Vertaa PF-selostetta

CRINONE emätingeeli 8 %

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Progesteroni 80 mg/g tai 90 mg/annos.

Lääkemuoto

Emätingeeli.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Keltarauhasen puutteellisesta toiminnasta johtuvan infertiliteetin hoito.

Annostus ja antotapa

Applikoidaan emättimeen. Yksi applikointi (1,125 g geeliä) joka päivä aloittaen todetun ovulaation jälkeen tai vaihtoehtoisesti kierron 18.-21. päivänä.

Pediatriset potilaat
Valmiste ei ole tarkoitettu lasten lääkehoitoon.

Vasta-aiheet

Tunnettu yliherkkyys Crinonelle (progesteronille tai jollekin valmisteen apuaineelle). Diagnosoimaton verenvuoto emättimestä. Keskeytynyt keskenmeno. Akuutti porfyria. Vaikea maksan toimintahäiriö. Todettu tai oletettu rinta- tai sukuelinsyöpä. Tromboflebiitti, tromboembolinen häiriö, aivohalvaus tai potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt jokin edellä mainituista tiloista.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Crinonen käytön yhteydessä ei ole raportoitu tromboottisia häiriöitä. Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin raportoitu tromboflebiitin ja/tai tromboembolisen sairauden riskin lisääntymistä hormonikorvaushoitoon liittyen. Lääkärin tulee olla tietoinen hormonikorvaushoitoon liittyvien tromboottisten häiriöiden mahdollisuudesta (tromboflebiitti, verkkokalvotromboosi, aivoembolia ja keuhkoembolia mukaan lukien) ja huomata niiden varhaiset ilmenemismuodot. Jos tällaisia häiriöitä esiintyy tai epäillään, hormonikorvaushoito on heti lopetettava. Potilaita, joilla on tromboottisten häiriöiden riskitekijöitä, on seurattava huolellisesti.

Anamneesissa ja ennen hoitoa sekä säännöllisesti hoidon aikana tehtävissä tutkimuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota rintoihin ja lantion elimiin ja tutkimusten yhteydessä on otettava Papa-näyte.

Progestageenit voivat aiheuttaa nesteretentiota, ja sen vuoksi naisia, joilla on jokin sairaus, johon tämä voi vaikuttaa (esim. epilepsia, migreeni tai sydämen tai munuaisten vajaatoiminta), on seurattava huolellisesti.

Jos potilaalla esiintyy läpäisyvuotoa tai muuta epäsäännöllistä emätinverenvuotoa, tulee elimellisten syiden mahdollisuus ottaa huomioon. Selvittämätön emätinverenvuoto on tutkittava asianmukaisin diagnostisin toimenpitein.

Potilaita, joilla on esiintynyt masennusta, on seurattava huolellisesti, ja Crinone-hoito on lopetettava, jos masennus palaa vaikea-asteisena.

Progestageenihoito voi peittää postmenopausaalioireiden alkamisen.

Progestageenihoidosta tulee ilmoittaa patologille tiettyjä näytteitä toimitettaessa, koska progestageenit vaikuttavat esimerkiksi kohdun limakalvon rakenteeseen ja patologiaan.

Progestageenit voivat pahentaa porfyrian oireita, joten Crinonea ei suositella porfyriaa sairastaville potilaille.

Apuaine sorbiinihappo voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai emättimen ärsytystä.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa ei ole raportoitu, mutta Crinonen käyttöä samanaikaisesti muiden emättimeen laitettavien valmisteiden kanssa ei suositella. Jos potilas saa paikallishoitoa emättimen hiivasieni-infektioon, suositellaan siirtymistä oraaliseen lääkitykseen.

Crinonen vaikutuksista laboratoriokokeiden tuloksiin ei ole tietoa.

