Vertaa PF-selostetta

FLIXONASE nenäsumute, suspensio 50 mikrog/annos

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi annossuihke sisältää flutikasonipropionaattia 50 mikrogrammaa.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: bentsalkoniumkloridi 20 mikrog/annossuihke.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Nenäsumute, suspensio

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aikuisten ja lasten allergisen kausinuhan, siitepölynuha mukaan luettuna, sekä allergisen ympärivuotisen nuhan ehkäisy ja hoito.

Ilman lääkärin määräystä valmistetta saa käyttää vain aikuisten kausiluonteisen allergisen nuhan ehkäisyyn ja hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Flixonase nenäsumute on tarkoitettu vain intranasaaliseen käyttöön. Ylläpitoannos on yksilöllinen ja sen tulisi olla pienin annos, jolla potilas pysyy oireettomana.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset: Tavanomainen annos on 2 sumutusta (100 mikrogrammaa) kumpaankin sieraimeen kerran vuorokaudessa mieluiten aamuisin. Joissakin tapauksissa voidaan tarvita 2 sumutusta kumpaankin sieraimeen 2 kertaa vuorokaudessa. Suurimman vuorokausiannoksen ei tulisi ylittää neljää sumutusta kumpaankin sieraimeen.

Pediatriset potilaat

Alle 12-vuotiaat lapset: Annostus 6 - 11 -vuotiaille lapsille on yksi sumutus (50 mikrogrammaa) kumpaankin sieraimeen kerran vuorokaudessa mieluiten aamuisin. Joissakin tapauksissa voidaan tarvita yksi sumutus kumpaankin sieraimeen 2 kertaa vuorokaudessa. Suurimman vuorokausiannoksen ei tulisi ylittää 2 sumutusta (100 mikrogrammaa) kumpaankin sieraimeen.

Lapsille (alle 18-vuotiaille) ei ilman lääkärin määräystä.

Iäkkäät potilaat:

Tavallinen aikuisten annos soveltuu tälle potilasryhmälle.

Antotapa

Täyden terapeuttisen hyödyn saavuttamiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään säännöllisesti. Potilaalle tulee selittää, että lääkkeen vaikutus ei ilmene heti hoidon aloittamisen jälkeen. Täysi hyöty sumutteesta saadaan vasta 3-4 hoitopäivän jälkeen. Potilasta tulee neuvoa käyttämään pienintä tehokasta annosta.

Nenäsumutteen joutumista silmiin on vältettävä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Nenän käytävien ja sivuonteloiden infektiot on hoidettava asianmukaisesti, mutta ne eivät ole kontraindikaatio Flixonase nenäsumutteen käytölle.

Flixonase nenäsumutteen vaikutus ei ilmene heti hoidon aloittamisen jälkeen. Täysi hyöty sumutteesta saadaan vasta muutaman hoitopäivän jälkeen.

Siirrettäessä potilaita systeemisestä steroidihoidosta Flixonase nenäsumutteella tapahtuvaan hoitoon on noudatettava varovaisuutta, mikäli on aihetta olettaa, että potilaiden lisämunuaisten toiminta on heikentynyt.

Kliinisessä käytössä on havaittu yhteisvaikutuksia, kun potilaat ovat käyttäneet yhtä aikaa flutikasonipropionaattia ja ritonaviiria. Tämä interaktio on johtanut systeemisiin kortikosteroidivaikutuksiin kuten Cushingin oireyhtymään ja lisämunuaiskuoren toiminnan lamaantumiseen. Siksi flutikasonipropionaatin ja ritonaviirin samanaikaista käyttöä on vältettävä, ellei mahdollinen hyöty potilaalle ole suurempi kuin systeemisen kortikosteroidivaikutuksen aiheuttamat vaarat.

Joskin Flixonase nenäsumutteella voidaan allergisen kausinuhan oireet useimmissa tapauksissa hallita, voimakas altistuminen siitepölyallergeeneille saattaa joskus tehdä asianmukaisen lisähoidon välttämättömäksi.

