Vertaa PF-selostetta

DOLCONTIN depotrakeet oraalisuspensiota varten 30 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi annospussi sisältää 30 mg morfiinisulfaattipentahydraattia (joka vastaa 22,5 mg morfiinia).
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Ksylitoli, Ponceau 4R (E124).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depotrakeet, oraalisuspensiota varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Syövästä tai jostain muusta syystä johtuvat krooniset, vaikeat kiputilat.

Annostus ja antotapa

Yhden annospussin sisältö sekoitetaan vähintään 10 millilitraan vettä.

Rakeet sekoitetaan veteen kokonaisina ja niellään heti sen jälkeen. Niitä ei saa rikkoa, pureskella eikä murskata. Tarvittaessa rakeet voidaan ripotella kylmään ruokaan, esim. jogurttiin, mutta tällöin morfiinin imeytyminen voi hidastua.

Tarvittaessa annostelu voidaan toteuttaa nenämahaletkua apuna käyttäen.

Aikuiset
Koska morfiinin farmakokinetiikka, kivun voimakkuus, kivun alkuperä, mahdollinen toleranssi ja ikä vaihtelevat suuresti eri potilailla, Dolcontin-depotrakeiden annostus on sovitettava yksilöllisesti.

Hoito aloitetaan käyttäen lyhytvaikutteista peroraalista morfiinivalmistetta, minkä jälkeen siirrytään käyttämään Dolcontin depotrakeita, oraalisuspensiota varten samalla (mg) vuorokausiannoksella. Dolcontinin vuorokausiannos jaetaan kahteen osaan ja annetaan noin 12 tunnin välein. Maksimaalinen kivunlievitys saavutetaan 2-5 tunnissa. Jos kipu ei häviä kokonaan, käytetään lisäannoksina lyhytvaikutteista morfiinia. Annos sovitetaan potilaan tarpeen mukaan. Jos annosta on suurennettava, annetaan lisäannoksina lyhytvaikutteista morfiinia. Kun jatkuva kivuttomuus on jälleen saavutettu, määritetään uusi vuorokausiannos (mg Dolcontin depotrakeet, oraalisuspensiota varten + mg lyhytvaikutteista morfiinia) ja Dolcontin annetaan jatkossa tämänsuuruisena annoksena jaettuna kahteen 12 tunnin välein annettavaan annokseen vuorokaudessa. Annoksen pienentäminen on tehtävä vähitellen.

Siirryttäessä Dolcontin-depottableteista tai Dolcontin Unotard -depotkapseleista Dolcontin depotrakeisiin, oraalisuspensiota varten vuorokausiannos (mg) säilyy samana. Jos parenteraalisesta morfiinihoidosta siirrytään Dolcontin-hoitoon, täytyy depotrakeiden annostusta lisätä riittävästi, jotta oraalisen antotavan aiheuttama analgeettisen tehon väheneminen kompensoituu. Tavallisesti biologisen hyötyosuuden vähenemisestä aiheutuva morfiinin lisätarve on silloin 50-100 %:n luokkaa. Annos määräytyy yksilöllisesti ja sopivan annoksen löytäminen vaatii potilaan huolellista seurantaa.

Siirryttäessä muista pitkävaikutteisista morfiinivalmisteista Dolcontin depotrakeisiin, oraalisuspensiota varten potilaan vointia tulee tarkkailla huolellisesti annosvastaavuuden varmistamiseksi.

Iäkkäät potilaat ja munuaisten tai maksan vajaatoimintapotilaat
Varovaisuutta on noudatettava, ja annosta on aluksi pienennettävä iäkkäiden potilaiden morfiinihoidon yhteydessä ja silloin, kun potilaan maksan ja munuaisten toiminta on heikentynyt.

