Vertaa PF-selostetta

PROPECIA tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 1 mg finasteridia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
Yksi tabletti sisältää 110,4 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Propecia on tarkoitettu 18-41-vuotiaiden miesten varhaisvaiheen androgeenisen alopesian hoitoon. Propecia pysäyttää androgeenisen alopesian etenemisen. Tehoa hiusrajan vetäytymisessä ohimoilta ja pitkälle edenneessä kaljuuntumisessa ei ole osoitettu.

Annostus ja antotapa

Annostus
Yksi tabletti (1 mg) vuorokaudessa joko ruokailun yhteydessä tai muuna ajankohtana.

Annoksen nostamisen ei ole osoitettu lisäävän tehoa.

Hoitavan lääkärin tulee seurata hoidon tehoa ja kestoa jatkuvasti. Yleensä tarvitaan 3-6 kuukauden mittainen hoito kerran vuorokaudessa annosteltuna ennen kuin vaikutusta hiustenlähtöön on havaittavissa. Lääkkeen jatkuva käyttö on suositeltavaa, jotta voidaan ylläpitää hoidosta saatavaa hyötyä. Jos hoito lopetetaan, suotuisa vaikutus alkaa hävitä kuuden kuukauden kuluessa ja palaa lähtötasolle 9-12 kuukauden kuluessa.

Antotapa
Naiset, jotka ovat raskaana tai jotka voivat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä murskattuja tai puolitettuja Propecia-tabletteja, koska on mahdollista, että finasteridi imeytyy ja siitä voi aiheutua vaaraa miespuoliselle sikiölle (ks. kohta Hedelmällisyys, raskaus ja imetys). Propecia-tableteissa on päällyste, joka estää kosketuksen vaikuttavan aineen kanssa tabletteja tavanomaisesti käsiteltäessä edellyttäen, että tabletteja ei ole puolitettu tai murskattu.

Munuaisten vajaatoiminta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostusta ei tarvitse muuttaa.

Vasta-aiheet

Vasta-aiheinen naisilla: ks. kohta Raskaus ja imetys sekä kohta Farmakodynamiikka.
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pediatriset potilaat
Propeciaa ei pidä antaa lapsille. Finasteridin tehosta tai turvallisuudesta alle 18-vuotiaille lapsille ei ole tietoa.

Vaikutus prostataspesifiseen antigeeniin (PSA)
Propecialla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa, joissa potilaat olivat 18-41-vuotiaita miehiä, keskimääräinen seerumin prostataspesifinen antigeeni (PSA) laski 0,7 ng:n/ml lähtöarvosta 0,5 ng:an/ml 12 kuukaudessa. PSA-arvojen kertomista kahdella on syytä harkita ennen kuin arvioidaan Propeciaa käyttävien miesten testituloksia.

Vaikutus hedelmällisyyteen
Ks. kohta Raskaus ja imetys

Maksan vajaatoiminta
Maksan vajaatoiminnan vaikutusta finasteridin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu.

Rintasyöpä
Rintasyöpää on raportoitu miehillä, jotka käyttivät finasteridia 1 mg valmisteen tultua kliiniseen käyttöön. Lääkäreiden tulee neuvoa potilaitaan kertomaan välittömästi mistä tahansa rintakudoksessaan toteamistaan muutoksista, kuten kyhmyistä, kivusta, rintarauhasten liikakasvusta (gynekomastiasta) tai nännieritteestä.

Mielialan muutokset ja masennus
Mielialan muutoksia, mukaan lukien masentunutta mielialaa, masennusta ja harvemmissa tapauksissa itsemurha-ajatuksia on raportoitu esiintyneen potilailla, jotka ovat saaneet finasteridi 1 mg -hoitoa. Potilaita on tarkkailtava psyykkisten oireiden varalta, ja jos näitä esiintyy, finasteridihoito lopetetaan ja potilasta neuvotaan hakeutumaan lääkäriin ohjeiden saamiseksi.

