Vertaa PF-selostetta

TETRAVAC injektioneste, suspensio

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi annos (0,5 ml) sisältää:

Difteriatoksoidi1vähintään 20 IU2,3 (30 Lf)
Tetanustoksoidi1vähintään 40 IU3,4 (10 Lf)
Bordetella pertussis -antigeenit
Pertussistoksoidi125 mikrog
Filamenttihemagglutiniini125 mikrog

Poliovirus (inaktivoitu)5

Tyyppi 1 (Mahoney) 29 D‑antigeeniyksikköä6
Tyyppi 2 (MEF-1) 7 D‑antigeeniyksikköä6
Tyyppi 3 (Saukett)

26 D‑antigeeniyksikköä6

1 Adsorboitu alumiinihydroksidiin, hydratoituun (0,3 mg Al3+)
2 Alempi luottamusraja (p = 0,95); keskiarvo vähintään 30 IU
3 Tai vastaava immunogeenisyyden arvioinnilla määritetty aktiivisuus
4 Alempi luottamusraja (p = 0,95)
5 Viljelty vero-soluissa
6 Nämä antigeenimäärät ovat täsmälleen samat kuin aiemmin ilmaistut määrät 40 D‑antigeeniyksikkönä (virustyyppi 1), 8 D‑antigeeniyksikkönä (virustyyppi 2) ja 32 D‑antigeeniyksikkönä (virustyyppi 3) toisella sopivalla immunokemiallisella menetelmällä mitattuna.

Rokote saattaa sisältää jäämiä seuraavista aineista: glutaraldehydi, neomysiini, streptomysiini ja polymyksiini B (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan
Fenyylialaniini……………12,5 mikrogrammaa
(Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, suspensio.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aktiivinen immunisaatio kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää ja poliota vastaan.

 • pikkulasten perusrokotus
 • sellaisten lasten tehosterokotus, jotka on aiemmin rokotettu kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä- (kokosolu tai soluton komponentti) ja poliorokotteella.

Annostus ja antotapa

Tetravac (DTaP‑IPV) -valmiste sisältää täyden määrän antigeenejä.

Annostus

Perusrokotus:
Perusrokotukseen kuuluu 3 rokoteannosta, jotka annetaan 1-2 kuukauden välein alkaen 2-3 kuukauden iästä. Vaihtoehtoiseen perusrokotukseen kuuluu 2 rokoteannosta 2 kuukauden välein alkaen 3 kuukauden iästä, jolloin kolmas annos annetaan, kun lapsi on 12 kuukauden ikäinen (kansallisten suositusten mukaan).

Tehosterokotus:
Neljäs rokoteannos annetaan toisen elinvuoden aikana lapsille, joille on aiemmin annettu Tetravac-perusrokotus 3 rokoteannoksen sarjana 2-6 kuukauden ikäisenä tai lapsille, jotka ovat saaneet vastaavan kurkkumätä-, jäykkäkouristus-, hinkuyskä-, (kokosolu tai soluton komponentti) ja poliorokotussarjan erikseen tai yhdistettynä Haemophilus influenzae -tyypin b -konjugaattirokotteeseen.

Tetravac-rokote voidaan antaa myös 4-13-vuotiaille lapsille, jotka ovat aiemmin saaneet soluttomia komponentteja sisältävän rokotteen tai kokosolukomponentteja sisältävän rokotteen (4 annosta).
Tehosteannosten antamisessa 4–13‑vuotiaille rokotettaville on noudatettava kansallisia rokotussuosituksia.

Tetravac on korkea-annoksinen kurkkumätärokote. Matala-annoksista kurkkumätärokotetta suositellaan joissain maissa alle 13-vuotiaille lapsille paikallisien suositusten mukaisesti.

Antotapa

Tetravac-rokote annetaan lihakseen. Suositeltava injektiokohta pikkulapsilla on reiden etulateraaliosa ja vanhemmilla lapsilla olkalihas.

Rokotetta ei saa antaa ihon sisään tai laskimoon. Rokotetta ei saa antaa suoneen, varmista, että neula ei läpäise verisuonen seinämää.

