Vertaa PF-selostetta

AERINAZE säädellysti vapauttava tabletti 2,5/120 mg

not_interestedSaatavuushäiriö

Ei saatavilla

AERINAZE säädellysti vapauttava tabletti

 • 2,5/120 mg10 fol23.05.2024 - 28.07.2024

Saatavilla

Vaihtokelpoisia tai muita samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita ei saatavilla.

Lääketurva

Lääketurvatiedotteet

8.2.2024

PSEUDOEFEDRIINI

Näytä tiedote

Pseudoefedriini – ohimenevän aivojen takaosan enkefalopatiaoireyhtymän (PRES) ja ohimenevän aivojen vasokonstriktio-oireyhtymän (RCVS) riski

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi säädellysti vapauttava tabletti sisältää 2,5 mg desloratadiinia ja 120 mg pseudoefedriinisulfaattia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Säädellysti vapauttava tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aerinaze on tarkoitettu aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille kausiluonteisen allergisen nuhan oireiden hoitoon, kun tilaan liittyy nenän tukkoisuutta.

Annostus ja antotapa

Annostus
Suositeltu Aerinaze-annos on yksi säädellysti vapauttava tabletti kahdesti päivässä.

Suositeltua annosta ja hoidon kestoa ei pidä ylittää.

Hoitoajan tulee olla mahdollisimman lyhyt eikä hoitoa tule jatkaa oireiden hävittyä. On suositeltavaa rajoittaa hoito noin 10 päivään, sillä pitkäaikaisessa käytössä pseudoefedriinisulfaatin teho saattaa heikentyä. Kun ylähengitysteiden limakalvoturvotus on parantunut, hoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa pelkällä desloratadiinilla.

Iäkkäät potilaat
Sympatomimeettiset lääkevalmisteet, kuten pseudoefedriinisulfaatti, saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia herkemmin yli 60-vuotiaille potilaille. Aerinazen turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu kyseisessä ikäluokassa eivätkä käytettävissä olevat tiedot riitä sopivan annossuosituksen antamiseen. Yli 60-vuotiaiden potilaiden tulee siksi käyttää Aerinazea varoen.

Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta
Aerinaze-valmisteen turvallisuutta ja tehoa potilaille, joiden munuaisten tai maksan toiminta on heikentynyt, ei ole varmistettu. Ei ole riittävästi tietoa sopivan annossuosituksen antamiseen. Aerinaze-valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joiden munuaisten tai maksan toiminta on heikentynyt.

Pediatriset potilaat
Aerinaze-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla. Aerinaze-valmisteen käyttöä alle 12-vuotiaille lapsille ei suositella.

Antotapa

Suun kautta.
Tabletin voi ottaa täyden vesilasillisen kera, mutta tabletti tulee niellä kokonaisena (ei saa murskata, halkaista tai pureskella). Tabletti voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille, tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille tai adrenergisille lääkevalmisteille tai loratadiinille.

Koska Aerinaze sisältää pseudoefedriinisulfaattia, sitä ei myöskään tule antaa potilaille, jotka saavat monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä tai jos niiden käytön lopettamisesta on kulunut vähemmän kuin kaksi viikkoa.

Aerinaze-valmiste on vasta-aiheinen potilaille, joilla on:

 • ahdaskulmaglaukooma,
 • virtsaretentio,
 • sydänverisuonitauti kuten iskeeminen sydänsairaus tai takyarytmia,
 • vaikea tai huonossa hoitotasapainossa oleva hypertensio,
 • kilpirauhasen liikatoimintaa,
 • aiempi verenvuotohalvaus tai riskitekijöitä, jotka voivat lisätä verenvuotohalvauksen vaaraa. Tämä johtuu pseudoefedriinisulfaatin alfa-mimeettisestä aktiivisuudesta, kun se yhdistetään muihin verisuonia supistaviin aineisiin kuten bromokriptiiniin, pergolidiin, lisuridiin, kabergoliiniin, ergotamiiniin, dihydroergotamiiniin tai muuhun dekongestanttiin, jota käytetään nenää avaavana, joko suun tai nenän kautta annettuna (fenyylipropanolamiini, fenyyliefriini, efedriini, oksimetatsoliini, nafatsoliini…),
 • vaikea akuutti tai krooninen munuaissairaus / munuaisten vajaatoiminta.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kardiovaskulaariset ja yleisvaikutukset
Potilaita tulee neuvoa lopettamaan hoito, mikäli ilmaantuu korkeaa verenpainetta, takykardiaa, palpitaatiota tai rytmihäiriöitä, pahoinvointia tai muita neurologisia oireita (kuten päänsärkyä tai päänsäryn lisääntymistä).

Varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa seuraavia potilasryhmiä:

 • potilaat, joilla on sydämen rytmihäiriöitä
 • potilaat, joilla on korkea verenpaine
 • potilaat, joilla on ollut sydäninfarkti, diabetes mellitus, virtsarakon kaulan ahtauma tai joilla on anamneesissa bronkospasmi
 • potilaat, jotka käyttävät digitalis-valmisteita (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Vaikutukset ruoansulatuskanavaan sekä virtsa- ja sukupuolielimiin
Valmistetta on käytettävä varoen potilaille, joilla on ahtauttava peptinen haava, mahaportin tai pohjukaissuolen tukkeuma tai virtsarakon kaulan ahtauma.

Vaikutukset keskushermostoon
Varovaisuutta tulee noudattaa lääkittäessä myös potilaita, joita hoidetaan muilla sympatomimeeteillä (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Näitä ovat:

 • dekongestantit
 • ruokahalua hillitsevät aineet tai amfetamiinityyppiset psykostimulantit
 • verenpainelääkkeet
 • trisykliset antidepressantit ja muut antihistamiinit.

Varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa migreenipotilaita, jotka käyttävät samanaikaisesti verisuonia supistavia torajyväalkaloideja (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES) ja aivojen korjaantuva vasokonstriktio-oireyhtymä (RCVS)
Pseudoefedriiniä sisältävien valmisteiden käytön yhteydessä on ilmoitettu PRES- ja RCVS-tapauksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Riski on suurentunut potilailla, joilla on vaikea tai huonossa hoitotasapainossa oleva hypertensio tai vaikea akuutti tai krooninen munuaissairaus / munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta Vasta-aiheet).

Pseudoefedriinin käyttö on lopetettava ja lääkärin hoitoon on hakeuduttava välittömästi, jos seuraavia oireita ilmenee: äkillinen vaikea päänsärky tai räjähtävä päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, sekavuus, kouristuskohtaukset ja/tai näköhäiriöt. Useimmat ilmoitetut PRES- ja RCVS-tapaukset korjautuivat valmisteen käytön lopettamisen ja asianmukaisen hoidon jälkeen.

Kouristukset
Desloratadiinia on annettava varoen potilaille, joilla itsellään tai joiden suvussa on aiemmin ilmennyt kouristuskohtauksia, ja etenkin pienille lapsille, sillä heille ilmaantuu herkemmin uusia kouristuskohtauksia desloratadiinihoidon aikana. Lääkäri voi harkita desloratadiinihoidon keskeyttämistä, jos potilaalla ilmenee hoidon aikana kouristuskohtaus.

Sympatomimeettiset amiinit saattavat aiheuttaa keskushermoston stimulaatiota, johon liittyy kouristuksia tai kardiovaskulaarinen kollapsi sekä verenpaineen lasku. Näitä oireita esiintyy todennäköisemmin yli 12-vuotiailla nuorilla, iäkkäillä tai yliannoksen yhteydessä (ks. kohta Yliannostus).

Väärinkäytön riski
Pseudoefedriinisulfaattiin liittyy väärinkäytön riski. Ylisuuret annokset saattavat aiheuttaa toksisuutta. Jatkuva käyttö voi johtaa toleranssiin ja yliannostuksen riskin kasvamiseen. Lääkkeen käytön äkillisen lopettamisen jälkeen saattaa ilmetä depressiota.

Muut
Perioperatiivista akuuttia verenpaineen kohoamista voi esiintyä, jos käytetään haihtuvia halogenoituja anestesia-aineita samanaikaisesti epäsuorasti vaikuttavien sympatomimeettien kanssa. Siksi leikkausta suunniteltaessa on suositeltavaa keskeyttää Aerinaze-hoito 24 tuntia ennen anestesiaa.

Vaikutukset serologisiin tutkimuksiin
Urheilijoille tulee kertoa, että pseudoefedriinisulfaatin käyttö saattaa johtaa positiiviseen tulokseen doping-testissä.

