Vertaa PF-selostetta

PABAL injektioneste, liuos 100 mikrog/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Karbetosiini 100 mikrog/ml

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Pabalin käyttöaihe on kohdun atoniasta johtuvan synnytyksen jälkeisen verenvuodon ehkäiseminen.

Annostus ja antotapa

Annostus

Keisarileikkaus, jossa on käytetty epiduraalipuudutusta tai spinaalianestesiaa:
1 ml Pabalia, joka sisältää 100 mikrog karbetosiinia, annetaan vain injektiona laskimoon asianmukaisesti valvotuissa olosuhteissa sairaalassa.

Alatiesynnytys:
1 ml Pabalia, joka sisältää 100 mikrog karbetosiinia, annetaan injektiona laskimoon tai lihakseen asianmukaisesti valvotuissa olosuhteissa sairaalassa.

Antotapa

Laskimoon tai lihakseen.

Pabalia saa antaa vain lapsen syntymän jälkeen. Se pitää antaa mahdollisimman pian syntymän jälkeen ja suositeltavinta on, että se annetaan ennen istukan irtoamista.

Laskimoon annosteltuna karbetosiini pitää antaa hitaana, 1 minuutin kestävänä injektiona. Pabal on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Useampia karbetosiini-annoksia ei tule antaa.

Pediatriset potilaat
Karbetosiinin käyttö alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole asianmukaista.

Karbetosiinin turvallisuutta ja tehoa nuorille ei ole vielä varmistettu.

Saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdassa Farmakodynamiikka, ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Vasta-aiheet

  • Raskauden ja synnytyksen aikana ennen lapsen syntymää.
  • Karbetosiinia ei tule käyttää synnytyksen käynnistämiseen.
  • Yliherkkyys karbetosiinille, oksitosiinille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
  • Maksa- tai munuaissairaus.
  • Vakavat sydän- ja verenkiertohäiriöt
  • Epilepsia

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Karbetosiini on tarkoitettu käytettäväksi vain asianmukaisilla sairaaloiden synnytysosastoilla, joissa kokenutta henkilökuntaa on läpi vuorokauden.

Karbetosiinin käyttö ei missään vaiheessa ennen lapsen syntymää ole tarkoituksenmukaista, koska kohdun supistumisvaikutus säilyy useita tunteja. Tämä on selvä vastakohta vaikutuksen nopealle vähenemiselle, joka todetaan oksitosiini-infuusion lopettamisen jälkeen.

Jos karbetosiinin antamisen jälkeen emättimen tai kohdun verenvuoto jatkuu, syy täytyy tutkia. Sellaiset syyt, kuten irtautumatta jääneet istukan osat, välilihan, emättimen ja kohdunkaulan repeytymät, riittämätön kohdun palautuminen tai veren hyytymisjärjestelmän häiriöt, tulee ottaa huomioon.

Karbetosiini on tarkoitettu ainoastaan kerta-annoskäyttöön, lihakseen tai laskimoon. Annettaessa laskimoon se täytyy antaa hitaana, 1 minuutin kestävänä injektiona. Jos kohdun hypotonia tai atonia ja siitä johtuva runsas verenvuoto jatkuu, on harkittava lisähoitoa toisella kohtua supistavalla lääkeaineella. Tietoja karbetosiinin lisäannosten tai karbetosiinin käyttämisestä oksitosiinin annon jälkeen jatkuvassa kohdun atoniassa ei ole.

Eläintutkimukset ovat osoittaneet karbetosiinilla olevan vähäistä antidiureettista vaikutusta (vasopressori-aktiivisuus: < 0,025 IU/injektiopullo) ja sen vuoksi hyponatremian mahdollisuutta ei voida sulkea pois, erityisesti potilailla, jotka saavat myös suuria määriä suonensisäisiä nesteitä. Uneliaisuuden, välinpitämättömyyden ja päänsäryn varhaiset merkit tulisi huomata kouristusten ja kooman ehkäisemiseksi.

Yleensä karbetosiinia tulee käyttää varoen migreenin, astman ja kardiovaskulaarisen sairauden yhteydessä tai tilassa, missä nopea solunulkoisen nesteen kertyminen voi aiheuttaa vaaraa jo ylikuormittuneelle elimistölle. Hoitavan lääkärin on mietittävä karbetosiinin mahdolliset hyödyt ja haitat tarkkaan ennen karbetosiinin antamista.

Tietoja karbetosiinin käytöstä eklampsiapotilaille ei ole. Eklampsia- ja pre-eklampsiapotilaita on seurattava huolella.

