Vertaa PF-selostetta

CLOBEX shampoo 500 mikrog/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma shampoota sisältää 500 mikrogrammaa klobetasolipropionaattia.

Apuaine, joiden vaikutus tunnetaan:
Yksi gramma shampoota sisältää 100 milligrammaa etanolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Shampoo.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Keskivaikean päänahan psoriaasin paikallishoitoon aikuisille.

Annostus ja antotapa

Klobetasolipropionaatti kuuluu paikallisesti käytettävien kortikosteroidien vahvimpaan luokkaan (ryhmä IV) ja pitkäaikainen käyttö voi johtaa vakaviin haittavaikutuksiin (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Jos paikalliskortikosteroidihoito on kliinisesti perusteltua yli 4viikon ajan, on harkittava miedomman kortikosteroidivalmisteen käyttöä. Pahenemisvaiheiden hoitoon voidaan käyttää toistuvia, lyhyitä klobetasolipropionaattikuureja (ks. tarkemmat tiedot jäljempänä).

Annostus

Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoo tulee levittää suoraan kuivaan päänahkaan kerran päivässä huolehtien siitä, että leesiot peittyvät hyvin shampooseen ja ne hierotaan kunnolla. Noin puolikasta ruokalusikallista vastaava määrä (noin 7,5 ml) yhtä käsittelykertaa kohden riittää koko päänahalle.

Enimmäisannosta 50 g/viikko ei pidä ylittää.

Antotapa

Iholle, vain päänahalle.

Levittämisen jälkeen Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoon tulee antaa vaikuttaa paikallaan ilman päänahan peittämistä 15 minuuttia. Kädet on pestävä huolellisesti shampoon levittämisen jälkeen. 15 minuutin kuluttua valmiste huuhdellaan huolellisesti pois vedellä ja/tai hiukset voidaan pestä käyttämällä tarvittaessa lisäksi tavallista shampoota pesun helpottamiseksi. Tämän jälkeen hiukset voidaan kuivata tavalliseen tapaan.

Hoidon kesto tulee rajoittaa korkeintaan 4 viikkoon. Heti, kun hoidon kliiniset tulokset havaitaan, annosväliä tulee pidentää tai hoito tulee tarvittaessa korvata vaihtoehtoisella hoidolla. Jos paranemista ei tapahdu neljän viikon aikana, diagnoosin uudelleenarviointi saattaa olla tarpeen.

Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota voidaan antaa toistuvia hoitojaksoja taudin pahentumisen ehkäisemiseksi edellyttäen, että potilas on säännöllisessä lääkärin tarkkailussa.

Erityisryhmät

Iäkkäät
Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoon turvallisuutta ja tehoa yli 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Munuaisten vajaatoiminta
Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota ei ole tutkittu munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Maksan vajaatoiminta
Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavia potilaita pitää hoitaa erityisen varovasti ja tarkkailla huolellisesti haittavaikutusten varalta.

Pediatriset potilaat
Kokemukset käytöstä lapsilla ovat rajalliset. Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoon käyttöä lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ei suositella. Sen käyttö alle 2-vuotiaille lapsille on vasta-aiheista (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota ei saa levittää iholle, jossa on bakteeri-, virus- (varicella, herpes simplex, herpes zoster), sieni- tai loisinfektio, haavaumia tai tiettyjä ihosairauksia (ihotuberkuloosi, kupan aiheuttamat ihosairaudet).

Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota ei saa joutua silmään tai silmäluomille (glaukoomariski, kaihiriski).

Alle 2-vuotiaat lapset.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyyttä kortikosteroideille voi esiintyä.

Sen vuoksi klobetasolipropionaattia ei suositella potilaille, jotka ovat yliherkkiä muille kortikosteroideille.

Osteonekroosia, vakavia infektiotapauksia (mm. nekrotisoivaa faskiittia) ja systeemistä immunosuppressiota (joka joskus johtaa korjautuviin Kaposin sarkooma -muutoksiin) on ilmoitettu tilanteissa, joissa klobetasolipropionaattia on käytetty pitkiä aikoja suositusannokset ylittävinä annoksina (ks. kohta Annostus ja antotapa). Joissain tapauksissa potilaat käyttivät samanaikaisesti peroraalisesti/paikallisesti muita vahvoja kortikosteroidi- tai immunosuppressanttivalmisteta (esim. metotreksaatti, mykofenolaattimofetiili). Jos paikalliskortikosteroidihoito on kliinisesti perusteltua yli 4 viikon ajan, on harkittava miedomman kortikosteroidivalmisteen käyttöä.