Laktoosi-intoleranssi
Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Natrium
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Finasteridi metaboloituu lähinnä sytokromi P450 3A4 -järjestelmän kautta vaikuttamatta siihen.
Vaikka finasteridin vaara vaikuttaa muiden lääkkeiden farmakokinetiikkaan katsotaan pieneksi, sytokromi P450 3A4 -entsyymin estäjät ja induktorit todennäköisesti vaikuttavat finasteridin pitoisuuteen plasmassa. Kuitenkin turvallisuusmarginaalit on todettu sellaisiksi, että näiden entsyyminestäjien samanaikaisen käytön mahdollisesti aiheuttamalla pitoisuuden nousulla ei todennäköisesti ole kliinistä merkitystä.

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Propecia on vasta-aiheinen naisilla, koska se mahdollisesti aiheuttaa haittavaikutuksia raskauden aikana. Koska finasteridi estää testosteronin muuttumisen dihydrotestosteroniksi (DHT), Propecia saattaa raskaana olevalle naiselle annettuna aiheuttaa miespuolisen sikiön ulkoisten sukuelinten kehityshäiriöitä (ks. kohta Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet).

Imetys
Ei tiedetä, erittyykö finasteridi ihmisen rintamaitoon.

Hedelmällisyys
Pitkäaikaisia tutkimustuloksia lääkkeen vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole saatavana ja erityisiä tutkimuksia subfertiileillä miehillä ei ole tehty. Miespotilaat, jotka suunnittelivat lapsen siittämistä, suljettiin aluksi pois kliinisistä tutkimuksista. Vaikka eläinkokeet eivät osoittaneet merkityksellisiä negatiivisia vaikutuksia hedelmällisyyteen, on lääkkeen tultua markkinoille saatu spontaaniraportteja hedelmättömyydestä ja/tai siemennesteen heikosta laadusta. Joissakin näistä raporteista potilailla oli muita riskitekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa hedelmättömyyteen. Siemennesteen laadun on raportoitu normalisoituneen tai parantuneen, kun finasteridin käyttö on lopetettu.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Propecia-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa ja/tai lääkkeen markkinoille tulemisen jälkeen raportoidut haittavaikutukset on lueteltu alla olevassa taulukossa.
Haittavaikutusten esiintymistiheys:
Hyvin yleinen (≥ 1/10); Yleinen (≥ 1/100, <1/10); Melko harvinainen (≥ 1/1000, <1/100); Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000); Hyvin harvinainen (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).
Lääkkeen markkinoille tulemisen jälkeen raportoitujen haittavaikutusten esiintymistiheyttä ei voida määritellä, koska ne ovat peräisin spontaaniraporteista.

Immuunijärjestelmä

Tuntematon: Yliherkkyysreaktiot, kuten ihottuma, kutina, nokkosihottuma sekä angioedeema (mukaan lukien huulien, kielen, nielun ja kasvojen turpoaminen)

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen*: Heikentynyt libido
Melko harvinainen: Masennus
Tuntematon: Ahdistuneisuus

Sydän

Tuntematon: Sydämentykytys

Maksa ja sappi

Tuntematon: Maksaentsyymien kohoaminen

Sukupuolielimet ja rinnat

Melko harvinainen*: Erektiohäiriöt, ejakulaatiohäiriöt (mukaan lukien pienentynyt ejakulaatin määrä)

Tuntematon: Rintojen arkuus ja suureneminen, kiveskipu, hematospermia, hedelmättömyys (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

* Esiintyvyys esitetty erona plaseboon kliinisissä tutkimuksissa 12 kuukauden hoidon jälkeen.
Tämä haittavaikutus havaittiin lääkkeen markkinoille tulon jälkeen, mutta esiintymistiheydessä ei ollut eroa finasteridin ja plasebon välillä satunnaistetuissa, kontrolloiduissa faasin III kliinisissä tutkimuksissa (Protokollat 087, 089 ja 092).

