Vertaa PF-selostetta

LIVIAL tabletti 2,5 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tibolonia.
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraattia noin 86,8 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

 • Estrogeenin puutteesta johtuvien oireiden hoito postmenopausaalisilla naisilla, joiden menopaussista on kulunut vähintään vuosi.
 • Osteoporoosin ehkäisy postmenopausaalisilla naisilla, joilla on suuri murtumariski ja joille muut osteoporoosin estoon hyväksytyt lääkkeet ovat vasta-aiheisia tai eivät sovi.
 • Päätöksen Livialin käytöstä tulee perustua kaikkien naisten kohdalla arvioon heidän yksilöllisistä riskitekijöistä ja erityisesti yli 60-vuotiaiden kohdalla tulee ottaa huomioon aivohalvausriski (katso kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset).

Annostus ja antotapa

Annostus
Annostus on yksi tabletti vuorokaudessa. Annostus on sama myös iäkkäille potilaille. Tabletit niellään veden tai muun nesteen kera, mieluiten aina samaan aikaan päivästä.
Postmenopausaalisten oireiden hoidon aloituksessa ja jatkohoidossa tulisi käyttää matalinta tehokasta annosta mahdollisimman lyhyen aikaa (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
Livial-hoidon aikana ei tule antaa lisäksi erillistä progestiinihoitoa.

Livial-hoidon aloittaminen
Luonnollisen menopaussin jälkeen Livial-hoito tulee aloittaa vasta, kun vuodot ovat olleet poissa vähintään 12 kuukautta. Kirurgisen menopaussin jälkeen Livial-hoito voidaan aloittaa välittömästi.

Mikä tahansa epäsäännöllinen/odottamaton emätinverenvuoto, joko hormonikorvaushoidon aikainen tai ei, pitää tutkia pahalaatuisen muutoksen poissulkemiseksi ennen Livialin aloittamista

(ks. kohta Vasta-aiheet).

Siirtyminen jaksoittaisesta tai jatkuvasta yhdistelmähormonikorvaushoidosta
Siirryttäessä jaksoittaisesta hormonikorvaushoidosta Livial tulee aloittaa heti tyhjennysvuodon loputtua. Jatkuvasta yhdistelmävalmistehoidosta siirryttäessä hoito voidaan aloittaa milloin tahansa.

Unohtuneet tabletit
Unohtunut tabletti on otettava heti muistettaessa. Jos tabletinotto on myöhässä yli 12 tuntia, unohtunut tabletti jätetään ottamatta ja seuraava tabletti otetaan normaaliin aikaan. Tablettien unohtaminen voi lisätä läpäisy- tai tiputteluvuodon mahdollisuutta.

Vasta-aiheet

 • Raskaus ja imetys
 • Todettu tai sairastettu rintasyöpä tai sen epäily. Lumekontrolloidussa tutkimuksessa Livialin käyttö suurensi rintasyövän uusiutumisriskiä.
 • Todettu estrogeenista riippuva syöpä tai sen epäily (esim. kohdun limakalvon syöpä)
 • Diagnosoimaton emätinverenvuoto
 • Hoitamaton endometriumhyperplasia
 • Aktiivinen tai aiempi laskimotromboembolia (syvä laskimotukos, keuhkoembolia)
 • Tiedossa olevat trombofiiliset häiriöt (kuten proteiini C:n, proteiini S:n tai antitrombiinin puutos, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • Mikä tahansa aikaisempi valtimotromboembolinen sairaus (esim. rasitusrintakipu, sydäninfarkti, aivohalvaus tai TIA)
 • Akuutti tai aiempi maksasairaus, kunnes maksa-arvot ovat normalisoituneet
 • Porfyria
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Livialin käyttö tulisi aloittaa postmenopausaalisten oireiden hoitoon vain, jos oireet heikentävät elämänlaatua. Kaikissa tapauksissa hoidon riskit ja hyödyt tulee punnita vähintään vuosittain ja Livial-hoitoa tulee jatkaa ainoastaan niin kauan kuin hyödyt ylittävät riskit.
Kunkin naisen kohdalla tulee tehdä huolellinen aivohalvauksen ja rintasyövän riskien arviointi sekä niille naisille, joilla on kohtu tallella, endometriumsyövän riskin arviointi (ks. tiedot alla ja kohta Haittavaikutukset) ottaen huomioon naisen henkilökohtaiset riskitekijät ja pitäen mielessä kummankin syövän ja aivohalvauksen osalta esiintymistiheydet ja ominaisuudet näiden hoitovasteen, sairastuvuuden ja kuolleisuuden kannalta.
Näyttö ennenaikaisten vaihdevuosien hormonikorvaushoitoon tai tiboloniin liittyvistä riskeistä on rajoittunutta. Nuoremmilla naisilla absoluuttinen riski on kuitenkin pieni, joten hyöty-riskisuhde saattaa olla heillä suotuisampi kuin vanhemmilla naisilla.

