Vertaa PF-selostetta

LUTINUS emätinpuikko, tabletti 100 mg

not_interestedSaatavuushäiriö

Ei saatavilla

LUTINUS emätinpuikko, tabletti

 • 100 mg21 annosta03.06.2024 - 31.12.2024

Saatavilla

Muut samaa lääkeainetta sisältävät valmisteet

CRINONE emätingeeli

 • 8 %15 annosta

CYCLOGEST emätinpuikko

 • 400 mg15 kpl

LUGESTERON emätinpuikko, kapseli, pehmeä

 • 300 mg15 kpl

LUGESTERON kapseli, pehmeä

 • 100 mg30 fol
 • 200 mg15 fol

PROLUTEX injektioneste, liuos (IBSA)

 • 25 mg7 x 25 mg, 14 x 25 mg

PROLUTEX injektioneste, liuos (PARANOVA)

 • 25 mg7 x 25 mg, 14 x 25 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi emätinpuikko, tabletti sisältää 100 mg progesteronia.

Apuaine, joiden vaikutus tunnetaan: 1 emätinpuikko, tabletti sisältää noin 760 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emätinpuikko, tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Keltarauhasen toimintaa täydentävä Lutinus on tarkoitettu käytettäväksi avusteisten lisääntymismenetelmien (ART) yhteydessä hedelmättömillä naisilla.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset
Lutinus-valmisteen annos on 100 mg emättimeen 3 kertaa vuorokaudessa alkaen munasolujen keräämisestä. Annostusta tulee jatkaa 30 päivän ajan, jos raskaus on varmennettu.

Pediatriset potilaat
Valmisteen käytöstä lapsilla ei ole kokemusta, sillä Lutinus ei ole tarkoitettu lapsille.

Iäkkäät potilaat
Kliinisiä tietoja ei ole kerätty yli 65-vuotiaista potilaista.

Käyttö erityisryhmillä
Lutinuksen käytöstä ei ole kokemusta potilailla, joilla on heikentynyt maksan tai munuaisten toiminta.

Antotapa
Lutinus asetetaan suoraan emättimeen pakkauksessa olevan asettimen avulla.

Vasta-aiheet

Lutinus-valmistetta ei tule käyttää henkilöillä joilla on jokin seuraavista:

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • Tuntemattomasta syystä johtuva verenvuoto emättimestä
 • Tiedossa oleva keskeytynyt keskenmeno tai kohdunulkoinen raskaus
 • Vaikea maksan toimintahäiriö tai maksasairaus
 • Tiedossa oleva tai epäilty rinta- tai sukuelinsyöpä
 • Aktiivinen valtimo- tai laskimotromboembolia, vaikea tromboflebiitti tai anamneesissa jompikumpi näistä.
 • Porfyria

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Lutinus-hoito tulee keskeyttää, jos jotain seuraavista epäillään: sydäninfarkti, aivoverenkierron häiriöt, valtimo- tai laskimotromboembolia (laskimotromboosi tai keuhkoembolia), tromboflebiitti tai verkkokalvon tromboosi.

Käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea maksan toimintahäiriö.

Potilaita, jotka ovat aiemmin sairastaneet masennusta, tulee tarkkailla huolellisesti. Hoidon keskeyttämistä tulee harkita, jos oireet pahenevat.

Koska progesteroni saattaa aiheuttaa jonkinasteista nesteen kertymistä, on sairauksia joihin tämä saattaa vaikuttaa (esim. epilepsia, migreeni, astma, sydämen ja munuaisten toimintahäiriöt) seurattava huolellisesti.
Insuliiniherkkyyden laskua ja siten glukoositoleranssin pienenenemistä on havaittu pienellä osalla estrogeeni-progesteroni -yhdistelmähoitoa saaneista potilaista. Tämän aiheuttavaa mekanismia ei tunneta. Tämän vuoksi diabeetikkoja tulisi seurata huolellisesti progesteronihoidon yhteydessä.

Sukupuolisteroidit saattavat myös nostaa verkkokalvon verisuonivaurioiden riskiä. Näiden haittojen ehkäisemiseksi tulisi noudattaa varovaisuutta yli 35-vuotiailla, tupakoivilla ja potilailla, joilla on suurentunut ateroskleroosiriski. Käyttö tulee lopettaa jos potilaalle ilmaantuu ohimenevä iskeeminen tapahtuma, äkillinen kova päänsärky tai näköhäiriöitä liittyen papilledeemaan tai verkkokalvon verenvuotoon.

Äkillinen progesteronin käytön keskeyttäminen saattaa aiheuttaa lisääntynyttä ahdistuneisuutta, ärtyisyyttä sekä herkistää kouristuksille.

Ennen Lutinus-valmisteen käytön aloittamista potilaan ja hänen partnerinsa olisi syytä käydä lääkärissä selvittämässä hedelmättömyyden syy.