Lääkkeen tultua markkinoille on lisäksi raportoitu pysyviä seksuaalisen toiminnan häiriöitä (heikentynyt libido, erektiohäiriöt ja ejakulaatiohäiriöt) finasteridin käytön lopettamisen jälkeen ja miesten rintasyöpää (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Lääkkeen käyttöön liittyneet seksuaalitoimintoihin kohdistuvat haittavaikutukset olivat yleisempiä finasteridihoitoa saaneilla miehillä (esiintyvyys ensimmäisten 12 kuukauden aikana 3,8 %) kuin plaseboa saaneilla miehillä (esiintyvyys ensimmäisten 12 kuukauden aikana 2,1 %). Näiden haittavaikutusten esiintyvyys väheni 0,6 %:in finasteridihoitoa saaneilla miehillä seuraavien neljän vuoden aikana. Noin 1 % miehistä lopetti hoidon kummassakin ryhmässä ensimmäisten 12 kuukauden aikana, koska lääke aiheutti seksuaalitoimintoihin kohdistuvia haittavaikutuksia. Haittavaikutusten esiintyvyys väheni tämän jälkeen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Kliinisissä tutkimuksissa 400 mg:n kerta-annokset finasteridia ja 80 mg:n toistuvat päivittäiset finasteridiannokset kolmen kuukauden ajan (n=71) eivät aiheuttaneet annokseen suhteessa olevia haittavaikutuksia.

Propecian yliannostustapauksissa ei suositella mitään erityistä hoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: 5α-reduktaasin estäjä, ATC-koodi D11AX10.

Vaikutusmekanismi
Finasteridi on 4-atsasteroidi, joka estää ihmisen (karvatupessa olevaa) tyyppi 2:n 5α-reduktaasia yli 100-kertaa selektiivisemmin kuin ihmisen tyyppi 1:n 5α-reduktaasia ja estää ääreiskudoksessa testosteronin muuttumisen dihydrotestosteroni-androgeeniksi (DHT). Miestyyppisessä hiustenlähdössä kaljuuntuvan päänahan karvatupet ovat pienentyneet ja dihydrotestosteronipitoisuus on kohonnut. Finasteridi estää päänahan karvatuppien pienentymistä aiheuttavaa prosessia ja tämän seurauksena mahdollisesti kaljuuntumista.

Kliininen teho ja turvallisuus
Tutkimukset miehillä
Propecian tehokkuus osoitettiin kolmessa tutkimuksessa, joissa koehenkilöinä oli 1879 lievästi tai kohtalaisesti, muttei täysin, päälaelta ja etu/keskialueelta kaljuuntunutta 18-41-vuotiasta miestä. Näissä tutkimuksissa hiustenkasvua arvioitiin neljällä erillisellä mittarilla, joita olivat hiusten lukumäärä, ihotautilääkäreistä koostuvan asiantuntijaryhmän suorittama päästä otettujen valokuvien arviointi, tutkijoiden suorittama arviointi sekä potilaan itse suorittama arviointi.