Vasta-aiheet

 • Hengityslama.
 • Astma.
 • Krooniset keuhkosairaudet, joihin liittyy hengitysinsuffisienssi, tai eritteen kertyminen hengitysteihin.
 • Alkoholin tai unilääkkeiden aiheuttamat levottomuustilat.
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
 • Samanaikainen monoamiinioksidaasin estäjien (MAO-estäjien) käyttö ja käyttö kahden viikon sisällä MAO-estäjähoidon päättymisestä (ks. kohta Yhteisvaikutukset).
 • Kohonnut kallonsisäinen paine.
 • Paralyyttinen ileus.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Huomattavin opioidien liialliseen käyttöön liittyvä riski on hengityslama.

Morfiini tulee annostella varoen potilaille, jotka käyttävät keskushermostoa lamaavia aineita (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Varovaisuutta on noudatettava ja annostusta ehkä pienennettävä iäkkäillä tai heikkokuntoisilla potilailla sekä seuraavissa tapauksissa:

 • Anamneesissa päihteiden väärinkäyttöä
 • Pään vamma tai aivopaineen nousu
 • Hypotensio ja hypovolemia
 • Sappitiesairaudet
 • Haimatulehdus
 • Vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • Vaikea maksan vajaatoiminta
 • Hypotyreoosi
 • Tulehduksellinen suolistosairaus
 • Eturauhasen liikakasvu
 • Vaikea keuhkoahtaumatauti
 • Vaikea cor pulmonale
 • Vaikea astma
 • Hengityslama
 • Hengitystoiminnan häiriö
 • Hidastunut suolen toiminta
 • Sokki.

Epäiltäessä paralyyttistä ileusta Dolcontin-hoidon aikana, Dolcontinin annostelu on lopetettava heti.

Pitkäaikaisen käytön yhteydessä potilaalle saattaa kehittyä tälle lääkevalmisteelle toleranssi, jolloin kivunlievitys vaatii yhä suurempia annoksia. Dolcontinin pitkäaikaiskäyttö voi myös johtaa fyysiseen riippuvuuteen, jolloin hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita. Kun morfiinihoito ei enää ole tarpeen, annosta tulee ehkä pienentää vähitellen vieroitusoireiden välttämiseksi.

Morfiinin väärinkäyttöprofiili on samanlainen kuin muidenkin voimakkaiden opioidiagonistien. Henkilöt, joilla on piileviä tai ilmeisiä riippuvuusongelmia, saattavat pyrkiä hankkimaan ja väärinkäyttämään morfiinia. Opioidikipulääkkeiden kuten morfiinin käytön yhteydessä voi kehittyä psyykkistä riippuvuutta. Dolcontinin käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta potilailla, joilla on ollut alkoholin tai päihteiden väärinkäyttöä.

Rakeet sekoitetaan kokonaisina veteen tai ripotellaan pehmeään ruokaan ja otetaan heti (ks. kohta Annostus ja antotapa). Niitä ei saa rikkoa, pureskella eikä murskata. Rikottuja, pureskeltuja tai murskattuja rakeita otettaessa morfiini vapautuu ja imeytyy nopeasti, mahdollisesti kuolemaan johtavina annoksina (ks. kohta Yliannostus).

Suun kautta otettavien lääkemuotojen parenteraalinen väärinkäyttö voi oletettavasti aiheuttaa vakavia haittatapahtumia, jotka voivat johtaa kuolemaan.

Morfiinin käyttö voi alentaa kouristuskynnystä potilailla, joilla on anamneesissa epilepsiaa.

Dolcontinia ei suositella käytettäväksi ennen leikkausta eikä 24 tuntiin leikkauksen jälkeen. Ennen cordotomiaa tai muuta kipua poistavaa kirurgista toimenpidettä pitkävaikutteisen morfiinin käyttö on lopetettava 24 tuntia ennen toimenpiteitä. Jos pitkävaikutteisen morfiinin käyttö on postoperatiivisesti indisoitua, sen voi aloittaa 24 tunnin kuluttua toimenpiteistä uudella, potilaan kiputason mukaisella annostuksella.