Pitkäkestoinen jatkuva kortikosteroidihoito, okkluusiomyssyn käyttö tai suurten ihoalueiden hoito erityisesti lapsilla voi lisätä imeytymistä ja johtaa suurempaan systeemisten vaikutusten riskiin. Tällaisissa tapauksissa lääkärin valvontaa tulee lisätä ja potilaat kannattaa arvioida määräajoin hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin (HPA-akselin) suppression merkkien varalta. Pitkäaikainen, erityisesti suurten ihoalueiden hoidosta johtuva paikallisten kortikoidien imeytyminen elimistöön on aiheuttanut ohimenevää lisämunuaisten toiminnan heikkenemistä ja mahdollista glukokortikoidien puutetta, Cushingin oireyhtymän ilmentymiä joillakin potilailla. Tällaiset systeemiset vaikutukset häviävät, kun hoito lopetetaan. Äkillinen hoidon lopettaminen voi kuitenkin johtaa akuuttiin lisämunuaisen vajaatoimintaan, erityisesti lapsilla.

Vaikeaa diabetesta sairastavia potilaita pitää hoitaa erityisen varovasti ja seurata tarkkaan haittavaikutusten varalta.

Paikallisia kortikosteroideja pitää käyttää varoen, sillä käytön yhteydessä voi esiintyä toleranssin kehittymistä (takyfylaksiaa) sekä paikallista toksisuuttta kuten ihon atrofiaa, infektioita ja teleangiektasiaa.

Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoo on tarkoitettu ainoastaan päänahan psoriaasin hoitoon, eikä sitä pidä käyttää muiden ihoalueiden hoitoon. Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoo ei varsinkaan ole tarkoitettu käytettäväksi kasvoilla, hautuma-alueilla (kainalot ja genitaali-anaalialue) eikä muilla erosiivisilla ihopinnoilla, koska tämä voi lisätä paikallisten haittavaikutusten, kuten atrofisten muutosten, teleangiektasian tai kortikoidien indusoiman dermatiitin tai sekundaarisen infektion, riskiä. Pitkäkestoinen hoito voimakkailla paikallisilla kortikosteroideilla voi aiheuttaa kasvojen iholla atrofisia muutoksia herkemmin kuin kehon muilla alueilla.

Harvoissa tapauksissa psoriaasin intensiivisen ja pitkittyneen paikallisen kortikosteroidihoidon (tai sen lopettamisen) on arvioitu aiheuttaneen yleistyneen pustulaarisen psoriaasin.

Klobetasolipropionaattia ei suositella potilaille, joilla on akne vulgaris, ruusufinni tai perioraalidermatiitti.

Äkilliseen klobetasolipropionaattihoidon lopettamiseen voi liittyä hoidon jälkeisen taudin uudelleen puhkeamisen riski. Tämän vuoksi hoidon jälkeen pitäisi jatkaa lääketieteellistä valvontaa.

Jos Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota joutuu silmään, tulee kyseinen silmä huuhdella suurella vesimäärällä.

Potilaita pitää neuvoa käyttämään Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota lyhimmän mahdollisen ajan, joka riittää toivottujen tulosten saavuttamiseen. Jos ilmenee oireita, jotka viittaavat huonoon paikalliseen siedettävyyteen, hoito pitää keskeyttää, kunnes oireet häviävät. Jos ilmenee yliherkkyysoireita, käyttö pitää lopettaa välittömästi.

Klobetasolipropionaattishampoo pitää huuhtoa hyvin pois, jotta vältetään yhteisvaikutukset hiusten värjäämiseen käytettyjen aineiden kanssa ja hiusten värin muutokset.

Näköhäiriö

Systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy näön hämärtymisen kaltaisia oireita tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Pediatriset potilaat

Tässä ikäryhmässä voidaan havaita kasvun hidastumista, jos tapahtuu paikallisten kortikosteroidien imeytymistä. Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota ei pidä käyttää lapsille eikä 2-18 –vuotiaille nuorille.

Jos Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota käytetään lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille, suositellaan hoidon viikoittaista uudelleen arvioimista.

Tämä lääkevalmiste sisältää 100 mg alkoholia (etanolia) per grammaa, joka vastaa 10 % w/w.
Saattaa aiheuttaa polttelua vahingoittuneilla ihoalueilla.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja paikallisen klobetasolipropionaatin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta.

Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota ei pitäisi käyttää raskauden aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä.