Ritonaviiri (voimakas sytokromi P450 3A4:n estäjä) saattaa voimakkaasti lisätä flutikasoni-propionaatin pitoisuutta plasmassa, jonka seurauksena seerumin kortisolipitoisuus pienenee huomattavasti. Siksi flutikasonipropionaatin ja ritonaviirin samanaikaista käyttöä on vältettävä, ellei mahdollinen hyöty potilaalle ole suurempi kuin systeemisen kortikosteroidivaikutuksen aiheuttamat vaarat.

Nenään annettavat kortikosteroidit voivat aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia, etenkin jos niitä käytetään suurina annoksina pitkiä aikoja. Systeemiset vaikutukset ovat paljon vähemmän todennäköisiä kuin käytettäessä nieltäviä kortikosteroideja, ja ne voivat olla erilaisia eri potilailla ja eri kortikosteroidivalmisteiden välillä.

Mahdollisia systeemisiä vaikutuksia ovat Cushingin oireyhtymä, Cushingin oireyhtymän kaltaiset oireet, lisämunuaisten toiminnan heikkeneminen, lasten ja nuorten kasvun hidastuminen, kaihi, glaukooma sekä harvemmin psykologiset ja käyttäytymiseen liittyvät vaikutukset kuten psykomorinen hyperaktiivisuus, unihäiriöt, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai aggressiivinen käyttäytyminen (erityisesti lapsilla).

Pituuskasvun hidastumista on raportoitu ilmenneen lapsille, jotka ovat saaneet nenäkortikosteroideja suositusten mukaisina annoksina. On suositeltavaa, että pitkäaikaista intranasaalista kortikosteroidihoitoa saavan lapsen pituuskasvua seurataan säännöllisesti. Jos pituuskasvu hidastuu, hoito tulee arvioida uudelleen pyrkien mahdollisuuksien mukaan vähentämään kortikosteroidiannosta pienimpään tehokkaaseen ylläpitoannokseen. Lisäksi on harkittava potilaan lähettämistä lastentautien erikoislääkärin hoitoon.

Suositeltuja suurempien annosten käyttö saattaa johtaa kliinisesti merkitsevään lisämunuaiskuoren suppressioon. Jos näyttää siltä, että on käytetty suositeltuja suurempia annoksia, tulisi harkita systeemistä kortikosteroidilääkitystä rasituksen tai elektiivisen kirurgisen toimenpiteen yhteydessä (ks. kappale Farmakodynamiikka tietoa intranasaalisesta flutikasonipropionaatista).

Systeemisesti tai topikaalisesti käytettävien kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy oireita, kuten näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu systeemisten ja topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Valmistetta ei tule käyttää yhtäjaksoisesti kuutta kuukautta kauempaa ilman lääkärin määräystä.

Flixonase-nenäsumute sisältää bentsalkoniumkloridia. Bentsalkoniumkloridi saattaa aiheuttaa pitkäaikaisessa käytössä nenän limakalvon turvotusta.

Yhteisvaikutukset

Koska plasman flutikasonipitoisuus on hyvin pieni intranasaalisen annon jälkeen, kliinisesti merkitsevät lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä, mikä johtuu laajasta ensikierron metaboliasta ja runsaasta sytokromi P450 3A4:n aiheuttamasta systeemisestä puhdistumasta maksassa ja suolistossa.

Yhteiskäytön CYP3A:n estäjien kuten kobisistaattia sisältävien valmisteiden kanssa odotetaan suurentavan systeemisten haittavaikutusten riskiä. Tämän yhdistelmän käyttöä on vältettävä, ellei hyöty ole suurempi kuin suurentunut systeemisten kortikosteroidihaittavaikutusten riski, jolloin potilaita on seurattava systeemisten kortikosteroidihaittavaikutusten varalta.

