Vertaa PF-selostetta

MIRVASO geeli 3 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma geeliä sisältää 3,3 mg brimonidiinia, mikä vastaa 5 mg:aa brimonidiinitartraattia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
Yksi gramma geeliä sisältää 1 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja 55 mg propyleeniglykolia (E1520).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Geeli.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Mirvaso on tarkoitettu kasvojen ruusufinnipunoituksen oireenmukaiseen hoitoon aikuispotilaille.

Annostus ja antotapa

Annostus

Levitetään iholle kerran vuorokaudessa potilaalle sopivaan aikaan niin kauan kuin kasvoissa on punoitusta.

Suurin suositeltava vuorokausiannos on yhteensä 1 gramma geeliä, mikä vastaa noin viittä herneen kokoista annosta.

Hoito aloitetaan pienemmällä määrällä geeliä (pienempi kuin maksimimäärä) vähintään yhden viikon ajan. Geelin määrää voidaan nostaa asteittain siedettävyyden ja potilaan vasteen perusteella.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat
Mirvason käytöstä yli 65-vuotiailla on vain vähän kokemusta (ks. kohta Haittavaikutukset). Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta
Mirvaso‑valmistetta ei ole tutkittu munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Pediatriset potilaat
Mirvaso-valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Mirvason käyttö on vakavan systeemiseen turvallisuuteen liittyvän riskin vuoksi vasta-aiheista alle 2-vuotiaiden lasten hoidossa (ks. kohta Vasta-aiheet). Brimonidiinin systeemiseen imeytymiseen liittyviä, turvallisuuteen kohdistuvia huolia on todettu myös 2-12 vuoden ikäisillä (ks. kohta Yliannostus). Mirvasoa ei pidä käyttää 2-18-vuotiaille lapsille eikä nuorille.

Antotapa

Vain iholle.

Mirvaso‑valmistetta levitetään tasaisesti ja ohuelti kasvoille (otsalle, leukaan, nenälle ja kummallekin poskelle), välttäen sen joutumista silmiin, silmäluomille, huulille, suuhun ja nenän limakalvoille. Mirvaso‑valmistetta saa levittää vain kasvoille.

Kädet on pestävä välittömästi lääkevalmisteen levityksen jälkeen.

Mirvaso-valmistetta voi käyttää samaan aikaan muiden ruusufinnin aiheuttamien ihon tulehdusmuutosten hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden ja kosmeettisten valmisteiden kanssa. Näitä ei saa levittää juuri ennen päivittäistä Mirvaso-annosta, vaan näitä voi käyttää vasta kun levitetty Mirvaso-annos on kuivunut.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
Alle 2-vuotiaat lapset.

Monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä (esimerkiksi selegiliini tai moklobemidi) käyttävät potilaat ja potilaat, jotka käyttävät noradrenergiseen transmissioon vaikuttavia trisyklisiä (kuten imipramiini) tai tetrasyklisiä (kuten maprotiliini, mianseriini tai mirtatsapiini) masennuslääkkeitä.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Mirvaso-valmistetta ei saa levittää ärtyneelle iholle (mukaan lukien laserhoidon jälkeen) eikä avohaavoihin. Jos ilmenee vaikeaa ärsytystä tai kosketusallergiaa, lääkevalmisteen käyttö on keskeytettävä.

Ruusufinnioireiden paheneminen on hyvin yleistä Mirvaso-valmisteella hoidettavilla potilailla. Kaikissa kliinisissä tutkimuksissa 16 % potilaista, jotka käyttivät Mirvaso-valmistetta, koki oireiden pahenemista. Hoito aloitetaan pienellä määrällä geeliä ja annostusta nostetaan asteittain siedettävyyden ja hoitovasteen perusteella (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Eryteema ja punastuminen
Mirvaso‑valmisteen vaikutus alkaa heiketä joitakin tunteja levityksen jälkeen. Joillakin potilailla eryteeman ja punastelun ilmoitettiin palaavan pahempana verrattuna lähtötilanteen vaikeuteen. Useimmat tapaukset havaittiin ensimmäisten 2 viikon aikana hoidon aloituksesta (ks. kohta Haittavaikutukset).

