Vertaa PF-selostetta

COLDREX tabletti

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 tabletti sisältää asetyylisalisyylihappoa 300,0 mg, guaifenesiinia 50,0 mg, kofeiinia 15,0 mg ja askorbiinihappoa 60,0 mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Flunssaan liittyvän kuumeen ja särkytilojen oireenmukainen hoito.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset: Alkuannos 2 tablettia tarvittaessa, sen jälkeen 1-2 tablettia tarvittaessa 4-5 tunnin välein.

Korkeintaan 10 tablettia vuorokaudessa.

Alle 12-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Antotapa

Suun kautta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys asetyylisalisyylihapolle tai guaifenesiinille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Yliherkkyys tulehduskipulääkkeille.

Aikaisempi tai nykyinen mahahaava.

Asetyylisalisyylihapon tai muun tulehduskipulääkkeen aikaisemmin aiheuttama astma, nuha tai nokkosihottuma.

Hemofilia, trombosytopenia. Maksakirroosi, vaikea sydämen tai munuaisten vajaatoiminta (munuaissuodatus alle 30 ml/min).

Yli 100 mg ylittävät vuorokausiannokset raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä samanaikaisesti veren hyytymistä ehkäiseviä lääkkeitä. Käytettäessä valmistetta potilaille, joilla on lievä sydämen tai munuaisten vajaatoiminta tai joilla maksan toiminta on heikentynyt, tulee etenkin samanaikaisessa käytössä diureettien kanssa mahdollisesti tapahtuva nesteretentio tai munuaisten toiminnan heikkeneminen ottaa huomioon.

Koska valmiste sisältää kofeiinia, se saattaa aiheuttaa unettomuutta.

Henkilöt, jotka ovat herkkiä asetyylisalisyylihapolle, ovat usein myös herkkiä muille tulehdus-kipulääkkeille.

Asetyylisalisyylihappovalmisteita ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille, koska virustartuntojen yhteydessä ne saattavat lisätä Reye’n oireyhtymän vaaraa. Reye’n oireyhtymän oireisiin kuuluu akuutti enkefalopatia ja maksan toimintahäiriöitä; ensioireena mm. pitkään kestävää oksentelua.

Coldrexin käyttö saattaa heikentää naisen hedelmällisyyttä eikä sitä suositella raskautta yrittäville naisille. Coldrex –hoidon lopettamista tulisi harkita naisilla, joilla on vaikeuksia tulla raskaaksi tai jotka ovat lapsettomuustutkimuksissa.

Yhteisvaikutukset

Diureetit, ACE-estäjät sekä angiotensiini II-antagonistit: tulehduskipulääkkeet saattavat vähentää diureettien ja muiden verenpainelääkkeiden verenpainetta laskevaa vaikutusta. ACE-estäjän/angiotensiinin II-antagonistin yhtäaikainen annostelu syklo-oksigenaasi-inhibiittoreiden kanssa voi johtaa munuaistoiminnan heikentymiseen potilailla, joilla jo ennestään on munuaisten toimintahäiriö (esim. nestevajauksesta kärsivät ja iäkkäät potilaat). Seurauksena voi olla akuutti munuaisten vajaatoiminta, joka on kuitenkin yleensä palautuva. Ei-steroidisen tulehduskipulääkkeen ja ACE-estäjän/angitotensiini II-antagonistin yhdistelmää tulisi käyttää varoen, erityisesti iäkkäillä potilailla. Potilaiden tulisi olla riittävästi nesteytettyjä ja munuaistoiminnan seurantaa tulisi harkita yhdistelmälääkitystä aloitettaessa sekä määrävälein hoidon aikana.

Asetyylisalisyylihappo saattaa lisätä kumariiniantikoagulanttien, sulfonyyliureoiden, metotreksaatin, fenytoiinin ja valproehapon vaikutuksia.

Samanaikainen kortikosteroidien käyttö saattaa alentaa seerumin salisylaattipitoisuuksia. Samanaikainen käyttö muiden tulehduskipulääkkeiden kanssa saattaa lisätä näiden aineiden vaikutuksia. Yhteisvaikutuksia saattaa esiintyä myös hiilihappoanhydraasin estäjien kuten asetatsoliamidin samanaikaisen käytön yhteydessä.

Koska valmiste sisältää kofeiinia, seuraavien lääkeaineiden yhtäaikainen käyttö Coldrex talettien kanssa voi vaatia annoksen tarkistusta: siprofloksasiini, fluvoksamiini ja fenyylipropanoliamiini.

Guaifenesiinin on osoitettu aiheuttavan väri-interferenssiä 5-hydroksi-indoliasetaattihapon (5-HIAA) ja 4-hydroksi-3-metoksimantelihapon (VMA) eräiden kliinisten laboratoriomääritysten yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Matalat annokset (100 mg tai vähemmän/vrk):

Kliinisten tutkimusten perusteella 100 mg tai sitä pienempi vuorokausiannos vaikuttaa turvalliselta rajoitetussa, erityistä seurantaa vaativissa obstetrisessa käytössä.