Kahdessa tutkimuksessa, joihin osallistui päälaelta kaljuuntuvia miehiä, Propecia-hoitoa jatkettiin 5 vuotta. Tänä aikana potilaiden tila parani sekä lähtötilanteeseen että plaseboryhmään verrattuna 3. - 6. hoitokuukaudesta alkaen. Vaikka paranemista ilmaisevat arvot olivat Propecia-hoitoa saaneilla miehillä suurimmillaan lähtöarvoihin verrattuna yleensä 2 vuoden kohdalla ja pienenivät vähitellen sen jälkeen (esim. hiuksia oli edustavalla 5,1 cm2:n laajuisella alueella lähtötilanteeseen verrattuna 88 enemmän 2 vuoden kohdalla ja 38 enemmän 5 vuoden kohdalla), hiustenlähtö plaseboryhmässä lisääntyi etenevästi lähtötilanteeseen verrattuna (50 hiusta vähemmän 2 vuoden kohdalla ja 239 hiusta vähemmän 5 vuoden kohdalla). Vaikka paranemista ei Propecia-hoitoa saaneilla miehillä lähtötilanteeseen verrattuna enää tapahtunut 2 vuoden jälkeen, hoitoryhmien välinen ero kasvoi edelleen 5 vuoden tutkimusjakson loppuun saakka. Viisi vuotta kestänyt Propecia-hoito stabiloi hiustenlähtöä 90 %:lla miehistä valokuva-arvioinnin perusteella ja 93 %:lla tutkijoiden suorittaman arvioinnin perusteella. Lisäksi hiustenkasvun lisääntymistä havaittiin 65 %:lla Propecia-hoitoa saaneista miehistä hiusten lukumäärän perusteella, 48 %:lla valokuva-arvioinnin perusteella ja 77 %:lla tutkija-arvioinnin perusteella. Plaseboryhmässä puolestaan havaittiin asteittain ajan myötä etenevää hiustenlähtöä 100 %:lla miehistä hiusten lukumäärän perusteella, 75 %:lla valokuva-arvioinnin perusteella ja 38 %:lla tutkija-arvioinnin perusteella. Lisäksi potilaiden itse suorittama arviointi osoitti hiustiheyden lisääntyneen, hiustenlähdön vähentyneen sekä hiusten ulkonäön parantuneen merkitsevästi 5 vuotta kestäneen Propecia-hoidon jälkeen (ks. alla oleva taulukko).

Paraneminen neljällä eri tavalla mitattuna, potilaiden prosentuaalinen määrä

 

Vuosi 1+

Vuosi 2++

Vuosi 5++

Propecia

plasebo

Propecia

plasebo

Propecia

plasebo

Hiusten lukumäärä

(n=679)
86

(n=672)
42

(n=433)
83

(n=47)
28

(n=219)
65

(n=15)
0

Valokuva-arviointi

(n=720)
48

(n=709)
7

(n=508)
66

(n=55)
7

(n=279)
48

(n=16)
6

Tutkija-arviointi

(n=748)
65

(n=747)
37

(n=535)
80

(n=60)
47

(n=271)
77

(n=13)
15

Potilaiden itse suorittama arviointi: Tyytyväisyys hiusten ulkonäköön yleensä

(n=750)
39

(n=747)
22

(n=535)
51

(n=60)
25

(n=284)
63

(n=15)
20

+ Satunnaistettu 1:1 Propecian suhde plaseboon
++ Satunnaistettu 9:1 Propecian suhde plaseboon

Vuoden kestäneessä tutkimuksessa, johon osallistuneilla miehillä oli hiusrajan vetäytymistä/päälakikaljuisuutta, laskettiin hiukset edustavalta 1 cm2:n alueelta (noin 1/5 päälakikaljuisuustutkimuksen näytealueesta). Hiusten lukumäärä muunnettuna vastaamaan 5,1 cm2:n aluetta lisääntyi 49 hiuksella (5 %) lähtöarvosta ja 59 hiuksella (6 %) verrattuna plaseboon. Tutkimuksessa todettiin lisäksi merkitsevä tulosten paraneminen potilaiden suorittamassa itsearvioinnissa, tutkijoiden suorittamassa arvioinnissa ja ihotautilääkäreistä koostuneen asiantuntijaryhmän suorittamassa päävalokuvien arvioinnissa.