Lääkärintarkastus ja seuranta

 • Ennen hormonikorvaushoidon tai tibolonin määräämistä tulee ottaa täydellinen henkilökohtainen ja sukuanamneesi sekä suorittaa lääkärintarkastus (myös gynekologinen ja rintojen tutkimus) pitäen mielessä vasta-aiheet ja varoitukset. Hoidon aikana lääkärintarkastus tulee uusia yksilöllisesti sovitetun aikataulun mukaisesti. Naisille tulisi neuvoa minkälaisista rintojen oireista näiden tulisi kertoa lääkärille tai hoitajalle (ks. alla ’Rintasyöpä’). Tutkimukset, sisältäen asianmukaiset kuvantamistutkimukset kuten esim. mammografia, pitäisi tehdä voimassaolevan seulontaohjelman mukaisesti, sovittaen yksilöllisesti.

Erityistä huomiota vaativat tilat

 • Mikäli potilaalla esiintyy tai on esiintynyt jokin seuraavista tiloista ja/tai ne ovat vaikeutuneet raskauden tai aikaisemman hormonihoidon aikana, potilaan tilaa tulee seurata tarkasti. On huomattava, että erityisesti seuraavat tilat voivat ilmaantua uudelleen tai vaikeutua Livial-hoidon aikana:
  • Kohdun lihaskasvain (leiomyooma) tai endometrioosi
  • Tromboembolisten häiriöiden riskitekijät (ks. alla)
  • Estrogeenista riippuvan syövän riskitekijät, esim. ensimmäisen asteen sukulaisen rintasyöpä
  • Hypertensio
  • Maksasairaudet (esim. maksa-adenooma)
  • Diabetes, johon liittyy tai on liittymättä verisuonikomplikaatioita
  • Sappikivitauti
  • Migreeni tai (voimakas) päänsärky
  • Systeeminen lupus erythematosus
  • Aikaisempi endometriumhyperplasia (ks. alla)
  • Epilepsia
  • Astma
  • Otoskleroosi

Syyt lopettaa hoito välittömästi:
Hoito tulee lopettaa, jos hoidolle on vasta-aiheita tai seuraavissa tilanteissa:

 • Keltaisuus tai maksan toiminnan heikkeneminen
 • Merkittävä verenpaineen kohoaminen
 • Migreenityyppisen päänsäryn ilmaantuminen

Endometriumin hyperplasia ja karsinooma

 • Satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista saatavilla oleva tieto on ristiriitaista, mutta väestötutkimuksissa Livialia normaalin kliinisen tavan mukaan käyttävillä naisilla on ollut johdonmukaisesti lisääntynyt endometriumsyöpäriski (katso myös kohta Haittavaikutukset). Näissä tutkimuksissa riski lisääntyi, kun käyttöaika pidentyi. Tiboloni lisää endometriumin seinämän paksuutta mitattuna ultraäänellä emättimen kautta.
 • Läpäisy- tai tiputteluvuotoa voi esiintyä ensimmäisten hoitokuukausien aikana (ks. kohta Farmakodynamiikka). Naisia on neuvottava ilmoittamaan mikäli läpäisy- ja tiputteluvuotoa yhä esiintyy 6 kuukauden käytön jälkeen, se alkaa myöhemmin tämän ajan jälkeen tai se jatkuu hoidon loputtua. Nainen on lähetettävä gynekologiseen tutkimukseen, johon herkästi sisällytetään endometriumnäyte pahanlaatuisen muutoksen poissulkemiseksi.