100 - 500 mg/vrk:

Annostuksesta 100 - 500 mg/vrk ei ole riittävästi kliinistä kokemusta, joten tämän suuruista annosta koskevat samat suositukset kuin annostusta yli 500 mg /vrk.

500 mg tai enemmän/vrk:

Prostaglandiinisynteesin inhibitiolla voi olla haitallisia vaikutuksia raskauteen ja/tai sikiön kehitykseen. Epidemiologisten tutkimusten perusteella on viitettä siitä, että prostaglandiinisynteesi-inhibiittorin käyttö alkuraskauden aikana lisää keskenmenon, sikiön sydämen epämuodostumisen sekä gastroskiisin riskiä. Sydän- ja verisuoniepämuodostumien absoluuttinen riski lisääntyi alle 1 %:sta noin 1,5 %:iin. Riskin uskotaan kasvavan lääkkeen annoksen suurenemisen ja käytön pitkittymisen myötä. Eläinkokeissa prostaglandiinisynteesi-inhibiittorin käytön on osoitettu johtavan lisääntyneeseen munasolujen tuhoutumiseen (sekä ennen implantaatiota että sen jälkeen) ja sikiökuolleisuuden kasvuun. Lisäksi eläinkokeiden perusteella erilaisten (mm. sydän- ja verenkiertoelimistön) epämuodostumien ilmaantuvuuden on raportoitu lisääntyvän kun prostaglandiinisynteesi-inhibiittoria on annettu organogeneeesin aikana. Raskauden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana asetyylisalisyylihappoa ei pitäisi käyttää, ellei ehdottoman välttämätöntä. Jos raskautta yrittävä tai ensimmäisellä/toisella raskauskolmanneksella oleva nainen käyttää asetyylisalisyylihappoa, tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta ja mahdollisimman lyhytkestoisesti.

Prostaglandiinisynteesi-inhibiittorin käyttö viimeisin raskauskolmanneksen aikana altistaa sikiön:

  • sydän- ja hengityselimistöön kohdistuvalle toksisuudelle (ennenaikainen valtimotiehyen sulkeutuminen ja keuhkoverenpaineen nousu)
  • munuaisten toimintahäiriöille, joka voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan ja lapsiveden määrän vähenemiseen;

Prostaglandiinisynteesi-inhibiittorin käyttö raskauden loppuvaiheessa altistaa äidin ja vastasyntyneen:

  • verihiutaleiden aggregaation estoon ja mahdolliseen vuotoajan pitenemiseen, mikä voi liittyä pieniinkin annoksiin.
  • kohdun supistusten heikentymiseen, mikä voi johtaa viivästyneeseen tai pitkittyneeseen synnytykseen

Tämän vuoksi yli 100 mg/vrk suuremmat asetyylisalisyylihappoannokset ovat vasta-aiheisia raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Imetys

Asetyylisalisyylihappo, kofeiini ja askorbiinihappo erittyvät äidinmaitoon, mutta terapeuttisia annoksia käytettäessä lapseen kohdistuva riski on vähäinen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on luokiteltu elinjärjestelmän ja yleisyyden mukaan.

Yleisyydessä käytetään luokitusta:

hyvin yleinen ≥ 1/10

yleinen ≥ 1/100, < 1/10

melko harvinainen ≥ 1/1000, < 1/100

harvinainen ≥ 1/10 000, < 1/1000

hyvin harvinainen < 1/10 000

tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Veri ja imukudos

Harvinainen: verenhäiriöt: lisääntynyt vuotoaika, vähentynyt verihiutaleiden tarttuvuus, hypoprotrombinemia, ja verimuutokset, kuten trombosytopenia.

Hermosto

Harvinainen: lapsilla Reye’n oireyhtymä.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinainen: yleisesti keuhkoputkien supistuminen, astmakohtaus

Ruoansulatuselimistö

Yleinen: mahalaukku- ja ohutsuolihäiriöt: pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, oksentelu

Melko harvinainen: mahalaukku- ja ohutsuolihäiriöt: mahan limakalvon ärtyminen, johon liittyy syöpymistä, haavaumien muodostumista, verioksennuksia ja –ripulia.

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen: ihoreaktioita herkillä yksilöillä

Kofeiini saattaa aiheuttaa päänsärkyä, levottomuutta ja mahasuolikanavan häiriöitä kuten pahoinvointia ja ruoansulatushäiriöitä.

Guaifenesiinin on satunnaisesti raportoitu aiheuttaneen mahasuolikanavan oireita.

Askorbiinihappo on yleensä hyvin siedetty.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- jakehittämiskeskus Fimea

Lääkkeidenhaittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Lievä krooninen asetyylisalisyylihapon yliannostus aiheuttaa ’salisylismin’ oireita, joita ovat pääasiassa päänsärky, huimaus, korvien soiminen, näön hämärtyminen, sekavuus, väsymys, uneliaisuus, jano, hyperventilaatio, pahoinvointi, oksentelu sekä joskus myös ripuli. Vakavammassa kroonisessa yliannostuksessa keskushermosto-oireet ovat korostuneempia ja myös ihottumaa sekä huomattavia happo-emästasapainon häiriöitä saattaa esiintyä.