Kahdessa 12 ja 24 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa todettiin, että suositusannos viisinkertaisena (finasteridi 5 mg/vrk) vähensi ejakulaatin määrää mediaanisesti noin 0,5 ml (-25 %) plaseboon verrattuna. Tämä väheneminen korjaantui hoidon päättyessä. 48 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa finasteridi 1 mg/vrk alensi ejakulaatin määrää mediaanisesti 0,3 ml (-11 %), kun vastaava alenema plasebon yhteydessä oli 0,2 ml (-8 %). Vaikutusta siittiöiden määrään, liikkuvuuteen tai morfologiaan ei todettu. Pitempiaikaisia tutkimustuloksia ei ole saatavilla. Kliinisiä tutkimuksia hedelmällisyyteen mahdollisesti kohdistuvien negatiivisten vaikutusten selvittämiseksi ei ole ollut mahdollista tehdä. Tällaisia vaikutuksia pidetään kuitenkin hyvin epätodennäköisinä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Tutkimukset naisilla
Lääkkeen ei osoitettu tehoavan postmenopausaalisten naisten androgeeniseen alopesiaan, kun finasteridiannos oli 1 mg 12 kuukauden ajan.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Suun kautta annettuna finasteridin biologinen hyötyosuus on noin 80 % eikä ruoka vaikuta siihen. Finasteridin huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan noin 2 tunnin kuluttua lääkkeenotosta ja imeytyminen on täydellistä 6-8 tunnin kuluttua.

Jakautuminen
Finasteridi sitoutuu plasman proteiineihin noin 93 %:sti. Jakaantumistilavuus on noin 76 litraa (44-96 l). Vakaassa tilassa, joka saavutettiin annoksella 1 mg/vrk, finasteridin huippupitoisuus plasmassa oli keskimäärin 9,2 ng/ml ja se saavutettiin 1-2 tuntia annostelun jälkeen; AUC (0-24 h) oli 53 ng x h/ml.

Finasteridia on löydetty aivo-selkäydinnesteestä, mutta se ei näytä ensisijaisesti kerääntyvän siihen. Hyvin pieniä määriä finasteridia on havaittu myös finasteridihoitoa saavien henkilöiden siemennesteestä. Reesusapinoilla tehtyjen tutkimusten perusteella määrän ei katsota aiheuttavan vaaraa miespuolisen sikiön kehitykselle (ks. kohdat Hedelmällisyys, raskaus ja imetys sekä Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Biotransformaatio
Finasteridi metaboloituu lähinnä sytokromi P450 3A4 -järjestelmän kautta vaikuttamatta siihen. Ihmiselle suun kautta annetun 14C-leimatun finasteridiannoksen jälkeen tunnistettiin kaksi finasteridin metaboliittia, joilla on vain pieni osa finasteridin 5α-reduktaasia estävästä vaikutuksesta.

Eliminaatio
Ihmiselle suun kautta annetusta 14C-leimatusta finasteridiannoksesta keskimäärin 39 % (32-46 %) erittyi virtsaan metaboliitteina. Muuttumatonta lääkeainetta ei erittynyt virtsaan käytännöllisesti katsoen lainkaan ja 57 % (51-64 %) koko annoksesta erittyi ulosteisiin.

Plasmapuhdistuma on noin 165 ml/min (70-279 ml/min).

Iän myötä finasteridin eliminaationopeus vähenee jonkin verran. Keskimääräinen terminaalinen puoliintumisaika plasmassa on noin 5-6 tuntia (3-14 tuntia) (yli 70-vuotiailla miehillä 8 tuntia (6-15 tuntia)). Näillä havainnoilla ei ole kliinistä merkitystä ja siksi annoksen pienentäminen iäkkäitä hoidettaessa ei ole aiheellista.

Maksan vajaatoiminta
Maksan vajaatoiminnan vaikutusta finasteridin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu.

Munuaisten vajaatoiminta
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joiden kreatiniinin puhdistuma oli 9-55 ml/min, muuttumattoman finasteridin AUC-arvo, huippupitoisuus plasmassa, puoliintumisaika ja proteiineihin sitoutumisaste oli 14C-leimatun finasteridin kerta-annoksen jälkeen samanlainen kuin terveillä vapaaehtoisilla.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Mutageenisuus/karsinogeenisuus:
Genotoksisuus- ja karsinogeenisuustutkimuksissa ei ole todettu mitään haitallisia vaikutuksia ihmiselle.

