Vertaa PF-selostetta

GONAPEPTYL injektioneste, liuos 0,1 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi esitäytetty 1 ml ruisku injektionestettä, liuosta sisältää 100 mikrogrammaa triptoreliiniasetaattia vastaten 95,6 mikrogrammaa triptoreliinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Gonapeptyl 0,1 mg/ml on tarkoitettu estämään ja ehkäisemään ennenaikaisia luteinisoivan hormonin (LH) erityshuippuja naisilla, jotka läpikäyvät kontrolloidun munasarjojen hyperstimulaation osana avusteisia lisääntymismenetelmiä.

Kliinisissä tutkimuksissa Gonapeptyl 0,1 mg/ml valmistetta on käytetty hoitojaksoissa, joissa stimulaatioon käytettiin virtsaperäistä ja rekombinanttia ihmisen FSH-hormonia ja ihmisen menopausaalista gonadotropiinia (hMG).

Annostus ja antotapa

Annostus

Hoito voidaan aloittaa follikulaarivaiheen alkupuolella (kuukautiskierron 2. tai 3. päivänä) tai luteaalivaiheen keskivaiheilla (kierron 21.–23. päivänä/5–7 vuorokautta ennen kuukautisvuodon oletettua alkua). Kontrolloitu munasarjojen hyperstimulaatio gonadotropiineilla aloitetaan noin 2–4 viikon Gonapeptyl-hoidon jälkeen. Munasarjojen vastetta seurataan kliinisesti (esim. pelkän kaikututkimuksen avulla tai mieluummin kaikututkimuksen ja estradiolimittausten yhdistelmää käyttäen) ja gonadotropiiniannosta muutetaan asianmukaisesti. Kun sopiva määrä munarakkuloita on kasvanut riittävän suuriksi, Gonapeptyl- ja gonadotropiinihoito lopetetaan ja potilaalle annetaan yksi hCG-injektio munarakkulan kypsyttämiseksi. Gonapeptyl-hoidon lopettamista tulee harkita, jos 4 viikon kuluessa ei saavuteta vastetta (määritelty kohdun limakalvon ohenemisen toteamiseksi joko pelkän kaikututkimuksen perusteella tai mieluummin kaikututkimuksen ja estradiolimittausten yhdistelmää käyttäen). Hoidon kokonaiskesto on yleensä 4–7 viikkoa. Gonapeptyl-hoidon aikana luteaalivaihetta tulee tukea lapsettomuushoitoa antavan klinikan tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat
Munuaisten tai maksan vajaatoimintapotilaille ei ole erityisiä annossuosituksia. Kliininen tutkimus osoitti, että triptoreliinin kumulaation riski on pieni potilailla, joilla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta ks. kohta Farmakokinetiikka.

Pediatriset potilaat
Gonapeptyl 0,1 mg/ml ei ole tarkoituksen mukainen lapsilla indikaatiossa:
Luteinisoivan hormonin (LH) erityshuippujen estäminen ja ehkäiseminen naisilla, jotka läpikäyvät kontrolloidun munasarjojen hyperstimulaation osana avusteisia lisääntymismenetelmiä.

Antotapa
Gonapeptyl 0,1 mg/ml ‑hoito tulee aloittaa lapsettomuuden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Gonapeptyl on tarkoitettu annettavaksi injektiona alavatsan ihon alle kerran vuorokaudessa. Potilaan vointia tulee seurata 30 minuutin ajan lääkkeen ensimmäisen antokerran jälkeen allergisten/pseudoallergisten reaktioiden varalta. Tällaisten reaktioiden välittömään hoitoon on varauduttava. Ensimmäisen injektion jälkeen potilas voi annostella lääkkeen itse, kunhan hänelle on kerrottu yliherkkyysreaktion merkeistä, oireista ja seurauksista ja siitä, että ne vaativat välittömästi lääkärin hoitoa. Pistoskohtaa tulee vaihdella lipoatrofian ehkäisemiseksi. Käyttö- ja käsittelyohjeet, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Vasta-aiheet

Gonapeptyl 0,1 mg/ml on vasta-aiheinen, jos potilaalla on jokin seuraavista:

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineelle.
  • Yliherkkyys gonadotropiineja vapauttavalle hormonille (GnRH) tai jollekin muulle GnRH-analogille.
  • Raskaus ja imetys.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

GnRH-agonistien käyttö voi pienentää luuntiheyttä. Alustavien tutkimustulosten mukaan bisfosfonaatin käyttö samanaikaisesti GnRH-agonistin kanssa voi vähentää luukatoa miehillä.
Erityinen varovaisuus on tarpeen, jos potilaalla on muita osteoporoosin riskitekijöitä (esim. krooninen alkoholin väärinkäyttö, tupakointi, pitkäaikaishoito luuntiheyttä pienentävillä lääkkeillä kuten epilepsialääkkeet tai kortikosteroidit, sukuanamneesissa osteoporoosi, aliravitsemus).