Punastelun alkaminen suhteessa lääkevalmisteen levittämiseen vaihteli noin 30 minuutista useisiin tunteihin (ks. kohta Haittavaikutukset).

Useimmissa tapauksissa eryteema ja punastelu näyttivät häviävän, kun lääkevalmisteen käyttö lopetettiin.

Mikäli eryteema pahenee, Mirvaso-valmisteen käyttö on lopetettava. Oireenmukainen hoito, kuten viilennys, tulehduskipulääkkeet ja antihistamiinit, voivat auttaa lievittämään oireita.

Pahentuneen eryteeman ja punastumisen uusiutumista on ilmoitettu, kun Mirvaso-valmistetta on käytetty uudelleen. Ennen hoidon jatkamista sen jälkeen, kun se on väliaikaisesti keskeytetty pahentuneen eryteeman tai punastumisen takia, on valmistetta kokeiltava pienelle alueelle kasvoja vähintään yhden päivän ajan ennen sen levittämistä koko kasvojen alueelle.

On tärkeää kertoa potilaalle, ettei suositeltua maksimiannosta (5 herneen kokoista annosta) ja käyttötiheyttä saa ylittää (kerran vuorokaudessa).

Mirvaso-valmistetta ei saa levittää silmien lähelle.

Muiden systeemisesti käytettyjen alfa‑agonistien samanaikainen käyttö
Muiden systeemisesti käytettyjen alfa-agonistien samanaikainen käyttö voi lisätä tälle lääkeryhmälle tyypillisiä haittavaikutuksia potilailla, joilla on:

  • vaikea, epästabiili tai hallitsematon sydänsairaus;
  • masennus, aivo- tai sepelvaltimoverenkierron riittämättömyys, Raynaud´n oireyhtymä, ortostaattinen hypotensio, thromboangiitis obliterans, skleroderma tai Sjögrenin oireyhtymä.

Muuta
Päivittäin käytettävän lääkemäärän suurentamista suuremmaksi kuin 5 herneen kokoista annosta ja/tai annosvälien lyhentämistä on vältettävä, sillä suurempien vuorokausiannosten tai monta kertaa vuorokaudessa tapahtuvan annostuksen turvallisuutta ei ole selvitetty.

Yksi gramma geeliä sisältää 1 mg:n metyyliparahydroksibentsoaattia (E218), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä). Tämä lääkevalmiste sisältää myös 55 mg propyleeniglykolia (E1520) per gramma, joka vastaa 5,5 %:a w/w. Propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Mirvaso on vasta aiheinen potilaille, jotka käyttävät monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä tai noradrenergiseen transmissioon vaikuttavia trisyklisiä tai tetrasyklisiä masennuslääkkeitä (ks. kohta Vasta-aiheet).

Vaikutuksen mahdollinen tehostuminen keskushermostoa lamaavien aineiden (alkoholin, barbituraattien, opiaattien, sedatiivien tai anesteettien) käytön yhteydessä on otettava huomioon.

Tietoa verenkierrossa olevien katekoliamiinien pitoisuuksista Mirvaso-valmisteen annon jälkeen ei ole saatavilla. Varovaisuutta on kuitenkin noudatettava potilailla, jotka saavat lääkeaineita, jotka voivat vaikuttaa verenkierrossa olevien amiinien metaboliaan ja soluunottoon (kuten klooripromatsiinia, metyylifenidaattia, reserpiiniä).

Varovaisuutta on syytä noudattaa, kun aloitetaan samanaikaisesti systeeminen hoito lääkeaineella (lääkemuodosta riippumatta), jolla voi olla yhteisvaikutuksia alfa-agonistien kanssa tai joka voi vaikuttaa niiden toimintaan, esim. adrenergisten reseptorien agonistit tai antagonistit (isoprenaliini, pratsosiini), tai muutettaessa samanaikaisen systeemisen lääkehoidon annosta.

