Vertaa PF-selostetta

MIFEGYNE tabletti 200 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 200 mg mifepristonia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

1. Kohdunsisäisen raskauden lääkkeellinen keskeytys.

Sekventiaalisessa käytössä prostaglandiinianalogin kanssa viimeistään 63 päivän kuluttua kuukautisten poisjäämisestä (ks. kohta Annostus ja antotapa).

2. Kohdunkaulan (cervix uteri) pehmentäminen ja laajentaminen ennen kirurgista raskaudenkeskeytystä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana.

3. Prostaglandiinianalogien vaikutukseen valmistaminen lääketieteellisistä syistä tehtävässä raskaudenkeskeytyksessä (ensimmäisen raskauskolmanneksen jälkeen).

4. Synnytyksen käynnistäminen kuolleen sikiön poistamiseksi kohdusta.

Potilailla, joilla prostaglandiinia tai oksitosiinia ei voida käyttää.

Ehto

Mifepristonia ja prostaglandiinihoitoa voidaan määrätä ja käyttää raskauden keskeyttämiseen kansallisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti vain sellaisessa julkisessa tai yksityisessä sairaalassa tai lääkärikeskuksessa, jolla on lupa suorittaa raskauden keskeytyksiä. Valmistetta tulee käyttää lääkärin tai tehtävään koulutetun terveydenhoitohenkilökunnan läsnäollessa. Jos edellä mainitut lait tai asetukset niin edellyttävät, potilaan tulee allekirjoittaa suostumus vahvistukseksi siitä, että hänet on perehdytetty menetelmään ja sen riskeihin. Ensimmäisen käyntikerran ajoituksessa tulee ottaa huomioon tietyissä maissa voimassa oleva vaatimus raskauden keskeytystä edeltävästä harkinta-ajasta.

Annostus ja antotapa

Annostus

1. Kohdunsisäisen raskauden lääkkeellinen keskeytys

Antotapa on seuraava:

 • Viimeistään 49 päivän kuluttua kuukautisten poisjäämisestä:

Mifepristoni otetaan yhtenä 600 mg:n annoksena (eli 3 kappaletta 200 mg:n tabletteja) suun kautta, minkä jälkeen 36–48 tuntia myöhemmin prostaglandiinianalogin anto: misoprostolia 400 µg suun kautta tai gemeprostia 1 mg vaginaalisesti.

Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa 200 mg mifepristonia (eli yksi 200 mg:n tabletti) suun kautta kerta-annoksena, jota seuraa 36–48 tuntia myöhemmin prostaglandiinianalogin anto: gemeprostia 1 mg vaginaalisesti (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Annosta täytyy suurentaa (600 mg:aan) käytettäessä samanaikaisesti CYP3A4-indusoijia (ks. kohta Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset).

 • 50–63 päivän kuluttua kuukautisten poisjäämisestä:

Mifepristoni otetaan yhtenä 600 mg:n annoksena (eli 3 kappaletta 200 mg:n tabletteja) suun kautta, minkä jälkeen 36–48 tuntia myöhemmin prostaglandiinianalogin anto: gemeprostia 1 mg vaginaalisesti.

Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa 200 mg mifepristonia (eli yksi 200 mg:n tabletti) suun kautta kerta-annoksena, jota seuraa 36-48 tuntia myöhemmin prostaglandiinianalogin anto: gemeprostia 1 mg vaginaalisesti (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Annosta täytyy suurentaa (600 mg:aan) käytettäessä samanaikaisesti CYP3A4-indusoijia (ks. kohta Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset).

Tietoa misoprostolin tai gemeprostin annostuksesta on kyseisten valmisteiden valmisteyhteenvedoissa.

2. Kohdunkaulan (cervix uteri) pehmentäminen ja laajentaminen ennen kirurgista raskaudenkeskeytystä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana

Mifepristoni otetaan yhtenä 200 mg:n annoksena (1 tabletti) suun kautta, minkä jälkeen 36–48 (korkeintaan) tuntia myöhemmin kirurginen raskaudenkeskeytys.

3. Prostaglandiinianalogien vaikutukseen valmistaminen lääketieteellisistä syistä tehtävässä raskaudenkeskeytyksessä

Mifepristoni otetaan yhtenä 600 mg:n annoksena (eli 3 kappaletta 200 mg:n tabletteja) suun kautta 36–48 tuntia ennen aikataulun mukaista prostaglandiinin antoa, joka toistetaan niin usein kuin on aiheellista.

4. Synnytyksen käynnistäminen kuolleen sikiön poistamiseksi kohdusta

Mifepristoni otetaan yhtenä 600 mg:n annoksena (eli 3 kappaletta 200 mg:n tabletteja) suun kautta päivittäisenä annoksena kahtena peräkkäisenä päivänä.

Synnytys tulee käynnistää tavanomaisilla menetelmillä, ellei se ole alkanut 72 tunnin kuluessa ensimmäisestä mifepristoniannoksesta.

