Vertaa PF-selostetta

CLINDOXYL geeli 50 mg/g+10 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 gramma geeliä sisältää vesipitoista bentsoyyliperoksidia vastaten 50 mg:aa vedetöntä bentsoyyliperoksidia ja klindamysiinifosfaattia vastaten 10 mg klindamysiiniä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Geeli.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Clindoxyl-geeli on tarkoitettu lievän tai keskivaikean acne vulgariksen paikallishoitoon, erityisesti tulehtuneiden ihoalueiden paikallishoitoon aikuisille ja vähintään 12‑vuotiaille nuorille (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakodynamiikka).

Viralliset ohjeet antibakteeristen aineiden asianmukaisesta käytöstä on otettava huomioon.

Annostus ja antotapa

Vain iholle.

Annostus

Aikuiset ja nuoret (vähintään 12‑vuotiaat)

Clindoxyl-geeliä sivellään koko hoidettavalle ihoalueelle kerran päivässä iltaisin.

Potilaalle on kerrottava, ettei valmisteen ylenmääräinen käyttö paranna hoidon tehoa vaan voi suurentaa ihoärsytysriskiä. Jos iho kuivuu tai hilseilee liikaa, valmisteen käyttöväliä on harvennettava tai käyttö lopetettava tilapäisesti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vaikutus sekä tulehduksellisiin että ei-tulehduksellisiin leesioihin voi olla nähtävissä jo hoitoviikosta 2−5 alkaen (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Clindoxyl-geelin tehoa ja turvallisuutta on arvioitu acne vulgarista koskeneissa kliinisissä tutkimuksissa pisimmillään 12 viikon ajan. Clindoxyl-geeliä ei tule käyttää yhtäjaksoisesti pidempään kuin 12 viikkoa.

Pediatriset potilaat

Clindoxyl-geelin turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu, joten Clindoxyl-geelin käyttöä tälle ryhmälle ei suositella.

Iäkkäät potilaat

Ei erityisiä käyttöohjeita.

Antotapa

Iho pestään ensin varovasti miedolla puhdistusaineella ja kuivataan perusteellisesti. Tämän jälkeen Clindoxyl-geeliä levitetään iholle ohuena kalvona. Jos geeli ei hieroudu ihoon helposti, geeliä on käytetty liikaa.

Valmisteen käytön jälkeen kädet on pestävä.

Vasta-aiheet

Clindoxyl-geeliä ei tule käyttää potilailla, jotka ovat yliherkkiä

  • klindamysiinille
  • linkomysiinille
  • bentsoyyliperoksidille
  • kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Valmisteen joutumista suuhun, silmiin, huuliin, muille limakalvoille tai ärtyneelle tai rikkoutuneelle iholle tulee välttää. Valmistetta tulee sivellä varoen aroille ihoalueille.

Jos valmistetta joutuu vahingossa tällaiselle alueelle, on alue huuhdeltava hyvin vedellä.

Clindoxyl-geeliä tulee käyttää varoen potilailla, joilla on ollut aikaisemmin paikallinen ohutsuolen tulehdus (Crohnin tauti), haavainen koliitti tai antibioottihoitoon liittyvä koliitti.

Clindoxyl-geeliä tulee käyttää varoen atooppisilla potilailla, joilla iho saattaa liiallisesti kuivua.

Useimmilla potilailla ihon hilseily ja punoitus lisääntyvät ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Näiden haittavaikutusten vaikeusasteen mukaan potilas voi joko käyttää komedojen syntymistä estävää kosteusvoidetta, harventaa Clindoxyl-geelin käyttöväliä tilapäisesti tai keskeyttää geelin käytön tilapäisesti. Tehoa ei ole kuitenkaan osoitettu harvemmin kuin kerran vuorokaudessa tapahtuvassa käytössä.

Varovaisuutta on noudatettava samanaikaisen paikallisen aknehoidon käytössä, koska tämä voi johtaa ärsytyksen mahdolliseen kumuloitumiseen. Tällainen ärsytys voi toisinaan olla vaikeaa, erityisesti kuorivien, hilseilyä aiheuttavien tai hankaavien aineiden käytön yhteydessä.