Erityistutkimuksia raskausdiabeteksessä ei ole suoritettu.

Yhteisvaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa karbetosiinia on annettu yhdessä analgeettien, spasmolyyttien ja epiduraalipuudutuksessa ja spinaalianestesiassa käytettävien lääkkeiden kanssa, eikä yhteisvaikutuksia ole todettu. Erityisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole suoritettu.

Koska karbetosiini on rakenteeltaan läheistä sukua oksitosiinille, yhteisvaikutusten esiintymistä, joiden tiedetään liittyvän oksitosiiniin, ei voida sulkea pois:

Voimakasta hypertensiota on ilmoitettu, kun oksitosiinia annettiin 3-4 tuntia profylaktisen vasokonstriktorin antamisen jälkeen kaudaalipuudutuksen yhteydessä.

Ergotalkaloidien, kuten metyyliergometriinin kanssa samanaikaisesti käytettäessä oksitosiini ja karbetosiini voivat lisätä näiden lääkeaineiden verenpainetta kohottavaa vaikutusta. Jos oksitosiinia tai metyyliergotamiinia annetaan karbetosiinin jälkeen, on olemassa kumuloitumisen vaara.

Koska on todettu, että prostaglandiinit vahvistavat oksitosiinin vaikutusta, voidaan olettaa, että sitä esiintyy myös karbetosiinilla. Sen vuoksi ei suositella, että prostaglandiineja ja karbetosiinia käytetään yhdessä. Jos niitä annetaan samanaikaisesti, potilasta on tarkkailtava huolellisesti.

Jotkut inhalaatioanesteetit, kuten halotaani ja syklopropaani voivat korostaa hypotensiivista vaikutusta ja heikentää karbetosiinin vaikutusta kohtuun. Rytmihäiriöitä on ilmoitettu oksitosiinin samanaikaisen käytön aikana.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Karbetosiini on vasta-aiheinen raskauden aikana eikä sitä saa käyttää synnytyksen käynnistämiseen (ks. kohta Vasta-aiheet).

Imetys
Kliinisten tutkimusten aikana ei ole raportoitu merkittävistä muutoksista maidon erittymisessä. Pieniä määriä karbetosiinia on todettu kulkeutuvan plasmasta imettävien naisten rintamaitoon (ks. kohta Farmakokinetiikka). Pienet määrät, jotka siirtyvät kolostrumiin tai rintamaitoon karbetosiini-kertainjektion jälkeen ja jotka lapsi sitten saa, hajoavat todennäköisesti entsyymien vaikutuksesta suolistossa.
Imetystä ei ole tarpeen rajoittaa karbetosiinin käytön jälkeen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei oleellinen.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset, joita todettiin karbetosiinilla kliinisissä tutkimuksissa, olivat tyypiltään ja esiintymiseltään samoja kuin oksitosiinilla todetut haittavaikutukset.

Annostelu laskimoon* – haittavaikutustaulukko

Elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

(≥ 1/10)

Yleinen

(≥ 1/100 , < 1/10)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin) 
Veri ja imukudos Anemia 
Immuunijärjestelmä  Yliherkkyys (mukaan lukien anafylaktiset reaktiot)
HermostoPäänsärky, vapinaHuimaus 
Sydän  Takykardia, 
bradykardia, joka voi johtaa sydänpysähdykseen, arytmia†, 
sydänlihasiskemia†, 
QT-ajan pidentyminen† 
VerisuonistoHypotensio, flush-ilmiö  
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Rintakipu, dyspnea 
RuoansulatuselimistöPahoinvointi, mahakipuMetallin maku, oksentaminen 
Iho ja ihonalainen kudosKutina  
Luusto, lihakset ja sidekudos Selkäkipu 
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatLämmön tunneVilunväristykset, kipu 

* Perustuu tutkimuksiin, joissa on tehty keisarileikkaus
† Raportoitu oksitosiinin käytön yhteydessä (rakenteellisesti lähellä karbetosiinia)

Kliinisissä tutkimuksissa hikoilua ilmoitettiin satunnaisina tapauksina.