Oksentaminen 45 minuutin kuluessa lääkkeen ottamisesta voi heikentää mifepristonin tehoa: tällaisessa tapauksessa suositellaan uuden 600 mg:n mifepristoniannoksen (esim. 3 kappaletta 200 mg:n tablettia) ottamista.

Pediatriset potilaat
Mifepristonin käytöstä nuorilla on olemassa vain vähän tietoa.

Antotapa

Mifepristonitabletit on tarkoitettu otettavaksi vain suun kautta eikä muun antoreitin kautta.

Vasta-aiheet

Tätä valmistetta EI SAA KOSKAAN määrätä seuraavissa tapauksissa.

Kaikissa käyttöaiheissa:

 • krooninen lisämunuaisten vajaatoiminta
 • yliherkkyys mifepristonille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • vaikea astma, johon hoito ei tehoa
 • perinnöllinen porfyria.

Käyttöaiheessa: lääkkeellinen raskaudenkeskeytys:

 • raskautta ei ole vahvistettu ultraäänellä tai biologisilla kokeilla
 • raskaus on kestänyt yli 63 päivää kuukautisten pois jäämisestä
 • epäillään kohdunulkoista raskautta
 • vasta-aihe valitulle prostaglandiinianalogille.

Käyttöaiheessa: kohdunkaulan (cervix uteri) pehmentäminen ja laajentaminen ennen kirurgista raskaudenkeskeytystä:

 • raskautta ei ole vahvistettu ultraäänellä tai biologisilla kokeilla
 • raskaus on kestänyt vähintään 84 päivää kuukautisten poisjäämisestä
 • epäillään kohdunulkoista raskautta.

Käyttöaiheessa: prostaglandiinianalogien vaikutukseen valmistaminen lääketieteellisistä syistä tehtävässä raskaudenkeskeytyksessä (ensimmäisen raskauskolmanneksen jälkeen):

 • vasta-aihe valitulle prostaglandiinianalogille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Abortoivien ominaisuuksiensa takia mifepristonia ei saa koskaan antaa raskaana olevalle naiselle, joka ei halua raskauden keskeytymistä.

Raskauden kesto on määriteltävä kysymällä potilaalta ja tutkimalla hänet kliinisesti. Kohdun ultraäänitutkimuksen tekeminen on suositeltavaa.

Mifepristonin yhteydessä on raportoitu vakavia ihohaittoja, kuten toksista epidermaalista nekrolyysiä ja akuuttia yleistynyttä eksantematoottista pustuloosia (ks. kohta Haittavaikutukset). Potilailla, joilla on vakavia ihohaittoja, on välittömästi lopetettava hoito mifepristonilla. Uuden hoidon aloitusta mifepristonilla ei suositella.

Mifepristoni 200 mg:n farmakokinetiikkaa, turvallisuutta ja siedettävyyttä tutkittiin naisilla, joilla oli keskivaikea maksan vajaatoiminta, verrattuna naisiin, joilla oli normaali maksan toiminta. Mifepristonin, N-demetyloidun metaboliitin, hydroksyloidun metaboliitin ja di-demetyloidun metaboliitin kokonais-AUC- ja Cmax-arvojen tilastolliset analyysit osoittivat sekä kokonaishuipun että altistuksen pienenevän potilailla, joilla oli keskivaikea maksan vajaatoiminta verrattuna terveisiin osallistujiin. Tämä altistuksen väheneminen voi johtua imeytymisen ja/tai proteiineihin sitoutumisen vähenemisestä. Keskivaikean maksan vajaatoiminnan mahdollisia vaikutuksia sitoutumattomaan fraktioon ei kuitenkaan voitu määrittää. Yhteenvetona voi todeta, että 200 mg mifepristonin antamisen kliinisiä seurauksia potilaalle, jolla on keskivaikea maksan vajaatoiminta, ei tunneta.

Spesifisten tutkimusten puuttuessa mifepristonia ei suositella potilaille, joilla on:
- Aliravitsemus
- Maksan vajaatoiminta
- Munuaisten vajaatoiminta


1. Kohdunsisäisen raskauden lääkkeellinen keskeytys

Tämä menetelmä vaatii aktiivista osallistumista naiselta, jolle on tiedotettava menetelmän vaatimuksista:

 • hoitokuuriin on välttämätöntä yhdistää prostaglandiinianalogi, joka annetaan toisella käynnillä 36–48 tuntia tämän lääkkeen antamisen jälkeen,
 • jälkitarkastus (kolmas käynti) on tarpeen suorittaa 14-21 päivän sisällä mifepristonin ottamisesta, jotta alkion/sikiön täydellinen poistuminen voitaisiin tarkistaa,
 • menetelmä voi epäonnistua, jolloin raskaus joudutaan keskeyttämään muulla menetelmällä.

Jos potilas on tullut raskaaksi, vaikka hänellä on kohdunsisäinen ehkäisin, ehkäisin täytyy poistaa ennen mifepristonin antoa.