Vasta-aiheet

Tunnettu systeeminen yliherkkyysreaktio jollekin Tetravac-rokotteenkomponentille (listattu kohdassa Apuaineet), samoja aineosia sisältävälle rokotteelle tai hinkuyskärokotteille (soluttomia komponentteja tai kokonaisia soluja sisältäville hinkuyskärokotteille).

Muiden rokotteiden tavoin, Tetravac-rokotusta tulee siirtää, jos rokotettavalla on:

 • kuume tai akuutti vakava sairaus,
 • etenevä enkefalopatia,
 • seitsemän päivän kuluessa ilmaantuva enkefalopatia minkä tahansa aikaisemman hinkuyskäantigeenejä sisältäneen rokotuksen jälkeen (kokonaisia soluja sisältäneet tai soluttomat hinkuyskärokotteet).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

 • Koska jokainen rokoteannos voi sisältää mittaamattoman pieniä määriä glutaraldehydiä, neomysiiniä, streptomysiiniä ja polymyksiini B:tä, on oltava varovainen, kun rokotetaan henkilöitä, jotka ovat yliherkkiä edellä mainituille aineille.
 • Immunosuppressiivinen hoito tai immuunivajavuus voi heikentää rokotteen immunogeenisuutta. On suositeltavaa siirtää rokotusta, kunnes tällainen hoito tai sairaus on ohi. Kroonisesta immuunivajavuutta, kuten HIV-infektio, sairastavien potilaiden rokotusta kuitenkin suositellaan, vaikka vasta-ainemuodostus saattaa olla rajallista.
 • Jos rokotettava on aikaisemmin annetun tetanustoksoidia sisältäneen rokotteen jälkeen saanut Guillain-Barrén oireyhtymän tai brakiaalisen neuriitin, on harkittava tarkoin tetanustoksoidia sisältävän rokotteen antamiseen liittyvät mahdolliset hyödyt ja riskit, kuten se, onko perusrokotusohjelma saatu päätökseen. Rokotus on yleensä aiheellinen pikkulapsille, joiden perusrokotusohjelma on kesken(ts. on annettu vähemmän kuin kolme annosta).
 • Hengityskatkoksen mahdollinen riski ja respiratorisen monitoroinnin tarve 48–72 tunnin ajan on otettava huomioon, kun perusrokotesarjaa annetaan hyvin pienille keskosille (syntyneet raskausviikolla 28 tai aiemmin) ja etenkin niille keskosille, joilla hengityselimistö ei ole vielä riittävän kehittynyt. Koska näillä lapsilla rokotuksen hyödyt ovat suuret, rokotusta ei tule jättää antamatta tai siirtää.
 • Tetravac sisältää fenyylialaniinia joka voi olla haitallista henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU).
 • Tetravac sisältää pieniä määriä etanolia (alkoholi), vähemmän kuin 100 mg/annos.