Yhteisvaikutukset

Lääkkeet, joiden tiedetään indusoivan maksan sytokromi P450-3A4-järjestelmää (esim. rifampisiini, karbamatsepiini tai mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet), saattavat nopeuttaa progesteronin eliminaatiota ja siten laskea progesteronin biologista hyötyosuutta.
Sitä vastoin ketokonatsoli ja muut sytokromi P450-3A4-inhibiittorit saattavat hidastaa eliminaationopeutta ja siten suurentaa progesteronin biologista hyötyosuutta.
Muiden vaginaalisten valmisteiden samanaikaisen käytön vaikutusta altistumiseen Lutinus-valmisteen sisältämälle progesteronille ei ole arvioitu. Lutinus-valmisteen käyttö yhdessä muiden vaginaalisten valmisteiden (kuten sienilääkkeiden) kanssa ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä se voi vaikuttaa progesteronin vapautumiseen ja imeytymiseen emätinpuikosta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Lutinus–emätinpuikot ovat tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana, osana avusteista lisääntymismenetelmää (ART).

Raskaudenaikaiseen kohdunsisäiseen altistukseen liittyvästä synnynnäisten epämuodostumien riskistä (mm. poika- tai tyttölasten sukuelinten poikkeavuuksien riskistä) on vain rajatusti tietoa.

10 viikon avaintutkimuksessa, jossa potilaat altistettiin Lutinus 100mg kolmesti päivässä, sikiöiden poikkeavuuksia esiintyi 4,5 %:lla. 404 potilaasta 7 sikiöllä havaittiin poikkeavuutta (ruokatorven fisteli, vajavaisesti kehittynyt oikea korva ja hypospadia, pieni aortta/läppävuoto/väliseinän poikkeavuus, käden epämuodostuminen, kitalakihalkio/huulihalkio, hydrokefalus ja holoprosenkefalia/proboscis/polydaktylia). Kliinisessä tutkimuksessa havaittujen poikkeavuuksien esiintyvyys sikiöllä on verrattavissa tapahtumien yleisyyteen normaaliväestössä, vaikkakaan johtopäätöstä tästä ei voida vetää pienen tutkimuspopulaation takia.

Avaintutkimuksen aikana havaittiin spontaaneja abortteja 5,4 %:lla ja kohdunulkoisia raskauksia 1 %:lla kun Lutinusta käytettiin annoksella 100 mg kolmesti päivässä.

Imetys
Äidinmaidossa on todettu havaittavia määriä progesteronia. Siksi Lutinusta ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Lutinuksella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Progesteroni saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja/tai huimausta, tämän vuoksi ajamisen ja koneiden käytön yhteydessä on noudatettava varovaisuutta.

Haittavaikutukset

Kun Lutinus-hoitoa käytettiin kliinisissä tutkimuksissa hedelmöityshoitojen yhteydessä, sen yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat päänsärky (ilmoitettiin 1,5 %:lla tutkimushenkilöistä), ulkosynnyttimien ja emättimen häiriöt (1,5 %) ja kohdun supistelu (1,4 %). Seuraavassa taulukossa esitetään elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan luokiteltuina pääasiallisimmat haittavaikutukset, joita Lutinus -hoitoa saaneilla naisilla esiintyi kliinisissä tutkimuksissa.

ElinjärjestelmäYleiset (> 1/100 ja < 1/10)Melko harvinaiset (> 1/1 000 ja < 1/100)Yleisyys tuntematon*** (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
HermostoPäänsärkyhuimaus, unettomuusVäsymys
RuoansulatuselimistöVatsan turvotus, vatsakipu, pahoinvointiRipuli, ummetusOksentelu
Iho ja ihonalainen kudos Nokkosihottuma, ihottumaYliherkkyysreaktiot
Sukupuolielimet ja rinnatKohdun supisteluUlkosynnyttimien ja emättimen häiriöt*, emättimen mykoosi, rintojen häiriöt**, sukuelinten kutina 
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Ääreisosien turvotus 

* Lutinus-valmisteen käytön jälkeen on ilmoitettu ulkosynnyttimien ja emättimen vaivoja, kuten epämukavaa tunnetta ulkosynnyttimien ja emättimen alueella, emättimen poltetta, eritevuotoa emättimestä, ulkosynnyttimien ja emättimen kuivuutta ja verenvuotoa emättimestä. Ilmoitusten mukaan niiden kumulatiivinen esiintymistiheys on ollut 1,5 %.

** Kliinisessä tutkimuksessa ilmoitettiin yksittäisinä tapauksina rintojen häiriöitä, kuten rintojen kipua, turvotusta ja arkuutta. Ilmoitusten mukaan niiden kumulatiivinen esiintymistiheys oli 0,4 %.

*** Markkinoille tulon jälkeen havaitut tapaukset.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyötyhaittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Suuret progesteroniannokset saattavat aiheuttaa uneliaisuutta.