Jos potilaalla ilmenee vaikeaa paikallisärsytystä (esim. vaikeaa punoitusta, vaikeaa ihon kuivumista ja kutinaa, vaikeaa pistelyä/polttelua), Clindoxyl-geelin käyttö on keskeytettävä.

Koska bentsoyyliperoksidi voi lisätä herkkyyttä auringonvalolle, aurinkolamppua ei saa käyttää ja tarkoituksellista tai pitkäkestoista oleskelua auringossa on vältettävä tai se on minimoitava. Jos potilas ei voi välttää altistusta voimakkaalle auringonvalolle, häntä on kehotettava käyttämään auringonsuojavalmistetta ja suojaavaa vaatetusta.

Jos potilaan iho on palanut auringossa, Clindoxyl-geeliä saa käyttää vasta ihon tervehdyttyä.

Jos potilaalla on pitkäkestoista tai merkittävää ripulia tai vatsakouristuksia, on Clindoxyl-geelin käyttö lopetettava välittömästi, koska oireet saattavat viitata antibioottihoitoon liittyvään koliittiin. Sopivin diagnostisin keinoin, kuten Clostridium difficile ‑viljelyn, Clostridiumdifficile ‑toksiinin määritys ja tarvittaessa myös kolonoskopian tekoa on harkittava, jotta voidaan määrittää koliitin hoidon tarpeellisuus.

Valmiste saattaa vaalentaa hiusten tai kankaiden värejä. Vältä kosketusta valmisteen ja hiusten, kankaiden, huonekalujen tai mattojen välillä.

Klindamysiiniresistenssi

Jos potilas on äskettäin käyttänyt klindamysiiniä tai erytromysiiniä systeemisesti tai paikallisesti, hänellä on tavallista todennäköisemmin jo ennestään mikrobilääkkeille vastustuskykyinen Propionibacterium acnes ja kommensaalinen floora (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Ristiresistenssi

Ristiresistenssiä saattaa esiintyä muiden antibioottien, kuten linkomysiinin tai erytromysiinin kanssa, jos niitä käytetään hoidossa monoterapiana (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Yhteisvaikutukset

Clindoxyl-geelillä ei ole tehty virallisia lääkeyhteisvaikutustutkimuksia.

Seuraavien valmisteiden samanaikaista käyttöä tulee varoa, koska yhteiskäyttö saattaa lisätä ihoärsytystä: paikallisesti käytettävät antibiootit, lääkinnälliset tai kuorivat saippuat ja ihonpuhdistusaineet ja ihoa voimakkaasti kuivattavat kosmeettiset valmisteet sekä valmisteet, jotka sisältävät runsaasti alkoholia ja/tai ihoa supistavia aineita.

Clindoxyl-geeliä ei saa käyttää yhdessä erytromysiiniä sisältävien valmisteiden kanssa, koska ne voivat estää geelin sisältämän klindamysiinin vaikutusta.

Klindamysiinillä on osoitettu hermo-lihasliitosta salpaavia ominaisuuksia, jotka voivat voimistaa muiden hermo-lihasliitosta salpaavien aineiden vaikutusta. Siksi tällaisten aineiden samanaikaisessa käytössä on oltava varovainen.

Clindoxyl-geelin käyttöä samanaikaisesti tretinoiinin, isotretinoiinin ja tatsaroteenin kanssa on vältettävä, koska bentsoyyliperoksidi saattaa vähentää niiden tehoa ja lisätä ärsytystä. Jos yhdistelmähoito on tarpeen, näitä valmisteita on käytettävä eri vuorokaudenaikoina (esim. toista aamulla ja toista illalla).

Bentsoyyliperoksidia sisältävien paikallisvalmisteiden käyttö samaan aikaan sulfonamidia sisältävien paikallisvalmisteiden kanssa voi tilapäisesti muuttaa ihon ja kasvojen karvoituksen väriä (keltainen/oranssi).