Aerinaze-valmisteen käyttö tulee lopettaa viimeistään 48 tuntia ennen ihotestejä, sillä antihistamiinit saattavat estää tai heikentää muuten positiivisia reaktioita.

Vaikeat ihoreaktiot
Vaikeita ihoreaktioita, kuten akuuttia yleistynyttä eksantematoottista pustuloosia (AGEP), voi esiintyä pseudoefedriiniä sisältäviä valmisteita käytettäessä. Potilaita tulisi seurata tarkkaan. Jos potilaalla havaitaan merkkejä ja oireita, kuten kuume, eryteema tai paljon pieniä märkärakkuloita, Aerinaze-valmisteen käyttö on lopetettava ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Yhteisvaikutukset

Aerinaze
Valmisteen yhdistäminen seuraaviin aineisiin ei ole suositeltavaa:

 • digitalis (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • bromokriptiini
 • kabergoliini
 • lisuridi, pergolidi: verisuonten supistumisen ja verenpaineen kohoamisen vaara.

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty desloratadiinin ja pseudoefedriinisulfaatin yhdistelmällä.

Aerinaze-valmisteen ja alkoholin yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu. Kliinisfarmakologisessa tutkimuksessa desloratadiinin käyttö samanaikaisesti alkoholin kanssa ei voimistanut alkoholin suorituskykyä heikentävää vaikutusta. Desloratadiini- ja lumeryhmän potilaiden psykomotoriset testitulokset eivät poikenneet merkitsevästi toisistaan riippumatta siitä, oliko valmisteet annettu yksinään vai yhdessä alkoholin kanssa. Alkoholin käyttöä tulee välttää Aerinaze-hoidon aikana.

Desloratadiini
Kliinisesti merkityksellisiä yhteisvaikutuksia tai muutoksia desloratadiinin pitoisuuksissa plasmassa ei havaittu desloratadiinilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa, joissa annettiin samanaikaisesti erytromysiiniä tai ketokonatsolia.

Vielä ei ole tunnistettu entsyymiä, joka saa aikaan desloratadiinin metaboloitumisen. Siksi yhteisvaikutusten mahdollisuutta muiden lääkeaineiden kanssa ei voi sulkea pois. Desloratadiini ei salpaa CYP3A4-isoentsyymiä in vivo, ja in vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että lääkeaine ei salpaa CYP2D6-isoentsyymiä, eikä se ole P-glykoproteiinin substraatti tai estäjä.

Pseudoefedriinisulfaatti
Antasidit lisäävät pseudoefedriinisulfaatin imeytymisnopeutta, kaoliini vähentää sitä.

Sympatomimeetit
Reversiibelien ja irreversiibelien MAO:n estäjien käyttöön saattaa liittyä verisuonten supistumisen ja kohonneen verenpaineen riski.

Muiden sympatomimeettien (dekongestantit, ruokahalua hillitsevät aineet tai amfetamiinityyppiset psykostimulantit, verenpainelääkkeet, trisykliset antidepressantit ja muut antihistamiinit) samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa vaarallisen verenpaineen kohoamisen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Dihydroergotamiini, ergotamiini, metyyliergometriini: verisuonten supistumisen ja verenpaineen kohoamisen vaara.

Muut vasokonstriktorit käytettyinä joko suun tai nenän kautta vähentämään nenän limakalvojen turvotusta (fenyylipropanolamiini, fenyyliefriini, efedriini, oksimetatsoliini, nafatsoliini…): verisuonten supistumisen vaara.