Yliannostustapauksessa Lutinus-hoito lopetetaan, ja asianmukaiset oireenmukaiset ja elintoimintoja tukevat toimet aloitetaan.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, progestageenit, pregneeni-4-johdokset
ATC-koodi: G03DA04

Vaikutusmekanismi
Progesteroni on luontaisesti esiintyvä steroidi, jota erittyy munasarjoista, istukasta ja lisämunuaisista. Jos estrogeenimäärä on riittävä, progesteroni saa kohdun limakalvon siirtymään proliferatiivisesta vaiheesta sekretoriseen vaiheeseen. Progesteroni parantaa kohdun limakalvon kykyä ottaa kiinnittyvä alkio vastaan. Kun alkio on kiinnittynyt limakalvolle, progesteronilla on raskautta ylläpitävä vaikutus.

Kliininen teho ja turvallisuus
Faasi III kliinisessä tutkimuksessa potilaat, joille oli tehty alkion siirto, altistettiin 10 viikon ajan keltarauhashormonille annoksella 100 mg kolmesti päivässä (N=390). Heistä 44 %:lla (95% luottamusväli 38,9 - 48,9) raskaus jatkui ja 39,5% (95% luottamusväli 34,6 - 44,5) synnytti elävän lapsen.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Seerumin progesteronipitoisuudet suurenivat, kun 12 terveelle premenopausaaliselle naiselle annettiin Lutinus -emätinpuikkoja. Ensimmäisenä hoitopäivänä keskimääräinen Cmax oli 19,8 ± 2,9 ng/mL ja Tmax 17,3 ± 3,0 tuntia kun Lutinus-valmistetta annettiin kolmesti vuorokaudessa 8 tunnin välein.

Toistuvia annoksia käytettäessä vakaan tilan pitoisuudet saavutettiin noin 1 vuorokauden kuluessa Lutinus-hoidon aloittamisesta. Jäännösarvo 10,9 ± 2,7 ng/mL yhdessä AUC0-24-arvon 436 ± 43 ng*hr/mL kanssa mitattiin viidentenä päivänä.

Jakautuminen
Progesteroni sitoutuu noin 96–99-prosenttisesti seerumin proteiineihin, lähinnä seerumin albumiiniin ja kortikosteroideja sitovaan globuliiniin.

Biotransformaatio
Progesteroni metaboloituu lähinnä maksassa, pääasiassa pregnandioleiksi ja pregnanoloneiksi. Pregnandiolit ja pregnanolonit konjugoituvat maksassa glukuronidi- ja sulfaattimetaboliiteiksi. Progesteronin sappeen erittyvät metaboliitti saattavat dekonjugoitua ja metaboloitua suolessa edelleen pelkistymisen, dehydroksylaation ja epimerisaation kautta.

Eliminaatio
Progesteroni eliminoituu munuaisten ja sapen kautta. Radioaktiivisesti merkittyjen progesteroni-injektioiden jälkeen 50–60 % metaboliiteista erittyy munuaisteitse ja noin 10 % sapen ja ulosteen kautta. Yhteensä noin 70 % annetusta radioaktiivisesti merkitystä annoksesta erittyy. Vain pieni osuus kanta-aineesta erittyy muuttumattomassa muodossa sappeen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Progesteroni on ihmisillä ja eläimillä esiintyvä luontainen sukupuolisteroidi, jonka ominaisuudet tunnetaan hyvin ja jolla ei tiedetä olevan toksikologista vaikutusta. Tästä syystä tällä progesteroniemätinpuikolla ei ole tehty toksisuustutkimuksia, lukuun ottamatta paikallisia siedettävyys- ja ihon herkistymistutkimuksia.

Lutinus-valmisteen ei todettu olevan ärsyttävä, kun sitä annettiin kanin emättimeen kahdesti vuorokaudessa enintään 90 päivän ajan. Sen ei todettu myöskään oleva herkistävä marsuilla.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kolloidinen vedetön piidioksidi
Laktoosimonohydraatti
Esigelatinoitu maissitärkkelys
Povidoni K29/32
Adipiinihappo
Natriumvetykarbonaatti
Natriumlauryylisulfaatti
Magnesiumstearaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä valmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

LUTINUS emätinpuikko, tabletti
100 mg 21 annosta (asetin) (32,59 €)

PF-selosteen tieto

ALU/ALU-läpipainopakkaus jossa 3 emätinpuikkoa, tablettia.

Läpipainopakkaukset on pakattu pahvipakkauksiin, joissa on 21 emätinpuikkoa, tablettia ja yksi polyeteenistä valmistettu asetin.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kupera ja pitkänomainen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu merkintä “FPI” ja toiselle “100”.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

LUTINUS emätinpuikko, tabletti
100 mg 21 annosta

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03DA04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.05.2019

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo


020 740 1440
info@ferring.fi
etunimi.sukunimi@ferring.com