Rintasyöpä

 • Epidemiologisten tutkimusten, joihin kuului myös Million Women Study (MWS) -tutkimus, meta-analyysi osoitti, että rintasyöpäriski oli lisääntynyt merkittävästi, kun käytettiin 2,5 mg annosta. Riski ilmaantui kolmen vuoden käytön aikana ja lisääntyi kun käyttöaika pidentyi (katso kohta Haittavaikutukset). Hoidon lopettamisen jälkeen suurentunut riski pienenee ajan myötä. Aika riskin palautumiseen lähtötasolle riippuu hormonikorvaushoidon kestosta. Hormonikorvaushoitoa käytettäessä yli viisi vuotta, riski voi kestää 10 vuotta tai pidempään.
 • Tibolonin osalta ei ole saatavilla tietoa siitä, kauanko riski kestää hoidon lopettamisen jälkeen, mutta samankaltaista mallia ei voida sulkea pois.

Munasarjasyöpä

 • Munasarjasyöpä on paljon harvinaisempi kuin rintasyöpä. Laajasta meta-analyysista saatu epidemiologinen näyttö viittaa siihen, että pelkästään estrogeenia sisältäviä tai estrogeenin ja progestiinin yhdistelmää sisältäviä hormonihoitovalmisteita käyttävillä naisilla on hieman suurentunut riski, joka ilmenee viiden vuoden käytön aikana ja pienenee vähitellen käytön lopettamisen jälkeen. Jotkin toiset tutkimukset, kuten the WHI-tutkimus, viittaavat siihen, että yhdistelmävalmisteiden käyttöön saattaa liittyä samanlainen tai hieman pienempi riski (ks. kohta Haittavaikutukset). Million Women Study -tutkimuksessa osoitettiin, että tibolonia käytettäessä munasarjasyövän suhteellinen riski oli yhtä suuri kuin muissa hormonikorvaushoidoissa.

Laskimotromboembolia

 • Estrogeenia tai estrogeenia ja progestiinia sisältäviin hormonikorvaushoitoihin liittyy 1,3–3-kertainen laskimotromboembolian (VTE) riski eli syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian riski. VTE:n ilmaantuminen on todennäköisempää ensimmäisen vuoden aikana hormonikorvaushoidon aloittamisesta kuin myöhemmin (ks. kohta Haittavaikutukset). Epidemiologisessa tutkimuksessa, jossa käytettiin UK:n GPRD-tietokantaa (the General Practice Research Database), laskimotromboembolian riski käytettäessä tibolonia oli pienempi kuin käytettäessä tavanomaista hormonikorvaushoitoa, mutta vain pieni osa naisista oli tibolonin nykykäyttäjiä, eikä hieman suurentunutta riskiä verrattuna ei-käyttäjiin voida sulkea pois.
 • Potilailla, joilla on ollut jokin trombofiilinen sairaus, on suurentunut laskimotromboembolian riski. Hormonikorvaushoito tai tiboloni saattaa suurentaa tätä riskiä. Tämän vuoksi hormonikorvaushoito on näillä potilailla vasta-aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet).
 • Yleisesti tunnettuja laskimotromboembolian riskitekijöitä ovat estrogeenien käyttö, korkea ikä, suuri leikkaus, pitkäaikainen immobilisaatio, ylipaino (BMI > 30 kg/m2), raskaus/synnytyksen jälkeinen tila, systeeminen lupus erythematosus (SLE) ja syöpä. Suonikohjujen yhteydestä laskimotromboemboliaan ei ole yksimielisyyttä.
  Kuten kaikilla postoperatiivisilla potilailla, laskimotromboembolian estotoimenpiteitä on harkittava leikkauksen jälkeen. Jos elektiivisen leikkauksen jälkeen on odotettavissa pitkäaikainen immobilisaatio, hormonikorvaushoidon tilapäinen lopettaminen 4–6 viikkoa ennen leikkausta on suositeltavaa. Hoitoa ei tule aloittaa uudelleen ennen kuin potilas on täysin liikuntakykyinen.
 • Naisille, joilla ei ole anamneesissa laskimotromboemboliaa, mutta joiden lähisukulaisella on ollut tromboosi nuorena, voidaan tarjota seulontatutkimuksia sen jälkeen, kun niiden rajoituksia on pohdittu huolellisesti (seulonnassa havaitaan vain osa trombofiilisistä häiriöistä). Hormonikorvaushoito tai tiboloni on vasta-aiheista, jos potilaalla havaitaan trombofiilinen häiriö, johon liittyy suvuittaista tromboositaipumusta tai joka on vaikea (esim. antitrombiinin, proteiini S:n tai proteiini C:n puutos tai useita puutoksia yhtä aikaa).
 • Hormonikorvaushoidon tai tibolonin riski-hyöty-suhde tulee harkita huolellisesti sellaisilla potilailla, jotka jo saavat antikoagulanttihoitoa.
 • Jos laskimotromboembolia kehittyy hoidon aloittamisen jälkeen, lääke tulisi lopettaa. Potilasta tulisi neuvoa ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriinsä, jos hänelle ilmaantuu tromboemboliaan viittaavia oireita (esim. kivulias jalan turvotus, äkillinen rintakipu, hengenahdistus).