Annostelu lihakseen** - haittavaikutustaulukko

ElinjärjestelmäMelko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin) 
Veri ja imukudosAnemia  
Immuunijärjestelmä  Yliherkkyys (mukaan lukien anafylaktiset reaktiot)
HermostoPäänsärky, huimausVapina 
SydänTakykardia Bradykardia†, 
arytmia†, 
sydänlihasiskemia†, 
QT-ajan pidentyminen† 
VerisuonistoHypotensioFlush-ilmiö 
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaRintakipuDyspnea 
RuoansulatuselimistöPahoinvointi, mahakipu, oksentaminen  
Iho ja ihonalainen kudos Kutina 
Luusto, lihakset ja sidekudosSelkäkipu, lihasheikkous  
Munuaiset ja virtsatiet Virtsaumpi 
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatVilunväristykset, lämmön tunne, kipu  

** Perustuu tutkimuksiin, joissa on synnytetty alateitse
† Raportoitu oksitosiinin käytön yhteydessä (rakenteellisesti lähellä karbetosiinia)

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Karbetosiinin yliannostus voi aiheuttaa kohdun yliaktiivisuutta joko yliherkkyydestä tälle lääkeaineelle tai muuten.

Hyperstimulaatio, jossa on voimakkaita (hypertonisia) tai pitkittyneitä (tetanisia) kouristuksia ja jotka ovat aiheutuneet oksitosiinin yliannostuksesta, voivat aiheuttaa kohdun repeämisen tai synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon.

Oksitosiinin yliannostus voi aiheuttaa hyponatremiaa ja vesimyrkytyksen vaikeissa tapauksissa, erityisesti kun ne liittyvät runsaaseen samanaikaiseen nesteen nauttimiseen. Koska karbetosiini on oksitosiinin analogi, näiden tapahtumien mahdollisuutta karbetosiinia käytettäessä ei voida sulkea pois.

Karbetosiinin yliannostuksen hoitona on oireenmukainen tukihoito. Jos merkkejä tai oireita yliannostuksesta esiintyy, äidille tulee antaa happea. Vesimyrkytystapauksissa on tärkeää rajoittaa veden nauttimista, edistää diureesia, korjata elektrolyyttien tasapaino ja hallita kouristuksia, joita mahdollisesti saattaa esiintyä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Oksitosiinit, ATC-koodi: H01BB03

Karbetosiinin farmakologiset ja kliiniset ominaisuudet ovat samat kuin pitkävaikutteisen oksitosiiniagonistin ominaisuudet.

Oksitosiinin tavoin karbetosiini sitoutuu selektiivisesti kohdun sileän lihaksiston oksitosiini-reseptoreihin, stimuloi kohdun rytmisiä supistuksia, lisää supistusten tiheyttä ja nostaa kohdun lihaksiston tonusta.

Synnytyksen jälkeen karbetosiini pystyy lisäämään spontaanien supistusten määrää ja voimakkuutta kohdussa. Karbetosiinin laskimoon tai lihakseen annon jälkeen kohdun supistukset alkavat nopeasti ja voimakas supistus saadaan 2 minuutin kuluessa.

100 mikrogramman annos karbetosiinia laskimoon tai lihakseen lapsen syntymän jälkeen ylläpitää riittävää kohdunsupistusta, joka ehkäisee kohdun atoniaa ja runsasta verenvuotoa ja on verrattavissa useita tunteja kestävään oksitosiini-infuusioon.

Kliininen teho ja turvallisuus
Karbetosiinin teho kohdun atoniasta johtuvan synnytyksen jälkeisen verenvuodon ehkäisyssä keisarileikkauksen jälkeen on osoitettu satunnaistetussa, aktiivikontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa, kaksoislume-rinnakkaisryhmätutkimuksessa, joka oli suunniteltu osoittamaan karbetosiinin teho ja turvallisuus verrattuna oksitosiiniin annoksella 25 IU. Tutkimuksessa 659 tervettä, raskaana olevaa naista, joille tehtiin elektiivinen keisarileikkaus epiduraalianestesiassa, saivat joko karbetosiinia 100 µg/ml boluksena laskimoon tai oksitosiinia 25 IU kahdeksan tuntia kestävänä infuusiona laskimoon.

Ensisijaisen päätemuuttujan, eli lisähoidon tarpeen kohtua supistavalla lääkeaineella, analyysi osoitti, että lisähoitoa kohtua supistavalla lääkeaineella tarvitsi 15 (5 %) karbetosiinia 100 μg laskimoon saanutta potilasta, verrattuna 32 (10 %) potilaaseen oksitosiinia 25 IU saaneessa ryhmässä (p = 0,031).

Karbetosiinin teho synnytyksen jälkeisen verenvuodon ehkäisyssä alatiesynnytyksen jälkeen on osoitettu yhdessä satunnaistetussa, aktiivikontrolloidussa kaksoissokkokokeessa. Yhteensä 29645 potilasta satunnaistettiin saamaan yksi annos joko karbetosiinia 100 μg tai oksitosiinia 10 IU lihakseen.