Samanaikainen alkoholin ja Dolcontinin käyttö saattaa lisätä Dolcontinin haittavaikutuksia; samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Muut morfiinidepotvalmisteet eivät ole varmuudella biologisesti ekvivalentteja. Jos potilaalle on titrattu tehokas annos, on titraus todennäköisesti tehtävä uudestaan, jos morfiinivalmiste vaihdetaan toiseen tai johonkin muuhun voimakkaaseen opioidiin.

Etenkin suuria annoksia käytettäessä voi esiintyä hyperalgesiaa, joka ei reagoi morfiiniannoksen suurentamiseen. Tällöin on ehkä pienennettävä morfiiniannosta tai siirryttävä käyttämään jotakin toista opioidia.

Opioidit, kuten morfiinisulfaatti, voivat vaikuttaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakseliin tai hypotalamus-aivolisäke-sukupuolirauhasakseliin. Joitakin muutoksia, joita voidaan havaita, ovat seerumin prolaktiinipitoisuuden suureneminen ja plasman kortisoli- ja testosteronipitoisuuksien pieneneminen. Kliiniset oireet voivat ilmetä hormonaalisina muutoksina.

Dolcontin-depotrakeet sisältävät ksylitolia, joka voi vaikuttaa laksatiivisesti.

Dolcontin-depotrakeet sisältävät Ponceau 4R (E124) -atsoväriainetta, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Yhteisvaikutukset

Morfiinin samanaikainen käyttö keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa voi aiheuttaa hengityslaman, syvän sedaation, kooman ja kuoleman riskin suurenemisen. Keskushermostoa lamaavia aineita ovat esimerkiksi: muut opioidit, anksiolyytit, unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet (mukaan lukien bentsodiatsepiinit), psykoosilääkkeet, masennuslääkkeet, anestesialääkkeet, fentiatsiinit, gabapentiini ja alkoholi.

Alkoholi voi tehostaa Dolcontinin farmakodynaamisia vaikutuksia; samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Klomipramiini ja amitriptyliini lisäävät morfiinin analgeettista vaikutusta, mikä luultavasti johtuu lisääntyneestä biologisesta hyötyosuudesta.

Jos Dolcontin depotrakeita, oraalisuspensiota varten käytetään samanaikaisesti antasidien kanssa, morfiinin vapautuminen voi nopeutua. Siksi antovälin on oltava vähintään kaksi tuntia.

Simetidiini estää morfiinin aineenvaihduntaa.

Ritonaviirin samanaikaisesta käytöstä morfiinin kanssa ei ole saatavilla farmakokinetiikan tietoja, mutta ritonaviiri indusoi morfiinin glukuronidaatiosta vastaavia maksaentsyymejä ja saattaa siten pienentää morfiinin pitoisuutta plasmassa.

Monoamiinioksidaasin (MAO) estäjät voivat lisätä opiaattien vaikutusta, mistä aiheutuu keskushermoston kiihottuneisuutta tai lamaannusta, joihin liittyy hypertensiivisiä tai hypotensiivisiä kriisejä. Morfiinia ei saa antaa samanaikaisesti MAO-estäjien kanssa eikä kahteen viikkoon MAO-estäjien käytön jälkeen.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Dolcontinin käyttöä raskauden tai synnytyksen aikana ei suositella vastasyntyneen hengityslamariskin takia. Pitkäaikaishoitoa saavien äitien vastasyntyneillä lapsilla voi esiintyä vieroitusoireita.