Akuutin yliannostuksen oireita ovat hengityksen tiheneminen, alhainen verenpaine, alhainen verensokeri, korvien soiminen, kuulon heikkeneminen, ihon kutina ja etenkin vakava hikoilu, joka johtaa dehydraatioon. Akuutti yliannostus saattaa johtaa koomaan.

Akuutin yliannostuksen hoito

Lääkkeenoton ajankohdasta riippumatta mahahuuhtelu tulisi suorittaa. Verinäyte tulee ottaa plasman salisylaattipitoisuuden määrittämiseksi. Tehostettu diureesi ja virtsan alkalointi voi olla tarpeen. Elektrolyytti- ja happo/emästasapainoa tulee tarkkailla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: muut analgeetit ja antipyreetit, salisyylihappojohdokset, ATC-koodi: N02BA51

Asetyylisalisyylihapolla on analgeettinen ja antipyreettinen sekä suurina annoksina anti-inflammatorinen vaikutus. Antipyreettinen vaikutus syntyy keskushermoston lämmönsäätelykeskuksessa, jota kautta lämmön haihtuminen lisääntyy.

Asetyylisalisyylihappo inhiboi syklo-oksigenaasientsyymiä, mikä johtaa prostaglandiinisynteesin estoon.

Analgeettinen vaikutus saadaan 0,3 – 1 g:n annoksilla. Yli 1 g:n annokset eivät lisää analgeettista tehoa.

Kofeiini on ksantiinijohdos. Sillä on sentraalinen stimuloiva vaikutus, joka estää väsymystä.

Guaifenesiini vaikuttaa systeemisesti ja paikallisesti. Sen on todettu vähentävän sitkeiden keuhkoeritteiden viskositeettia ja limaa irrottavana aineena se edistää liman poistumista hengityselimistä.

Askorbiinihappo osallistuu tärkeisiin solunsisäisiin hapetus-pelkistysreaktioihin, mutta sen vaikutusmekanismia ei tunneta yksityiskohtaisesti. Askorbiinihappo toimii kofaktorina kollageenin ja solujen väliaineen muodostumisessa.

Farmakokinetiikka

Asetyylisalisyylihappo imeytyy systeemiseen verenkiertoon mahasta ja suoliston yläosasta. Se jakautuu nopeasti kudoksiin ja sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin. Asetyylisalisyylihapon vaikutus alkaa n. 30 minuutissa ja on suurimmillaan 1-2 tunnin kuluttua. Se erittyy salisyylihappona ja sen glukuronidikonjugaatteina sekä salisyluurihappona.

Kofeiini imeytyy nopeasti ja plasmapitoisuuden huippu saavutetaan 1 tunnissa. Kofeiinin puoliintumisaika on 3-7 tuntia. Eliminaatio tapahtuu pääasiallisesti maksan metabolian kautta, jonka jälkeen kofeiini ja sen metaboliitit erittyvät munuaisten kautta.

Guaifenesiini imeytyy hyvin mahasuolikanavasta. Maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan n. ½ tunnin kuluttua. Imeytynyt guaifenesiini metaboloituu ja eliminoituu nopeasti verenkierrosta ja erittyy virtsaan (t½ on n. 1 tunti)

Askorbiinihappo imeytyy helposti mahasuolikanavasta ja jakautuu laajasti kudoksiin. Askorbiinihaposta 25 % sitoutuu plasman proteiineihin. Ylimäärä erittyy virtsaan metaboliitteina.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kirjallisuudesta saadut prekliiniset tiedot vaikuttavien aineiden turvallisuudesta eivät ole tuoneet esiin mitään olennaista tai ratkaisevaa tietoa, jolla olisi merkitystä valmisteen käyttötarkoitus ja annostus huomioon ottaen ja jota ei olisi jo valmisteyhteenvedon muissa osissa mainittu.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, steariinihappo, laktoosimonohydraatti, algiinihappo, maissitärkkelys, talkki, esigelatinoitu tärkkelys, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, kinoliinikeltainen (E 104)

Yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15 – 25 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

COLDREX tabletti
24 fol (6,92 €), 48 fol (9,61 €)

PF-selosteen tieto

24 ja 48 tabletin läpipainopakkaukset (Alumiini/PVC) pahvikotelossa.

Valmisteen kuvaus:

Tabletti on kaksikerroksinen (valkoinen/keltainen), viistoreunainen, halkaisija 12,7 mm. Valkoisessa kerroksessa on merkintä 'COLDREX'.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisiä ohjeita.

Korvattavuus

COLDREX tabletti
24 fol, 48 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N02BA51

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.03.2018

Yhteystiedot

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

0207 631 600
www.aconordic.com
info-fi@aconordic.com