 • Menetelmään liittyvät riskit

- Epäonnistumiset

Hoito epäonnistuu 1,3-7,5 %:ssa tapauksista. Tämän vuoksi seurantakäynti on pakollinen, jotta alkion/sikiön täydellinen poistuminen voidaan tarkistaa.
Harvoissa tapauksissa, joissa alkio/sikiö ei poistu täydellisesti, kirurginen keskeytys saattaa olla tarpeen.
Menetelmän tehokkuus heikkenee synnyttäneisyyden ja myös naisen ikääntymisen myötä.

- Verenvuoto

Potilaalle tulee kertoa pitkittyneestä ja mahdollisesti runsaasta emätinverenvuodosta (keskimäärin 12 päivää tai myöhemmin mifepristonin oton jälkeen). Verenvuotoa esiintyy melkein kaikissa tapauksissa, eikä se välttämättä merkitse täydellistä alkion/sikiön poistumista.

Verenvuoto voi tulla hyvin nopeasti misoprostolin oton jälkeen, ja joskus se tulee myöhemmin:

 • 60 %:ssa tapauksista sikiö poistuu 4 tunnin kuluessa misoprostolin otosta
 • 40 %:ssa tapauksista sikiö poistuu 24–72 tunnin kuluessa misoprostolin otosta.

Harvinaisissa tapauksissa sikiö voi poistua ennen prostaglandiinianalogin antoa (noin 3 %:ssa tapauksista). Tämä ei tee seurantakäyntiä tarpeettomaksi, koska sikiön täydellinen poistuminen ja kohdun tyhjentyminen pitää tarkistaa.

Potilaalle on kerrottava, että hän ei saa matkustaa kauaksi hoitokeskuksesta, ennen kuin alkion/sikiön täydellinen poistuminen on osoitettu. Hänen on saatava tarkat ohjeet siitä, kenen puoleen kääntyä ja mihin mennä ongelmatapauksessa, erityisesti voimakkaan emätinverenvuodon yhteydessä. Tämä on vuotoa, joka kestää pidempään kuin 12 vuorokautta ja/tai on runsaampaa kuin normaali kuukautisvuoto.

Jälkitarkastus on tehtävä 14–21 päivän sisällä mifepristonin otosta. Tällöin tarkistetaan asianmukaisin keinoin (kliininen tutkimus, koriongonadotropiini-beeta (hCG-beta) -mittaus tai kaikukuvaus), että alkio/sikiö on poistunut ja että verenvuoto emättimestä on tyrehtynyt. Jos verenvuoto (myös lievä) jatkuu seurantakäynnin jälkeen, sen loppuminen on tarkistettava muutaman päivän sisällä.

Mikäli raskauden epäillään jatkuvan, voi olla tarpeen suorittaa uusi kaikukuvaus.

Emätinverenvuodon jatkuminen tässä vaiheessa voi merkitä epätäydellistä aborttia tai diagnosoimatta jäänyttä kohdunulkoista raskautta, ja asianmukaista hoitoa on harkittava.

Koska lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen aikana runsasta kohdunkaavinnan vaativaa verenvuotoa ilmenee 0–1,4 %:lla, on erityistä huolta pidettävä potilaista, joilla on hemostaattinen häiriö ja siihen liittyen alentunut veren hyytymiskyky tai joilla on anemia. Päätös lääkkeellisen tai kirurgisen menetelmän käyttämisestä on tehtävä hemostaattisen häiriön tyypin tai anemian tason mukaan konsultoiden alan erikoislääkäreitä.

Siinä tapauksessa, että raskauden todetaan jatkuvan seurantakäynnin jälkeen, naiselle ehdotetaan muuta raskaudenkeskeytysmenetelmää.

- Infektio

Kun raskaus on keskeytetty käyttäen ohjeiden vastaisesti mifepristoni 200 mg tablettia vaginaalisesti tai bukkaalisesti, on raportoitu vakavia (myös kuolemaan johtavia) toksinen ja septinen sokki -tapauksia, joissa epätyypilliset patogeenit (Clostridium sordellii ja Escherichia coli) ovat aiheuttaneet infektion. Kliinikkojen on oltava tietoisia tästä mahdollisesti kuolemaan johtavasta komplikaatiosta.

2. Kohdunkaulan (cervix uteri) pehmentäminen ja laajentaminen ennen kirurgista raskaudenkeskeytystä

Jotta hoidon teho olisi täydellinen, kirurginen raskaudenkeskeytys on suoritettava viimeistään 36–48 tunnin kuluttua Mifegynen käytöstä.

 • Menetelmään liittyvät riskit

- Verenvuoto

Naiselle on kerrottava emättimen mahdollisesti runsaastakin verenvuodon riskistä Mifegynen oton jälkeen. Hänelle on kerrottava, että raskaus voi keskeytyä jo ennen kirurgista toimenpidettä (vaikka riski on minimaalinen). Hänen on tiedettävä, minne mennä tarkistuttamaan alkion/sikiön poistumisen täydellisyys tai minne mennä missä tahansa hätätapauksessa.