Sepelvaltimotauti

 • Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten perusteella ei ole näyttöä suojasta sydäninfarktia vastaan sepelvaltimotautia sairastavilla tai sairastamattomilla naisilla, jotka saivat estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoa tai pelkkää estrogeenikorvaushoitoa. Epidemiologisessa tutkimuksessa, jossa käytettiin UK:n GPRD-tietokantaa (the General Practice Research Database), ei pystytty osoittamaan, että vaihdevuosien jälkeisellä tibolonin käytöllä olisi sydäninfarktilta suojaavaa vaikutusta.

Iskeeminen aivohalvaus

 • Tiboloni lisää iskeemisen aivohalvauksen riskiä ensimmäisestä hoitovuodesta lähtien (katso kohta Haittavaikutukset). Aivohalvauksen perusriski on vahvasti ikäriippuvainen ja niin myös tibolonin vaikutus on voimakkaampi korkeammalla iällä.

Muut tilat

 • Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä.
 • Livialia ei ole tarkoitettu raskauden ehkäisyyn.
 • Livial-hoito aiheuttaa selvän annosriippuvaisen HDL-kolesterolin laskun (kahden vuoden jälkeen -16,7-prosentista 1,25 mg:n annoksella -21,8-prosenttiin 2,5 mg:n annoksella). Kokonaistriglyseridi- ja lipoproteiini (a) -tasot alenivat myös. Kokonais- ja VLDL-kolesterolitasojen lasku ei ollut annosriippuvainen. LDL-kolesterolitasot pysyivät muuttumattomina. Näiden löydösten kliinistä merkitystä ei vielä tunneta.
 • Estrogeenit voivat aiheuttaa nesteretentiota, minkä vuoksi sydämen tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden tilaa tulee seurata huolellisesti.
 • Naisia, joilla on hypertriglyseridemia, tulee seurata huolellisesti estrogeeni- tai hormonikorvaushoidon aikana, koska estrogeenihoidon aikana on raportoitu harvoin, mutta huomattavaa plasman triglyseridinousua, joka on johtanut haimatulehdukseen.
 • Livial-hoito alentaa erittäin vähän tyroksiinia sitovaa globuliinia (TBG) ja totaali T4:a. Totaali T3-tasot pysyvät muuttumattomina. Livial laskee sukupuolisteroideja sitovan globuliinin (SHBG) määrää, kun taas kortikoideja sitovan globuliinin (CBG) ja kiertävän kortisolin määrä ei muutu.
 • Hormonikorvaushoito ei paranna kognitiivisia toimintoja. Jonkin verran näyttöä on saatu mahdollisen dementian riskin suurenemisesta naisilla, jotka aloittavat jatkuvan yhdistelmähormonikorvaushoidon tai pelkkää estrogeenia sisältävän hormonikorvaushoidon yli 65-vuotiaana.

Yhteisvaikutukset

Koska Livial voi lisätä veren fibrinolyyttistä aktiivisuutta, antikoagulanttien vaikutus saattaa voimistua. Tämä vaikutus on osoitettu varfariinia käytettäessä. Livialin ja antikoagulanttien samanaikaisessa käytössä tulee noudattaa varovaisuutta etenkin Livial-hoitoa aloitettaessa ja lopetettaessa. Varfariinin annosta on sovitettava tarvittaessa.

Tibolonin farmakokineettisistä interaktioista on rajoitetusti tietoa. In vivo -tutkimus osoitti, että tiboloni vaikuttaa kohtalaisesti samanaikaisesti käytetyn sytokromi P450 3A4 -substraatin, midatsolaamin farmakokinetiikkaan. Tämän perusteella yhteisvaikutukset toisten CYP3A4-substraattien kanssa ovat mahdollisia.