Brimonidiini saattaa laskea joidenkin potilaiden verenpainetta, mutta tällä ei ole kliinistä merkitystä. Varovaisuutta on siksi syytä noudattaa, jos samanaikaisesti brimonidiinin kanssa käytetään esimerkiksi verenpainelääkkeitä ja/tai sydänglykosideja.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja brimonidiinin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Varmuuden vuoksi Mirvaso-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys
Ei tiedetä, erittyykö/erittyvätkö brimonidiini/metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Mirvaso-valmistetta ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Hedelmällisyys
Brimonidiini ei aiheuttanut erityisiä lisääntymiseen tai kehitykseen liittyviä riskejä eläimillä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Mirvaso-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Tiivistelmä turvallisuusprofiilista
Yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat eryteema, kutina, punastuminen ja ihon polttelu. Näitä on esiintynyt kliinisissä tutkimuksissa 1,2-3,3 %:lla potilaista. Nämä haittavaikutukset ovat tyypillisesti vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita, eivätkä ne yleensä vaadi hoidon keskeytystä. Pahentunutta eryteemaa, punastelua ja ihon polttelua on raportoitu kauppaantuonnin jälkeisenä aikana (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Haittavaikutukset taulukkona
Haittavaikutukset luokitellaan elinjärjestelmäluokan ja esiintymistiheyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Seuraavia haittavaikutuksia raportoitiin Mirvaso-valmisteen käytön yhteydessä joko kliinisissä tutkimuksissa tai liittyen kauppaantuonnin jälkeisiin kokemuksiin (merkitty tähdellä (*) taulukossa 1).

Taulukko 1: Haittavaikutukset

Elinjärjestelmäluokitus

Esiintymistiheys

Haittavaikutukset

SydänHarvinainenBradykardia*

Hermosto

Melko harvinainen

Päänsärky, parestesiat

Silmät

Melko harvinainen

Silmäluomien turvotus

Verisuonisto

Yleinen

Punastuminen, kalpeus levityskohdassa*

Melko harvinainenHuimaus*
HarvinainenHypotensio*

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinainen

Nenän tukkoisuus

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen

Suun kuivuus

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Eryteema, kutina, ruusufinni, ihon polttelu

Melko harvinainen

Akne, allerginen kosketusdermatiitti, kosketusdermatiitti, dermatiitti, ihon kuivuus, ihokipu, epämiellyttävä tunne iholla, papulaarinen ihottuma, ihoärsytys, lämmön tunne iholla, kasvojen turvotus*, nokkosihottuma*

HarvinainenAngioedeema*

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Melko harvinainen

Kuumotus, ääreisosien kylmyys

* Myyntiintulon jälkeen ilmoitettuja haittavaikutuksia.

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus
Bradykardia ja hypotensio
Myyntiin tulon jälkeen on ilmoitettu bradykardia-, hypotensio (mukaan lukien ortostaattinen hypotensio)- ja huimaustapauksista, joista osa vaati sairaalahoitoa. Joissain tapauksissa Mirvasoa annettiin lasertoimenpiteiden jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Muut erityisryhmät
Iäkkäät potilaat
Turvallisuusprofiilissa ei ole todettu olennaista eroa iäkkäiden ja 18-65-vuotiaiden tutkittavien välillä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Muiden alfa2-agonistien suun kautta otettujen yliannostusten on raportoitu aiheuttaneen hypotensiota, voimattomuutta, oksentelua, letargiaa, sedaatiota, bradykardiaa, rytmihäiriöitä, mioosia, apneaa, hypotoniaa, hypotermiaa, hengityslamaa ja kouristuskohtauksia.

Suun kautta otetun yliannostuksen hoitona käytetään elintoimintoja tukevaa ja oireenmukaista hoitoa. Potilaan hengitystiet on pidettävä avoimina.

Pediatriset potilaat
Vakavia haittavaikutuksia on raportoitu erään kliiniseen tutkimukseen osallistuneen tutkittavan kahdella nuorella lapsella, jotka nielivät vahingossa Mirvaso-valmistetta. Lapsilla esiintyi oireita, joita on aiemmin raportoitu suun kautta otetun alfa2-agonistiyliannostuksen jälkeen nuorilla lapsilla. Molemmat lapset toipuivat täysin 24 tunnin kuluessa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut ihotautien lääkkeet, muut ihotautilääkkeet, ATC koodi: D11AX21.