Sympatomimeetit vähentävät α-metyylidopan, mekamyyliamiinin, reserpiinin, veratrumalkaloidien ja guanetidiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja (alle 300 raskaudesta) desloratadiinin ja pseudoefedriinisulfaatin yhdistelmän käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Varmuuden vuoksi Aerinaze-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys
Desloratadiinia ja pseudoefedriinisulfaattia on havaittu hoitoa saaneiden naisten rintaruokkimissa vastasyntyneissä/imeväisissä. Ei ole riittävästi tietoja desloratadiinin ja pseudoefedriinisulfaatin vaikutuksista vastasyntyneeseen/imeväiseen. Imettävien äitien rintamaidon erityksen vähenemistä on raportoitu esiintyneen pseudoefedriinisulfaatin käytön yhteydessä. Aerinaze-valmistetta ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Ei ole olemassa tietoja vaikutuksesta miesten ja naisten hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Aerinaze-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Potilaille tulee kuitenkin kertoa, että useimmilla henkilöillä ei esiinny uneliaisuutta. Koska vaste lääkevalmisteille on aina yksilöllinen, on kuitenkin suositeltavaa, että potilaita neuvotaan välttämään tarkkaavaisuutta vaativia toimia kuten autolla ajoa tai koneiden käyttöä, kunnes he tietävät lääkkeen vaikutuksen itseensä.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Kliinisissä tutkimuksissa, joissa oli mukana 414 aikuista, yleisimmin raportoidut haittavaikutukset olivat unettomuus (8,9 %), suun kuivuminen (7,2 %) ja päänsärky (3,1 %).

Haittavaikutustaulukko
Haittavaikutukset, joilla tutkijat katsoivat olevan syy-yhteyden Aerinaze-valmisteeseen, on lueteltu alla elinjärjestelmän mukaan. Yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).
Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

ElinjärjestelmäYleisyysAerinazella havaitut haittavaikutukset
Aineenvaihdunta ja ravitsemusYleinenRuokahalun väheneminen
Melko harvinainenJano, glukosuria, hyperglykemia
Psyykkiset häiriötYleinenUnettomuus, uneliaisuus, unihäiriöt, hermostuneisuus
Melko harvinainenKiihtymys, levottomuus, ärtyisyys
HermostoYleinenHeitehuimaus, psykomotorinen hyperaktiivisuus
Melko harvinainenHyperkinesia, sekavuus
SilmätMelko harvinainenNäön sumentuminen, silmien kuivuminen
SydänYleinenTakykardia
Melko harvinainenSydämentykytys, supraventrikulaariset lisälyönnit
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaYleinenNielutulehdus
Melko harvinainenNuha, sinuiitti, nenäverenvuoto, nenän ärsytys, rinorrea, kurkun kuivuminen, hajuaistin heikkous
RuoansulatuselimistöYleinenUmmetus
Melko harvinainenDyspepsia, pahoinvointi, vatsakipu, maha-suolitulehdus, epänormaali uloste
Iho ja ihonalainen kudosMelko harvinainenKutina
Munuaiset ja virtsatietMelko harvinainenDysuria, virtsaamishäiriö
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatYleinenPäänsärky, uupumus, suun kuivuminen
Melko harvinainenVilunväreet, punoitus, kuumat aallot
TutkimuksetMelko harvinainenMaksaentsyymien kohoaminen


Muita desloratadiinin markkinoillaoloaikana raportoituja haittavaikutuksia on lueteltu alla.

ElinjärjestelmäYleisyysHaittavaikutukset
ImmuunijärjestelmäHyvin harvinainenYliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi, angioedeema, hengenahdistus, kutina, ihottuma ja urtikaria)
Aineenvaihdunta ja ravitsemusTuntematonLisääntynyt ruokahalu
Psyykkiset häiriötHyvin harvinainenHallusinaatiot
TuntematonEpänormaali käyttäytyminen, aggressiivisuus, masentunut mieliala
HermostoHyvin harvinainenKouristukset
SydänTuntematonQT-ajan pidentyminen
RuoansulatuselimistöHyvin harvinainenOksentelu, ripuli
Maksa ja sappiHyvin harvinainenMaksatulehdus
Luusto, lihakset ja sidekudosHyvin harvinainenLihaskipu
TutkimuksetHyvin harvinainenBilirubiiniarvon kohoaminen
TuntematonPainonnousu


Muita pseudoefedriiniä sisältävien valmisteiden markkinoillaoloaikana raportoituja haittavaikutuksia on lueteltu alla.