Raskaus ja imetys

Raskaus

Clindoxyl-geelin käytöstä odottavilla äideillä ei ole riittävästi tietoa. Eläimillä tehtäviä lisääntymis-/kehitystutkimuksia Clindoxyl-geelillä tai bentsoyyliperoksidilla ei ole tehty. On vain vähän tietoja klindamysiinin ja bentsoyyliperoksidin käytöstä yksinään raskaana oleville naisille. Tiedot niistä muutamista ensimmäisen trimesterin raskauksista, jolloin äiti on altistunut klindamysiinille, eivät viittaa siihen, että sillä olisi vaikutusta raskauden kulkuun tai sikiöön tai vastasyntyneeseen lapseen. Rotilla ja hiirillä tehdyissä lisääntymistutkimuksissa, joissa klindamysiiniä on käytetty subkutaanisesti tai oraalisesti, ei ole todettu fertiliteetin heikentymistä tai haitallisia vaikutuksia sikiöön.

Clindoxyl geelin turvallisuutta raskauden aikana ei ole varmistettu. Siksi varovaisuutta on syytä noudattaa määrättäessä sitä raskaana oleville naisille.

Imetys

Clindoxyl-geelin imetyksen aikaista käyttöä ei ole tutkittu. Klindamysiini ja bentsoyyliperoksidi imeytyvät ihon läpi kuitenkin vain vähäisessä määrin; ei tiedetä, erittyykö klindamysiini tai bentsoyyliperoksidi ihmisen rintamaitoon Clindoxyl-geelin käytön jälkeen. Oraalisen tai parenteraalisen klindamysiinin käytön jälkeen valmistetta on raportoitu kulkeutuvan ihmisen rintamaitoon. Tästä syystä Clindoxyl-geeliä tulisi käyttää imetyksen aikana vain, jos odotettavissa oleva hyöty oikeuttaa mahdollisen riskin imeväiselle.

Clindoxyl-geeliä ei saa levittää imetysaikana rintakehän alueelle, jotta imeväinen ei saisi geeliä vahingossa suun kautta rintaruokinnan aikana.

Hedelmällisyys

Clindoxyl-geelin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoja.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei oleellinen.

Haittavaikutukset

Seuraavaan Clindoxyl-geelin haittavaikutusten yhteenvetoon sisältyvät valmisteen vaikuttavien aineen yhdistelmällä todetut haittavaikutukset sekä mahdolliset muut haittavaikutukset, joita on todettu kummallakin vaikuttavalla aineella (bentsoyyliperoksidilla ja klindamysiinillä) paikallisesti yksinään käytettyinä. Haittavaikutukset on lueteltu MedDRAn elinjärjestelmien ja esiintymistiheyksien mukaan. Esiintymistiheyksien määritelmät ovat: hyvin yleiset (≥ 1/10); yleiset (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinaiset (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

MedDRAn elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Tuntematon**

Immuunijärjestelmä

Allergiset reaktiot, myös yliherkkyys ja anafylaksi

Hermosto*

Parestesia

Ruoansulatuselimistö

Koliitti (myös pseudomembranoottinen koliitti), verenvuotoinen ripuli, ripuli, vatsakipu

Iho ja ihonalainen kudos*

Punoitus, hilseily, kuivuminen

(ilmoitusten mukaan yleensä vaikeudeltaan ‘lievää’)

Polttelu

Ihotulehdus, kutina, erytematoottinen ihottuma, aknen paheneminen

Nokkosihottuma

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Käyttökohdan reaktiot, myös ihon värjäytyminen

*Käyttökohdassa. **Perustuu kauppaantulon jälkeen saatuihin ilmoituksiin. Koska ilmoitukset on saatu kooltaan epävarmasta populaatiosta ja koska ilmoitukset ovat alttiita sekoittaville tekijöille, haittojen esiintymistiheyksiä ei voida arvioida luotettavasti. Systeemiset reaktiot ovat kuitenkin harvinaisia.

Edeltävässä taulukossa mainittujen haittavaikutusten lisäksi pivotaalitutkimuksessa ilmoitettiin yleisenä haittavaikutuksena valoherkkyyttä geelin (1 % klindamysiiniä ja 3 % bentsoyyliperoksidia) käyttökohdassa.

Edellä mainittujen raportoitujen haittavaikutusten lisäksi pelkästään paikallisella klindamysiinillä tehdyissä tutkimuksissa ilmoitettiin yleisenä haittavaikutuksena päänsärkyä ja käyttökohdan kipua.