Vaikutusmekanismi
Brimonidiini on erittäin selektiivinen alfa2-reseptoriagonisti, jonka selektiivisyys alfa2-reseptorille on tuhatkertainen verrattuna alfa1-reseptoriin.

Farmakodynaamiset vaikutukset
Erittäin selektiivisen alfa2-reseptoriagonistin käyttö kasvojen iholle vähentää punoitusta supistamalla ihon verisuonia.

Kliininen teho ja turvallisuus
Mirvaso-valmisteen teho on osoitettu keskivaikean ja vaikean kasvojen ruusufinnipunoituksen hoidossa kahdessa satunnaistetussa, vehikkelikontrolloidussa sokkoutetussa kliinisessä tutkimuksessa, joiden tutkimusasetelmat olivat samanlaiset. Kohtalainen - vaikea eryteema oli määritelmän mukaan astetta 3 tai enemmän CEA- (Clinician Erythema Assessment) asteikolla ja potilaiden itsearviointiasteikolla (PSA, Patient Self-Assessment). Tutkimuksiin osallistui 553 satunnaistettua, vähintään 18 vuotiasta tutkittavaa, joita hoidettiin kerran vuorokaudessa neljän viikon ajan joko Mirvaso-valmisteella tai vehikkelillä. Tehoanalyysi tehtiin päivänä 29 kaikkiaan 539 henkilöstä, jotka olivat mukana koko 29 päivää kestäneen tutkimuksen ajan ja joista aineisto oli saatavilla. Tutkimushenkilöistä suurin osa oli 18-65 vuotiaita ja valkoihoisia.

Ensisijainen päätetapahtuma oli yhdistetty vaste eli sekä eryteeman kliinisen arvioinnin CEA-pistemäärän että potilaan oman arvion PSA-pistemäärän paraneminen lähtötilanteesta kahdella pisteellä 29. päivään mennessä. Molempien kliinisten tutkimusten tulokset osoittivat, että Mirvaso vähensi kasvojen ruusufinnipunoitusta merkitsevästi tehokkaammin (p < 0,001) kuin vehikkeligeeli, kun molempia käytettiin kerran vuorokaudessa 29 päivän ajan (ensisijainen päätetapahtuma, ks. taulukko 2). Vaikeaa eryteemaa lähtötilanteessa päivänä 1 (aste 4 CEA- tai PSA- asteikolla) sairastavien potilaiden (26 % satunnaistetuista tutkimushenkilöistä) hoitotulokset ensisijaisen päätetapahtuman suhteen päivänä 29 olivat samaa luokkaa kuin koko potilasaineistossa (ks. taulukko 3) ja ne olivat tilastollisesti merkitseviä kahden tutkimuksen yhdistetyissä tuloksissa (p = 0,003). Lisäksi koko potilasaineistossa Mirvaso-hoito oli tilastollisesti parempi (p < 0,001) vehikkeligeeliin verrattuna sen suhteen, kuinka nopeasti merkittävä kliininen vaikutus (yhden asteen yhdistetty vaste lääkärin ja potilaan arvion mukaan) ilmeni ensimmäisellä käyttökerralla 30 minuutin kuluttua päivänä 1 (toissijainen päätetapahtuma 27,9 % vs. 6,9 % tutkimuksessa 1, 28,4 % vs. 4,8 % tutkimuksessa 2) ja päivänä 29 (tertiaarinen päätetapahtuma, ks. taulukko 4).

CEA ja PSA määriteltiin seuraavasti:
CEA: lääkärin arvio: 0 = terve iho, ei merkkejä eryteemasta; 1 = lähes terve iho, lievä eryteema; 2 = lievä eryteema, selvä punoitus; 3 = kohtalainen eryteema + huomattava punoitus ja 4 = vaikea eryteema + voimakas punoitus

PSA: potilaan arvio: 0 = ei punoitusta, 1 = hyvin lievä punoitus, 2 = lievä punoitus, 3 = kohtalainen punoitus ja 4 = voimakas punoitus.