Käyttöön liittyvät varotoimet

 • Älä anna injektiota suoneen: varmista, ettei neula lävistä verisuonta.
 • Kaikkien muiden injektiona annettavien rokotteiden tavoin, on tämänkin rokotteen antamisessa noudatettava varovaisuutta henkilöille, joilla on trombosytopeniaa tai verenvuotohäiriöitä, koska lihakseen annettava injektio saattaa aiheuttaa näille potilaille verenvuotoa.
 • Ennen Tetravac-annoksen antamista rokotettavan henkilön vanhemmalta tai huoltajalta on kysyttävä rokotettavan ja hänen perheen taustatiedot sekä tiedot viimeaikaisesta terveydentilasta, mukaan lukien saadut rokotukset, tämänhetkinen terveydentila ja kaikki aikaisempien rokotusten jälkeiset mahdolliset haittavaikutukset
 • Pyörtymistä voi tapahtua minkä tahansa rokotteen antamisen jälkeen tai jopa ennen rokotteen antamista psyykkisperäisenä reaktiona neulanpistoon. Kaatumisten ja vammojen ehkäisyyn sekä pyörtymisreaktioiden hoitoon on varauduttava.
 • Hinkuyskää sisältävän rokotteen lisäannosten antamista tulee harkita erittäin huolellisesti, jos jonkin seuraavista tapahtumista tiedetään liittyneen ajallisesti hinkuyskäkomponentin sisältäneen rokotteen antamiseen:
  • ≥40,0 °C kuume, jolle ei tiedetä muuta syytä, 48 tunnin sisällä rokotuksesta,
  • tajunnanmenetys tai sokin kaltainen tila (hypotonis-hyporesponsiivinen kohtaus) 48 tunnin sisällä rokotuksesta
  • vähintään kolme tuntia kestävä jatkuva, lohduton itku 48 tunnin sisällä rokotuksesta
  • kouristukset, joihin liittyy tai ei liity kuumetta ja jotka ilmenevät kolmen päivän sisällä rokotuksesta.
 • Ennen minkään biologisen lääkevalmisteen antoa, pistämisestä vastaavan henkilön tulee käydä läpi kaikki tunnetut varotoimenpiteet allergisten tai muiden mahdollisten reaktioiden ehkäisemiseksi. Kuten aina injektoitavia rokotteita käytettäessä, sopiva lääkehoito ja seuranta pitää olla helposti saatavilla rokotusta seuraavien harvinaisten anafylaktisten tapausten varalta.

Tetravac sisältää fenyylialaniinia, etanolia ja natriumia
Tetravac sisältää 12,5 mikrogrammaa fenyylialaniinia per 0,5 ml:n annos. Fenyylialaniini voi olla haitallista henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa kertyy fenyylialaniinia, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä kunnolla.
Tetravac sisältää 2 mg alkoholia (etanoli) per 0,5 ml:n annos. Tämän valmisteen pienellä alkoholimäärällä ei ole havaittavissa olevia vaikutuksia.
Tetravac sisältää alle 1 mmol natriumia per annos, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Jäljitettävyys
Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yhteisvaikutukset

Tetravac-rokotetta voidaan käyttää kylmäkuivatun Act-HIB®-rokotteen (Haemophilus influenzae, tyyppi b) käyttökuntoon saattamiseen.

Tetravac voidaan antaa samanaikaisesti tuhkarokko-vihurirokko-sikotautirokotteen (MPR) ja myös vesirokkokomponentin sisältävien rokotteiden kanssa. Rokotteet on annettava eri pistoskohtiin.

Lukuunottamatta immuunivastetta heikentävää hoitoa, mitään merkittäviä kliinisiä interaktioita muiden hoitojen tai biologisten valmisteiden kanssa ei ole todettu (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Ei oleellinen. Tämä rokote on tarkoitettu käytettäväksi vain lapsille.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on jaoteltu seuraaviin ryhmiin esiintymistiheyden mukaan:

 • Hyvin yleinen: ≥1/10
 • Yleinen: ≥1/100, <1/10
 • Melko harvinainen: ≥1/1 000, <1/100
 • Harvinainen: ≥1/10 000, <1/1 000
 • Hyvin harvinainen: <1/10 000
 • Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Seuraavia, spontaaniin raportointiin perustuvia haittatapahtumia on raportoitu hyvin harvoin Tetravac-rokotteen markkinoille tulon jälkeen. Koska tapahtumat on raportoitu vapaaehtoisesti koskien populaatiota, jonka koko ei ole tiedossa, ei ole aina mahdollista arvioida luotettavasti niiden esiintymistiheyttä tai todeta kausaliteettia rokotteelle altistumiseen.

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa pikkulapset saivat perusrokotteena Tetravac-rokotteen joko pelkästään tai samanaikaisesti Act-HIB-rokotteen kanssa, yleisimmin raportoituja reaktioita olivat injektiokohdan paikalliset reaktiot, epänormaali itku, ruokahaluttomuus ja ärtyneisyys.
Nämä oireet ja löydökset ilmaantuvat yleensä 48 tunnin kuluessa rokottamisesta ja ne voivat jatkua 48–72 tunnin ajan. Oireet häviävät itsestään eivätkä vaadi erityisiä hoitotoimenpiteitä. Injektiokohdan reaktioiden esiintymistiheys lisääntyy yleensä perusrokotussarjan jälkeen annettavan tehosteannoksen myötä.