Koska kohdunkaavinnan vaativaa runsasta verenvuotoa esiintyy noin 1 %:lla potilaista, hemostaattisista häiriöistä, alentuneesta verenhyytymiskyvystä tai vaikeasta anemiasta kärsiviä naisia on seurattava erityisen huolellisesti.

- Muut riskit

Samat kuin kirurgisessa toimenpiteessä.

Käyttöön liittyvät varotoimet

1. Kaikissa tapauksissa

Mikäli epäillään akuuttia lisämunuaisten vajaatoimintaa, suositellaan deksametasonin antamista. 1 mg deksametasonia antagonisoi 400 mg:n annoksen mifepristonia.
Mifepristonin antiglukokortikoidivaikutuksen takia pitkäaikaisen kortikosteroidihoidon tehokkuus, mukaan lukien inhaloitavien kortikosteroidien tehokkuus astmapotilailla, saattaa vähentyä 3–4 päivän ajaksi Mifegynen ottamisen jälkeen. Hoitoa on muutettava tarpeen mukaan.

Rh-allo-immunisaatio
Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys vaatii Rhesus-määrityksen ja siten Rh-allo-immunisaation estämisen sekä muut yleiset raskaudenkeskeytykseen liittyvät toimenpiteet.

Ehkäisyn aloittaminen lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen
Kliinisten tutkimusten aikana raskauksia esiintyi sikiön poistumisen ja kuukautisten uudelleen alkamisen välissä. Siksi, kun raskauden keskeytyminen on varmistettu lääketieteellisellä tutkimuksella, on suositeltavaa aloittaa ehkäisy heti.

Muuta
Myös prostaglandiinianalogeihin liittyviä varotoimia on noudatettava.

2. Kohdunsisäisen raskauden lääkkeellinen keskeytys

Harvoja mutta vakavia kardiovaskulaarisia tapahtumia (sydäninfarkti ja/tai sepelvaltimospasmi ja vakava hypotensio) on raportoitu prostaglandiinianalogin suuren annoksen intravaginaalisen ja lihaksensisäisen annon seurauksena. Suun kautta annettu misoprostoli voi olla myös mahdollinen akuuttien kardiovaskulaaritapahtumien riskitekijä. Tästä syystä naisia, joilla on sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöitä (esim. ikä yli 35 vuotta ja jatkuva tupakointi, hyperlipidemia, diabetes) tai todettu sydän- ja verisuonitauti, on hoidettava varovaisesti.

3. Mifegynen sekventiaalinen käyttö - Prostaglandiini, missä tahansa käyttöaiheessa

Prostaglandiinin käyttöön liittyviin varotoimiin on ryhdyttävä tarpeen vaatiessa.

Prostaglandiinin antaminen

Lääkkeen oton aikana ja kolmen sitä seuraavan tunnin aikana potilasta tulee seurata hoitokeskuksessa, jotta mahdolliset prostaglandiinin annon akuutit vaikutukset eivät jää havaitsematta. Hoitokeskuksessa täytyy olla asianmukainen lääketieteellinen varustus.

Kaikille naisille tulee hoitokeskuksesta lähtiessä antaa asianmukainen tarpeellinen lääkitys ja täydelliset neuvot todennäköisistä oireista, joita hänelle saattaa tulla ja hänellä täytyy olla mahdollisuus olla yhteydessä suoraan hoitokeskukseen joko puhelimitse tai sinne tulemalla.

Yhteisvaikutukset

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet, myös aspiriini (asetyylisalisyylihappo), voivat teoriassa heikentää menetelmän tehoa prostaglandiineja estävien ominaisuuksiensa vuoksi. Jotakin näyttöä on siitä, että tulehduskipulääkkeiden antaminen prostaglandiinin antopäivänä ei vaikuta haitallisesti mifepristonin tai prostaglandiinin kohdunkaulan kypsymiseen tai kohdun supistuskykyyn kohdistuviin vaikutuksiin eikä heikennä lääkkeellisen raskauden keskeyttämisen kliinistä tehoa.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus mifepristoniin

Mifepristonin ja CYP3A4:n estäjän itrakonatsolin samanaikainen anto suurensi mifepristonin AUC-arvoa 2,6-kertaiseksi ja sen metaboliittien 22-hydroksimifepristonin altistusta 5,1-kertaiseksi ja N-demetyylimifepristonin altistusta 1,5-kertaiseksi. Mifepristonin Cmax suureni 1,5-kertaiseksi, 22-hydroksimifepristonin 1,8-kertaiseksi ja N-demetyylimifepristonin Cmax aleni 0,7-kertaiseksi. Altistuksen oletetaan suurenevan, kun mifepristonia annetaan samanaikaisesti voimakkaan CYP3A4:n estäjän kanssa (Cmax nousee 1,5-kertaiseksi). Tämä ei kuitenkaan todennäköisesti ole kliinisesti merkityksellistä. Annoksen sovittaminen ei ole tarpeen, kun mifepristonia annetaan samanaikaisesti CYP3A4:n estäjän kanssa (esim. itrakonatsoli, ketokonatsoli, erytromysiini tai greippimehu).

