheneminen) erityisesti potilailla, joilla on maksan toimintahäiriöitä. Plasman vaihdon aikana sitraattitoksisuudesta johtuvia oireita kuten väsymystä, parestesiaa, vapinaa ja hypokalsemiaa havaitaan harvemmin.

Seuraavat haittavaikutukset on tunnistettu octaplasLG-valmisteella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa tai sitä edeltävillä valmisteilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa tai niiden markkinoilletulon jälkeisissä tutkimuksissa:

Haittavaikutusten yleisyys esitetään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Taulukko 1: Haittavaikutukset, jotka on tunnistettu Octaplas-valmisteella

Luokitus elinjärjestelmittäin*

Yleinen
(≥ 1/100 -
< 1/10)

Melko harvinainen
(≥
1/1000 -
<
1/100)

Harvinainen
(≥ 1/10 000 -
<
1/1000)

Hyvin harvinainen
(<
1/10 000)

Veri ja imukudos

 

 

 

hemolyyttinen anemia
verenvuotoalttius

Immuunijärjestelmä

 

anafylaktoidinen reaktio

yliherkkyys

anafylaktinen sokki
anafylaktinen reaktio

Psyykkiset häiriöt

 

 

 

ahdistuneisuus
agitaatio
levottomuus

Hermosto

 

tarkan kosketustunnon alenema

 

huimaus
parestesia

Sydän

 

 

 

sydämenpysähdys
arytmia
sydämen tiheälyöntisyys

Verisuonisto

 

 

 

tromboembolia (LLT)
hypotensio
hypertensio
verenkierron romahtaminen
punastuminen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

hypoksia

 

hengitysvajaus
keuhkoverenvuoto
bronkospasmi
keuhkoedeema
dyspnea
hengitysoireet

Ruoansulatuselimistö

 

oksentelu
pahoinvointi

 

vatsakipu

Ihon ja ihonalainen kudos

urtikaria
kutina

 

 

ihottuma (eryteema)
liikahikoilu

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

 

 

selkäkipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

kuume

 

rintakipu
rintavaivat
vilunväristykset
paikallinen edeema
huonovointisuus
antopaikan reaktio

Tutkimukset

 

 

 

positiivinen vasta-ainetesti
alentunut happisaturaatio

Vammat, myrkytykset ja toimenpiteisiin liittyvät komplikaatiot

 

 

 

verensiirtoon liittyvä verenkierron ylikuormittuminen
sitraattitoksisuus
hemolyyttinen verensiirtoreaktio

*Taulukko sisältää MedDRA:n suositellut termit (MedDRA Preferred Terms) ellei toisin ole mainittu. LLT, MedDRA:n alimman tason termi (MedRDA Lowest Level Term)

Pediatriset potilaat
Plasmanvaihtoprosessin yhteydessä voidaan havaita hypokalsemiaa pediatrisilla potilailla ja erityisesti potilailla, joilla on maksan toimintahäiriöitä, tai käytettäessä suurta infuusionopeutta. Ionisoituneen kalsiumin monitorointi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) on suositeltavaa käytettäessä octaplasLG-valmistetta tällaisissa tapauksissa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Yliannostus

 • Suuret annokset tai infuusionopeudet voivat aiheuttaa hypervolemian/verenkierron ylikuormituksen, keuhkoödeeman ja/tai sydämen vajaatoiminnan.
 • Suuri infuusionopeus voi aiheuttaa kardiovaskulaarisia vaikutuksia sitraattitoksisuuden seurauksena (ionisoituneen kalsiumin väheneminen), erityisesti potilailla, joilla on maksan toimintahäiriöitä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Veren korvikkeet ja plasman proteiinifraktiot.
ATC-koodi: B05A A