CYP3A4-entsyymejä indusoivat aineet kuten barbituraatit, karbamatsepiini, hydantoiinit ja rifampisiini voivat lisätä tibolonin metaboliaa ja täten vaikuttaa sen tehoon.
Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät kasvirohdosvalmisteet voivat CYP3A4-entsyymin välityksellä lisätä estrogeenien ja progestiinien metaboliaa. Kliinisesti, estrogeenien ja progestiinien lisääntynyt metabolia saattaa johtaa alentuneeseen tehoon ja kohdun vuotoprofiilin muutoksiin.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Livial on vasta-aiheinen raskauden aikana (ks. kohta Vasta-aiheet). Jos raskaus alkaa Livial-hoidon aikana, hoito tulee lopettaa välittömästi. Livialin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tietoa. Eläinkokeissa on todettu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollista riskiä ihmisellä ei tunneta.

Imetys
Livial on vasta-aiheinen imetyksen aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Hedelmällisyys
Eläinkokeissa tibolonilla oli raskautta ehkäisevä ja embryotoksisia vaikutuksia hormonivaikutuksensa vuoksi (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Livial-valmisteella ei tiedetä olevan vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Tässä kohdassa kuvataan haittavaikutuksia, jotka todettiin 21 lumekontrolloidussa tutkimuksessa (LIFT-tutkimus mukaan lukien), joissa 4079 naista käytti Livialia (1,25 tai 2,5 mg) ja 3476 naista sai lumelääkettä. Tutkimusten kestot vaihtelivat kahdesta kuukaudesta 4,5 vuoteen. Taulukon 1 haittavaikutukset esiintyivät tilastollisesti merkitsevästi useammin Livial- kuin lumelääkehoidon aikana.

Taulukko 1 Haittavaikutukset Livialilla

ElinjärjestelmäYleinen
≥1/100, <1/10
Melko harvinainen
≥1/1 000, <1/100
Harvinainen
≥1/10 000, <1/1 000
Aineenvaihdunta ja ravitsemus Turvotus** 
RuoansulatuselimistöAlavatsakipuMahasuolikanavan häiriöt** 
Iho ja ihonalainen kudosEpänormaali karvankasvuAkneKutina**
Sukupuolielimet ja rinnatEmätineriteRintojen epämukavuus 
Kohdun limakalvon liikakasvuSieni-infektio 
Postmenopausaalinen emätinverenvuotoEmättimen sienitulehdus 
Rintojen arkuusNännikipu 
Sukupuolielinten kutina  
Emättimen hiivasienitulehdus  
Emätinverenvuoto  
Lantionalueen kipu  
Kohdunkaulan dysplasia  
Erite sukuelimistä  
Vulvovaginiitti  
TutkimuksetPainon nousu  
Poikkeava Papa-kokeen tulos*  
Valtaosa koostui hyvänlaatuisista muutoksista. Kohdunkaulan patologiset muutokset (kohdunkaulan karsinooma) eivät olleet lisääntyneet Livialilla lumelääkkeeseen verrattuna.
** Nämä haittavaikutukset havaittiin markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa. Esiintyvyys on arvioitu relevanttien kliinisten tutkimusten perusteella.

Markkinoille tulon jälkeen on havaittu eräitä muita haittavaikutuksia, kuten huimausta, ihottumaa, seborrooista ihottumaa, päänsärkyä, migreeniä, näköhäiriöitä (näön sumentuminen mukaan lukien), masennusta, tukirankaan kohdistuvia oireita, kuten nivel- ja lihaskipuja, sekä maksan toimintakokeiden muutoksia.

Rintasyöpäriski

 • Rintasyöpäriskin on raportoitu jopa kaksinkertaistuneen naisilla, jotka saavat estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoa yli 5 vuoden ajan.
 • Pelkkää estrogeeni- tai tibolonihoitoa saavilla suurentunut riski on pienempi kuin estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoa saavilla.
 • Riskin suuruus riippuu käytön kestosta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
 • Laajimman epidemiologisen tutkimuksen (MWS-tutkimuksen) tulokset esitellään seuraavassa taulukossa.

Taulukko 2 MWS-tutkimuksessa (the Million Women Study) arvioitu suurentunut rintasyöpäriski 5 vuoden käytön jälkeen

Ikä

(vuosia)

Lisätapauksia tuhatta ei koskaan HRT-hoitoa saanutta kohti 5 vuoden ajanjaksona

Suhteellinen riski#

Lisätapauksia tuhatta HRT-hoitoa saanutta kohti 5 vuodessa (95 % CI)

Vain estrogeenihoito

50–65

9–12

1,2

1–2 (0–3)

Estrogeeni-progestiini-yhdistelmähoito

50–65

9–12

1,7

6 (5–7)

Tiboloni

50–65

9–12

1,3

3 (0–6)

#Kokonaisriskisuhde. Suhteellinen riski ei ole vakio, vaan suurenee käytön pituuden mukaan.