Mifepristonin samanaikaisen annon CYP3A4:n indusoijan rifampisiinin kanssa osoitettiin vähentävän mifepristonin AUC-arvoa 6,3-kertaisesti ja sen metaboliitteja 22-hydroksimifepristonia 20-kertaisesti ja N-demetyylimifepristonia 5,9-kertaisesti. Sen vuoksi tehon vähenemistä voidaan odottaa, kun mifepristonia annetaan samanaikaisesti CYP3A4:n indusoijan kanssa (esim. rifampisiini, deksametasoni, mäkikuisma ja tietyt epilepsialääkkeet kuten fenytoiini, fenobarbitaali ja karbamatsepiini).

Sen vuoksi, jos kohdunsisäisen raskauden lääkkeellinen keskeytys on tarkoitus tehdä potilaalle, jota hoidetaan voimakkaalla tai keskivahvalla CYP3A4:n indusoijalla, on suositeltavaa antaa 600 mg:n kerta-annos suun kautta (eli kolme 200 mg tablettia), minkä jälkeen 36–48 tuntia myöhemmin annetaan prostaglandiinianalogi (misoprostolia 400 µg suun kautta tai gemeprostia 1 mg emättimeen).

Mifepristonin vaikutus muihin lääkevalmisteisiin

In vitro- ja in vivo -tiedot osoittavat, että mifepristoni on CYP3A4:n estäjä. Mifepristonin samanaikainen anto CYP3A4:n kautta metaboloituvien lääkeaineiden kanssa voi johtaa näiden lääkkeiden pitoisuuksien kohoamiseen seerumissa. Koska mifepristoni eliminoituu hitaasti elimistöstä, tämänkaltainen yhteisvaikutus saattaa kestää pitkään lääkkeen oton jälkeen. Sen tähden on noudatettava varovaisuutta annettaessa mifepristonia sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka ovat CYP3A4-substraatteja, ja joilla on kapea terapeuttinen leveys, mukaan lukien jotkut yleisanestesiassa käytettävät aineet.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Eläimillä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta) mifepristonin keskenmenon aiheuttava vaikutus estää molekyylin teratogeenisten vaikutusten kunnollisen arvioinnin.
Keskenmenoa aiheuttavia annoksia pienemmillä annoksilla havaittiin epämuodostumia kaneissa, mutta ei rotissa, hiirissä eikä apinoissa.

Kliinisessä käytössä on ilmoitettu harvoin alaraajojen epämuodostumia (esimerkiksi kampurajalkaa), kun on käytetty mifepristonia yksinään tai yhdessä prostaglandiinien kanssa. Yksi mahdollinen aiheuttaja voi olla amnionkurouma. Tietoa on kuitenkin liian vähän, jotta voitaisiin päätellä, onko molekyyli ihmisellä teratogeeninen.

Tämän seurauksena:

 • Naisille on kerrottava, että koska lääkkeelliseen raskaudenkeskeytykseen liittyy epäonnistumisen riski ja riski sikiölle, seurantakäynti on pakollinen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
 • Mikäli seurantakäynnillä diagnosoidaan menetelmän epäonnistuminen (elinkykyinen raskaus jatkuu) ja jos potilas edelleen on samaa mieltä, raskaus on keskeytettävä toisella menetelmällä.
 • Mikäli potilas haluaa jatkaa raskauttaan, raskautta seurataan tarkasti ultraäänitutkimuksin, kiinnittäen erityistä huomiota raajoihin, erikoisklinikassa.

Imetys

Mifepristoni erittyy ihmisen rintamaitoon pieninä määrinä. Näin ollen mifepristonin käyttöä on vältettävä rintaruokinnan aikana.

Hedelmällisyys

Mifepristoni ei vaikuta hedelmällisyyteen. On mahdollista, että nainen tulee raskaaksi uudelleen heti, kun raskaudenkeskeytys on tehty. Siksi on tärkeää kertoa potilaalle, että tämän tulee aloittaa ehkäisy heti, kun raskauden keskeytyminen on varmistettu.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tietoa lääkkeen vaikutuksista ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole. Huimausta voi esiintyä haittavaikutuksena aborttiprosessin aikana. Ajettaessa tai koneita käytettäessä tämä mahdollinen haittavaikutus on otettava huomioon.

Haittavaikutukset

Haittavaikutusten esiintymistiheyden luokitus on seuraavanlainen:

Hyvin yleiset (≥ 1/10)
Yleiset (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinaiset (≥ 1/1000, < 1/100)
Harvinaiset (≥ 1/10000, < 1/1000)
Hyvin harvinaiset (< 1/10000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Infektiot

Yleiset:
- Abortin jälkeinen infektio. Epäiltyjä tai todettuja infektioita (endometriitti, sisäsynnytintulehdus) on raportoitu alle 5 %:lla naisista.

