Vertaa PF-selostetta

ORGAMETRIL tabletti 5 mg

not_interestedSaatavuushäiriö

Ei saatavilla

ORGAMETRIL tabletti

 • 5 mg30 fol05.06.2024 - 18.08.2024

Saatavilla

Vaihtokelpoisia tai muita samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita ei saatavilla.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 5 mg lynestrenolia.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraattia noin 70 mg

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

 • Polymenorrea
 • Menorrhagia ja metrorrhagia
 • Tietyt primaari- ja sekundaariamenorrea- ja oligomenorreatapaukset
 • Endometrioosi
 • Tietyt endometriumkarsinoomatapaukset
 • Mastopatia
 • Kuukautisten ja ovulaation esto, ovulaatiokipu, kuukautiskivut
 • Kuukautisten siirtäminen

Annostus ja antotapa

Annostus

Polymenorrea
1 tabletti päivässä kierron 14.–25. päivänä.

Menorrhagia ja metrorrhagia
2 tablettia päivässä 10 päivän ajan. Yleensä vuoto loppuu muutaman päivän kuluessa hoidon aloittamisesta. Hoito uusitaan kolmen seuraavan kierron aikana annostuksella 1 tabletti päivässä kierron 14.–25. päivänä. Lisätutkimukset ovat tarpeen, jos vaivat eivät häviä hoidon aikana tai sen päätyttyä.

Tietyt primaari- ja sekundaariamenorrea- ja oligomenorreatapaukset
Hoito aloitetaan antamalla estrogeenia, esim. 0,02–0,05 mg etinyyliestradiolia päivässä 25 päivän ajan.
Yhdistettynä tähän annetaan 1 Orgametril-tabletti päivässä kierron 14.–25. päivänä. Hoidon loputtua tyhjennysvuoto alkaa yleensä 3 päivän kuluessa. Hoito uusitaan (toinen jakso) 5. päivänä tyhjennysvuodon alkamisesta antamalla estrogeenia kierron 5.–25. päivänä ja lisäksi Orgametriliä 1 tabletti kierron 14.–25. päivänä. Tätä hoitoa tulee jatkaa vielä ainakin kolmannen kierron ajan.

Endometrioosi
1–2 tablettia päivässä vähintään 6 kuukauden ajan.

Tietyt endometriumkarsinooma-tapaukset:
6–10 tablettia päivässä pitkinä hoitojaksoina.

Mastopatia
1 tabletti päivässä kierron 14.–25. päivänä vähintään 3–4 kuukauden ajan.

Kuukautisten tai ovulaation estäminen, ovulaatiokipu ja kuukautiskivut
Hoito aloitetaan 1 tabletilla päivässä mieluiten kierron 1. päivänä mutta kuitenkin viimeistään 5. päivänä. Hoitoa voidaan jatkaa useita kuukausia (ilman taukoja). Jos hoidosta huolimatta esiintyy läpäisyvuotoa, annostus tulisi nostaa 2–3 tablettiin päivässä 3–5 päivän ajaksi.

Kuukautisten siirtäminen
Hoito aloitetaan 1 tabletilla päivässä mieluiten 2 viikkoa ennen kuukautisten odotettua
alkamisajankohtaa. Jos kuukautisten odotettuun alkamiseen on alle viikko aikaa, hoito aloitetaan annoksella 2–3 tablettia päivässä. Tässä tapauksessa kuukautisten siirtäminen yli viikolla ei ole suotavaa. Läpäisyvuodon riski kasvaa, jos hoito aloitetaan myöhemmin. Sen vuoksi hoito tulisi aloittaa viimeistään 3 päivää ennen kuukautisten odotettua alkamisajankohtaa.

Läpi koko tekstin kuukautisten 1. vuotopäivä on kierron 1. päivä.

Antotapa
Orgametril-tabletit otetaan suun kautta mieluiten veden tai muun nesteen kera. Unohtunut annos otetaan heti muistaessa, ellei siitä ole kulunut jo yli 24 tuntia. Jos useampia annoksia on unohtunut, vain yksi annos otetaan. Potilaan ei tule ottaa kaksinkertaista annosta korvatakseen unohdetut annokset.