Imetys
Systeemisesti annetut kortikosteroidit erittyvät ihmisen rintamaitoon. Toistaiseksi ei ole raportoitu imeväiseen kohdistuvia haittoja. Koska tarkkoja tietoja mahdollisesta iholle annettavan klobetasolipropionaatin erittymisestä ihmisen rintamaitoon ja sen biologisista tai kliinisistä seurauksista ei kuitenkaan ole, Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota ei tule määrätä imettäville naisille, ellei se ole selkeästi tarpeellista.

Hedelmällisyys
Kliinistä aineistoa ei ole saatavilla. Ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoolla ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on hyvin vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoon kliinisen kehityksen aikana 558:lla Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoota saaneella potilaalla yleisimmin raportoitu haittavaikutus oli poltteleva tunne iholla. Sitä esiintyi noin 2,8 %:lla. Suurin osa haittavaikutuksista oli lieviä tai kohtalaisia, eivätkä rotu tai sukupuoli vaikuttaneet niiden esiintyvyteen. Kliiniset merkit ihon ärtymisestä olivat melko harvinaisia (0,2 %). Vakavia lääkkeeseen liittyviä haittavaikutuksia ei raportoitu minkään kliinisen tutkimuksen aikana.

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset on luokiteltu elinjärjestelmittäin ja esiintyvyyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) ja ilmoitettiin Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoon kliinisissä tutkimuksissa ja kauppaan tulon jälkeisessä seurannassa (ks. Taulukko 1).

Taulukko 1 - Haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Esiintyvyys

Haittavaikutukset

Umpieritys

Melko harvinainen

Lisämunuaisten suppressio
Cushingin oireyhtymä

Silmät

Melko harvinainen

Silmien pistely/kirvely
Silmä-ärsytys
Kireyden tunne silmässä
Glaukooma

TuntematonNäön hämärtyminen (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen

Yliherkkyys

Hermosto

Melko harvinainen

Päänsärky

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Polttava tunne iholla
Karvatupen tulehdus

Melko harvinainen

Ihokipu
Epämukava tunne iholla
Kutina
Akne
Ihon turvotus
Teleangiektasia
Psoriaasi (paheneminen)
Alopesia
Kuiva iho
Urtikaria
Ihoatrofia
Ihoärsytys
Ihon kireys
Allerginen kosketusihottuma
Eryteema,
Ihottuma


Koska Clobex 500 mikrogrammaa/g shampoon annetaan vaikuttaa paikallisesti vain 15 minuuttia ennen poishuuhtelua, verenkiertoon imeytymistä havaitaan harvoin (ks. kohta Farmakokinetiikka) ja sen vuoksi HPA-akselin suppression ilmaantumisen riski on hyvin pieni verrattuna vahvoihin kortikosteroidivalmisteisiin, joita ei huuhdella pois. Jos HPA-akselin suppressiota ilmenee, se on ohimenevää ja normaalit arvot palautuvat nopeasti.

Silmiin tai silmäluomiin käytettyjen kortikosteroidien on raportoitu aiheuttaneen kaihia.

Pitkittyneen hoidon vahvoilla kortikosteroidivalmisteilla on ilmoitettu harvoissa tapauksissa aiheuttaneen immunosuppressiota ja opportunistisia infektioita.

Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien systeeminen imeytyminen voi aiheuttaa kasvun hidastumista lapsilla.

Vaikkakaan tätä ei ole havaittu Clobex 500 mikrog/g shampoon käytön yhteydessä, pitkittynyt ja/tai intensiivinen hoito vahvoilla kortikosteroidivalmisteilla saattaa aiheuttaa strioja, purppuraa ja yleistynyttä pustulaarista psoriaasia. Taudin pahenemista (rebound-vaikutus) voi tapahtua hoidon päättyessä.

Kasvoihin annostelun seurauksena erittäin vahvat kortikosteroidit voivat myös aiheuttaa perioraalista dermatiittia tai ruusufinnin pahenemista.

Pigmenttimuutoksia, märkärakkulaisia eruptioita ja liikakarvaisuutta on raportoitu paikallisesti käytettävien kortikosteroidien yhteydessä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Yliannostus

Akuutti yliannostus on hyvin epätodennäköistä, mutta pitkäaikaisen yliannostuksen tai väärinkäytön yhteydessä hyperkortisolismin merkkejä voi kuitenkin ilmaantua ja tällaisessa tapauksessa hoito tulee lopettaa vähitellen. Akuutin lisämunuaissuppression riskin vuoksi tämä tulee tehdä lääkärin valvonnassa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Erittäin vahvat kortikosteroidit (ryhmä IV), ATC-koodi: D07AD01