Hyvin harvinaiset:
- Kun raskaus on keskeytetty käyttäen ohjeiden vastaisesti mifepristoni 200 mg tablettia vaginaalisesti tai bukkaalisesti eikä oraalisesti, on raportoitu hyvin harvoja kuolemaan johtavia tai vakavia toksinen ja septinen sokki -tapauksia (aiheuttajina Clostridium sordellii tai Escherichia coli), joihin on voinut liittyä tai olla liittymättä kuume tai muita ilmeisiä infektion oireita. Kliinikkojen on oltava tietoisia tästä mahdollisesti kuolemaan johtavasta komplikaatiosta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Hermosto

Harvinaiset:
- Päänsärky

Verisuonisto

Melko harvinaiset:
- Hypotensio (0,25 %)

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleiset:
- Pahoinvointi, oksentelu, ripuli (nämä prostaglandiinin käyttöön liittyvät vaikutukset ruoansulatuskanavaan ovat usein raportoituja).

Yleiset:
- Kouristelu, lievä tai kohtalainen.

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinaiset:
- Yliherkkyys: ihottumat melko harvinaisia (0,2 %).

Harvinaiset:
- Yksittäisiä tapauksia urtikariaa, erytrodermiaa, kyhmyruusua, toksista epidermaalista nekrolyysiä on myös raportoitu.

Hyvin harvinaiset:
- Angioedeema

Tuntematon:
- Akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi

Sukupuolielimet ja rinnat

Hyvin yleiset:
- Kohdun supistukset tai kouristelu (10-45 %) prostaglandiinin ottoa seuraavina tunteina.

Yleiset:
- Voimakasta verenvuotoa esiintyy noin 5 %:ssa tapauksista, ja se saattaa vaatia kohdunkaavinnan jopa 1,4 %:ssa tapauksista.

Harvinaiset:
- Raskauden toisella kolmanneksella tapahtuvan raskaudenkeskeytyksen käynnistämisen aikana tai sen aikana, kun synnytys käynnistetään raskauden kolmannen kolmanneksen aikana kuolleen sikiön kohdusta poistamiseksi, kohdunrepeämiä on raportoitu harvoin prostaglandiinin oton jälkeen. Tapaukset ilmenivät erityisesti monisynnyttäjillä tai naisilla, joille oli tehty keisarileikkaus.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Harvinaiset:
- Huonovointisuus, vagaaliset oireet (kuumat aallot, huimaus, vilunväreet), kuume.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Jos valmistetta niellään vahingossa suuria määriä, lisämunuaisten vajaatoiminnan merkkejä saattaa ilmetä. Merkit akuutista myrkytyksestä voivat vaatia erikoislääkärin hoitoa sekä deksametasonin antamista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet

ATC-koodi: G03XB01

Mifepristoni on synteettinen steroidi, jolla on antiprogestatiivinen vaikutus, sillä se kilpailee progesteronin kanssa progesteronireseptoreihin sitoutumisesta.

Se estää endogeenisen tai eksogeenisen progesteronin vaikutuksen eri eläinlajeissa (rotta, hiiri, kaniini ja apina) suun kautta annettavilla 3-10 mg/kg:n annoksilla. Tämä vaikutus ilmenee raskauden keskeytymisenä jyrsijöillä.

Naisilla vähintään 1mg/kg:n annoksilla mifepristoni antagonisoi progesteronin endometrisia ja myometrisia vaikutuksia. Raskauden aikana se herkistää kohtulihaksen prostaglandiinin supistuksia aiheuttavalle vaikutukselle. Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana esihoito mifepristonilla aikaansaa kohdunkaulan (cervix uteri) laajenemisen ja avautumisen. Vaikka kliiniset tiedot ovat osoittaneet, että mifepristoni helpottaa kohdunkaulan laajentumista, ei ole saatavilla tietoja, jotka osoittavat, että tämä johtaa laajenemisprosessin varhais- tai myöhäisvaiheeseen liittyvien komplikaatioiden määrän laskuun.

Jos raskaudenkeskeytys tehdään aikaisessa vaiheessa, prostaglandiinianalogin käyttö sekventiaalisessa hoitokuurissa mifepristonin käytön jälkeen suurentaa onnistumisprosentin noin 95 %:iin tapauksista ja nopeuttaa sikiön poistumista.

Kliinisten tutkimusten tulokset vaihtelevat jonkin verran riippuen käytetystä prostaglandiinista ja käyttöajankohdasta.

Onnistumisten määrä on suunnilleen 95 %, kun 600 mg mifepristonia yhdistetään suun kautta otettavaan 400 µg:n misoprostoliannokseen viimeistään 49. päivänä kuukautisten poisjäämisestä. Vaginaalisesti annetun gemeprostin kanssa onnistumisprosentti on 98 %, kun hoito annetaan viimeistään 49. päivänä kuukautisten poisjäämisestä ja 95 %, kun hoito annetaan viimeistään 63. päivänä kuukautisten poisjäämisestä.

