Vertaa PF-selostetta

MINIRIN nenätipat, liuos 0,1 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml sisältää 0,1 mg desmopressiiniasetaattia, joka vastaa 0,089 mg desmopressiinia.

Lääkemuoto

Nenätipat, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Sentraalisen diabetes insipiduksen hoito.

Munuaisten konsentrointikyvyn testaus.

Hypofyysin poiston jälkeinen polyuria-polydipsia.

Annostus ja antotapa

Annostus
Muovisessa nenäletkussa (rinyylissä) on mitta-asteikko, joka vastaa annoksia 2,5 mcg, 5 mcg, 10 mcg, 15 mcg ja 20 mcg.

Antotapa
Ks. kohdista Pakkaustyyppi ja pakkauskoot ja Erityiset varotoimet hävittämiselle, ohjeet lääkevalmisteen antotavasta.
Nesteen saantia koskevat rajoitukset on huomioitava (ks. indikaatiokohtaiset varoitukset kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Mikäli oireita tai merkkejä nesteretentiosta ja/tai hyponatremiasta esiintyy (päänsärkyä, pahoinvointia/oksentelua, painon nousua ja vaikeissa tapauksissa kouristelua), hoito pitää keskeyttää, kunnes potilas on täysin toipunut. Kun hoito aloitetaan uudelleen, nesteen saannin rajoituksia on noudatettava tiukasti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Sentraalinen diabetes insipidus: Annostus on yksilöllinen. Normaaliannos aikuisille on 10 - 20 mikrog 1 - 2 kertaa vuorokaudessa. Lapsille 5 - 10 mikrog 1 - 2 kertaa vuorokaudessa.

Diagnostinen käyttö: Munuaisten konsentrointikyvyn testausta varten seuraavia kerta-annoksia suositellaan: Normaaliannos aikuisille on 40 mikrog. Yli 1-vuotiaille lapsille 20 mikrog. Alle 1-vuotiaille lapsille 10 mikrog. Minirinin annostelun jälkeen mahdollinen 0 - 1 tunnin sisällä kerätty virtsa heitetään pois. Seuraavan 8 tunnin aikana kerätään 2 virtsanäytettä osmolalisuusmääritystä varten.

Eritysryhmät

Iäkkäät: ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset.

Munuaisten vajaatoiminta: ks. kohta Vasta-aiheet.

Maksan vajaatoiminta: ks. kohta Yhteisvaikutukset.

Pediatriset potilaat: Minirin on tarkoitettu lapsille sentraalisen diabetes insipiduksen hoitoon ja munuaisten konsentrointikyvyn testaukseen (katso kohta Käyttöaiheet, indikaatiokohtainen tieto yllä kohdassa Annostus ja antotapa ja kohta Haittavaikutukset).

Vasta-aiheet

Minirin nenätipat on vasta-aiheinen seuraavissa tapauksissa:

 • habituaalinen tai psykogeeninen polydipsia (aiheuttaen yli 40 ml/kg/24 t virtsan erittymisen)
 • todettu tai epäilty sydämen vajaatoiminta ja muut tilat, joiden hoitaminen vaatii diureetteja
 • kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 50 ml/min)
 • todettu hyponatremia
 • antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä (SIADH)
 • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset:
Minirin nenätippoja käytetään potilaille, joille oraaliset annosmuodot eivät sovi.

Kun Minirin nenätippoja määrätään, on varmistettava

 • että hoito aloitetaan pienellä annoksella
 • että nesteen saamisen rajoituksia noudatetaan
 • että annosta nostetaan varovasti asteittain
 • että lapsilla lääkkeen ottaminen tapahtuu aikuisten valvomana

Hoidon aloitus ilman samanaikaista vähennystä nautitun nesteen määrässä, saattaa johtaa veden kertymiseen ja/tai hyponatremiaan, josta saattaa ilmetä merkkejä ja oireita (päänsärky, pahoinvointi/oksentelu, painon nousu ja vakavissa tapauksissa kouristelut).