Terveille henkilöille tehdyssä tutkimuksessa ritonaviiri (voimakas sytokromi P450 3A4:n estäjä) lisäsi flutikasonipropionaatin pitoisuutta plasmassa niin, että plasman kortisolipitoisuus pieneni huomattavasti. Kliinisessä käytössä on havaittu yhteisvaikutuksia, kun potilaat ovat käyttäneet yhtä aikaa flutikasonipropionaattia ja ritonaviiria. Tämä interaktio on johtanut systeemisiin kortikosteroidivaikutuksiin kuten Cushingin oireyhtymään ja lisämunuaiskuoren toiminnan lamaantumiseen. Siksi flutikasonipropionaatin ja ritonaviirin samanaikaista käyttöä on vältettävä, ellei mahdollinen hyöty potilaalle ole suurempi kuin systeemisen kortikosteroidivaikutuksen aiheuttamat vaarat.

Myös erytromysiini ja ketokonatsoli suurentavat flutikasonipropionaatin pitoisuuksia, mutta eivät niin paljon kuin ritonaviiri. Suurempi systeeminen altistuminen flutikasonipropionaatille on kuitenkin yhteiskäytössä mahdollista. Varovaisuutta on noudatettava, jos käytetään yhtä aikaa potentteja sytokromi P450 3A4:n estäjiä, kuten ketokonatsolia, tai substraatteja, kuten erytromysiiniä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Valmisteen turvallisuudesta raskauden aikana ei ole riittävää näyttöä. Koe-eläimillä suoritetuissa reproduktiotutkimuksissa tehokkaille kortikosteroideille tyypillisiä haittavaikutuksia on todettu vain korkeilla systeemisillä altistustasoilla. Intranasaalinen anto varmistaa minimaalisen systeemisen altistuksen. Flixonase nenäsumutteen käyttö raskauden ja imetyksen aikana edellyttää, että lääkkeen tuomat edut punnitaan mahdollisiin riskeihin ja muihin hoitoihin nähden.

Imetys

Flutikasonipropionaatin mahdollista erittymistä äidinmaitoon ei ole tutkittu. Annettaessa valmistetta subkutaanisesti imettäville rotille, maidossa oli merkkejä flutikasonipropionaatista. Kuitenkin potilaiden plasmassa pitoisuudet ovat matalia, kun flutikasonipropionaattia annetaan intranasaalisesti suositeltuina annoksina.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Vaikutus suorituskykyyn on epätodennäköinen.

Haittavaikutukset

Alla luetellut haittavaikutukset luokitellaan elinjärjestelmän ja yleisyyden mukaan.

Yleisyydet on määritelty seuraavasti:

hyvin yleinen ≥1/10

yleinen ≥1/100, <1/10

melko harvinainen ≥1/1000, <1/100

harvinainen ≥1/10 000, <1/1000

hyvin harvinainen <1/10 000 mukaan lukien erillisraportit

tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Hyvin yleiset, yleiset ja melko harvinaiset haittavaikutukset määriteltiin kliinisten tutkimustulosten perusteella. Harvinaiset ja hyvin harvinaiset haittavaikutukset määriteltiin spontaanisti raportoiduista haittavaikutuksista. Jaettaessa haittatapahtumille yleisyydet plaseboryhmässä esiintyneitä taustaesiintyvyyksiä ei otettu huomioon, koska niiden ilmeneminen on yleensä yhtä suurta tai suurempaa kuin aktiivilääkeryhmässä.

Immuunijärjestelmä

Hyvin harvinainen: yliherkkyysreaktiot, anafylaksia/anafylaktiset reaktiot, bronkospasmi, ihottuma, kasvojen tai kielen turvotus.

Hermosto

Yleinen: päänsärky, epämiellyttävä maku, epämiellyttävä haju.

Silmät

Hyvin harvinainen: glaukooma, silmänpaineen nousu, harmaakaihi

Tuntematon: näön hämärtyminen.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin yleinen: nenäverenvuoto

Yleinen: nenän kuivuus, nenän ärsytys, nielun kuivuus, nielun ärsytys

Hyvin harvinainen: nenän väliseinän perforaatio

Tuntematon: nenän haavaumat.