Paikallinen siedettävyys

Clindoxyl-geelin kaikissa viidessä kliinisessä tutkimuksessa kaikki potilaat arvioitiin kasvojen punoituksen, ihon hilseilyn, polttelun ja kuivumisen perusteella seuraavan asteikon avulla: 0 = oireeton, 1 = lievä, 2 = keskivaikea ja 3 = vaikea. Seuraavassa on esitetty niiden potilaiden prosentuaaliset osuudet, joilla oli oireita ennen hoitoa (lähtötilanne) ja hoidon aikana.

Clindoxyl-geelin paikallinen siedettävyys tutkittavilla (n = 397), jotka saivat geeliä kerran vuorokaudessa kolmannen vaiheen tutkimuksissa

Ennen hoitoa (lähtötilanne)

Hoidon aikana

Lievä

Keskivaikea

Vaikea

Lievä

Keskivaikea

Vaikea

Punoitus

28 %

3 %

0

26 %

5 %

0

Hilseily

6 %

< 1 %

0

17 %

2 %

0

Polttelu

3 %

< 1 %

0

5 %

< 1 %

0

Kuivuminen

6%

< 1%

0

15 %

1 %

0

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Yliannostus

Clindoxyl-geelin liikakäyttö voi aiheuttaa vaikeaa ärsytystä. Tällöin valmisteen käyttö on keskeytettävä, kunnes iho on tervehtynyt.

Paikallisesti käytettävä bentsoyyliperoksidi ei yleensä imeydy riittävässä määrin aiheuttaakseen systeemisiä vaikutuksia.

Liikaa paikallisesti käytetty klindamysiini voi imeytyä riittävässä määrin aiheuttaakseen systeemisiä vaikutuksia.

Clindoxyl-geelin tahaton nauttiminen suun kautta voi aiheuttaa maha-suolikanavan haittavaikutuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin systeemisesti annetulla klindamysiinillä.

Liikakäytön aiheuttamaa ärsytystä on lievitettävä asianmukaisilla oireenmukaisilla toimilla.

Valmisteen tahaton nauttiminen suun kautta hoidetaan kliinisesti tai Myrkytystietokeskuksen (jos saatavilla) ohjeiden mukaan.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Klindamysiini, yhdistelmävalmisteet. ATC-koodi: D10AF51

Klindamysiini kuuluu linkosamidiantibiootteihin ja se vaikuttaa bakteriostaattisesti grampositiivisiin aerobisiin ja lukuisiin anaerobisiin bakteereihin. Kuten linkosamidit, myös klindamysiini sitoutuu bakteerin ribosomin 23S‑alayksikköön ja estää näin proteiinisynteesiä sen alkuvaiheessa. Klindamysiinin vaikutus on pääosin bakteriostaattinen, vaikkakin suurina pitoisuuksina se saattaa vaikuttaa hitaasti bakterisidisesti herkkiin kantoihin.

Vaikka klindamysiinifosfaatti on inaktiivinen in vitro, nopea in vivo -hydrolyysi muuttaa tämän yhdisteen antibakteerisesti aktiiviseksi klindamysiiniksi. Kliinisesti klindamysiinin vaikutuksen on osoitettu aknepotilaiden komedoissa riittävinä pitoisuuksina esiintyessään tehoavan useimpiin Propionibacterium acnes –kantoihin. Klindamysiini estää in vitro kaikkia testattuja Propionibacterium acnes –kasvustoja (MIC 0,4 mikrog/ml). Vapaiden rasvahappojen määrä iholla laskee keskimäärin 14 %:sta 2 %:iin klindamysiinin applikoinnin seurauksena.

Bentsoyyliperoksidi vaikuttaa lievästi keratolyyttisesti komedoihin niiden kaikissa kehitysvaiheissa. Se vaikuttaa hapettavasti ja toimii bakterisidisesti acne vulgariksessa esiintyvää Propionibacterium acnesta vastaan. Lisäksi se on sebostaattinen, mikä ehkäisee akneen liittyvää talin liikaeritystä.

Clindoxyl-geeli on yhdistelmävalmiste, joka omaa lievää keratolyyttistä ja antibakteerista vaikutusta ja tehoaa siten tulehtuneeseen ja ei-tulehtuneeseen lievään ja keskivaikeaan akneen.

