Vertaa PF-selostetta

DIFFERIN geeli 1 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Adapaleeni 1 mg/g

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
Yksi gramma geeliä sisältää 40 mg propyleeniglykolia (E1520).
Metyyliparahydroksibentsoaatti (E218).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Geeli

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Lievä tai keskivaikea acne vulgaris kasvoissa, rintakehällä ja selässä, missä komedot, papulat ja pustulat ovat vallitsevina.

Annostus ja antotapa

Differin geeliä levitetään ohut kerros aknealueelle kerran päivässä ennen nukkumaanmenoa.
Liuoksen joutumista silmiin ja huulille on vältettävä (katso Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Käsiteltävien ihoalueiden tulee olla kuivia ja puhtaita ennen Differinin levittämistä.

Koska aknen hoitoja usein vaihdellaan, suositellaan lääkärin tarkastusta ja arviota hoidon jatkamisesta 3 kuukauden hoidon jälkeen.

Jos potilas käyttää ehostusaineita, tulisi niiden olla sellaisia, etteivät ne aiheuta komedoja eivätkä sisällä ihon huokosia supistavia aineosia.

Differinin turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu alle 12-vuotiailla lapsilla.

Vasta-aiheet

  • Raskaus (ks. kohta Raskaus ja imetys)
  • Raskautta suunnittelevat naiset
  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Differin-hoito tulee keskeyttää, jos ilmenee yliherkkyysreaktioita tai vaikeaa ärsytystä iholla. Paikallisen ärsytyksen asteesta riippuen, potilaita tulee opastaa käyttämään valmistetta harvemmin, keskeyttämään valmisteen käyttö väliaikaisesti kunnes oireet häviävät tai lopettamaan sen käyttö kokonaan. Annostelu kerran päivässä voidaan palauttaa ennalleen, jos arvioidaan, että potilas sietää jälleen hoitoa.

Differiniä ei saa joutua silmiin, suuhun, sieraimiin tai limakalvoille. Jos valmistetta joutuu silmiin, on silmät huuhdottava välittömästi lämpimällä vedellä. Differin geeliä ei tule käyttää rikkoutuneelle iholle (haavat ja hiertymät), auringon polttamalle tai ihottumaiselle iholle eikä potilaille, joilla on vaikea akne laajoilla kehon alueilla.

Voimakasta auringonvaloa ja UV-säteilyä mukaan lukien aurinkolamput ja solarium tulee välttää hoidon aikana. Auringonsuoja-aineiden ja suojaavan vaatetuksen käyttöä hoidetuilla alueilla suositellaan, kun auringon valoa ei voida välttää.

Differin-geeli sisältää:

  • metyyliparahydroksibentsoaattia (E218), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä)

  • 40 mg propyleeniglykolia (E1520) per gramma. Propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Yhteisvaikutukset

Ihmisillä adapaleenin imeytyminen iholta on vähäistä (ks. kohta Farmakokinetiikka Farmakokinetiikka) ja siksi yhteisvaikutukset systeemisesti käytettävien lääkkeiden kanssa ovat epätodennäköisiä. Ei ole todisteita siitä, että Differinin paikallinen käyttö vaikuttaisi oraalisten lääkkeiden kuten oraalisten kontraseptiivien tai antibioottien tehokkuuteen.

Yhteisvaikutuksia Differin geelin kanssa samanaikaisesti ja paikallisesti iholle käytettävien lääkkeiden kanssa ei tunneta. Paikallisia aknen hoitovalmisteita, esim. erytromysiiniä (4 % vahvuuteen asti) tai 1 %:sta klindamysiinifosfaattiliuosta tai alle 10 %:sta bentsoyyliperoksidigeeliä voidaan käyttää aamuisin kun Differin geeliä levitetään yöksi, jolloin ei tapahdu aineiden keskinäistä hajoamista eikä kumulatiivista ärsytystä. Kuitenkaan muita retinoideja tai lääkkeitä, joilla on samanlainen vaikutustapa, ei tule käyttää samanaikaisesti adapaleenin kanssa.

Adapaleeni on varsin stabiili hapen ja valon suhteen ja se on kemiallisesti reagoimaton. Vaikka laajat tutkimukset eläimillä ja ihmisillä eivät ole osoittaneet valotoksisia eikä valoallergisia vaikutuksia adapaleenille, ei adapaleenin turvallisuutta jouduttaessa toistuvasti alttiiksi auringonvalolle tai UV-säteilylle ole näytetty toteen eläimillä eikä ihmisillä.