Luuntiheyden pieneneminen
GnRH-agonistien käyttö pienentää todennäköisesti luuntiheyttä noin 1 % kuukaudessa kuuden kuukauden hoitojakson aikana. Jos luuntiheys pienenee 10 %:lla, murtumariski suurenee noin kaksin–kolminkertaiseksi.
Tämänhetkisen saatavilla olevan tiedon mukaan luukato korjaantuu hoidon lopettamisen jälkeen valtaosalla naisista.
Potilaista, joilla on todettu osteoporoosi tai osteoporoosin riskitekijöitä (esim. krooninen alkoholin väärinkäyttö, tupakointi, pitkäaikaishoito luuntiheyttä pienentävillä lääkkeillä kuten epilepsialääkkeet tai kortikosteroidit, sukuanamneesissa osteoporoosi, aliravitsemus, esim. anorexia nervosa), ei ole saatavilla spesifistä tietoa. Luuntiheyden pieneneminen on näillä potilailla todennäköisesti haitallisempaa kuin muilla, joten triptoreliinihoitoa on harkittava potilaskohtaisesti ja aloitettava vain, jos hoidon edut vaikuttavat huolellisen arvioinnin jälkeen sen riskejä suuremmilta. Tällöin on harkittava lisätoimia luuntiheyden pienenemisen estämiseksi.

Raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen triptoreliinin määräämistä.

GnRH-agonistien käyttö voi harvoissa tapauksissa paljastaa aiemmin diagnosoimattoman gonadotropinooman. Näillä potilailla voi olla pituitaarinen apopleksia, jonka ominaispiirteitä ovat äkillinen päänsärky, oksentelu, näköhäiriöt ja oftalmoplegia.

Potilailla, joita hoidetaan GnRH-agonisteilla, kuten triptoreliinilla, on suurentunut depressio-tapausten riski (depressio saattaa olla vaikea). Potilaille tulee antaa tietoa riskistä ja mahdollisia oireita on hoidettava asianmukaisesti.

Mielialan vaihtelusta on raportoitu. Potilaita joilla on depressio, täytyy seurata tarkasti hoidon ajan.

Munasarjojen stimulaation tulee tapahtua lääkärin tarkassa valvonnassa.

Potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, triptoreliinin keskimääräinen terminaalinen puoliintumisaika on 7–8 tuntia ja terveillä henkilöillä 3–5 tuntia. Altistusajan pitenemisestä huolimatta triptoreliinia ei todennäköisesti ole verenkierrossa alkionsiirron aikaan.

Varovaisuutta on noudatettava etenkin naisilla, joilla on merkkejä ja oireita aktiivisesta allergiasta tai joiden anamneesissa on allergiataipumusta. Gonapeptyl-hoitoa ei pidä antaa naisille, joilla on vaikeita allergioita. Hedelmällisessä iässä olevat naiset on tutkittava tarkasti ennen hoitoa, jotta raskauden mahdollisuus voidaan poissulkea.
Hedelmöityshoitoihin liittyy suurentunut monisikiöisten raskauksien, keskenmenojen, kohdunulkoisten raskauksien ja synnynnäisten epämuodostumien riski. Nämä riskit koskevat myös Gonapeptyl 0,1 mg/ml -valmisteen käyttöä liitännäishoitona kontrolloidussa munasarjojen hyperstimulaatiossa. Gonapeptylin käyttö kontrolloidussa munasarjojen hyperstimulaatiossa voi suurentaa munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän (OHSS) ja munasarjakystien riskiä.

GnRH-analogien ja gonadotropiinien käytön aiheuttama munarakkuloiden aktivoituminen voi olla huomattavan runsasta pienellä osalla sille alttiita potilaita, etenkin munasarjojen monirakkulataudissa.