Imetys
Morfiini erittyy äidinmaitoon siinä määrin, että rintaruokinnassa olevaan vastasyntyneeseen tai imeväiseen kohdistuvat vaikutukset ovat todennäköisiä. Potilaan on siis joko lopetettava imetys tai keskeytettävä Dolcontin-hoito / pidättäydyttävä sen käytöstä. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon imetyksen edut lapselle ja hoidon edut äidille.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Morfiini saattaa heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

Haittavaikutukset

Haittavaikutusten arviointi perustuu seuraaviin esiintymistiheyksiin:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100)
Harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000)
Hyvin harvinainen (< 1/10000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Immuunijärjestelmä
Melko harvinainen: Yliherkkyys.
Tuntematon: Anafylaktiset tai anafylaktistyyppiset reaktiot

Psyykkiset häiriöt
Yleinen: Sekavuus, unettomuus.
Melko harvinainen: Agitaatio, euforia, aistiharhat, mielialan muutokset.
Tuntematon: Ajatushäiriöt, lääkeriippuvuus, dysforia.

Hermosto
Yleinen: Huimaus, päänsärky, tahattomat lihassupistukset, uneliaisuus.
Melko harvinainen: Kouristukset, hypertonia, parestesiat, pyörtyminen.
Tuntematon: Hyperalgesia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Silmät
Melko harvinainen: Näköhäiriöt.
Tuntematon: Mioosi.

Kuulo ja tasapainoelin
Melko harvinainen: Kiertohuimaus.

Verisuonisto
Melko harvinainen: Kasvojen punoitus, hypotensio.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Melko harvinainen: Bronkospasmi, keuhkopöhö, hengityslama.
Tuntematon: Yskimisen vähentyminen.

Ruoansulatuselimistö
Hyvin yleinen: Ummetus, pahoinvointi.
Yleinen: Vatsakipu, ruokahaluttomuus, suun kuivuus, oksentelu.
Melko harvinainen: Dyspepsia, ileus, makuaistin muutokset.

Maksa ja sappi
Melko harvinainen: Maksaentsyymiarvojen nousu.
Tuntematon: Sappikipu.

Iho ja ihonalainen kudos
Yleinen: Voimakas hikoilu, ihottuma.
Melko harvinainen: Nokkosihottuma.

Munuaiset ja virtsatiet
Melko harvinainen: Virtsaumpi.
Harvinainen: Virtsatiespasmi.

Sukupuolielimet ja rinnat
Tuntematon: Amenorrea, sukupuolihalun heikkeneminen, erektiohäiriöt.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Yleinen: Astenia, uupumus, huonovointisuus, kutina.
Melko harvinainen: Raajojen turvotus.
Tuntematon: Toleranssi, vieroitusoireet, vastasyntyneen lapsen vieroitusoireet.

Ummetus ja pahoinvointi voidaan estää antamalla potilaalle samanaikaisesti laksatiiveja ja antiemeettejä. Väsymys lievittyy yleensä muutaman päivän käytön jälkeen. Sappikipuja ja virtsatiespasmeja voi esiintyä niihin taipuvaisilla henkilöillä. Hengitysdepressiota aiheuttava vaikutus on annoksesta riippuvainen ja vain harvoin kliininen ongelma. Tottuminen ja toleranssin kehittyminen eivät yleensä aiheuta ongelmia vaikeiden syöpäkipujen hoidossa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Yliannostus

Akuutin morfiiniyliannostuksen oireita voivat olla hengityslama, uneliaisuus, joka etenee horrokseksi tai koomaksi, aspiraatiokeuhkokuume, pienet pupillit, rabdomyolyysi, joka etenee munuaisten vajaatoiminnaksi, luurankolihasten velttous, bradykardia ja hypotensio.Vaikeammissa tapauksissa tilanne voi johtaa kuolemaan.

Depotmuotoisen morfiinivalmisteen murskaaminen ja sisällön ottaminen johtaa morfiinin välittömään vapautumiseen. Tästä aiheutuva yliannostus voi johtaa kuolemaan.

Hoito
Hengitystiet on pidettävä avoimina. Naloksonia annetaan 0,8 mg laskimonsisäisenä injektiona. Anto toistetaan 2-3 minuutin välein, jos se on välttämätöntä, tai aloitetaan naloksoni-infuusio liuoksella, jossa on 2 mg naloksonia 500 ml:ssa fysiologista keittosuolaliuosta tai 5 % dekstroosia (0,004 mg/ml).