Tetravac-rokotteen turvallisuusprofiilissa ei ole merkittäviä eroja eri ikäryhmien välillä, mutta joitakin haittatapahtumia, kuten lihassärkyä, sairaudentunnetta ja päänsärkyä esiintyy erityisesti 2-vuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla.

Veri ja imukudos

 • Tuntematon:
  • lymfadenopatia

Immuunijärjestelmä

 • Tuntematon:
  • Anafylaktiset reaktiot kuten kasvojen turvotus, Quincken edeema

Aineenvaihdunta- ja ravitsemus

 • Hyvin yleinen:
  • Ruokahaluttomuus (syömishäiriöt)

Psyykkiset häiriöt

 • Hyvin yleinen:
  • Hermostuneisuus (ärtyneisyys)
  • Epänormaali itku
 • Yleinen
  • Unettomuus (unihäiriöt)
 • Melko harvinainen:
  • Pitkittynyt lohduton itku

Hermosto

 • Hyvin yleinen:
  • Uneliaisuus
  • Päänsärky
 • Tuntematon:
  • Kouristukset, joihin liittyy tai ei liity kuumetta
  • Pyörtyminen

Ruoansulatuselimistö

 • Hyvin yleinen:
  • Oksentelu
 • Yleinen:
  • Ripuli

Luusto, lihakset ja sidekudos

 • Hyvin yleinen:
  • Lihassärky

Iho ja ihonalainen kudos

 • Tuntematon:
  • Allergiatyyppiset oireet, kuten erilaiset ihottumat, eryteema ja urtikaria

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 • Hyvin yleinen:
  • Punoitus injektiokohdassa
  • Kipu injektiokohdassa
  • Turvotus injektiokohdassa
  • Kuume ≥38 °C
  • Huonovointisuus
 • Yleinen:
  • Kovettuma injektiokohdassa
 • Melko harvinainen:
  • Punoitus ja turvotus yli 5 cm laajuisella alueella injektiokohdan ympärillä
  • Kuume ≥39 °C
 • Harvinainen:
  • Kuume ≥40 °C (korkea kuume)
 • Tuntematon:
  • Lapsilla on raportoitu laajoja (> 50 mm) pistoskokohdan reaktioita, mukaan lukien raajan laaja-alaista turvotusta, joka ulottuu pistoskohdasta yhden tai molempien nivelten yli. Nämä reaktiot alkavat 24-72 tunnin kuluessa rokotuksesta, ja niihin saattaa liittyä punoitusta, lämpöä, arkuutta tai kipua pistoskohdassa. Oireet lievenevät itsestään 3-5 päivän kuluessa. Riski näyttää riippuvan aikaisempien solutonta hinkuyskäkomponenttia sisältävien rokoteannosten määrästä ja riski kasvaa neljännestä ja viidennestä annoksesta alkaen.

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole raportoitu hypotonis-hyporesponsiivisia kohtauksia Tetravac-rokotteen käytön jälkeen, mutta sitä on ilmoitettu esiintyneen muiden hinkuyskärokotteiden käytön yhteydessä.

Toisessa tai molemmissa alaraajoissa saattaa esiintyä rokotuksen jälkeen turvotusta, jos rokote sisältää Haemophilus influenzae -tyyppi b -komponentin. Tällainen mahdollinen reaktio ilmenee pääasiassa peruskotusten jälkeen, ja se havaitaan ensimmäisten rokotuksen jälkeisten tuntien aikana. Oireisiin saattaa kuulua sinerrystä, punoitusta, ohimenevää purppuraa ja voimakasta itkua. Kaikki oireet häviävät itsestään ilman jälkiseurauksia 24 tunnin kuluessa.