octaplasLG-valmisteen plasmaproteiinipitoisuus ja proteiinien jakautuminen pysyy samalla tasolla kuin normaalissa jääplasmassa, 45-70 mg/ml, ja kaikki merkittävät plasmaproteiinit ovat terveiden verenluovuttajien viitearvojen sisällä (ks. taulukko 2). Albumiini vastaa 50 % (29 mg/ml) keskiarvoisesta proteiinien kokonaismäärästä 58 mg/ml, kun taas immunoglobuliinien G, A ja M pitoisuudet ovat 8,1 mg/ml, 1,6 mg/ml ja 0,8 mg/ml mainitussa järjestyksessä. S/D-käsittelystä ja puhdistuksesta johtuen lipidien ja lipoproteiinien määrät ovat alhaisemmat. Tällä ei ole merkitystä octaplasLG-valmisteen käyttöaiheissa.
Valmistusprosessi tasoittaa eri luovutusten välisiä eroja ja pitää plasmaproteiinit toimintakykyisinä. Tämä takaa, että octaplasLG-valmisteella on yhtä hyvä kliininen aktiivisuus kuin keskimääräisesti yhden luovuttajan jääplasmalla, mutta se on enemmän standardoitu. Lopullisesta valmisteesta on testattu hyytymistekijät V, VIII ja XI sekä hyytymisen estäjät C-proteiini, S-proteiini ja plasmiini-inhibiittori. Hyytymistaso on vähintään 0,5 IU/ml kaikilla kolmella hyytymistekijällä, kun taas inhibiittoreiden taso on aina suurempi tai yhtä suuri kuin 0,7 IU/ml, 0,3 IU/ml ja 0,2 IU/ml. Fibrinogeenin pitoisuus on 1,5–4.0 mg/ml. Tavanomaisessa tuotannossa kaikki kliiniset merkittävät parametrit ovat 2,5–97,5 % viitearvoalueilla, jotka on määritetty yksittäisen luovuttajan jääplasmasta. Ainoa poikkeus on plasmiini-inhibiittori (alfa-2-antiplasmiini), joka on juuri viitearvoalueen ulkopuolella (ks. taulukko 2). Von Willebrandin tekijän multimeerinen rakenne on octaplasLG-valmisteessa samanlainen kuin normaalissa plasmassa.

Taulukko 2: Yleiset hyytymisparametrit ja octaplasLG-valmisteen sisältämät hyytymistekijät ja -estäjät

ParametrioctaplasLG
Keskiarvo ±
keskihajonta
(n=5)
Viitearvoalue*
Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika [s]30 ± 128-41
Protrombiiniaika [s]11 ± 010-14**
Fibrinogeeni [mg/ml]2,6 ± 0,11,5-4,0**
Hyytymistekijä II [IU/ml]1,01 ± 0,070,65-1,54
Hyytymistekijä V [IU/ml]0,76 ± 0,050,54-1,45
Hyytymistekijä VII [IU/ml]1,09 ± 0,050,62-1,65
Hyytymistekijä VIII [IU/ml]0,80 ± 0,070,45-1,68
Hyytymistekijä IX [IU/ml]0,88 ± 0,100,45-1,48
Hyytymistekijä X [IU/ml]0,99 ± 0,050,68-1,48
Hyytymistekijä XI [IU/ml]0,88 ± 0,040,42-1,44
Hyytymistekijä XII [IU/ml]1,04 ± 0,080,40-1,52
Hyytymistekijä XIII [IU/ml]