Infuusionopeus säädetään bolusannosten tarpeen mukaan ja seurataan potilaan vointia. Hengitystä avustetaan tarvittaessa. Neste- ja elektrolyyttitasapainosta huolehditaan.

On muistettava, että naloksonin vaikutus on lyhytaikainen, kerta-annos vaikuttaa vain 45-70 minuuttia, ja pitkävaikutteista morfiinia imeytyy suolesta vielä useiden tuntien ajan. Sen vuoksi pitkävaikutteisen morfiinivalmisteen yliannostuksen hoidossa naloksonia on infusoitava riittävän pitkään potilaan tilaa seuraten.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Opioidit, luonnolliset opiumalkaloidit. ATC-koodi: N02AA01.

Morfiini on opioidiagonisti, jolla ei ole antagonistista vaikutusta.

Keskushermosto
Morfiinin pääasialliset hoitovaikutukset ovat kivunpoisto ja sedaatio (uneliaisuus ja anksiolyysi).
Morfiini aiheuttaa hengityslamaa vaikuttamalla suoraan aivorungon hengityskeskukseen.

Morfiini lamaa yskänrefleksin vaikuttamalla suoraan ydinjatkeen yskäkeskukseen. Antitussiivinen vaikutus voi ilmetä pienemmillä annoksilla kuin analgesian yleensä vaatimat annokset.
Morfiini aiheuttaa mioosia jopa täysin pimeässä. Hyvin pieniksi supistuneet pupillit ovat merkki morfiiniyliannoksesta, mutta merkki ei ole patognomoninen (esim. verenvuodon tai iskemian aiheuttamat aivosillan vauriot voivat aiheuttaa samanlaisia löydöksiä). Morfiiniyliannokseen liittyvä hypoksia voi aiheuttaa korostunutta mydriaasia mioosin sijaan.

Ruoansulatuskanava ja muut sileälihakset
Morfiini vähentää motiliteettia ja lisää sileälihaksen tonusta mahalaukun antrumissa ja pohjukaissuolessa. Ohutsuolen ruoansulatus hidastuu ja propulsiiviset supistukset vähenevät. Paksusuolen propulsiivinen peristaltiikka vähenee, kun taas tonus lisääntyy lähes spasmiksi asti, mikä johtaa ummetukseen.

Sydän- ja verisuonistohäiriöt
Morfiini voi aiheuttaa histamiinin vapautumista, mihin saattaa liittyä perifeerinen vasodilataatio. Histamiinin vapautumisen ja/tai perifeerisen vasodilataation merkkejä voivat olla kutina, punoitus, punasilmäisyys, hikoilu ja/tai ortostaattinen hypotensio.

Umpieritys
Katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Muut farmakologiset vaikutukset
In vitro- ja eläintutkimusten tulokset viittaavat siihen, että luontaiset opioidit kuten morfiini vaikuttavat monin tavoin immuunijärjestelmän eri komponentteihin. Löydösten kliinistä merkitystä ei tiedetä.

Farmakokinetiikka

Dolcontin depotrakeet, oraalisuspensiota varten -valmisteen sisältämä morfiini vapautuu rakeista hitaasti. Näin lääkeaine imeytyy hitaasti, ja vaikutus kestää noin 12 tuntia.

Imeytyminen
Morfiini sitoutuu kationinvaihtohartsiin ja vapautuu, kun ruoansulatuskanavan ionit syrjäyttävät sen. Morfiini imeytyy ruoansulatuskanavasta hyvin ja pitoisuudet plasmassa saavutetaan suositusannostuksen jälkeen. Merkittävä ensikierron metabolia tapahtuu maksassa.
Kerta-annostutkimuksessa terveillä koehenkilöillä 30 mg morfiinidepotrakeiden (oraalisuspensiota varten) systeeminen hyötyosuus vastasi välittömästi vapautuvien 30 mg morfiinitablettien hyötyosuutta (keskiarvo 91 %, 95 % lv 81-102 %) ja 30 mg morfiinidepottablettien hyötyosuutta (keskiarvo 101 %, 95 % lv 93-109 %). Suspensiolla oli hidastunut plasmaprofiili, joka oli verrattavissa depottablettien profiiliin.
Morfiinin kinetiikka ei ole annosriippuvaista.