Kuten muidenkin GnRH-analogien käytön yhteydessä, triptoreliinin käyttöön samanaikaisesti gonadotropiinin kanssa on ilmoitettu liittyvän munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymää.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)
Hyperstimulaatio-oireyhtymä eroaa komplisoitumattomasta munasarjojen turpoamisesta. OHSS:n vaikeusaste vaihtelee. Siihen liittyy huomattavaa munasarjojen turpoamista, seerumin sukupuolihormonipitoisuuksien suurenemista ja verisuonten läpäisevyyden lisääntymistä, mikä voi aiheuttaa nesteen kertymistä vatsaonteloon, keuhkopussinonteloon ja harvoin sydänpussin onteloon.
Vaikean OHSS:n oireita voivat olla vatsakipu, vatsan turvotus, vaikea munasarjojen turpoaminen, painon nousu, hengenahdistus, oliguria ja ruoansulatuskanavan oireet kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Kliinisessä tutkimuksessa voidaan todeta hypovolemia, hemokonsentraatio, elektrolyyttitasapainon häiriöitä, askites, vatsakalvon ontelon verenkertymä, pleuraeffuusio, nesteen esiintyminen keuhkopussin ontelossa, akuutteja hengitysvaikeuksia ja tromboembolisia laskimotapahtumia.
Munasarjojen liiallinen vaste gonadotropiinihoitoon johtaa harvoin OHSS:aan, ellei hCG-hormonia käytetä ovulaation aikaansaamiseen. Hyperstimulaatiotapauksissa onkin syytä olla käyttämättä hCG-hormonia ja neuvoa potilasta pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään estemenetelmää vähintään 4 päivän ajan. OHSS voi edetä nopeasti (24 tunnin tai usean vuorokauden kuluessa) vakavaksi tilaksi, joten potilaiden vointia on seurattava vähintään kaksi viikkoa hCG-hormonin annon jälkeen.

OHSS voi vaikeutua ja pitkittyä, jos raskaus alkaa. Oireyhtymä kehittyy useimmiten hormonihoidon päätyttyä, ja oireet ovat vaikeimmillaan noin 7–10 vuorokauden kuluttua hoidon päättymisestä. Tila menee yleensä itsestään ohi kuukautisten alettua.
Jos potilaalle kehittyy vaikea OHSS, mahdollinen gonadotropiinihoito tulee keskeyttää, potilas tulee ottaa sairaalahoitoon ja hänelle tulee antaa spesifistä hoitoa, johon kuuluvat esim. lepo ja elektrolyytti- tai kolloidiliuos infuusiona ja hepariini.

Oireyhtymän ilmaantuvuus on suurempi potilailla, joilla on munasarjojen monirakkulatauti.
Oireyhtymän riski voi olla suurempi käytettäessä GnRH:n agonisteja yhdessä gonadotropiinin kanssa kuin pelkän gonadotropiinihoidon yhteydessä.

Munasarjakystat
Munasarjakystia voi esiintyä GnRH:n agonistihoidon alkuvaiheessa. Ne ovat yleensä oireettomia ja ei-toiminnallisia.

Yhteisvaikutukset

Gonapeptyl 0,1 mg/ml-valmisteen yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu tämän käyttöaiheen yhteydessä.
Yhteisvaikutusten mahdollisuutta muiden yleisessä käytössä olevien lääkkeiden kanssa, esim. histamiinia vapauttavien aineiden kanssa, ei voida poissulkea.
Kun triptoreliinia annetaan samanaikaisesti sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka vaikuttavat aivolisäkkeen gonadotropiinieritykseen, on noudatettava varovaisuutta ja potilaan hormonipitoisuuksien seuraamista suositellaan.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Gonapeptyl 0,1 mg/ml -valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana. Raskauden mahdollisuus tulee sulkea pois ennen hedelmällisyyshoidon aloittamista. Hoidon aikana on käytettävä ei-hormonaalista ehkäisyä, kunnes kuukautiset alkavat. Jos potilas tulee raskaaksi triptoreliinihoidon aikana, hoito on lopetettava.

Käytettäessä triptoreliinia osana hedelmöityshoitoa ei ole kliinisiä viitteitä siitä, että triptoreliinin käytön ja mahdollisten sitä seuraavien munasolujen kehitykseen, raskauteen tai raskauden lopputulokseen kohdistuvien häiriöiden välillä olisi syy-yhteyttä.
Hyvin rajalliset tiedot triptoreliinin käytöstä raskauden aikana eivät viittaa synnynnäisten epämuodostumien riskin suurenemiseen. Eläinkokeet osoittavat reproduktiivista toksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Farmakologisten vaikutusten perusteella raskauteen ja sikiöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten mahdollisuutta ei voida poissulkea.