Kaikki potilaat ja tarvittaessa heidän huoltajansa täytyy ohjeistaa huolellisesti, jotta he pitävät kiinni nesterajoituksista.

Munuaisten konsentrointikyvyn testaus:
Diagnostisessa käytössä tulee nesteen saantia rajoittaa 0,5 litraan 1 tunti ennen Minirin -annostelua ja 8 tuntia Minirin -annostelun jälkeen. Munuaisten konsentrointikyvyn testaus alle 1-vuotiailla lapsilla voi tapahtua ainoastaan sairaalassa tarkan valvonnan alaisena.

Varotoimet:
Rakon vakavat toimintahäiriöt ja tyhjenemisen estyminen on suljettava pois ennen hoidon aloittamista.

Imeväisikäisillä, iäkkäillä sekä potilailla joilla on normaalin alarajoilla oleva seerumin natriumpitoisuus, voi olla kohonnut hyponatremian riski.
Desmopressiinihoito pitää keskeyttää tai annostus huolellisesti sopeuttaa, jos ilmenee akuuttia sairautta, johon liittyy neste- ja/tai elektrolyyttitasapainon häiriöitä (kuten systeemiset infektiot, kuume, gastroenteriitti).

Varovaisuutta on noudatettava potilaille, joilla on riski lisääntyneestä intrakraniaalisesta paineesta.
Desmopressiiniä on käytettävä varoen neste- tai elektrolyyttihäiriöistä kärsivillä potilailla.

Hyponatremian estämiseksi on noudattettava varovaisuutta käytettäessä samanaikaisesti lääkkeitä, joiden tiedetään aiheuttavan SIADH:ia, esim. trisykliset depressiolääkkeet, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, klooripromatsiini, karbamatsepiini, sulfonyyliureoiden joukkoon kuuluvat diabeteslääkkeet, erityisesti klooripropamidi sekä käytettäessä samanaikaisesti steroideihin kuulumattomia tulehduskipulääkkeitä (NSAID). Nesterajoitus ja seerumin natriumin tiheämpi tarkkailu on myös huomioitava.

Markkinoille tulon jälkeen on nenän kautta annosteltavien desmopressiini-valmisteiden käytön yhteydessä todettu vakavia hyponatremia-tapauksia, kun valmistetta on käytetty sentraalisen diabetes insipiduksen hoitoon.

Yhteisvaikutukset

Lääkeaineet, joiden tiedetään aiheuttavan SIADH:ia, esim. trisykliset depressiolääkkeet, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, klooripromatsiini ja karbamatsepiini sekä sulfonyyliureoiden joukkoon kuuluvat diabeteslääkkeet, erityisesti klooripropamidi saattavat lisätä antidiureettista vaikutusta ja vesiretention/hyponatremian riskiä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (NSAID) saattavat aiheuttaa nesteretentiota/hyponatremiaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Ei ole todennäköistä, että desmopressiinilla olisi yhteisvaikutusta maksa-aineenvaihduntaan vaikuttavien lääkeaineiden kanssa, sillä in vitro –kokeissa ihmisen mikrosomeilla desmopressiinilla on osoitettu ilmenevän vain merkityksetöntä maksametaboloitumista. Yhteisvaikutustutkimuksia ei kuitenkaan ole tehty in vivo.

Raskaus ja imetys

Raskaus:
Julkaistut tiedot sekä 53 tapauksesta, joissa raskaana olevat ja diabetes insipidusta sairastavat olivat saaneet desmopressiiniä, että 216 tapauksesta, joissa raskaana olevat vuodoista kärsivät naiset olivat saaneet desmopressiiniä, eivät osoittaneet haittavaikutuksia raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen lapsen terveyteen. Muuta relevanttia epidemiologista tietoa ei toistaiseksi ole saatavana. Eläimillä tehdyt tutkimukset eivät osoita suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, embryonaaliseen/sikiön kehitykseen, parturitioon tai postnataaliseen kehitykseen.
Varovaisuutta tulee noudattaa määrättäessä lääkettä raskaana oleville naisille.