Raskaus ja imetys

Keltarauhasen puutteellisessa toiminnassa Crinonea voidaan käyttää raskauden ensimmäisen kuukauden aikana. Raskaana olevista naisista saatu suuri määrä tietoa (enemmän kuin 1000 altistunutta tapausta) viittaa siihen, että luonnollisen progesteronin käytöllä varhaisraskauden aikana ei ole yhteyttä sikiön epämuodostumiin

Valmistetta ei tule käyttää imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Crinone-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Alla luetellut haitalliset reaktiot on luokiteltu seuraavalla tavalla esiintymistiheyden mukaisesti:

Hyvin yleinen ≥1/10
Yleinen ≥1/100 - <1/10
Melko harvinainen ≥1/1000 - <1/100
Harvinainen ≥1/10 000 - <1/1000
Hyvin harvinainen <1/10 000
Esiintymistiheys tuntematon (ei voida määritellä olemassa olevasta datasta)

Immuunijärjestelmä

Esiintymistiheys tuntematon: yliherkkyysrektioita, jotka ilmenevät yleensä ihottumana.

Sukupuolielimet ja rinnat

Yleinen: rintojen arkuus, valkovuoto.

Esiintymistiheys tuntematon: verenvuoto emättimestä kuukautisten välillä (tiputtelu).

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Esiintymistiheys tuntematon: emättimen ärsytystä ja muita lieviä antopaikan reaktioita

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyötyhaittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

wwwsivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu. Akuutti yliannostus on tätä valmistetta käytettäessä epätodennäköinen, koska progesteronin imeytyminen emättimen epiteeliin riippuu pitoisuudesta ja koska lääkeaine vapautuu hitaasti pitkävaikutteisesta valmistemuodosta. Yliannostustapauksessa Crinone-hoito on lopetettava ja potilasta hoidettava oireidenmukaisesti.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Crinone on mikronoitua progesteronia sisältävä emätingeeli. Progesteronin kemiallinen nimi on pregn-4-eeni-3,20-dioni. Luonnollinen progesteroni on keltarauhasen normaalin kuukautiskierron jälkipuoliskolla erittämä hormoni. Progesteronilla on tärkeä rooli estrogeenin stimuloiman endometriumin muuttamisessa sekretoriseksi endometriumiksi, joka pystyy vastaanottamaan hedelmöityneen munasolun ja ylläpitämään alkion implantaatiota sen kehityksen varhaisvaiheessa. Crinone on pitkävaikutteinen progesteronivalmiste, josta luonnollinen progesteroni vapautuu emättimeen kontrolloidusti polykarbofiilipohjaisesta geelistä (ks. kohta Pakkaukset ja valmisteen kuvaus).

Farmakokinetiikka

Kun progesteronia applikoitiin 90 mg kerta-annoksena emättimeen, keskimääräinen AUC-arvo oli noin 502 nmol-hr/l. Keskimääräinen seerumin huippupitoisuus (Cmax) oli noin 26 nmol/l 8 tunnin kohdalla. Vakaassa tilassa seerumin progesteronin keskimääräinen pitoisuus oli noin 29 nmol/l kun annostus oli 90 mg kerran päivässä kaikkiaan 12 kertaa ja noin 21 nmol/l kun annostus oli 90 mg joka toinen päivä (kaikkiaan 6 annosta).

Jakautuminen. Emättimeen laiton jälkeen progesteroni näyttää jakautuvan ensisijaisesti kohdun limakalvoon. Kun mikronoitua progesteronia laitettiin emättimeen munasarjojen vajaatoimintaa sairastaville naisille seitsemän päivän ajan, progesteronin pitoisuudet seerumissa ja endometriumissa olivat lähes samat.

Metabolia. Progesteroni metaboloituu pääasiassa maksassa. Progesteronin tärkein virtsaan erittyvä metaboliitti on 5β-pregnaani-3α,20α-dioliglukuronidi, jota esiintyy seerumissa ainoastaan konjugoituneessa muodossa. Seerumin metaboliitteihin kuuluvat myös 5β-pregnaani-3α-oli-20-oni (5β-pregnenoleeni) ja 5α-pregnaani-3α-oli-20-oni (5α-pregnenoleeni), jotka saattavat vaikuttaa sedatiivisesti ja hypnoottisesti. Emättimeen laitettaessa näiden kahden metaboliitin pitoisuudet seerumissa olivat häviävän pieniä tai pienempiä kuin oraalisessa lääkityksessä.