Nenään annettavat kortikosteroidit voivat aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia, etenkin jos valmisteita käytetään suurina annoksina pitkiä aikoja. Mm. lasten pituuskasvun hidastumista on raportoitu esiintyneen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta‑tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Intranasaalisen flutikasonipropionaatin akuutin tai kroonisen yliannostelun vaikutuksista potilaille ei ole tietoja. Annettaessa terveille koehenkilöille intranasaalisesti 2 mg flutikasonipropionaattia 2 kertaa vuorokaudessa 7 päivän ajan sillä ei todettu olevan vaikutusta hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-akselin (HPA) toimintaan.

Mikäli valmistetta annetaan suositeltua suurempia annoksia pitkiä aikoja, lisämunuaistoiminta saattaa tilapäisesti heikentyä. Tällaisissa tapauksissa flutikasonipropionaattihoitoa tulisi jatkaa oireet kurissa pitävällä annoksella; lisämunuaistoiminta palautuu tällöin muutamassa päivässä, ja se voidaan todeta mittaamalla plasman kortisolipitoisuus.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: nenän tukkoisuutta lievittävät paikallisvalmisteet, kortikosteroidit

ATC-koodi R01AD08

Flutikasonipropionaatilla on voimakas anti-inflammatorinen vaikutus paikallisesti nenän limakalvoille käytettäessä.

Intranasaalisesti annettu flutikasonipropionaatti aiheuttaa vain vähän tai lyhyeen kestävässä hoidossa ei lainkaan hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuoren lamausta. Kun flutikasonipropionaattia annettiin intranasaalisesti (200 mikrogrammaa /vrk), ei seerumin kortisolipitoisuudessa havaittu merkitsevää muutosta 24 tunnin aikana verrattuna plasebolääkityksen aikana mitattuun pitoisuuteen (suhde 1.01, 90 % Cl 0.9 – 1.14).

Esipuberteetti-ikäisille lapsille, iältään 3 - 9 vuotta, tehtiin vuoden kestänyt, satunnaistettu, lumekontrolloitu tutkimus (rinnakkaisryhmät; 56 potilasta sai flutikasonipropionaattia, 52 lumelääkettä). Tilastollisesti merkitsevää pituuskasvun hidastumista ei havaittu potilaista, jotka saivat flutikasonipropionaattia (200 mikrogrammaa vuorokaudessa nenäsuihkeena) verrattuna lumelääkittyihin. Arvioitu kasvunopeus yli vuoden kestäneessä hoidossa oli 6,2 cm/vuosi (SE=0,23) lumelääkeryhmässä ja 5,99 cm/vuosi flutikasonipropionaattiryhmässä. Keskimääräinen ero hoitoryhmien välillä kasvunopeudessa vuoden kestäneen hoidon jälkeen oli 0,20 cm/vuosi (SE=0,23, 95 % CI=-0,35, 0,76). Merkkejä kliinisesti merkityksellisistä muutoksista HPA-akselin toiminnassa tai luun mineraalitiheydessä ei havaittu, kun mitattiin kortisolin erittymistä virtsaan 12 tunnin aikana tai luunmineraalitiheyttä kaksienergisellä röntgenabsorptiometrialla.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Flutikasonipropionaatin pitoisuus plasmassa on normaalisti hyvin pieni intranasaalisen annon jälkeen, mikä johtuu laajasta ensikierron metaboliasta ja runsaasta sytokromi P450 3A4:n aiheuttamasta systeemisestä puhdistumasta maksassa ja suolistossa. Kun flutikasonipropionaattia annettiin intranasaalisesti (200 mikrogrammaa/vrk), vakaan tilan huippupitoisuudet plasmassa eivät olleet mitattavissa useimmilta yksilöiltä (<0.01 ng/ml). Suurin havaittu Cmax-arvo oli 0,017 ng/ml. Imeytyminen nenästä on vähäistä flutikasonin pienen vesiliukoisuuden vuoksi ja suurin osa annoksesta joutuu lopulta nieluun.