Vaikutus lisääntymiskykyyn ja hedelmällisyyteen:
Alkion- ja sikiönkehitykseen kohdistuvia vaikutuksia on tutkittu rotilla, kaniineilla ja reesusapinoilla. Kun rotille annettiin 5-5000 kertaa kliininen annos, koirassikiöillä todettiin siittimen alahalkioita. Vaikutus oli suhteessa annokseen. Reesusapinoilla suun kautta annettu 2 mg/kg/vrk on myös aiheuttanut ulkoisten sukupuolielinten poikkeavuutta. Reesusapinoille enimmillään annoksena 800 ng/vrk laskimoon ei aiheuttanut vaikutuksia koirassikiöissä. Tämä vastaa vähintään 750-kertaisena suurinta arvioitua finasteridialtistusta, jonka raskaana oleva nainen voi saada 1 mg/vrk finasteridia käyttävän miehen siemennesteestä (ks. kohta Farmakokinetiikka). Kaniinin sikiöitä ei altistettu finasteridille sukupuolielinten kriittisessä kehitysvaiheessa.

Ejakulaatin määrään, siittiöiden lukumäärään tai hedelmällisyyteen ei todettu vaikutusta kaniineilla, kun niille annettiin 80 mg/kg/vrk, minkä annoksen on muissa tutkimuksissa todettu aiheuttavan huomattavaa lisäsukupuolirauhasten painon vähenemistä. Rotilla, jotka saivat 6 tai 12 viikkoa 80 mg/kg/vrk (kliininen annos noin 500-kertaisena) ei todettu vaikutusta hedelmällisyyteen. Jonkinasteista hedelmällisyyden vähenemistä ja huomattavaa eturauhasen ja siemenrakkulan painon laskua havaittiin 24-30 viikon kuluttua. Kaikki muutokset korjaantuivat 6 viikon sisällä. Hedelmällisyyden vähenemisen on osoitettu johtuvan heikentyneestä siemennestetulpan muodostumisesta, millä ei ole merkitystä ihmisen kannalta. Poikasten kehityksessä ja niiden suvunjatkamiskyvyssä sukukypsässä iässä ei havaittu poikkeavaa. Kun naarasrotat keinosiemennettiin siemennesteellä, joka oli peräisin 36 viikkoa 80 mg/kg/vrk saaneiden rottien lisäkiveksistä, vaikutuksia hedelmällisyyttä kuvaaviin muuttujiin ei todettu.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin: Laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, natriumdokusaatti, magnesiumstearaatti.

Päällyste: Talkki, hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa, titaanidioksidi (väriaine E 171), keltainen ja punainen rautaoksidi (väriaine E 172).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PROPECIA tabletti, kalvopäällysteinen
1 mg 28 fol (70,88 €)

PF-selosteen tieto

7 tablettia (1 x 7; PVC/alumiiniläpipainopakkaus)
28 tablettia (4 x 7; PVC/alumiiniläpipainopakkaus)
30 tablettia (3 x 10; PVC/alumiiniläpipainopakkaus)
84 tablettia (12 x 7; PVC/alumiiniläpipainopakkaus)
98 tablettia (14 x 7; PVC/alumiiniläpipainopakkaus)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kellertävän ruskea, kahdeksankulmainen, kalvopäällysteinen, kupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä 'P' ja toisella 'PROPECIA'.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Naiset, jotka ovat raskaana tai jotka voivat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä murskattuja tai puolitettuja Propecia-tabletteja, koska on mahdollista, että finasteridi imeytyy ja siitä voi aiheutua vaaraa miespuoliselle sikiölle (ks. kohta Hedelmällisyys, raskaus ja imetys). Propecia-tableteissa on päällyste, joka estää kosketuksen vaikuttavan aineen kanssa tabletteja tavanomaisesti käsiteltäessä edellyttäen, että tabletteja ei ole puolitettu tai murskattu.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PROPECIA tabletti, kalvopäällysteinen
1 mg 28 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D11AX10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.04.2021

Yhteystiedot

Organon Finland Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
Suomi

029 170 3520

dpoc.finland@organon.com