Vasta-aiheet

 • Raskaus tai raskausepäily
 • Vaikeat maksasairaudet, kuten sappistaasista johtuva keltaisuus tai hepatiitti (tai jos niitä on anamneesissa eivätkä maksan toimintakokeiden tulokset ole normalisoituneet), maksasolukasvaimet, Rotorin oireyhtymä, Dubin-Johnsonin oireyhtymä
 • Diagnosoimaton emätinverenvuoto
 • Harvinaiset tilat, joihin sukupuolihormonit saattavat vaikuttaa (tila on voinut esiintyä ensimmäisen kerran tai pahentua raskauden tai steroidihormonien käytön aikana), esim. herpes gestationis, raskaudenaikainen keltatauti, otoskleroosi, vaikea kutina tai porfyria
 • Aktiivinen laskimotromboembolinen häiriö
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

 • Orgametril sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä valmistetta.
 • Estrogeeneja ja/tai progestiineja sisältävien valmisteiden käytön aikana esiintyy toisinaan maksaläiskiä varsinkin naisilla, joilla on ollut niitä raskauden aikana. Naisilla, joilla on taipumusta maksaläiskiin, altistuminen luonnolliselle tai keinoauringonvalolle voi aiheuttaa tai pahentaa maksaläiskien muodostumista.
 • Joskus voi esiintyä muutoksia maksan toiminnassa, hiilihydraattiaineenvaihdunnassa ja hemostaasissa. Jos näitä mittaavien kokeiden tulokset muuttuvat poikkeaviksi, hoito on lopetettava. LDL-kolesterolipitoisuus saattaa suurentua ja HDL-pitoisuus pienentyä Orgametril-hoidon aikana.
 • Säännölliset lääkärintarkastukset ovat suositeltavia pitkäaikaisen progestiinihoidon aikana.
 • Sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin kohdistuvien vaikutusten perusteella lynestrenolilla on heikko androgeeninen vaikutus. Tästä ovat osoituksena joillakin potilailla todetut vähäiset virilisaation merkit (erityisesti akne ja seborrea).
 • Epidemiologisissa tutkimuksissa havaittiin yhteys progestiinin ja estrogeenien yhteiskäytöllä ja lisääntyneellä laskimotromboembolialla (laskimotromboembolia, syvä laskimotromboosi, keuhkoembolia). Vaikka tämän löydöksen kliininen merkitys lynestrenolille, estrogeenikomponentin puuttuessa, on tuntematon, Orgametril pitää lopettaa tromboosin ilmaantuessa. Orgametrilin lopettamista pitää myös harkita leikkauksesta tai sairaudesta johtuvan pitkäaikaisen immobilisaation yhteydessä. Naisten, joilla on aiemmin ollut tromboembolisia häiriöitä, pitää olla tietoisia sairauden uusiutumisen mahdollisuudesta.
 • Potilaita, joilla on seuraavia sairauksia, tulisi seurata säännöllisesti:
  • verenkiertohäiriöt (myös aiemmin esiintyneet), koska estrogeeni-/progestiiniehkäisyvalmisteiden käytön yhteydessä on raportoitu eräiden kardiovaskulaaristen sekä serebrovaskulaaristen häiriöiden riskin lievästi lisääntyneen.
  • eräät vaikean masennuksen muodot, jos on todennäköistä, että ne pahenevat steroidihormonihoidossa.

Yhteisvaikutukset

Interaktioita saattaa esiintyä, vaikkakin tietoja Orgametrilin interaktioista muiden lääkeaineiden kanssa on rajoitetusti. Seuraavia interaktioita, jotka saattavat olla relevantteja myös Orgametrilille, on kuvattu synteettisten progestageenien tai yhdistelmäehkäisytablettien käytön yhteydessä.

Rifamysiini, hydantoiinit, barbituraatit (myös primidoni), karbamatsepiini ja aminoglutetimidi saattavat heikentää Orgametrilin tehoa. Orgametril sitä vastoin saattaa lisätä siklosporiinin, teofylliinien, troleandomysiinin ja tiettyjen beeta-adrenergisten salpaajien terapeuttista, farmakologista tai toksikologista vaikutusta. Orgametril saattaa vähentää insuliinin tehoa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Valmiste on vasta-aiheinen raskauden aikana.

Imetys
Valmisteen käytön turvallisuudesta imetyksen aikana ei ole riittävästi tietoa. Valmisteen käyttöä imetyksen aikana ei siksi suositella.

Hedelmällisyys
Orgametril estää ovulaatiota (ks. kohdat Käyttöaiheet ja Farmakodynamiikka), ja sen vuoksi hoidon odotettaisiin vaikuttavan hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Osalla potilaista voi esiintyä huimausta erityisesti hoitoa aloitettaessa, jonka vuoksi varovaisuutta on noudatettava autoa ajettaessa tai koneita käytettäessä kunnes hoitoon mahdollisesti liittyvät yksilölliset haitat ovat selvillä.