Taulukko 2: Niiden potilaiden prosenttiosuus, joiden CEA ja PSA paranivat kahdella asteella

Vaste päivänä 29

Tutkimus 1

Tutkimus 2

Mirvaso-geeli n = 127

Vehikkeligeeli n = 128

Mirvaso-geeli n = 142

Vehikkeligeeli n = 142

3 tuntia annostelusta

31,5 %

10,9 %

25,4 %

9,2 %

6 tuntia annostelusta

30,7 %

9,4 %

25,4 %

9,2 %

9 tuntia annostelusta

26,0 %

10,2 %

17,6 %

10,6 %

12 tuntia annostelusta

22,8 %

8,6 %

21,1 %

9,9 %

Päivän 29 p-arvo

< 0,001

-

< 0,001

-


Taulukko 3: Niiden potilaiden prosenttiosuus, jotka sairastivat vaikeaa eryteemaa lähtötilanteessa päivänä 1 (aste 4 CEA- tai PSA- asteikolla) ja joiden CEA ja PSA paranivat kahdella asteella

Vaste päivänä 29

Tutkimus 1 + Tutkimus 2

Mirvaso-geeli n = 79

Vehikkeligeeli n = 63

3 tuntia annostelusta

22,8 %

9,5 %

6 tuntia annostelusta

26,6 %

7,9 %

9 tuntia annostelusta

20,3 %

11,1 %

12 tuntia annostelusta

21,5 %

4,8 %

Päivän 29 p-arvo

0,003

-


Taulukko 4: Niiden potilaiden prosenttiosuus, joiden CEA ja PSA paranivat yhdellä asteella

Vaste päivänä 29

Tutkimus 1

Tutkimus 2

Mirvaso-geeli n = 127

Vehikkeligeeli n = 128

Mirvaso-geeli n = 142

Vehikkeligeeli n = 142

3 tuntia annostelusta

70,9 %

32,8 %

71,1 %

40,1 %

6 tuntia annostelusta

69,3 %

32,0 %

64,8 %

43,0 %

9 tuntia annostelusta

63,8 %

29,7 %

66,9 %

39,4 %

12 tuntia annostelusta

56,7 %

30,5 %

53,5 %

40,1 %

Päivän 29 p-arvo

< 0,001

-

< 0,001

-

Mirvaso-hoidossa ei havaittu 29 päivän aikana kliinisesti merkittävää viitettä takyfylaksiaan tai rebound-ilmiöön (lähtötason punoituksen pahenemista hoidon lopettamisen jälkeen).

Pitkäkestoisen, pisimmillään vuoden kestäneen, avoimen 449 potilaan tutkimuksen tulokset vahvistavat, että Mirvason jatkuva käyttö on turvallista ja tehokasta. Päivittäinen eryteeman väheneminen ensimmäisen kuukauden aikana (mitattuna CEA- ja PSA- asteikoilla) oli samaa luokkaa kuin kontrolloiduissa tutkimuksissa, ja tulos säilyi pisimmillään 12 kuukautta ilman tehon heikkenemistä. Tutkimuksessa havaittujen haittavaikutusten esiintymistiheys näkyy taulukossa 1. Haittavaikutukset olivat yleisimpiä ensimmäisten 29 hoitopäivän aikana. Haittavaikutukset eivät lisääntyneet ajan myötä, eikä Mirvason pitkäaikaisessa käytössä todettu minkään haitan lisääntymistä.

Mirvason käyttöä muiden ruusufinnin tulehdusmuutosten hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu systemaattisesti. Kuitenkaan pitkäkestoisessa avoimessa tutkimuksessa muiden ruusufinnin aiheuttamien tulehdusmuutosten hoitoon tarkoitettujen kosmeettisten aineiden tai lääkkeiden (esim. paikallinen metronidatsoli, paikallinen atselaiinihappo tai oraaliset tetrasykliinit kuten pieniannoksinen doksisykliini) samanaikainen käyttö ei vaikuttanut Mirvaso-hoidon tehokkuuteen eikä turvallisuuteen kyseisessä potilasryhmässä (131 potilasta 449:stä käytti muuta samanaikaista ruusufinnilääkettä).