Eläimillä tehdyt lisääntymiseen liittyvät tutkimukset eivät ole antaneet viitteitä kliinisesti merkityksellisestä vaikutuksesta vanhempaan tai jälkeläiseen. In vitro tutkimukset ihmisen istukkaliuskalla ovat osoittaneet, että desmopressiini ei läpäise istukkaa kun sitä annetaan suositusten mukaisina terapeuttisina annoksina.

Imetys:
Analyysitulokset, jotka on saatu suuria annoksia desmopressiiniä (300 mikrog intranasaalisesti) saavien ja imettävien naisten maidosta, osoittavat, että lapseen mahdollisesti siirtyvän desmopressiinin määrät ovat huomattavasti pienemmät kuin määrät, jotka tarvitaan diureesiin vaikuttamiseksi.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Minirinillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Desmopressiinin vakavin haittavaikutus on hyponatremia, joka saattaa aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua, seerumin natrium-arvojen laskua, painon nousua, huonovointisuutta, vatsakipua, lihaskramppeja, huimausta, sekavuutta, tajunnan tason laskua ja vaikeissa tapauksissa kouristuksia ja kooman.

Suurin osa muista raportoiduista tapauksista on ei-vakavia.

Yleisimmin raportoituja hoidon aikaisia haittavaikutuksia ovat: Nenän tukkoisuus (27 %), korkea ruumiinlämpö (15 %) ja riniitti (12 %). Muita yleisiä haittavaikutuksia olivat päänsärky (9 %), ylähengitystie-infektiot (9 %), maha-suolitulehdus (7 %), vatsakipu (5 %). Anafylaktisia reaktioita ei ole nähty kliinisissä tutkimuksissa, mutta spontaaneita raportteja on saatu.

Haittavaikutusten yhteenvetotaulukko
Alla oleva taulukko perustuu nenän kautta annostellun Minirin-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa raportoitujen haittavaikutusten yleisyyteen lapsilla ja aikuisilla, joita hoidettiin sentraalisen diabetes insipiduksen tai primaarin yökastelun vuoksi tai munuaisten konsentrointikyvyn testauksessa (N=745). Lisäksi taulukossa on mukana markkinoille tulon jälkeiset raportit kaikissa indikaatioissa.
Haittavaikutukset, joita on havaittu vasta valmisteen markkinoille tulon jälkeen tai muilla valmistemuodoilla on lisätty ”Tuntematon”–sarakkeeseen.

MedDRA-elinjärjestelmäluokkaHyvin yleiset (> 1/10) Yleiset (> 1/100, <1/10)Melko harvinaiset (>1/1000, <1/100)Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
ImmuunijärjestelmäYliherkkyys reaktio
Aineenvaihdunta ja ravitsemus HyponatremiaKuivuminen***
Psyykkiset häiriötUnettomuus, mielialan horjuvuus**, painajaisunet**, hermostuneisuus**, aggressiivisuus**Sekavuustila*
HermostoPäänsärky*Kouristukset*, kooma *, huimaus*, uneliaisuus
VerisuonistoHypertensio
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Nenän tukkoisuus, riniitti Nenäverenvuoto, ylähengitysteiden tulehdus** Hengenahdistus
RuoansulatuselimistöMaha-suolitulehdus, pahoinvointi*, vatsakipu*Oksentelu*Ripuli
Iho ja ihonalaiskudosKutina,
ihottuma, nokkosihottuma
Luusto, lihakset ja sidekudosLihasspasmit*
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatVäsymys*, ääreisosien turvotus*, rintakipu, vilunväristykset
TutkimuksetRuumiinlämmön nousu**Painon nousu*

*Raportoitu hyponatremian yhteydessä
**Raportoitu pääosin lapsilla ja nuorilla
***Raportoitu sentraalisessa diabetes inspiduksessa

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus
Desmopressiinin vakavin haittavaikutus on hyponatremia ja vaikeissa tapauksissa sen kompikaatiot mm. kouristukset ja kooma. Mahdollisen hyponatermian aiheuttaja on odotettavissa oleva antidiureettinen vaikutus.