Haittavaikutukset

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu kirjallisuuden ja markkinoille tulon jälkeisen seurannan perusteella:

MedDRAn mukainen luokitusHaittavaikutus
ImmuunijärjestelmäYliherkkyys
Aineenvaihdunta ja ravitsemusNesteretentio
Psyykkiset häiriötHermostuneisuus, masentuneisuus, lisääntynyt tai vähentynyt libido
HermostoPäänsärky, migreeni, huimaus
RuoansulatuselimistöPahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, ripuli, ummetus
Maksa ja sappiKeltaisuus
Iho ja ihonalainen kudosHikoilu, maksaläiskät, kutina, akne, seborrea, ihottuma, nokkosrokko, hirsutismi
Sukupuolielimet ja rinnatMetrorragia, rintojen arkuus, amenorrea, emätinerite, vuoto kohdunkaulasta
TutkimuksetPainonnousu, alentunut glukoosin sieto, epänormaalit arvot maksan toimintakokeessa, epänormaalit rasva-arvot

Jatkuvassa Orgametril-hoidossa metrorragia (välivuodot ja tiputteluvuoto) ovat yleisiä. Metrorragiaa esiintyy satunnaisesti jaksottaisen hoidon aikana. Metrorragian esiintyvyys on suurimmallaan kahden ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Myöhemmin niiden esiintyminen vähenee vähitellen. Useimmissa tapauksissa vuoto loppuu, kun annosta suurennetaan tilapäisesti.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Lynestrenolin toksisuus on hyvin vähäinen. Mahdollisesti esiintyviä oireita ovat pahoinvointi ja oksentelu.

Spesifistä hoitoa ei tunneta, joten yliannostuksen hoito on oireen mukainen.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, estreenijohdokset, ATC-koodi: G03DC03.

Vaikutusmekanismi/Farmakodynaamiset vaikutukset
Orgametril on suun kautta otettava synteettistä progestiinia, lynestrenolia, sisältävä valmiste. Lynestrenoli vaikuttaa monessa suhteessa samoin kuin luonnollinen progesteroni. Lynestrenolilla on voimakas progestageenivaikutus endometriumiin. Lisäksi valmiste estää ovulaation ja menstruaation halutun pituiseksi ajaksi, kun sitä otetaan päivittäin ilman taukoja.

Orgametril-tabletteja voidaan käyttää tiloissa, joissa voimakas progestageenivaikutus on tarpeen.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen/Biotransformaatio
Suun kautta otettaessa lynestrenoli imeytyy nopeasti ja muuttuu sen jälkeen farmakologisesti aktiiviseksi noretisteroniksi, johon sen pääasialliset biologiset vaikutukset perustuvat. Noretisteronin huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 2-4 tunnin kuluttua lynestrenolin nauttimisesta.

Eliminaatio
Lynestrenoli metaboliitteineen erittyy pääasiassa virtsaan ja vähäisessä määrin ulosteeseen. Lynesterolin annon jälkeen noretisteronin puoliintumisaika plasmassa on noin 8-11 tuntia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei tietoja

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

DL-alfatokoferoli, perunatärkkelys, glyseroli (E422), magnesiumstearaatti, talkki ja laktoosimonohydraatti.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

5 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ORGAMETRIL tabletti
5 mg 30 fol (5,40 €)

PF-selosteen tieto

30 tablettia ja 90 tablettia.
Orgametril-tabletit on pakattu läpipainoliuskoihin, jotka on valmistettu PVC/PVDC-kalvosta ja alumiinifoliosta, jonka tabletteja vasten olevalla puolella on kuumasaumauspinnoite. Yhdessä läpipainoliuskassa on 30 tablettia. Liuskat on pakattu pahvikoteloihin.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Orgametril-tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, litteitä ja viistoreunaisia, halkaisijaltaan 6 mm.
Tabletteihin on merkitty toiselle puolelle teksti "Organon*" ja toiselle puolelle kirjaimet TT jakouurteen yläpuolelle ja numero 4 sen alapuolelle.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ORGAMETRIL tabletti
5 mg 30 fol

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta (101), Rintasyöpä (115), Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta (121), Gynekologiset syövät (128).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G03DC03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

27.04.2021

Yhteystiedot

Organon Finland Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
Suomi

029 170 3520

dpoc.finland@organon.com