Pediatriset potilaat
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Mirvaso‑valmisteen käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien hoidossa myönnetyssä käyttöaiheessa (ks. kohta Annostus ja antotapa pediatrista käyttöä koskevien tietojen osalta).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Brimonidiinin imeytymistä Mirvaso-valmisteesta arvioitiin kliinisessä tutkimuksessa 24 aikuisella tutkittavalla, joilla esiintyi kasvojen ruusufinnipunoitusta. Kaikki tutkimukseen otetut tutkittavat saivat vuorokaudessa kerta annoksen 0,2 % brimonidiinisilmätippaliuosta silmään sekä sen jälkeen Mirvaso-valmistetta iholle kerran vuorokaudessa 29 päivän ajan (systeemisen altistuksen potilaskohtainen vertailu). Tutkimuksen ensimmäisenä päivänä kaikille tutkimukseen osallistuville tiputettiin 1 tippa 0,2 % silmätippaliuosta kumpaakin silmään joka 8. tunti 24 tunnin ajan (kaikkiaan 3 annosta). Kun Mirvaso-valmistetta käytettiin toistuvasti kasvojen iholle, lääkeaineen kertymistä plasmaan ei havaittu hoidon aikana. Suurin keskimääräinen (± keskihajonta) huippupitoisuus plasmassa (Cmax) oli 46 ± 62 pg/ml ja pitoisuus aikakuvaajan alle jäävä pinta-ala 0-24 tunnin kuluttua (AUC0–24hr) 417 ± 264 pg.hr/ml. Nämä pitoisuudet olivat merkitsevästi (kaksinkertaisesti) alhaisempia kuin silloin, kun 0,2 % brimonidiinisilmätippaliuosta annettiin yhden päivän ajan silmään.

Jakautuminen
Brimonidiinin sitoutumista proteiineihin ei ole tutkittu.

Biotransformaatio
Brimonidiini metaboloituu suurelta osin maksassa.

Eliminaatio
Brimonidiini ja sen metaboliitit eliminoituvat pääosin virtsaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Karbomeeri, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), fenoksietanoli, glyseroli, titaanidioksidi, propyleeniglykoli (E1520), natriumhydroksidi, puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Säilytä alle 30 °C. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MIRVASO geeli
3 mg/g 30 g (57,75 €), 30 g (57,75 €)

PF-selosteen tieto

Putki 2 g
Polyeteenistä (PE) / kopolymeeristä / alumiinista (Al) / kopolymeeristä / polyeteenistä (PE) valmistetut polyfolioputket, joissa suurtiheyspolyeteenistä (HDPE) valmistettu suuosa ja lapsiturvallinen polyeteenikorkki.

Putki 10 g ja 30 g
Polyeteenistä (PE) / kopolymeeristä / alumiinista (Al) / kopolymeeristä / polyeteenistä (PE) valmistetut polyfolioputket, joissa suurtiheyspolyeteenistä (HDPE) valmistettu suuosa ja lapsiturvallinen polypropeenikorkki.

Ja

Polyeteenistä (PE) / polyeteenistä (PE) / kopolymeeristä / alumiinista (Al) / polyeteenistä (PE) / suurtiheyspolyeteenistä (HDPE) ja lineaarisesta pientiheyspolyeteenistä (LLDPE) valmistetut polyfolioputket, joissa lapsiturvallinen polypropeenikorkki.

Pumppu 30 g
Moniannospakkaus, ilmattomalla pumppujärjestelmällä varustettu, sisältää turvasulkimen.
Polypropeeni (PP) / kestomuovipolyolefiini (TPO) / suurtiheyspolyeteeni (HDPE) ja lapsiturvallinen polypropeenikorkki

Pakkauskoot: putket, joissa 2 g, 10 g tai 30 g, 1 pumppu, jossa 30 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai vaaleankeltainen läpikuultamaton vesipitoinen geeli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MIRVASO geeli
3 mg/g 30 g, 30 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D11AX21

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

18.04.2023

Yhteystiedot

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

+46 18 444 0330
www.galdermanordic.com
nordic@galderma.com