Eliminoituminen. Progesteroni eliminoituu sekä sapen että munuaisten kautta. Annettaessa radioaktiivisesti merkittyä progesteronia ruiskeena 50-60 % sen metaboliiteista erittyy munuaisten kautta ja n. 10 % sapen ja ulosteiden mukana. Radioaktiivisesti merkitystä annoksesta erittyy 70 %. Annoksen loppuosan eliminoitumisesta ei ole tietoa. Vain pieni osa muuttumattomasta progesteronista erittyy sappeen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kaniineilla Crinone on luokiteltu silmää ärsyttävien ominaisuuksien mukaan luokkaan IV kuuluvaksi (hyvin vähäiset vaikutukset, jotka häviävät alle 24 tunnin kuluessa). Crinone ei ärsytä ihoa. Kohtalaista vaginaärsytystä on havaittu kaniineilla applikoitaessa 80 mg/g geeliä 2 ml/vrk viiden päivän ajan.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Glyseroli, kevyt nestemäinen parafiini, hydrogenoidut palmuöljyglyseridit, karbomeeri 974 P, sorbiinihappo, polykarbofiili, natriumhydroksidi, puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Tavanomaisten kontraseptiivisten ehkäisimien kanssa ei ole havaittu yhteensopimattomuuksia.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

CRINONE emätingeeli
8 % 15 annosta (asetin) (80,36 €)

PF-selosteen tieto

Crinonen annostelujärjestelmä perustuu emätintä kostuttavaan formulaatioon ja sen ansiosta progesteroni pysyy pitkään emättimessä. Crinonen annostelujärjestelmä on lipofiilisestä (lipidi) ja hydrofiilisestä (vesi) faasista koostuva emulsio. Vesifaasi sisältää polykarbofiilia, polymeeriä, joka turpoaa veden vaikutuksesta. Sen ionivaraus on lievästi negatiivinen, mikä saa sen kiinnittymään väliaikaisesti emättimen endometriumsolujen pinnalle. Suurin osa progesteronista on varastoituneena lipidifaasiin suspensiona, pieni osa on liuenneena vesifaasiin. Progesteroni imeytyy vesifaasista, joka täydentyy varastona toimivasta lipidifaasista.

Pakkauksen kuvaus: Kertakäyttöinen, intravaginaaliseen käyttöön tarkoitettu, polyetyleenistä valmistettu applikaattori, jossa on poistettava kierrekorkki. Kukin applikaattori sisältää 1,45 g geeliä ja annostelee 1,125 g geeliä.

Applikaattori on pakattu paperi/alumiini/polyetyleenifolioon. Applikaattoreita sisältävät foliot on pakattu edelleen pahvikoteloon. Pakkauskoko: 15 applikaattoria.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai lähes valkoinen geeli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Crinone applikoidaan suoraan erityisesti tätä käyttöä varten suunnitellusta suljetusta applikaattorista emättimeen. Poista applikaattori pakkauksestaan. HUOMIO: Älä poista kierrekorkkia vielä tässä vaiheessa.

  1. Tartu tukevasti applikaattorin paksuun päähän. Ravista applikaattoria kuten kuumemittaria, varmistaen, että sisältö on applikaattorin ohuessa päässä.
  2. Poista korkki ja heitä se pois.
  3. Voit viedä applikaattorin emättimeen istuessasi tai maatessasi selälläsi polvet koukussa. Vie applikaattorin ohut pää varovasti emättimeen.
  4. Purista lujasti applikaattorin paksua päätä saadaksesi geelin ulos applikaattorista. Poista applikaattori ja heitä tyhjä pakkaus pois.
  5. Crinone peittää emättimen limakalvon ja saa aikaan pitkään kestävän progesteronin vapautumisen.

Korvattavuus

CRINONE emätingeeli
8 % 15 annosta

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03DA04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

31.03.2021

Yhteystiedot

MERCK OY
Keilaranta 6
02150 Espoo


09 867 8700
www.merck.fi