Resistenssitilanne vaihtelee maantieteellisesti ja ajallisesti tiettyjen kantojen suhteen. Siksi paikallinen resistenssitilanne on huomioitava vaikeita infektioita hoidettaessa.

Valmisteen sisältämä bentsoyyliperoksidi vähentää klindamysiinille resistenttien organismien muodostumisriskiä.

Molempien aktiivisten aineiden yhdistäminen samaan tuotteeseen lisää tuotteen käyttömukavuutta ja potilaiden hoitomyöntyvyyttä.

Kliininen teho ja turvallisuus

Viidessä satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa oli 1 318 potilasta, joilla oli kasvoissa acne vulgaris sekä tulehduksellisessa että ei-tulehduksellisessa muodossa. 396 potilasta hoidettiin Clindoxyl-geelillä, 396 potilasta hoidettiin bentsoyyliperoksidilla, 349 potilasta hoidettiin klindamysiinillä ja 177 potilasta käytti hoitona vehikkeliä. Applikointi oli kerran päivässä 11 viikon ajan, ja potilaat arvioitiin ja leesiot laskettiin 2, 5, 8 ja 11 viikon hoitojakson kuluttua.

Leesioiden prosentuaalinen muutos 11 viikon hoitojakson jälkeen näkyy oheisessa taulukossa.

Leesioiden prosentuaalinen paraneminen alkutilanteeseen verrattuna, 11 viikon hoitojakson jälkeen.

150

(n = 120)

151

(n = 273)

152

(n = 280)

156

(n = 287)

158*

(n = 358)

Tulehdukselliset leesiot

Clindoxyl

65

56

42

57

52

Bentsoyyliperoksidi

36

37

32

57

41

Klindamysiini

34

30

38

49

33

Vehikkeli

19

−0,4

29

-

29

Ei-tulehdukselliset leesiot

Clindoxyl

27

37

24

39

25

Bentsoyyliperoksidi

12

30

16

29

23

Klindamysiini

−4

13

11

18

17

Vehikkeli

−9

−5

17

-

7

Leesiot yhteensä (tulehdukselliset ja ei-tulehdukselliset)

Clindoxyl

41

45

31

50

41

Bentsoyyliperoksidi

20

35

23

43

34

Klindamysiini

11

22

22

33

26

Vehikkeli

1

−1

22

-

16

*Pivotaalitutkimus

Lihavoitu teksti taulukossa osoittaa, että Clindoxyl-geelin teho oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin muut hoidot.

Kaikkien leesioiden väheneminen oli merkitsevästi suurempi Clindoxyl-hoitoryhmässä kuin klindamysiini- tai vehikkeli-hoitoryhmässä kaikissa viidessä tutkimuksessa. Leesioiden vähentyminen oli koko ajan suurempi Clindoxylillä kuin bentsoyyliperoksidilla, mutta ero ei saavuttanut tilastollista merkittävyyttä yksittäisissä tutkimuksissa.

Tulehduksellisia leesioita vastaan Clindoxyl-geelin teho oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin klindamysiinin teho neljässä viidestä tutkimuksesta ja bentsoyyliperoksidin tehoa parempi kolmessa viidestä tutkimuksesta. Ei-tulehduksellisia leesioita vastaan Clindoxyl-geeli oli merkitsevästi tehokkaampi kuin klindamysiini neljässä viidestä tutkimuksesta, ja oli yleensä tehokkaampi kuin bentsoyyliperoksidi yksin.

Aknen kokonaistilannetta arvioineiden lääkäreiden mukaan paraneminen Clindoxyl-geelillä hoidettujen ryhmässä oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kolmessa viidestä tutkimuksesta verrattuna sekä klindamysiinillä että bentsoyyliperoksidilla hoidettuihin ryhmiin.

Vaikutus tulehduksellisiin leesioihin oli ilmeinen toisesta hoitoviikosta alkaen. Vaikutus ei-tulehduksellisiin leesioihin oli vaihtelevampi; teho ilmeni yleensä 2−5 hoitoviikon jälkeen.

Farmakokinetiikka

Maksimoidussa perikutaanisessa imeytymistutkimuksessa klindamysiinin keskimääräiset plasmapitoisuudet neljän viikon Clindoxyl-geelin applikoinnin jälkeen olivat mitättömän pienet (0,043 % applikoidusta annoksesta).