Absoluuttinen oraalinen hyötyosuus on mitätön (<1 %) epätäydellisen imeytymisen ja voimakkaan ensikierron metabolian takia.

Jakautuminen

Flutikasonipropionaatilla on suuri jakautumistilavuus tasapainotilassa (noin 318 l). Sitoutuminen plasman proteiineihin on kohtalaisen suuri (91 %).

Metabolia

Flutikasonipropionaatti poistuu nopeasti systeemisestä verenkierrosta, pääasiassa metaboloitumalla maksan kautta inaktiiviksi karboksyylihappometaboliitiksi sytokromi P450 entsyymin CYP3A4 avulla. Nielty flutikasonipropionaatti käy läpi laajan ensikierron metabolian.

Eliminaatio

Laskimoon annetun flutikasonipropionaatin eliminaationopeus annosalueella 250 – 1000 mikrogrammaa on lineaarinen ja sen plasmapuhdistuma on suuri (Cl = 1,1 l/min). Huippupitoisuudet plasmassa laskevat noin 98 % 3 – 4 tunnin kuluessa ja vain matalat pitoisuudet plasmassa liittyvät eliminaation puoliintumisaikaan, joka on 7,8 tuntia. Flutikasonipropionaatin munuaispuhdistuma on vähäinen (< 0,2 %) ja alle 5 % karboksyylihappometaboliittina. Suurin osa annoksesta erittyy sappeen flutikasonipropionaattina ja metaboliitteina.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläimillä tehdyissä lisääntymis- ja kehitystoksisuustutkimuksissa on todettu vain potenteille kortikosteroideille tyypillisiä vaikutuksia ja vain huomattavasti terapeuttisen annossuosituksen ylittävillä annoksilla. Uusia vaikutuksia ei todettu toistuvilla annoksilla tehdyissä toksisuuskokeissa, reproduktiotutkimuksissa eikä teratologisissa tutkimuksissa. Flutikasonipropionaatilla ei ole mutageenista vaikutusta in vitro eikä in vivo, eikä sillä todettu tumorigeenista potentiaalia jyrsijöillä. Eläinmalleissa sen on todettu olevan ärsyttämätön ja herkistämätön.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Vedetön glukoosi, mikrokiteinen selluloosa ja karmelloosinatrium (Avicel RC591), fenetanoli, bentsalkoniumkloridi, Polysorbaatti 80, puhdistettu vesi, tarvittaessa pH:n säätöön kloorivetyhappo.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

60 annosta: 2 vuotta

120 annosta ja 150 annosta: 3 vuotta

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15-25 ­°C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

FLIXONASE nenäsumute, suspensio
50 mikrog/annos 150 annosta (13,27 €)

Itsehoito

FLIXONASE nenäsumute, suspensio
50 mikrog/annos 60 annosta (17,37 €)

PF-selosteen tieto

Nenäsumute 16 g (120 annosta) tai 19 g (150 annosta) ruskeassa lasipullossa, jossa on vihreä muovinen pölysuojus ja valkoinen muovinen nenäapplikaattori.

Nenäsumute 8 g (60 annosta) ruskeassa lasipullossa, jossa on vihreä muovinen pölysuojus ja valkoinen muovinen nenäapplikaattori, on saatavana itsehoitovalmisteena.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Nenäsumute on valkoista läpinäkymätöntä nestettä.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Nenäsumute annetaan paikallisesti nenän limakalvoille määräannoksen mittaavalla sumutinpumpulla. Kukin 100 mg:n määräannos sumutetta sisältää 50 mikrog flutikasonipropionaattia.

Käyttöohje pakkauksessa

Korvattavuus

FLIXONASE nenäsumute, suspensio
50 mikrog/annos 150 annosta

  • Peruskorvaus (40 %).

FLIXONASE nenäsumute, suspensio
50 mikrog/annos 60 annosta

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R01AD08

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

14.04.2023

Yhteystiedot

Haleon Finland Oy
Energiakuja 3
00180 Helsinki
Suomi

0800 77 40 80
www.haleon.com
mystory.nd@haleon.com