Differin geeli saattaa aiheuttaa lievää paikallista ärsytystä iholla ja siksi on mahdollista, että kuorinta-aineiden, kuorivien puhdistusaineiden, voimakkaasti kuivattavien aineiden, supistavien tai ärsyttävien (aromaattiset ja alkoholia sisältävät aineet) valmisteiden samanaikainen käyttö voi pahentaa ärsytystä.

Raskaus ja imetys

Suun kautta otettavat retinoidit on yhdistetty synnynnäisiin epämuodostumiin. Kun paikallisesti käytettäviä retinoideja käytetään valmistetietojen mukaisesti, niiden systeemisen altistuksen oletetaan olevan vähäinen, sillä imeytyminen ihon kautta on minimaalista. Yksittäiset tekijät (kuten vaurioitunut iho tai valmisteen liikakäyttö) voivat kuitenkin suurentaa systeemistä altistusta.

Raskaus
Differin on vasta-aiheinen raskauden aikana ja raskautta suunnitellessa (ks. kohta Vasta-aiheet).
Eläinkokeet, joissa adapaleenia on annettu suun kautta, osoittavat reproduktiivista toksisuutta suurilla systeemisillä altistuksilla (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).
Kliininen kokemus iholle levitettävästä adapaleenista on rajallista, mutta muutamat saatavilla olevat tiedot eivät viittaa haitallisiin vaikutuksiin raskauteen tai sikiön terveyteen, kun altistus on tapahtunut raskauden alkuvaiheessa.
Koska saatavilla olevat tiedot ovat rajalliset ja koska adapaleenin imeytyminen ihon läpi hyvin vähäisessä määrin on mahdollista, Differiniä ei tule käyttää raskauden aikana.
Jos potilas käyttää valmistetta raskauden aikana tai tulee raskaaksi hoidon aikana, hoito on lopetettava.

Imetys
Tutkimuksia adapaleenin kulkeutumisesta eläimen tai ihmisen maitoon ei ole tehty Differinin iholle annon jälkeen. Vaikutuksia imeväiseen ei ole odotettavissa, koska imettävän naisen systeeminen altistus Differinille on mitättömän vähäinen.
Differiniä voidaan käyttää imetyksen aikana. Jotta imeväinen ei altistuisi lääkkeelle ihokosketuksessa, Differinin levittämistä rintakehän iholle tulee välttää käytettäessä sitä imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Differin voi aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia:

Elinjärjestelmä (MedDRA)EsiintymistiheysHaittavaikutus
Iho ja ihonalainen kudosYleinen (≥ 1/100, < 1/10)Ihon kuivuus, ihoärsytys, polttava tunne iholla, punoitus
Melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100)Kosketusihottuma, epämiellyttävä tunne iholla, auringon polttama, kutina, ihon hilseily, aknen paheneminen
Tuntematon*Allerginen ihottuma (allerginen kosketusihottuma), ihokipu, ihon turvotus, silmäluomen ärsytys, silmäluomen punoitus, silmäluomen kutina, silmäluomen turvotus, antokohdan palovamma**, ihon hypopigmentaatio, ihon hyperpigmentaatio
ImmuunijärjestelmäTuntematon*Anafylaktinen reaktio, angioedeema

* Markkinoille tulon jälkeisestä seurannasta saadut tiedot
** Useimmat “antokohdan palovammat” olivat pinnallisia palovammoja, mutta on ilmoitettu tapauksia, joissa on ollut reaktiona toisen asteen palovamma.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyötyhaittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

wwwsivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus
ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Differin geeli on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön iholle. Jos lääkettä käytetään liikaa, nopeampaa tai parempaa tulosta ei saavuteta, mutta huomattavaa ihon punoitusta, kuoriutumista ja epämiellyttävää tunnetta saattaa esiintyä.

Akuutti oraalinen annos Differin geeliä, mikä tarvitaan aiheuttamaan toksisia vaikutuksia hiirelle on suurempi kuin 10 g/kg. Mikäli vahingossa niellyn geelin määrä on suuri, tulee harkita tarkoituksenmukaista tapaa vatsan tyhjentämiseksi.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä, ATC-koodi: D10AD03

Adapaleeni on retinoidien kaltainen aine, jonka on osoitettu omaavan anti-inflammatorisia ominaisuuksia in vivo ja in vitro kokeissa. Adapaleeni on varsin stabiili hapen ja valon suhteen ja se on kemiallisesti reagoimaton. Adapaleeni sitoutuu kuten tretinoiini spesifisiin retinoiinihappotumareseptoreihin, mutta toisin kuin tretinoiini, adapaleeni ei sitoudu sytoplasman reseptorisitojaproteiineihin.