ElinjärjestelmäYleisyysHaittavaikutukset
HermostoTuntematonPosteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
Aivojen korjaantuva vasokonstriktio-oireyhtymä (RCVS) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Vaikeita ihoreaktioita kuten akuuttia yleistynyttä eksantematoottista pustuloosia (AGEP) on raportoitu pseudoefedriiniä sisältäviä valmisteita käytettäessä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet
Yliannostuksen oireet ovat luonteeltaan enimmäkseen sympatomimeettisiä. Oireet voivat vaihdella keskushermoston lamaantumisesta (sedaatio, apnea, heikentynyt henkinen valppaus, syanoosi, kooma, kardiovaskulaarinen kollapsi) sen stimulaatioon (unettomuus, hallusinaatiot, vapina, kouristukset) sekä mahdollisesti johtaa kuolemaan. Muita oireita saattavat olla päänsärky, levottomuus, virtsaamisvaikeus, lihasheikkous ja -jännitys, euforia, kiihtymys, hengityksen toimintahäiriö, sydämen rytmihäiriöt, takykardia, sydämentykytys, jano, hikoilu, pahoinvointi, oksentelu, kipu sydänalassa, heitehuimaus, tinnitus, ataksia, näön sumentuminen ja verenpaineen kohoaminen tai aleneminen. Keskushermoston stimulaatiota esiintyy todennäköisemmin lapsilla, kuten myös atropiinin kaltaisia oireita (suun kuivuminen, tuijottavat ja laajentuneet pupillit, ihon punoitus, hypertermia ja maha-suolikanavan oireet). Joillain potilailla saattaa esiintyä toksista psykoosia, johon liittyy harhaluuloja ja hallusinaatioita.

Hoito
Yliannostuksen tapahduttua on heti aloitettava oireenmukainen ja elintoimintoja ylläpitävä hoito ja sitä tulee jatkaa niin kauan kuin tarpeen. Vatsaan jääneen lääkkeen imeytymistä voidaan yrittää estää antamalla veteen sekoitettua lääkehiiltä. Mahahuuhtelu voidaan suorittaa fysiologisella keittosuolaliuoksella, etenkin lapsille. Aikuisille voidaan käyttää vesijohtovettä. Ennen seuraavaa instillaatiota tulee poistaa mahdollisimman suuri osa edellisestä annoksesta. Desloratadiini ei poistu hemodialyysissä eikä sen eliminoitumisesta peritoneaalidialyysissä ole tietoa. Ensiavun jälkeen potilaan terveydentilan tarkkailua tulee jatkaa.

Pseudoefedriinin yliannostuksen hoito on oireenmukaista ja elintoimintoja ylläpitävää. Stimulantteja (analeptisia aineita) ei saa käyttää. Verenpaineen kohoamista voidaan hallita adrenoseptorien estäjillä ja takykardiaa beetasalpaajilla. Lyhytvaikutteisia barbituraatteja, diatsepaamia tai paraldehydiä voidaan antaa estämään kouristuksia. Hyperpyreksia, etenkin lapsilla, voi vaatia pyyhkimistä haaleaan veteen kastetulla pesusienellä tai hypotermiahuovan käyttöä. Apneaa hoidetaan avustamalla potilaan hengitystä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nenän limakalvojen hoitoon tarkoitetut valmisteet, systeemisesti käytettävät nenän tukkoisuutta lievittävät valmisteet, ATC-koodi: R01BA52.

Vaikutusmekanismi
Desloratadiini on väsyttämätön, pitkävaikutteinen histamiiniantagonisti, joka salpaa selektiivisesti perifeerisiä H1-reseptoreita suun kautta annettuna, sillä se ei pääse keskushermostoon.

Desloratadiinilla on osoitettu olevan antiallergisia ominaisuuksia in vitro -tutkimuksissa. Näitä ovat tulehdusreaktioita edistävien sytokiinien kuten IL-4, IL-6, IL-8 ja IL-13 vapautumisen estäminen ihmisen syöttösoluista/basofiileista sekä adheesiomolekyyli P-selektiinin ilmentymisen estäminen endoteelisoluissa.

Desloratadiini ei penetroidu helposti keskushermostoon. Aikuisille tehdyssä kerta-annostutkimuksessa 5 mg desloratadiinia ei vaikuttanut lentokyvyn arvioimisessa käytettäviin standardimittareihin mukaan lukien subjektiivisen uneliaisuuden paheneminen, tai lentämiseen liittyviin tehtäviin. Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa suositellulla annoksella 5 mg/vrk uneliaisuuden esiintyminen ei poikennut lumehoidon aikaisesta esiintymisestä. Desloratadiinin 7,5 mg yksittäinen kerta-annos ei vaikuttanut psykomotoriseen suorituskykyyn kliinisissä tutkimuksissa.