Endometriumsyöpäriski
Endometriumsyöpää esiintyy noin viidellä tuhannesta naisesta, joilla on kohtu ja jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa tai tibolonia.
Satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa, jossa naisia ei tutkittu endometriumin poikkeavuuksien suhteen lähtötilanteessa ja mikä näin ollen heijastaa kliinistä käytäntöä, osoitettiin korkein endometriumsyövän riski (LIFT-tutkimus, keski-ikä 68 vuotta). Tässä tutkimuksessa 2,9 vuoden jälkeen ei todettu yhtään endometriumsyöpätapausta lumeryhmässä (n=1773), kun taas Livial-ryhmässä (n=1746) todettiin 4 endometriumsyöpätapausta. Tämä vastaa 0,8 ylimääräistä endometriumsyöpätapausta 1000 naista kohti, jotka käyttivät Livialia vuoden ajan tässä tutkimuksessa (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Aivoinfarktin riski

 • Aivoinfarktin suhteellinen riski ei ole iästä eikä hoidon kestosta riippuvainen. Lähtötilanteen riski on kuitenkin voimakkaasti iästä riippuvainen, joten aivohalvauksen kokonaisriski hormonikorvaushoitoa tai tibolonia saavilla naisilla suurenee iän myötä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
 • 2,9 vuotta kestäneessä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa arvioitiin olevan 2,2-kertainen aivohalvausriski naisilla (keski-ikä 68 vuotta), jotka käyttivät Livialia 1,25 mg (28/2249) verrattuna lumeryhmään (13/2257). Suurin osa (80 %) aivohalvauksista oli iskeemisiä.
 • Aivohalvauksen perusriski on voimakkaasti ikäriippuvainen. Siten perusinsidenssin on arvioitu olevan yli 5 vuoden jaksolla 3 tapausta 1000 naista kohti 50–59 vuoden iässä ja 11 tapausta 1000 käyttäjää kohti 60–69 vuoden iässä.
 • Naisilla, jotka käyttävät Livialia 5 vuoden ajan, ylimääräisten tapausten määrän voidaan odottaa olevan 4 tapausta 1000 käyttäjää kohti 50–59 vuoden iässä ja 13 tapausta 1000 käyttäjää kohti 60–69 vuoden iässä.

Muita haittavaikutuksia on raportoitu pelkän estrogeenihoidon ja estrogeeni-progestiinihoidon yhteydessä:

Munasarjasyöpä
Hormonikorvaushoito pelkkää estrogeenia tai estrogeeni-progestiini-yhdistelmähoitoa käyttävillä on liitetty lievästi suurentuneeseen munasarjasyöpädiagnoosin riskiin (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
52 epidemiologisen tutkimuksen meta-analyysissä havaittiin, että hormonikorvaushoitoa käyttävillä naisilla oli suurempi munasarjasyövän riski kuin naisilla, jotka eivät olleet koskaan saaneet hormonikorvaushoitoa (riskisuhde 1,43, 95 prosentin luottamusväli 1,31–1,56). Naisilla, joiden ikä on 50–54 vuotta ja jotka saavat hormonikorvaushoitoa viisi vuotta, tämä aiheuttaa noin yhden lisätapauksen 2000 käyttäjää kohden. Naisilla, joiden ikä on 50–54 vuotta ja jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, munasarjasyöpä todetaan viiden vuoden aikana noin kahdella naisella 2000:sta. MWS-tutkimuksessa (Million Woman Study) 5 vuotta kestänyt tibolonihoito aiheutti yhden lisätapauksen 2500 käyttäjää kohti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

 • Hormonikorvaushoitoihin liittyy 1,3–3-kertainen laskimotromboembolian (VTE) riski eli syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian riski. VTE:n ilmaantuminen on todennäköisempää ensimmäisen vuoden aikana hormonikorvaushoidon aloittamisesta kuin myöhemmin (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
  WHI-tutkimusten tulokset esitetään seuraavassa taulukossa:

Taulukko 3 WHI-tutkimukset – Laskimotromboembolian lisäriski 5 vuoden käytön aikana

Ikähaarukka (vuotta)

Ilmaantuvuus/1 000 naista lumelääke-ryhmässä/5 vuotta

Riskisuhde ja 95 % luottamusväli

Lisätapauksia/1 000 hormonikorvaushoitoa käyttävää naista

Pelkkä oraalinen estrogeenihoito*4

50–59

7

1,2 (0,6–2,4)

1 (-3–10)

Oraalinen estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoito

50–59

4

2,3 (1,2–4,3)

5 (1–13)

4* Tutkimus naisilla, joilta oli poistettu kohtu

 • Sepelvaltimotaudin riski yli 60-vuotiailla estrogeeni-progestiini-yhdistelmähoitoa käyttävillä on lievästi suurentunut (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Ei ole viitteitä siitä, että sepelvaltimotautiriski olisi erilainen tibolonin kuin muiden hormonikorvaushoitojen käyttäjillä.
 • Sappikivitauti
 • Ihon ja ihonalaiskudoksen oireet: maksaläiskät, monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme), kyhmyruusu, vaskulaarinen purppura
 • Todennäköinen dementia yli 65-vuotiailla (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Tibolonin akuutti toksisuus eläimillä on hyvin vähäistä. Toksisuusoireita ei siten ole odotettavissa, vaikka kerralla otettaisiin useita tabletteja. Akuutti yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja naisilla emätinverenvuotoa. Spesifistä antidoottia ei tunneta. Tarvittaessa voidaan antaa oireenmukaista hoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut estrogeenit, ATC-koodi: G03CX01

Vaikutusmekanismi/Farmakodynaamiset vaikutukset

Suun kautta otettaessa tiboloni metaboloituu nopeasti kolmeksi yhdisteeksi, joihin Livial-valmisteen farmakodynaamiset vaikutukset perustuvat. Kaksi metaboliiteista (3α-OH-tiboloni ja 3β-OH-tiboloni) vaikuttavat estrogeenisesti, kun taas kolmannella metaboliitilla (tibolonin Δ4-isomeeri) on progestiinisia ja androgeenisia vaikutuksia.

Livial korvaa postmenopausaalisen naisen estrogeenin puutetta ja lievittää vaihdevuosioireita. Livial estää menopaussista tai munasarjojen poistosta aiheutuvaa osteoporoosia.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kliininen tutkimustieto Livialilla:

 • Estrogeenin puutteesta johtuvien oireiden lievitys
  • Vaihdevuosioireet lievittyvät yleensä muutaman ensimmäisen hoitoviikon aikana.
 • Endometriumvaikutukset ja vuodot
  • Endometriumhyperplasiaa ja endometriumin syöpää on raportoitu Livialia käyttävillä potilailla (katso kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset).
  • Amenorreaa on raportoitu 88 %:lla naisista 12 Livial 2,5 mg:lla hoidetun kuukauden jälkeen. Vuotoa ja/tai tiputtelua esiintyi 32,6 prosentilla naisista ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ja 11,6 prosentilla naisista 11–12 hoitokuukauden aikana.
 • Osteoporoosin ehkäisy
  • Estrogeenin puutteen menopaussissa on todettu olevan yhteydessä lisääntyneeseen luun vaihtumisnopeuteen ja luumassan pienenemiseen. Hoidon suojavaikutus näyttää kestävän niin kauan kuin hoitoa jatketaan. Hormonikorvaushoidon lopettamisen jälkeen luumassaa häviää samalla nopeudella kuin hoitamattomilla naisilla.
  • LIFT-tutkimuksessa Livial vähensi uusia nikamamurtumia saaneiden naisten (keski-ikä 68 vuotta) lukumäärää lumelääkkeeseen verrattuna kolme vuotta kestäneen hoidon aikana (ITT: Livial vs. lumelääke riskisuhde oli 0,57; 95 % Cl 0,42–0,78).
  • Kahden vuoden Livial (2,5 mg) -hoidon jälkeen lannerangan luuntiheys kasvoi 2,6±3,8 %. Niiden naisten osuus, jotka säilyttivät lannealueen luuntiheyden entisellään tai joilla se kasvoi hoidon aikana, oli 76 %. Toinen tutkimus vahvistaa nämä tulokset.
  • Livial (2,5 mg) -valmisteella oli vaikutusta myös lonkan luuntiheyteen. Yhdessä tutkimuksessa kahden vuoden hoidon jälkeen reisiluunkaulan luuntiheys kasvoi 0,7±3,9 % ja koko lantion luuntiheys kasvoi 1,7±3,0 %. Niiden naisten osuus, jotka säilyttivät lantion alueen luuntiheyden entisellään tai joilla se kasvoi hoidon aikana, oli 72,5 %. Toisessa tutkimuksessa kahden vuoden hoidon jälkeen luuntiheys lisääntyi reisiluun kaulassa 1,3±5,1 % ja koko lantiossa 2,9±3,4 %. Niiden naisten osuus, jotka säilyttivät lantion alueen luuntiheyden entisellään tai joilla se kasvoi hoidon aikana, oli 84,7 %.
 • Rintakudosvaikutukset
  • Kliinisissä tutkimuksissa mammografinen tiheys ei ole lisääntynyt Livial-hoitoa saaneilla naisilla lumelääkettä saaneisiin verrattuna.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Suun kautta otettuna tiboloni imeytyy nopeasti ja hyvin. Nopean metabolian vuoksi tibolonin pitoisuus plasmassa on hyvin pieni. Myös tibolonin Δ4-isomeerin pitoisuus plasmassa on hyvin pieni. Sen vuoksi joitakin farmakokineettisiä tunnuslukuja ei ole pystytty määrittämään. 3α-OH- ja 3β-OH-metaboliittien huippupitoisuudet plasmassa ovat suuremmat, mutta ne eivät kerry elimistöön.
Ruoan nauttiminen ei vaikuta merkittävästi imeytymiseen.