Adapaleeni vähentää komedoja ulkoisesti iholla rhinohiiri-mallissa. Adapaleenilla on myös vaikutusta epänormaaleihin ihon keratinisaatio- ja erilaistumisprosesseihin, jotka molemmat ovat osallisena acne vulgariksen patogeneesissä. Adapaleenin vaikutustavan arvellaan perustuvan follikkeliepiteelisolujen erilaistumisen normalisoitumiseen, mikä vähentää mikrokomedojen muodostumista.

Adapaleeni on teholtaan parempi verrattuna referenssi-retinoideihin standardi anti-inflammatorisissa kokeissa sekä in vivo että in vitro. Se estää ihmisen liuskatumaisten leukosyyttien kemokineettisia ja kemotaktisia vasteita ja myös arakidonihapon lipo-oksigenaation kautta tapahtuvan metabolian tulehdusta välittäviksi aineiksi.

Tämä vaikutustapa viittaa siihen, että adapaleeni saattaa muuttaa aknen soluvälitteistä tulehduksellista komponenttia. Kliiniset kokeet ihmisillä osoittavat, että iholla paikallisesti käytettynä adapaleeni tehoaa aknen tulehduksellisiin osiin (papulat ja pustulat).

Farmakokinetiikka

Adapaleenin imeytyminen ihon läpi on vähäistä. Kliinisissä kokeissa, seurattaessa pitkäaikaista adapaleenin käyttöä iholla ei useimmiten ole löydetty mitattavissa olevia adapaleenin plasmapitoisuuksia analyyttisen herkkyyden ollessa 0,15 ng/ml. 14C-adapaleeni annostelun jälkeen rotilla (i.v., i.p., p.o. ja iholle), kaniineilla (i.v., p.o. ja iholle) ja koirilla (i.v. ja p.o.), oli radioaktiivisuutta jakautunut useisiin kudoksiin. Korkeimmat pitoisuudet löydettiin maksasta, pernasta, lisämunuaisista ja munasarjoista. Metaboliat eläimissä ovat O-demetylaatio, hydroksylaatio ja konjugaatio. Erittyminen tapahtui ensisijaisesti sapen mukana ulosteeseen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläintutkimuksissa adapaleeni on osoittautunut ärsyttäväksi kaniineilla puoleen vuoteen asti ja hiirillä kahteen vuoteen asti ulkoisesti iholle käytettynä.

Tärkeimmät toksisuusoireet oraalisen annostelun jälkeen, jotka havaittiin kaikissa eläinlajeissa liittyivät A-hypervitaminoosiin, mukaanlukien pitkien luiden spontaanit murtumat, kohonneen alkaalisen fosfotaasin ja lievän anemian.

Suuret oraaliset annokset adapaleenia eivät aiheuttaneet haitallisia hermostollisia, sydän- ja verisuoni- tai hengitysoireita eläimissä. Adapaleeni ei ole mutageeninen.

Eliniän kestäviä adapaleenitutkimuksia on tehty hiirillä paikallisilla annoksilla

0,6 mg, 2 mg ja 6 mg/kg/päivä iholle ja rotilla oraalisilla annoksilla 0,15 mg, 0,5 mg ja 1,5 mg/kg/päivä. Ainoa tilastollisesti merkittävä löydös oli lisääntynyt hyvänlaatuisen lisämunuaisytimen feokromosytooman esiintyminen urosrotilla, jotka saivat adapaleenia 1,5 mg/kg/päivä. Näillä muutoksilla ei ole katsottu olevan merkitystä adapaleenia iholle paikallisesti käytettäessä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Karbomeeri, propyleeniglykoli (E1520), poloksameeri 182, dinatriumedetaatti, metyyli-parahydroksibentsoaatti (E218), fenoksietanoli, natriumhydroksidi (q.s. ad pH 5) ja puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DIFFERIN geeli
1 mg/g 60 g (20,21 €)

PF-selosteen tieto

Pakkauskoko 60 g. Valkoinen LDPE-tuubi polypropyleenikierrekorkilla pahvipakkauksessa.

Valmisteen kuvaus:

Valmisteen kuvaus: Pehmeä, valkoinen vesipohjainen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Varottava geelin joutumista silmiin, huulille tai limakalvoille.

Geeliputkiloa puristetaan varovasti, että saadaan riittävä määrä geeliä sormenpäähän levitettäväksi hoidettavalle ihoalueelle. Putkilo on suljettava hyvin käytön jälkeen.

Korvattavuus

DIFFERIN geeli
1 mg/g 60 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D10AD03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

10.06.2021

Yhteystiedot

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

+46 18 444 0330
www.galdermanordic.com
nordic@galderma.com