Imetys
Gonapeptylia ei tule käyttää imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Valmisteen farmakologisen profiilin vuoksi sillä ei kuitenkaan todennäköisesti ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Gonapeptyl 0,1 mg/ml -valmisteen kliinisissä tutkimuksissa joko ennen gonadotropiinin samanaikaista käyttöä tai sen aikana usein (≥ 2 %) ilmoitetut haittatapahtumat luetellaan seuraavassa taulukossa. Yleisimmät haittavaikutukset ovat päänsärky (27 %), verenvuoto emättimestä/tiputteluvuoto (24 %), vatsakipu (15 %), pistoskohdan tulehdus (12 %) ja pahoinvointi (10 %).

Lieviä tai voimakkaita kuumia aaltoja ja liiallista hikoilua voi esiintyä, mutta ne eivät yleensä vaadi hoidon keskeyttämistä.

Gonapeptyl 0,1 mg/ml -hoidon alussa samanaikainen hoito gonadotropiinien kanssa voi johtaa munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymään. Munasarjojen turpoamista, hengenahdistusta, lantion alueen kipua ja/tai vatsakipua voi esiintyä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Gonapeptyl 0,1 mg/ml-hoidon alussa voi esiintyä verenvuotoa emättimestä, esim. runsasta kuukautisvuotoa tai epäsäännöllisiä kohtuvuotoja.

Munasarjakystia on ilmoitettu esiintyvän yleisesti (1 %) Gonapeptyl-hoidon alkuvaiheessa.

Jotkin triptoreliinihoidon aikana esiintyneet haittavaikutukset ovat olleet yleisiä aivolisäkkeen ja munasarjojen toiminnan estoon liittyviä hypoestrogeenisia tapahtumia, kuten unihäiriöt, päänsärky, mielialan muutokset, ulkosynnyttimien ja emättimen kuivuus, yhdyntäkivut ja sukupuolivietin heikkeneminen.
Gonapeptyl 0,1 mg/ml -hoidon aikana voi esiintyä rintojen kipua, lihaskramppeja, nivelkipua, painonnousua, pahoinvointia, vatsakipua, epämiellyttävää tunnetta vatsassa, asteniaa, näön hetkellistä hämärtymistä ja näköhäiriöitä.

Gonapeptyl-injektion jälkeen on ilmoitettu yksittäisiä paikallisia tai yleistyneitä allergisia reaktioita.

MedDRA-elinjärjestelmäluokitusHyvin yleiset (≥ 1/10)Yleiset (≥ 1/100, < 1/10)Melko harvinaiset (≥ 1/1000,< 1/100)Tuntematon
Infektiot Ylähengitystieinfektiot, nielutulehdus  
Immuunijärjestelmä   Yliherkkyys
Psyykkiset häiriöt  Mielialan vaihtelut, masennusUnihäiriöt, sukupuolivietin heikkeneminen
HermostoPäänsärkyHuimaus  
Silmät   Näköhäiriöt, näön hämärtyminen
Verisuonisto Kuumat aallot  
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina   Hengenahdistus
RuoansulatuselimistöVatsakipu, pahoinvointiVatsan pullotus, oksentelu Epämukava tunne vatsassa
Iho ja ihonalainen kudos   Liiallinen hikoilu, kutina, ihottuma, angioedeema, nokkosihottuma
Luusto, lihakset ja sidekudos Selkäkipu Lihaskrampit, nivelkipu
Raskausajan, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen tilan häiriöt Keskenmeno  
Sukupuolielimet ja rinnatVerenvuoto emättimestäLantion alueen kipu, munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä, kuukautiskivut, munasarjakystat Munasarjojen turpoaminen, epäsäännölliset kohtuvuodot, runsas kuukautisvuoto, ulkosynnyttimien ja emättimen kuivuus, yhdyntäkivut, rintojen kivut
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatPistoskohdan tulehdusInjektiokohdan kipu, injektiokohdan reaktio, väsymys, flunssankaltaiset oireet Voimattomuus, pistoskohdan punoitus
Tutkimukset   Painon nousu


Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostus voi johtaa ihmisellä vaikutuksen keston pitenemiseen. Yliannostustapauksessa Gonapeptyl-hoito tulee keskeyttää.