Yhdestä tällaisesta tapauksesta on kuitenkin raportoitu kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä (soluton komponentti)-poliorokotteen (Tetravac) kliinisen tutkimuksen aikana. Samanaikaisesti oli annettu Haemophilus influenzae tyyppi b -rokote eri injektiokohtaan.

Kun Tetravac-rokote annetaan 5–12-vuotiaille lapsille tehosterokotteena, reaktioita Tetravac-rokotteelle raportoidaan vähemmän tai saman verran kuin annettaessa samalle ikäryhmälle kokosoluhinkuyskärokotetta sisältävää DTP-IPV-rokotetta tai DT-IPV-rokotetta.

Tetanustoksoidia sisältäneen rokotteen antamisen jälkeen on hyvin harvinaisina tapauksina raportoitu brakiaalista neuriittia ja Guillain-Barrén oireyhtymää.

Lisätietoa erityisryhmistä:
Hengityskatkos hyvin ennenaikaisilla keskosilla (syntyneet raskausviikolla 28 tai aiemmin) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta -tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Ei oleellinen.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Bakteeri- ja virusrokotteet yhdistelmävalmisteina (kurkkumätä-, hinkuyskä-, polio-, jäykkäkouristusrokote)
ATC-koodi: J07C A02

Immuunivaste perusrokotuksen jälkeen:
Vasta-ainetutkimuksissa, joissa lapsille on annettu kolme Tetravac-annosta 2 kuukauden iästä alkaen, ovat osoittaneet, että kaikille lapsille (100 %) kehittyi vasta-ainesuoja sekä kurkkumätää että jäykkäkouristusta vastaan (vasta-ainepitoisuus seerumissa ≥ 0,01 IU/ml).

Yli 87 %:lla lapsista PT- ja FHA -vasta-ainetitteriarvot hinkuyskää vastaan nousivat nelinkertaiseksi 1-2 kuukauden kuluttua perusrokotussarjasta.

Vähintään 99,5 %:lla lapsista vasta-ainetitterit poliovirustyyppejä 1, 2 ja 3 vastaan ylittivät kynnysarvon 5 (vastaten seerumin neutralisaatiotestin laimennosta) ja heillä saavutettiin riittävä suoja poliota vastaan.

Tehotutkimuksessa (Senegal-tutkimus) annettiin 3 rokotteen sarja ilman tehosterokotetta ja tehoa tutkittiin 18 kuukauden kuluttua. Soluttomia komponentteja sisältävän hinkuyskärokotteen suojanteho osoittautui heikommaksi kuin soluja sisältävän Pasteur Mérieux:n hinkuyskärokotteen suojateho. Soluttomalla hinkuyskärokotteella osoitettiin olevan heikompi reaktogeenisuus kahdessa kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa verrattuna soluja sisältävään Pasteur Mérieux:n hinkuyskärokotteeseen.

Immuunivaste tehosterokotuksen jälkeen:
Kun lapsille on vasta-ainetutkimuksissa annettu kolmen annoksen Tetravac-perusrokotussarja ja tehosterokote toisen elinvuoden aikana, on havaittu, että kaikkien komponenttien vasta-ainetasot ovat olleet korkeat neljännen rokoteannoksen (tehosterokote) jälkeen.

Kun 12-24 kuukauden ikäisille lapsille on tutkimuksissa annettu kolmen annoksen perusrokotussarja soluja sisältävillä hinkuyskärokotteilla, DTP-IPV (Tetracoq) tai DTP-IPV-Act-HIB (Pentact-HIB/Pentacoq), on todettu, että Tetravac-tehosterokotus on turvallinen ja antaa suojan kaikkien rokotekomponenttien osalta.

Immuunivasteet tehosterokotuksen jälkeen 4–13‑vuotiailla:
Kliinisissä tutkimuksissa, joissa 4–13‑vuotiaat saivat Tetravac-rokotetta, tehostevasteet kurkkumädän, jäykkäkouristuksen, poliovirustyyppien 1, 2 ja 3 sekä hinkuyskän antigeenejä vastaan olivat korkeat ja ylittivät seroprotektiiviset tasot kurkkumädälle (≥ 0,1 IU/ml), jäykkäkouristukselle (≥ 0,1 IU/ml) ja poliovirustyypeille 1, 2 ja 3 (≥ 8 ilmaistuna seerumin neutralisaatiotestin laimennoksen käänteislukuna).
11–13‑vuotiailla tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin anamnestiset vasteet jäykkäkouristus‑, kurkkumätä‑ ja polioviruskomponenteille.