Bentsoyyliperoksidin mukanaolo koostumuksessa ei vaikuttanut klindamysiinin perkutaaniseen imeytymiseen.

Radioaktiivisesti merkityllä bentsoyyliperoksidilla suoritetut tutkimukset osoittavat, että bentsoyyliperoksidi imeytyy ihon läpi vain bentsoehapoksi muuntuneena. Bentsoehappo konjugoituu hippurihapoksi, joka erittyy munuaisten kautta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Clindoxyl-geeli

Kaksi vuotta kestäneessä hiirillä tehdyssä karsinogeenisuustutkimuksessa paikallisesti annostellun Clindoxyl-geelin käyttö ei osoittanut karsinogeenisuusriskin suurentuneen kontrolliryhmään verrattuna.

Hiirillä tehdyssä fotokarsinogeenisuustutkimuksessa kasvaimen kehittymisen mediaaniajan todettiin lyhenevän hieman Clindoxyl-geelin ja simuloidun auringonvaloaltistuksen jälkeen kontrolliryhmään verrattuna. Tutkimustuloksen kliinisestä merkityksestä ei ole tietoa.

Clindoxyl-geelillä tehdyissä tutkimuksissa kahdella lajilla 90 päivän ajan, toistuvasti annosteltuna, ei esiintynyt toksisia ihovaikutuksia lukuun ottamatta vähäistä paikallista ärsytystä.

Tutkittaessa silmän ärsyyntymistä Clindoxyl-geeli osoittautui hyvin vähän ärsyttäväksi valmisteeksi.

Bentsoyyliperoksidi

Eläimillä suoritetuissa toksisuustutkimuksissa bentsoyyliperoksidi osoittautui hyvin siedetyksi iholle applikoituna.

Vaikka suurten bentsoyyliperoksidiannosten on todettu aikaansaavan DNA‑ketjun katkeamisia, niin muista mutageenisuus-, karsinogeenisuus- tai fotokarsinogeenisuustutkimuksista käytettävissä oleva tieto viittaa siihen, että bentsoyyliperoksidi ei ole karsinogeeninen tai fotokarsinogeeninen.

Lisääntymistoksisuudesta ei ole tietoa saatavilla.

Klindamysiini

In vitro ja in vivo -tutkimukset eivät viittaa klindamysiinin omaavan mutageenistä vaikutusta. Mitään pitkäaikaisia eläintutkimuksia klindamysiinin tuumoreita aiheuttavasta vaikutuksesta ei ole tehty. Muutoin prekliinisistä tutkimuksista saatu tieto, mikä perustuu tavanomaisiin kerta-annoksilla ja toistuvilla annoksilla tehtyihin toksisiin ja lisääntymistä koskeviin toksisiin tutkimuksiin, ei viittaa erityiseen vaaraan ihmiselle.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Karbomeeri (50000 mPa.s)

Dimetikoni (100 mm².s-1)

Dinatriumlauryylisulfosukkinaatti

Dinatriumedetaatti

Glyseroli

Piidioksidi, kolloidinen, hydratoitu

Poloksameeri 182

Puhdistettu vesi

Natriumhydroksidi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Avaamattomana säilytettäessä jääkaapissa (2 °C − 8 °C) 18 kuukautta.

Avattuna ja säilytettäessä alle 25 °C:ssa 2 kuukautta.

Säilytys

Avaamaton pakkaus: Säilytä jääkaapissa (2 °C − 8 °C). Ei saa jäätyä.

Avattu pakkaus: Säilytä alle 25 °C lämpötilassa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

CLINDOXYL geeli
50 mg/g+10 mg/g 30 g (36,21 €)

PF-selosteen tieto

Pahvikoteloon pakattu, sisältä lakatulla kalvolla tiivistetty alumiiniputkilo, jossa on polyeteeninen kierrekorkki.

5, 6, 15, 25, 30, 50, 55, 60 ja 70 g:n putkilo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai hieman kellertävä tasalaatuinen geeli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

CLINDOXYL geeli
50 mg/g+10 mg/g 30 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D10AF51

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

06.07.2023

Yhteystiedot

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki


010 303 030
www.glaxosmithkline.fi