Ensisijaisten päätetapahtumien (verenhukka ≥ 500 ml tai lisähoito kohtua supistavalla lääkeaineella) määrä oli samanlainen molemmissa hoitoryhmissä (karbetosiini: 2135 koehenkilöä, 14,47 %; oksitosiini: 2122 koehenkilöä, 14,38 %; suhteellinen riski [RR] 1,01; 95 % CI: 0,95 – 1,06), osoittaen karbetosiinin huonommuudettomuuden oksitosiiniin verrattuna suhteessa ensisijaiseen päätetapahtumaan.

Pediatriset potilaat
Karbetosiinin kliinisessä kehityksessä synnytyksen jälkeisen verenvuodon ehkäisyyn alatiesynnytyksen jälkeen oli mukana 12-18-vuotiaita naisia, joista 151 sai karbetosiinia suositellun annoksen 100 μg ja 162 sai oksitosiinia 10 IU. Teho ja turvallisuus olivat samanlaiset molemmissa hoitoryhmissä näillä potilailla.

Farmakokinetiikka

Karbetosiinin farmakokinetiikkaa on tutkittu terveillä naisilla. Karbetosiini eliminoituu kahdessa vaiheessa laskimoon annon jälkeen annoksilla 400 – 800 mikrogrammaa. Eliminaation terminaalisen puoliintumisajan mediaani on 33 minuuttia laskimoon annon jälkeen ja 55 minuuttia lihakseen annon jälkeen. Lihakseen annon jälkeen huippupitoisuudet saavutetaan 30 minuutissa ja keskimääräinen biologinen hyötyosuus on 77 %. Näennäinen jakautumistilavuus (Vz) on keskimäärin 22 l. Muuttumattoman karbetosiinin munuaispuhdistuma on pieni, alle 1 % munuaisten kautta muuttumattomana erittyneestä injektiona annetusta annoksesta.

Lihakseen annetun karbetosiinin 70 µg annoksen jälkeen viidellä terveellä imettävällä äidillä karbetosiinia oli todettavissa maitonäytteistä. Keskimääräiset huippupitoisuudet maidossa olivat alle 20 pg/ml, mikä on noin 56 kertaa pienempi pitoisuus kuin plasmassa 120 minuutin kuluttua annostelusta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Konventionaalisiin tutkimuksiin perustuva, ei-kliininen materiaali, koskien farmakologista turvallisuutta, toistuvan annoksen toksikologiaa, genotoksisuutta ja paikallista siedettävyyttä, ei osoittanut erityistä haittaa ihmiselle. Toksisissa lisääntymistutkimuksissa rotilla, joille annettiin joka päivä lääkettä synnyttämisestä 21. imettämispäivään saakka, todettiin poikasten painon laskua. Muita toksisia vaikutuksia ei todettu. Tämä havainto ei antanut aihetta hedelmällisyys- tai sikiötoksisuustutkimuksiin.

Karsinogeenisuustutkimuksia ei karbetosiinilla suoritettu käyttöaiheen kerta-annosluonteen takia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

L-metioniini
Meripihkahappo
Mannitoli
Natriumhydroksidi pH:n säätöä varten
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta.

Kestoaika avaamisen jälkeen:
Liuos on käytettävä välittömästi injektiopullon avaamisen jälkeen.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi, elleivät avaamisen/käyttövalmiiksi saattamisen/laimentamisen menetelmät estä mikrobikontaminaation riskiä.

Jos valmistetta ei käytetä heti, käytönaikaiset säilytysajat ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

Säilytys

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Säilytä alle 30 °C. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PABAL injektioneste, liuos
100 mikrog/ml 5 x 1 ml (236,69 €)

PF-selosteen tieto

Tyypin I lasinen injektiopullo (2R), jossa 1 tyypin bromobutyyli kumitulppa ja alumiininen korkki. Injektiopullo sisältää 1 ml injektionestettä.

Pakkauskoko: 5 x 1 ml

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Pabal on tarkoitettu ainoastaan annettavaksi laskimoon tai lihakseen.
Vain kirkkaita ja partikkelittomia liuoksia tulee käyttää.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PABAL injektioneste, liuos
100 mikrog/ml 5 x 1 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

H01BB03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.06.2023

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo


020 740 1440
info@ferring.fi
etunimi.sukunimi@ferring.com