Epäonnistumisen määrä vaihtelee eri kliinisissä tutkimuksissa ja käytetyn prostaglandiinityypin mukaan. Kun Mifegyneä annetaan sekventiaalisesti ennen prostaglandiinianalogia, epäonnistumisia esiintyy 1,3-7,5 %:ssa tapauksista ja niistä:

 • 0-1,5 %:ssa raskaus jatkuu
 • 1,3-4,6 % ovat osittaisia abortteja, joissa alkio/sikiö ei poistu kokonaan
 • 0-1,4 %:ssa tehdään hemostaattinen kohdunkaavinta.

Kuukautisten poisjäämisestä 49. päivään saakka kestäneistä raskauksista tehdyt vertailevat tutkimukset, joissa mifepristonia käytettiin 200 mg tai 600 mg yhdessä oraalisen 400 µg:n misoprostoliannoksen kanssa, eivät voi poissulkea hieman suurempaa raskauden jatkumisen riskiä 200 mg:n annoksella.

Kuukautisten poisjäämisestä 63. päivään saakka kestäneistä raskauksista tehdyt vertailevat tutkimukset, joissa mifepristonia käytettiin 200 mg tai 600 mg yhdessä vaginaalisesti annetun 1 mg:n gemeprostiannoksen kanssa, viittaavat siihen, että 200 mg mifepristonia saattaa olla yhtä tehokas kuin 600 mg mifepristonia.

 • Täydellisten raskauden keskeytysten määrät 200 mg:lla ja 600 mg:lla olivat 93,8 % ja 94,3 % naisilla, joilla oli kuukautisten poisjäämisestä alle 57 päivää (n = 777, WHO 1993) sekä vastaavasti 92,4 % ja 91,7 % naisilla, joilla kuukautisten poisjäämisestä oli 57-63 päivää (n = 896, WHO 2001).
 • Jatkuvien raskauksien määrä 200 mg:lla ja 600 mg:lla olivat 0,5 % ja 0,3 % naisilla, joilla kuukautisten poisjäämisestä oli alle 57 päivää ja 1,3 % ja 1,6 % naisilla, joilla kuukautisten poisjäämisestä oli 57-63 päivää.

Mifepristonihoidon yhdistämistä muihin prostaglandiinianalogeihin kuin misoprostoliin ja gemeprostiin ei ole tutkittu.

Ensimmäisen raskauskolmanneksen jälkeen lääketieteellisistä syistä tehdyssä raskaudenkeskeytyksessä 600 mg:n mifepristoniannos 36–48 tuntia ennen ensimmäistä prostaglandiinin antoa lyhentää raskaudenkeskeytyksen käynnistämisen ja abortin aikaväliä ja myös pienentää alkion/sikiön poistumiseen tarvittavia prostaglandiiniannoksia.

Kun mifepristonia käytetään synnytyksen käynnistämiseksi kuolleen alkion/sikiön poistamiseksi kohdusta, yksin käytettynä se indusoi sikiön poistumisen noin 60 %:ssa tapauksista ensimmäistä lääkkeenottoa seuraavien 72 tunnin aikana. Tällaisessa tapauksessa prostaglandiinin tai oksitosiinien antoa ei tarvita.

Mifepristoni sitoutuu glukokortikoidireseptoriin. Eläimillä se estää deksametasonin vaikutuksen 10-25 mg/kg:n annoksilla. Ihmisellä antiglukokortikoidivaikutus havaitaan 4,5 mg/kg:n tai sitä suuremmalla annoksella ACTH:n (adrenokortikotrooppinen hormoni) ja kortisolin kompensatorisena nousuna. Glukokortikoidin bioaktiivisuus (GBA) voi laskea usean päivän ajaksi raskaudenkeskeytykseen annetun 200 mg:n mifepristonikerta-annoksen jälkeen. Tämän aiheuttamat kliiniset seuraamukset ovat epäselviä; oksentelu ja pahoinvointi voivat kuitenkin lisääntyä herkillä naisilla.

Mifepristonilla on heikko antiandrogeeninen vaikutus, joka ilmenee vain pitkäaikaisesti suurille annoksille altistetuilla eläimillä.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Mifepristoni imeytyy nopeasti suun kautta annetun 600 mg:n kerta-annoksen annon jälkeen. Huippupitoisuus, 1,98 mg/l, saavutetaan 1,30 tunnin kuluttua (10 koehenkilön keskiarvo).
Pienten suun kautta annettujen mifepristoniannosten (20 mg) absoluuttinen hyötyosuus on 69 %.

Jakautuminen
Plasmassa mifepristoni sitoutuu 98-prosenttisesti plasman proteiineihin: albumiiniin ja pääasiassa alfa-1-happoglykoproteiiniin (AAG), johon sitoutuminen on saturoituva. Tämän spesifisen sitoutumisen takia jakautumisvolyymi ja plasman mifepristonin puhdistuma ovat kääntäen suhteessa plasman AAG-pitoisuuteen.