Yliannoksen seurauksena ei ole ilmoitettu haittavaikutuksia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Gonadotropiinia vapauttavan hormonin kaltaiset yhdisteet
ATC-koodi: L02AE04

Triptoreliini (asetaatti) on synteettinen dekapeptidi ja hypotalamuksen erittämän luonnollisen GnRH-hormonin analogi. Triptoreliinin vaikutus kestää pidempään kuin luonnollisen GnRH:n, ja se vaikuttaa aivolisäkkeeseen kaksivaiheisesti. Alussa tapahtuvan LH- ja FSH-pitoisuuksien äkillisen runsaan suurenemisen (ns. flare) jälkeen aivolisäkkeen GnRH-reseptorien desensitisaatio johtaa verenkierron LH- ja FSH-pitoisuuksien pienenemiseen ja sukurauhasten toiminnan huomattavaan heikkenemiseen. Gonapeptyl 0,1 mg/ml-valmisteen vaikutuksen tarkkaa kestoa ei ole vahvistettu, mutta aivolisäketoiminnan estyminen säilyy vähintään 6 vuorokautta valmisteen annon päätyttyä. Gonapeptyl-hoidon päätyttyä verenkierron LH-pitoisuudet pienenevät todennäköisesti entisestään, mutta palautuvat lähtötasolle noin 2 viikon kuluttua.

Gonapeptylin aiheuttama aivolisäketoiminnan vaikutuksen väheneminen voi estää LH-erityshuippujen muodostumista ja siten myös ennenaikaista ovulaatiota ja/tai munarakkulan luteinisoitumista. GnRH:n agonistilla toteutettava aivolisäketoiminnan vaikutuksen väheneminen pienentää keskeytyvien hedelmöityshoitokiertojen määrää ja parantaa hoitokiertojen raskausprosentteja.

Farmakokinetiikka

Farmakokinetiikan tiedot viittaavat siihen, että ihon alle injisoidun Gonapeptylin triptoreliinin systeeminen biologinen hyötyosuus on lähes 100 %. Triptoreliinin eliminaation puoliintumisaika on noin 3–5 tuntia. Triptoreliini eliminoituu siis 24 tunnissa eikä sitä näin ollen ole enää verenkierrossa alkionsiirron aikaan. Triptoreliini metaboloituu pienemmiksi peptideiksi ja aminohapoiksi pääasiallisesti maksassa ja munuaisissa. Triptoreliini erittyy lähinnä virtsaan.

Kliiniset tutkimukset osoittivat, että triptoreliinin kumulaation riski on pieni potilailla, joilla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta (puoliintumisaika on näillä potilailla noin 8 tuntia).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Pitkäaikaista triptoreliinihoitoa saaneilla rotilla havaittiin aivolisäkekasvaimien määrän suurenemista. LHRH-analogien tiedetään aiheuttavan aivolisäkkeen kasvaimia jyrsijöillä. Tämä johtuu jyrsijöiden umpierityksen säätelystä, joka on erilainen kuin ihmisillä. Triptoreliinin vaikutusta aivolisäkemuutoksiin ihmisillä ei tunneta, mutta rotilla havaituilla poikkeavuuksilla ei katsota olevan merkitystä ihmisille.

Triptoreliini ei ole teratogeeninen, mutta rotilla on havaittu viitteitä sikiönkehityksen ja synnytyksen viivästymisestä.

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja geenitoksisuutta koskevien tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi
Etikkahappo, väkevä (pH:n säätelyyn)
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GONAPEPTYL injektioneste, liuos
0,1 mg/ml 7 x 1 ml (136,36 €)

PF-selosteen tieto

1 ml liuos esitäytetyssä ruiskussa (lasia), jossa on männän tulppa (klorobutyylikumia), mäntä (polystyreenia), integroitu neula ja kova neulansuojus.
Pakkauskoko on 7.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Injisoi esitäytetyn kertakäyttöisen ruiskun koko sisältö ihon alle. Vain yhtä käyttökertaa varten.

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

GONAPEPTYL injektioneste, liuos
0,1 mg/ml 7 x 1 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

L02AE04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

12.03.2021

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo


020 740 1440
info@ferring.fi
etunimi.sukunimi@ferring.com