Vaikutusmekanismi

Kuten muilla paikallisilla kortikosteroideilla, klobetasolipropionaatilla on tulehdusta estäviä, kutinaa estäviä ja verisuonia supistavia ominaisuuksia. Paikallisten kortikosteroidien anti-inflammatorisen vaikutuksen mekanismi on epäselvä. Kortikosteroidien ajatellaan kuitenkin vaikuttavan indusoimalla fosfolipaasi A2:ta inhiboivia proteiineja, joita nimitetään yhteisesti lipokortiineiksi. Näiden proteiinien oletetaan kontrolloivan voimakkaiden tulehdusta välittävien aineiden, kuten prostaglandiinien ja leukotrieenien, biosynteesiä estämällä niiden yhteisen esiasteen, arakidonihapon, vapautumista. Arakidonihappo vapautuu kalvojen fosfolipideistä fosfolipaasi A2:n vaikutuksesta.

Farmakokinetiikka

In vitro -vapautumis-läpäisytutkimukset ihmisen iholla osoittivat, että ainoastaan pieni osuus (0,1 %) applikoitavasta Clobex shampoon annoksesta voidaan havaita ihon pintaosissa (marraskesi mukaan lukien), kun sitä annostellaan 15 minuutin ajaksi ja sitten huuhdellaan pois. Kun Clobex shampoota annosteltiin kliinisten suositusten mukaisesti (annetaan vaikuttaa 15 minuuttia ennen poishuuhtelua), systeeminen altistus oli merkityksettömän vähäistä hyvin vähäisen paikallisen imeytymisen seurauksena eläinkokeissa ja kliinisissä tutkimuksissa. Saatavilla olevien kliinisten tietojen mukaan vain yhdellä henkilöllä 126:sta esiintyi määritettävissä oleva pitoisuus klobetasolipropionaattia plasmassa (0,43 ng/ml).

Tämänhetkiset farmakokineettiset tiedot viittaavat siihen, että systeemiset vaikutukset Clobex shampoo -hoidon jälkeen ovat erittäin epätodennäköisiä, koska klobetasolipropionaatin systeeminen altistus on pieni iholle annostelun jälkeen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei-kliiniset tiedot, jotka perustuvat tavanomaisiin turvallisuusfarmakologisiin tutkimuksiin, kerta-annon ja toistetun annon toksisuustutkimuksiin ja genotoksisuustutkimuksiin, eivät paljasta erityistä vaaraa ihmisille. Klobetasolin karsinogeenisuutta ei ole tutkittu.

Clobex shampoo oli lievästi ihoa ja silmiä ärsyttävä kaneilla, mutta viivästynyttä yliherkkyyttä ei havaittu marsujen iholla.

Kehitysvaiheen toksisuustutkimuksissa kanilla ja hiirellä klobetasolipropionaatti osoittautui teratogeeniseksi, kun sitä annosteltiin pieniä määriä ihon alle. Klobetasolin paikallisissa embryotoksisuustutkimuksissa rotalla havaittiin sikiön epäkypsyyttä sekä luuston ja sisäelimistön epämuodostumia suhteellisen pienillä annoksilla. Epämuodostumien lisäksi kokeet eläimillä, jotka on altistettu suurille systeemisille glukokortikoidiannoksille raskauden aikana, ovat osoittaneet myös muita vaikutuksia jälkeläisiin, kuten kohdunsisäistä kasvun hidastumista.

Klobetasolin ja muiden kortikosteroidien kehitysvaiheen eläinkokeissa esiintyneiden vaikutusten kliinistä merkitystä ei tiedetä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Etanoli, kookosalkyylidimetyylibetaiini, natriumlauryylisulfaatti, polykvaternium-10, natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 6 kuukautta

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

CLOBEX shampoo
500 mikrog/g 125 ml (24,81 €)

PF-selosteen tieto

Tuote on pakattu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE) valmistettuihin 60 ml:n tai 125 ml:n pulloihin, joissa on kiinni napsautettava polypropeenisuljin. 30 ml:n HDPE-pulloissa on polypropeenikierresuljin.
Pullot sisältävät 30 ml, 60 ml tai 125 ml shampoota.

1 g shampoota vastaa yhtä millilitraa shampoota.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Viskoosi, läpikuultava, väritön tai haalean keltainen nestemäinen shampoo, jossa on alkoholimainen tuoksu.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

CLOBEX shampoo
500 mikrog/g 125 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D07AD01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

18.12.2020

Yhteystiedot

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

+46 18 444 0330
www.galdermanordic.com
nordic@galderma.com