Biotransformaatio
17-propynyyliketjun N-demetylaatio ja terminaalinen hydroksylaatio ovat maksan oksidatiivisen metabolian ensisijaisia reittejä.

Eliminaatio
Annosvaste ei ole lineaarinen. Jakautumisvaiheen jälkeen eliminaatio on ensin hidasta konsentraation laskiessa puoleen noin 12–72 tunnissa, jonka jälkeen se on nopeampaa antaen eliminaation puoliintumisajaksi 18 tuntia. Radioaktiivisilla reseptorimääritystekniikoilla saatu lopullinen puoliintumisaika on enintään 90 tuntia, mukaan lukien kaikki mifepristonin metaboliitit, jotka pystyvät sitoutumaan progesteronireseptoreihin.

Mifepristoni erittyy pääasiassa ulosteisiin. Radioaktiivisesti merkityn 600 mg:n annoksen annon jälkeen 10 % kokonaisradioaktiivisuudesta poistuu virtsan ja 90 % ulosteiden mukana.

Ominaisuudet tietyissä kohderyhmissä tai potilasryhmissä

Maksan vajaatoiminta

Kahdeksalla naisella, joilla oli maksan vajaatoiminta ja kahdeksalla naisella, joilla maksan toiminta oli normaali, on tehty tutkimus, jossa naisille annettiin kerta-annoksena 200 mg mifepristonia suun kautta ja arvioitiin mifepristonin ja sen metaboliittien (N-demetyloitu metaboliitti, hydroksyloitu metaboliitti ja di-demetyloitu metaboliitti) farmakokinetiikkaa. Mifepristonin ja sen metaboliittien kokonais-Cmax pieneni puoleen potilailla, joilla oli keskivaikea maksan vajaatoiminta verrattuna osallistujiin, joilla oli normaali maksan toiminta. Vastaavasti mifepristonin kokonais-AUC pieneni 43 %ja N-demetyloidun metaboliitin 50 % potilailla, joilla oli keskivaikea maksan vajaatoiminta verrattuna osallistujiin, joilla oli normaali maksan toiminta. Tämä altistumisen väheneminen voi johtua imeytymisen ja/tai proteiineihin sitoutumisen vähenemisestä. Sillä ei kuitenkaan todennäköisesti ole kliinistä merkitystä, koska mifepristonin ja sen metaboliittien sitoutumattomien fraktioiden (0,2–6 %) arviointia ei voitu tehdä riittävän tarkasti, jotta olisi voitu erottaa merkittävää vaihtelua näiden kahden ryhmän välillä. Edellä esitetyn perusteella 200 mg mifepristonin annon kliinisiä seurauksia potilaalle, jolla on kohtalainen maksan vajaatoiminta, ei tunneta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksikologisissa, enintään 6 kuukautta kestäneissä rotille ja apinoille suoritetuissa tutkimuksissa, mifepristonilla oli vaikutuksia, jotka liittyivät sen antihormonaaliseen (antiprogesteroni-, antiglukokortikoidi- ja antiandrogeeni-) aktiivisuuteen.

Lisääntymiseen liittyvissä toksikologisissa tutkimuksissa mifepristoni toimii voimakkaana keskenmenon aiheuttavana aineena. Teratogeenistä vaikutusta ei havaittu rotissa eikä hiirissä, jotka jäivät henkiin sikiöaikaisen altistuksen jälkeen. Kuitenkin kaniineilla, jotka jäivät henkiin sikiöaikaisen altistuksen jälkeen, havaittiin sikiön poikkeavuuksia (kallonontelo, aivot ja selkäydin). Vaikutus oli annosriippuvainen. Apinoilla sellaisten sikiöiden määrä, jotka jäivät henkiin mifepristonin keskenmenon aiheuttavalle vaikutukselle altistumisen jälkeen, oli riittämätön lopullisten johtopäätösten tekemiseen. Näyttöä teratogeenisuudesta implantaation jälkeen ei havaittu rotta- ja apina-alkioissa, joita altistettiin mifepristonille in vitro.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön (E551)
Maissitärkkelys
Povidoni (E1201)
Magnesiumstearaatti (E572)
Selluloosa, mikrokiteinen (E460)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

4 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MIFEGYNE tabletti
200 mg 3 x 1 fol (117,26 €)

PF-selosteen tieto

1, 3 x 1, 15 x 1 tai 30 x 1 tabletin yksittäispakattu läpipainopakkaus (PVC/alumiini).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Vaaleankeltaiset, sylinterimäiset, kaksoiskuperat tabletit, joiden halkaisija on 11 mm ja joiden toisella puolella on merkintä ”167 B”.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

MIFEGYNE tabletti
200 mg 3 x 1 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03XB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

08.11.2022

Yhteystiedot

NORDIC DRUGS AB, sivuliike Suomessa
World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, PL 800
00101 Helsinki


010 231 1040
www.nordicdrugs.fi
info@nordicdrugs.fi
Osoite Ruotsissa: Box 30035, SE-200 61 Limhamn, Sverige, Tel. +46 40 366 600