Pseudoefedriinisulfaatti (d-isoefedriinisulfaatti) on sympatomimeettinen aine, jolla on voimakkaampi α-mimeettinen vaikutus kuin β-aktiivisuus. Suun kautta annettu pseudoefedriinisulfaatti supistaa nenän limakalvoja, mikä johtuu vasokonstriktiivisesta aktiivisuudesta. Sillä on välillinen sympatomimeettinen vaikutus, joka johtuu pääosin adrenergisten välittäjäaineiden vapautumisesta postganglionaarisista hermopäätteistä.

Pseudoefedriinisulfaatin anto suun kautta suositeltuina annoksina voi aiheuttaa muita sympatomimeettisiä vaikutuksia kuten verenpaineen kohoamista, takykardiaa tai keskushermoston kiihottumista.

Farmakodynaaminen vaikutus
Aerinaze-tablettien farmakodynaminen vaikutus liittyy suoraan sen aineosien farmakodynamiikkaan.

Kliininen teho ja turvallisuus
Aerinaze-tablettien kliinistä tehoa ja turvallisuutta arvioitiin kahdessa 2 viikon pituisessa satunnaistetussa, rinnakkaisryhmä- ja monikeskustutkimuksessa, joihin osallistui 1248 kausiluonteista allergista nuhaa sairastavaa, iältään 12–78-vuotiasta potilasta. Heistä 414 sai Aerinaze-tabletteja. Molemmissa tutkimuksissa Aerinaze-tablettien antihistamiinivaikutus mitattuna kokonaisoireiden pistemäärällä, lukuun ottamatta nenän tukkoisuutta, oli merkitsevästi parempi kuin pelkän pseudoefedriinisulfaatin kahden viikon tutkimusaikana. Lisäksi Aerinaze-tablettien dekongestanttivaikutus mitattuna nenän tukkoisuutena/kongestiona oli merkitsevästi parempi kuin pelkän desloratadiinin kahden viikon tutkimusaikana.

Aerinaze-tablettien tehossa ei ollut merkittäviä eroja sukupuolen, iän tai rodun mukaan rajatuissa alaryhmissä.

Farmakokinetiikka

 • Desloratadiini ja pseudoefedriinisulfaatti:

Imeytyminen
Aerinaze-valmisteella tehdyssä farmakokineettisessä kerta-annostutkimuksessa desloratadiinin pitoisuus plasmassa oli mitattavissa 30 minuutin kuluttua annoksen ottamisesta. Desloratadiinin keskimääräiset maksimipitoisuudet plasmassa (Tmax) saavutettiin noin 4-5 tuntia annon jälkeen ja keskimääräinen huippupitoisuus plasmassa (Cmax) oli noin 1,09 ng/ml ja AUC-arvo 31,6 ng•h/ml. Pseudoefedriinisulfaatin keskimääräinen Tmax-arvo saavutettiin 6-7 tuntia annoksen ottamisesta ja keskimääräiset huippupitoisuudet plasmassa (Cmax ja AUC) olivat noin 263 ng/ml ja 4588 ng•h/ml. Ruoka ei vaikuttanut desloratadiinin tai pseudoefedriinisulfaatin hyötyosuuteen (Cmax ja AUC). Desloratadiinin puoliintumisaika on 27,4 tuntia. Pseudoefedriinisulfaatin näennäinen puoliintumisaika on 7,9 tuntia.

Kun Aerinaze-valmistetta annettiin terveille vapaaehtoisille aikuisille 14 vuorokauden ajan, vakaa tila saavutettiin 10. päivänä desloratadiinilla, 3-hydroksidesloratadiinilla ja pseudoefedriinisulfaatilla. Desloratadiinin keskimääräiset vakaan tilan huippupitoisuudet plasmassa (Cmax ja AUC (0-12 h)) olivat 1,7 ng/ml ja 16 ng•h/ml. Pseudoefedriinisulfaatin keskimääräinen vakaan tilan huippupitoisuus plasmassa (Cmax) oli 459 ng/ml ja AUC (0-12 h) oli 4658 ng•h/ml.