Pediatriset potilaat
Hyponatremia on ohimenevä ja lapsilla sen usein nähdään liittyvän päivittäisten rutiinien muutoksiin, jotka vaikuttavat nesteen saantiin ja/tai hieneritykseen. Lapsilla erityistä huomiota pitää kiinnittää kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet mainittuihin varotoimiin.

Muut erityisryhmät
Vanhuksilla ja potilailla, joilla seerumin natriumpitoisuus on normaalin alarajalla, saattaa olla suurentunut hyponatremian kehittymisen riski (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Yliannostus

Minirin nenätippojen yliannostelu pidentää vaikutuksen kestoa ja lisää nesteretention ja hyponatremian riskiä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Vasopressiini ja sen kaltaiset yhdisteet.

Minirin sisältää desmopressiinia, joka on aivolisäkkeen takalohkon luonnollisen antidiureettisen hormonin, arginiinivasopressiini, rakenneanalogi. Ainoana erona on, että desmopressiinimolekyylissä kysteiinin aminoryhmä on poistettu ja L-arginiini on korvattu D-arginiinilla.
Kliinisiä annoksia käytettäessä tästä seuraa merkittävä vaikutusajan pidentyminen ja pressorivaikutuksen täydellinen puuttuminen.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen:
Biologinen hyväksikäytettävyys on noin 3 - 5 %. Huippupitoisuus plasmassa on annoksesta riippuvainen ja se saavutetaan noin yhden tunnin kuluttua.

Jakautuminen:
Desmopressiinin jakautumista voidaan parhaiten kuvata kaksiosaisella jakautumismallilla, jossa eliminaatiovaiheen jakautumistilavuus on 0,3-0,5 l/kg.

Biotransformaatio:
Desmopressiinin metaboliaa ei ole tutkittu in vivo. Desmopressiinillä tehdyt ihmisen maksan mikrosomin metaboliatutkimukset in vitro ovat osoittaneet, että maksassa ei metaboloidu merkitsevää määrää desmopressiiniä sytokromi P450 –järjestelmän kautta. Siten ihmisen elimistössä ei todennäköisesti tapahdu maksametaboliaa sytokromi P450-järjestelmän kautta. Desmopressiinin vaikutus muiden lääkkeiden farmakokinetiikkaan on todennäköisesti minimaalinen, koska se ei estä sytokromi P450-järjestelmän kautta tapahtuvaa metaboliaa.

Eliminaatio:
Laskelmien mukaan desmopressiinin kokonaispuhdistuma on 7,6 l/h. Desmopressiinin terminaalisen puoliintumisajan arvioidaan olevan 2,8 h. Terveillä henkilöillä muuttumattomana erittyvä fraktio on 52 % (44 % - 60 %). Desmopressiini eliminoituu pääosin muuttumattomana virtsan kautta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei-kliiniset tiedot eivät paljastaneet mitään erityistä ihmiselle koituvaa riskiä perinteisissä tutkimuksissa, joissa selvitettiin farmakologista turvallisuutta, toistetun annoksen toksisuutta, genotoksisuutta ja lisääntymistoksisuutta.

Desmopressiinilla ei ole tehty karsinogeenisyystutkimuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Klooributanolihemihydraatti, natriumkloridi, kloorivetyhappo (pH:n tasaamiseksi) ja puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MINIRIN nenätipat, liuos
0,1 mg/ml 2,5 ml (20,70 €)

PF-selosteen tieto

Pakkauskoko: Ruskea lasipullo (tyypin I lasia) 2,5 ml + 2 rinyyliä (PVC-letkua). Rinyylissä on mitta-asteikko välille 0,025 – 0,20 ml (2,5 mcg – 20 mcg).

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön neste.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Valmistetta käytetään pakkauksessa olevien käyttöohjeiden mukaisesti.

Korvattavuus

MINIRIN nenätipat, liuos
0,1 mg/ml 2,5 ml

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Vesitystauti (102).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

H01BA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

30.01.2015

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
PL 23
02241 Espoo

020 740 1440
etunimi.sukunimi@ferring.com