1,03 ± 0,06

0,65-1,65
Antitrombiini [IU/ml]0,86 ± 0,110,72-1,45
Hepariinikofaktori II [IU/ml]1,12 ± 0,050,65-1,35
Proteiini C [IU/ml]0,86 ± 0,080,58-1,64
Proteiini S [IU/ml]0,63 ± 0,080,56-1,68
Von Willebrand –tekijä, ristosetiinikofaktori-aktiivisuus [IU/ml]0,93 ± 0,080,45-1,75
ADAMTS13# activity [IU/ml]1,13 ± 0,170,50-1,10**
Plasminogeeni [IU/ml]0,84 ± 0,060,68-1,44
Plasmiini-inhibiittori## [IU/ml]0,61 ± 0,040,72-1,32
*Viitteiden [1,2 ] mukaan, perustuu 100 terveen verenluovuttajan testaukseen ja on määritelty viitearvoalueeksi 2,5–97,5 % tai **testipakkauksen pakkausselosteen mukaan.
#Disintegriini ja metalloproteinaasi, joissa on tyypin 1 aiheen trombospondiini, jäsen 13, joka tunnetaan myös von Willebrand –tekijän pilkkomisproteaasina (VWFCP).
##Tunnetaan myös alfa-2 antiplasmiinina.

Kliiniset tutkimukset
Markkinoille saattamisen jälkeisessä avoimessa monikeskustutkimuksessa tutkittiin octaplasLG-valmisteen turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehokkuutta 37:llä vastasyntyneellä/imeväisellä (0-2- vuotiaat) ja 13 lapsella ja nuorella (> 2-16-vuotiaat). Neljällekymmenelle potilaalle oli tehty sydänleikkaus, viidelle ortotooppinen maksansiirto ja viisi tarvitsi useiden hyytymistekijöiden korvaamista (neljällä näistä potilaista oli sepsis). 28:lla potilaalla, jotka saivat aloitusinfuusion ohitusleikkauksessa (kaikki 2-vuotiaita tai sitä nuorempia), keskimääräinen annos oli 20,2 ml/kg. 20:lla muulla potilaalla ensimmäisen infuusion keskimääräinen annos oli 16,5 ml/kg ≤ 2-vuotiailla ja 12,7 ml/kg yli 2-vuotiailla. Sellaisia hyperfibrinolyyttisiä tapahtumia tai tromboembolisia tapahtumia, joiden katsottiin liittyvän hoitoon octaplasLG-valmisteella, ei raportoitu. octaplasLG-valmisteen infuusioiden jälkeen suoritetuissa hemostaattisissa kokeissa saadut tulokset olivat niissä rajoissa, joita tutkijat olettivat potilaille, jotka tarvitsevat plasmainfuusioita verenvuotoindikaatioiden vuoksi.


[1] Hellstern P, Sachse H, Schwinn H, Oberfrank K. Manufacture and characterization of a solvent/ detergent-treated human plasma. Vox Sang 1992; 63:178-185
[2] Beeck H, Hellstern P. In vitro characterization of solvent/detergent-treated human plasma and of quarantine fresh frozen plasma. Vox Sang 1998; 74 (Suppl. I):219-223

Farmakokinetiikka

octaplasLG-valmisteella on samanlainen farmakokinetiikka kuin normaalilla jääplasmalla.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Virusten inaktivointi on suoritettu käyttäen Tri (N-butyyli)fosfaattia (TNBP) ja oktoksynolia (Triton X-100). Nämä S/D-reagenssit on poistettu puhdistusprosessin aikana. TNBP:n maksimimäärä lopullisessa valmisteessa on <2 mikrog/ml ja oktoksynolin < 5 mikrog/ml.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumsitraattidihydraatti, natriumdivetyfosfaattidihydraatti, glysiini.

Yhteensopimattomuudet

 • octaplasLG-valmiste voidaan sekoittaa punasolujen ja verihiutaleiden kanssa jos molempien valmisteiden ABO-yhteensopivuus huomioidaan.
 • octaplasLG-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, koska inaktivoitumista ja saostumista voi esiintyä.
 • Jotta vältyttäisiin hyytymien muodostumiselta, kalsiumia sisältäviä liuoksia ei saa antaa samaa laskimoreittiä kuin octaplasLG.

Kestoaika

4 vuotta.