Teho ja vaikuttavuus hinkuyskää vastaan:
Tetravac-rokotteen soluttomien hinkuyskäantigeenien (aP) teho vaikeinta WHO:n määrittelemää tyypillistä hinkuyskää (≥ 21 päivää kestävä puuskittainen yskä) vastaan on dokumentoitu satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa 3 annoksen perusrokotussarjan saaneilla pikkulapsilla maassa, jossa hinkuyskää esiintyy erittäin paljon endeemisenä (Senegalissa).
Tetravac-rokotteen sisältämien aP-antigeenien kyky vähentää hinkuyskän ilmaantuvuutta ja torjua hinkuyskää pitkällä aikavälillä on osoitettu Pentaxim/Pentavac-rokotteella Ruotsin kansallisessa, 10 vuoden pituisessa hinkuyskäseurannassa.

Farmakokinetiikka

-

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

-

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

 • Formaldehydi
 • Fenoksietanoli
 • Etanoli, vedetön
 • Medium 199 Hanks ilman fenolipunaa [monimutkainen yhdistelmä aminohappoja, (mukaan lukien fenyylialaniini), mineraalisuoloja, vitamiineja ja muita aineita (kuten glukoosi)]
 • Etikkahappo, väkevä ja/tai natriumhydroksidi (pH:n säätämiseksi)
 • Injektionesteisiin käytettävä vesi

Adsorbentti: ks. kohta Vaikuttavat aineet ja niiden määrät.

Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).
Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TETRAVAC injektioneste, suspensio
0,5 ml (erillinen neula) (-)

PF-selosteen tieto

0,5 ml:n esitäytetty kerta-annosruisku (lasia), jossa mäntä (bromobutyylia tai klorobutyylia), kiinteä neula ja neulan suojus (elastomeeria).

0,5 ml:n esitäytetty kerta-annosruisku (lasia), jossa mäntä (bromobutyylia tai klorobutyylia) ja kärkisuojus (elastomeeria), ilman neulaa.

0,5 ml:n esitäytetty kerta-annosruisku (lasia), jossa mäntä (bromobutyylia tai klorobutyylia) ja kärkisuojus (elastomeeria), ja 1 erillinen neula (jokaista ruiskua kohti).

0,5 ml:n esitäytetty kerta-annosruisku (lasia), jossa mäntä (bromobutyylia tai klorobutyylia) ja kärkisuojus (elastomeeria), ja 2 erillistä neulaa (jokaista ruiskua kohti).

Pakkauskoot: 1 tai 10 kpl.

Kaikkia pakkauskokoja- ja tyyppejä ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Tetravac on steriili, vaalea, samea suspensio.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kun ruiskussa ei ole kiinteää neulaa, pitää injektioneula työntää tiukasti kiinni esitäytetyn ruiskun päätyyn ja kääntää 90 astetta.

Ravista ennen käyttöä, kunnes suspensio on homogeeninen, samea ja väriltään valkoinen.

Tetravac-rokotetta voidaan käyttää liuottimena Haemophilus influenzae -tyypin b kylmäkuivatun konjugaattirokotteen kanssa (Act-HIB). Ravista esitäytettyä ruiskua, kunnes sen sisältö on homogeeninen. Lisää suspensio injektiopulloon ja sekoita huolellisesti, kunnes kylmäkuivattu kuiva-aine on liuennut täydellisesti. Valmiin suspension on oltava sameaa ja väriltään valkoista.
Rokote on käytettävä välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen.
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

TETRAVAC injektioneste, suspensio
0,5 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07CA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.02.2023

Yhteystiedot

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo


0201 200 300
www.sanofi.fi