Jakautuminen
Lääkeaine sitoutuu proteiineihin noin 35-prosenttisesti.
Morfiinin jakautumistilavuus on noin 3 l/kg.

Metabolia
Merkittävä ensikierron metabolia tapahtuu maksassa. Morfiini ja sen aineenvaihduntatuotteet osallistuvat enterohepaattiseen kiertoon. Morfiinin puhdistuma on 24 ml/min/kg ja puoliintumisaika 2-3 tuntia.

Eliminaatio
Morfiini eliminoituu pääasiallisesti glukuronihappokonjugaation kautta, jossa muodostuu morfiini-3-glukuronidia (ei analgeettista vaikutusta) ja morfiini-6-glukuronidia (tehokkaampaa kuin morfiini). Alle 0,1 % morfiinista erittyy muuttumattomana virtsaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Geenitoksisuus

Morfiinin mutageenisuutta ei ole arvioitu virallisissa tutkimuksissa. Kirjallisuudessa morfiinin on todettu olevan mutageeninen in vitro ja lisäävän DNA-fragmentaatiota ihmisen T-soluissa. Morfiinin on ilmoitettu olevan mutageeninen hiiren mikrotumatestissä in vivo ja aiheuttavan kromosomipoikkeavuuksia hiiren spermatideissä ja lymfosyyteissä. Mekanistiset tutkimukset viittaavat siihen, että hiirillä in vivo ilmoitetut morfiinin klastogeeniset vaikutukset saattavat liittyä morfiinin aiheuttamaan glukokortikoidipitoisuuksien suurenemiseen tällä lajilla. Positiivisten löydösten lisäksi kirjallisuudessa kuvatut in vitro -tutkimukset ovat toisaalta osoittaneet myös, että morfiini ei aiheuta kromosomipoikkeavuuksia ihmisen leukosyyteissä eikä translokaatiota eikä kuolemaan johtavia mutaatioita Drosophila-kärpäsillä.

Karsinogeenisuus

Morfiinin karsinogeenisuutta ei ole arvioitu virallisissa tutkimuksissa eläimillä.

Lisääntymistoksisuus

Kirjallisuudessa kuvatussa tutkimuksessa naarasrotille annettiin morfiinia intraperitoneaalisesti enintään 15 mg/kg/vrk ennen parittelua, enintään 30 mg/kg/vrk tiineyden ajan ja enintään 40 mg/kg/vrk synnytyksen jälkeen. Tutkimuksessa emojen hedelmällisyys heikentyi, kuolleena syntyneiden poikasten määrä lisääntyi, elävien poikasten kasvu hidastui, morfiinin vieroitusoireet lisääntyivät ja siittiötuotanto heikentyi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Dowex 50WX8 100-200 mesh kationinvaihtohartsi, ksylitoli, ksantaanikumi, vadelma-aromi, Ponceau 4R (E124).

Yhteensopimattomuudet

Ei tunnettua yhteensopimattomuutta.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DOLCONTIN depotrakeet oraalisuspensiota varten
30 mg 30 kpl (47,67 €)

PF-selosteen tieto

Pahvikotelossa on 30 annospussia.

Annospussit ovat laminoitua alumiinifoliota, joka on päällystetty polyetyleenillä ja valkoisella paperilla.

Valmisteen kuvaus:

Vaaleanpunaiset rakeet.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

DOLCONTIN depotrakeet oraalisuspensiota varten
30 mg 30 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

N02AA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

14.08.2017

Yhteystiedot

MUNDIPHARMA OY
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

09 8520 2065
www.mundipharma.fi
etunimi.sukunimi@mundipharma.fi