 • Desloratadiini

Imeytyminen
Farmakokineettisten ja kliinisten tutkimusten sarjassa 6 %:lla koehenkilöistä desloratadiinin pitoisuus oli muita korkeampi. Tätä heikomman metaboloitumisen fenotyyppiä oli enemmän mustaihoisissa kuin valkoihoisissa (18 % vs. 2 %). Näissä potilaissa lääkeaineen turvallisuusprofiili oli kuitenkin sama kuin väestössä yleensä. Farmakokineettisessä moniannostutkimuksessa, joka tehtiin tablettimuodolla terveille aikuisille, neljän koehenkilön havaittiin olevan heikkoja desloratadiinin metaboloijia. Näiden koehenkilöiden veressä lääkeainepitoisuuden Cmax-arvo oli lähes kolminkertainen noin 7 tunnin kuluttua annoksen ottamisesta ja loppuvaiheen puoliintumisaika noin 89 tuntia.

Jakautuminen
Desloratadiini sitoutuu kohtalaisesti (83–87 %) plasman proteiineihin.

 • Pseudoefedriinisulfaatti

Imeytyminen
Komponenttien interaktiotutkimuksessa havaittiin, että annosteltaessa pseudoefedriinisulfaattia yksinään tai Aerinaze-tabletissa, olivat pseudoefedriinisulfaatin Cmax ja AUC –arvot bioekvivalentteja keskenään. Aerinaze-valmisteen formulaatio ei siis vaikuta pseudoefedriinisulfaatin imeytymiseen.

Jakautuminen
Pseudoefedriinisulfaatin oletetaan läpäisevän istukan ja kulkeutuvan selkäydinnesteeseen.

Vaikuttava aine erittyy imettävien äitien rintamaitoon.

Eliminaatio
Sen eliminaation puoliintumisaika ihmisessä on 5–8 tuntia, kun virtsan pH on noin 6. Lääkeaine ja sen metaboliitti erittyvät virtsaan; 55–75 % annoksesta erittyy muuttumattomana. Erittymisnopeus lisääntyy ja vaikutusaika vähenee virtsan ollessa hapan (pH 5). Virtsan pH:n kohotessa tapahtuu osittaista takaisinimeytymistä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Aerinaze-valmisteella ei ole tehty prekliinisiä tutkimuksia. Desloratadiinin farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Desloratadiinillla ja loratadiinilla tehdyissä tutkimuksissa todettiin, etteivät ne ole karsinogeenisia aineita.

Loratadiini/pseudoefedriinisulfaatti -yhdistelmävalmisteella tehdyissä kerta- ja moniannostutkimuksissa todettiin vähäistä toksisuutta. Yhdistelmä ei ollut toksisempi kuin kumpikaan sen yksittäisistä komponenteista ja havaitut vaikutukset liittyivät yleensä pseudoefedriinisulfaattikomponenttiin.

Lisääntymistoksisuustutkimuksissa loratadiini/pseudoefedriinisulfaatti –yhdistelmävalmiste ei ollut teratogeeninen, kun sitä annettiin rotille jopa 150 mg/kg/vrk ja kaniineille jopa 120 mg/kg/vrk annoksina suun kautta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Välittömästi vapauttava sininen kerros
maissitärkkelys
mikrokiteinen selluloosa
dinatriumedetaatti
sitruunahappo
steariinihappo
väriaine (Indigokarmiini E132, Aluminium lake)

Hitaasti vapauttava valkoinen kerros
hypromelloosi 2208
mikrokiteinen selluloosa
povidoni K30
piidioksidi
magnesiumstearaatti.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 30 °C. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

AERINAZE säädellysti vapauttava tabletti
2,5/120 mg 10 fol (8,77 €)

PF-selosteen tieto

Aerinaze säädellysti vapauttavat tabletit toimitetaan laminoidussa läpipainopakkauksessa, jossa on foliopäällys.
Läpipainopakkaus koostuu läpinäkyvästä polyklorotrifluorieteeni/polyvinyylikloridi (PCTFE/PVC) -kalvosta ja alumiinipäällysfoliosta, jossa kuumasaumauslakka. Pakkauksessa on 2, 4, 7, 10, 14 tai 20 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Sinivalkoinen, kaksikerroksinen, soikea tabletti, jossa ”D12” leimattuna siniseen kerrokseen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

AERINAZE säädellysti vapauttava tabletti
2,5/120 mg 10 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

R01BA52

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

25.03.2024

Yhteystiedot

Organon Finland Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
Suomi

029 170 3520

dpoc.finland@organon.com