Taulukko 4 Farmakokineettiset tunnusluvut Livialille (2,5 mg)

 

tiboloni

-OH metaboliitti

-OH metaboliitti

Δ4-isomeeri

 

SD

MD

SD

MD

SD

MD

SD

MD

Cmax (ng/ml)

1,37

1,72

14,23

14,15

3,43

3,75

0,47

0,43

Caverage

--

--

--

1,88

--

--

--

--

Tmax (h)

1,08

1,19

1,21

1,15

1,37

1,35

1,64

1,65

T1/2 (h)

--

--

5,78

7,71

5,87

--

--

--

Cmin (ng/ml)

--

--

--

0,23

--

--

--

--

AUC0-24 (ng/ml.h)

--

--

53,23

44,73

16,23

9,20

--

--

SD = single dose; MD = multiple dose

Eliminaatio
Tiboloni erittyy pääasiassa konjugoituneina (pääosin sulfatoituneina) metaboliitteina. Osa annoksesta erittyy virtsaan, mutta suurin osa eliminoituu ulosteen mukana.

Tibolonin ja sen metaboliittien farmakokineettisten tunnuslukujen ei ole havaittu riippuvan munuaisten toiminnasta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläinkokeissa tibolonilla oli raskautta ehkäisevä ja embryotoksisia vaikutuksia hormonivaikutuksensa vuoksi. Tiboloni ei ollut teratogeeninen hiirillä eikä rotilla. Sillä oli teratogeenista potentiaalia kaniineilla lähes keskenmenon aiheuttavina annoksina (ks. kohta Raskaus ja imetys). Tiboloni ei ole genotoksinen in vivo -olosuhteissa. Vaikka karsinogeenistä vaikutusta nähtiin tietyissä rotan maksakasvainsolulinjoissa ja hiiren virtsarakon kasvainsolulinjoissa, näiden kliininen merkitys on epäselvä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Perunatärkkelys, magnesiumstearaatti, askorbyylipalmitaatti ja laktoosimonohydraatti.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.
Säilytä alkuperäispakkauksessa ja läpipainoliuskat pahvikotelossa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

LIVIAL tabletti
2,5 mg 3 x 28 fol (35,42 €)

PF-selosteen tieto

PVC/Alumiini-läpipainopakkaus.
Pakkauskoot: 28, 3 x 28.
Pakkaus sisältää 1 tai 3 läpipainoliuskaa, joissa jokaisessa on 28 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti läpimitaltaan 6 mm, toisella puolella koodi “MK” ja sen alla “2” ja toisella puolella “Organon *”.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

LIVIAL tabletti
2,5 mg 3 x 28 fol

 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G03CX01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

27.04.2021

Yhteystiedot

Organon Finland Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
Suomi

029 170 3520

dpoc.finland@organon.com