Sulattamisen jälkeen valmisteen kemiallisen ja fysikaalisen käytönaikaisen säilyvyyden on osoitettu olevan 5 vuorokautta 2-8 °C:ssa tai 8 tuntia huoneenlämmössä (20-25 °C).

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä välittömästi, ellei avaamiseen käytetty menetelmä poista mikrobikontaminaation riskiä. Jos valmistetta ei käytetä heti, käyttöä edeltävä säilytysaika ja ‑olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Säilytys

Säilytä ja kuljeta pakastettuna (≤ ‑18 °C).

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

OCTAPLASLG infuusioneste, liuos
45-70 mg/ml 200 ml (veriryhmä A) (159,30 €), 200 ml (veriryhmä B) (159,29 €), 200 ml (veriryhmä O) (159,29 €), 200 ml (veriryhmä AB) (159,29 €)

PF-selosteen tieto

200 ml ABO-veriryhmäspesifisiä ihmisen plasmaproteiineja pussissa (polyvinyylikloridi), jonka päälle on kääritty kalvo.

Pakkauskoot: 1 pussi ja 10 pussia.

Valmisteen kuvaus:

Pakastettu liuos on (hieman) keltaista.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei saa käyttää etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

On useita vaihtoehtoja sulattaa jäätynyt octaplasLG:

 • Vesihaude:
  Sulata ulkokääreessä vähintään 30 minuutin ajan kiertovesihauteessa 30‑37 °C:ssa. Käytä tarvittaessa lisäksi käärepussia suojaamaan sisältöä. Estä vettä pääsemästä kosketuksiin tuloaukon kanssa. Sulatusaika on vähintään 30 minuuttia 37 °C:ssa. Vesihauteen lämpötila ei saa koskaan olla yli 37 °C, eikä alle 30 °C.
  Sulatusaika riippuu vesihauteessa olevien pussien määrästä. Jos sulatat useita plasmapusseja samanaikaisesti, voi sulamisaika pidentyä, mutta se ei saa olla pidempi kuin 60 minuuttia.
 • Plasman sulatukseen tarkoitettu lämpökäsittelymenetelmä, kuten SAHARA-III:
  Laita octaplasLG-pussit ravistelijaan valmistajan ohjeen mukaisesti ja sulata plasma käyttäen nopeaa lämpökäsittelyohjelmaa. Kun verikomponentin lämpötila on 37 °C, lopeta lämpökäsittelyohjelma ja poista pussi. Kun plasmaa sulatetaan plasman sulatukseen tarkoitetulla lämpökäsittelyohjelmalla, kuten SAHARA-III, suositellaan käytettäväksi seurantalaitetta, jolla seurataan verikomponentin lämpötilaa ja virheilmoituksia.
 • Muut:
  Muita sulatusmenetelmiä jäätyneelle octaplasLG-valmisteelle voidaan käyttää sillä ehdolla, että menetelmät ovat validoituja kyseiseen tarkoitukseen.

Anna pussin sisällön lämmetä noin 37 °C:een ennen infuusion antamista. OctaplasLG-valmisteen lämpötila ei olla yli 37 °C. Poista ulommainen kääre ja tarkasta, että pussissa ei ole murtumia eikä reikiä.

Vältä ravistamista.

Sulattamisen jälkeen liuos on kirkasta tai hieman läpikuultavaa, eikä siinä ole kiinteitä tai hyytelömäisiä hiukkasia.

Älä käytä liuosta, joka on sameaa, tai jossa on hiukkasia ja/tai värimuutoksia.

Sulatettua octaplasLG-valmistetta ei saa pakastaa uudelleen. Käyttämättä jäänyt valmiste tulee hävittää.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

OCTAPLASLG infuusioneste, liuos
45-70 mg/ml 200 ml, 200 ml, 200 ml, 200 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

B05AA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

09.11.2020

Yhteystiedot

OCTAPHARMA NORDIC AB
Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa


09 8520 2710
www.octapharma.fi
info@octapharma.fi