Vertaa PF-selostetta

MINIRIN nenäsumute, liuos 2,5 mikrog/annos

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml sisältää 25 mikrog desmopressiiniasetaattia, joka vastaa 22,3 mikrog desmopressiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Nenäsumute, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Sentraalisen diabetes insipiduksen hoito.

Munuaisten konsentrointikyvyn testaus.

Hypofyysin poiston jälkeinen polyuria-polydipsia.

Annostus ja antotapa

Annostus
1 nenäsumuteannos on 0,1 ml ja se vastaa 2,5 mikrog desmopressiiniasetaattia.

Sentraalinen diabetes insipidus ja polyuria-polydipsia -syndrooma
Annostus on yksilöllinen testauksen jälkeen. Normaaliannos aikuisille on 10 - 20 mikrog 1 - 2 kertaa vuorokaudessa. Lapsille 5 - 10 mikrog 1 - 2 kertaa vuorokaudessa.

Diagnostinen käyttö
Munuaisten konsentrointikyvyn testausta varten seuraavia kerta-annoksia suositellaan: Normaaliannos aikuisille 40 mikrog. Yli 1-vuotiaille lapsille 20 mikrog. Alle 1-vuotiaille lapsille 10 mikrog.
Minirinin annostelun jälkeen mahdollinen 0 - 1 tunnin sisällä kerätty virtsa heitetään pois. Seuraavan 8 tunnin aikana kerätään 2 virtsanäytettä osmolalisuusmääritystä varten.

Antotapa
Ks. kohdasta Pakkaustyyppi ja pakkauskoot ja Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen antotavasta.
Käytä Minirin nenäsumutetta ainoastaan potilaille, joille oraaliset annosmuodot eivät sovi. Valmisteen käyttö aloitetaan aina matalimmalla annoksella (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Nesteen saantia koskevat rajoitukset on huomioitava (ks. indikaatiokohtaiset varoitukset kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Mikäli oireita tai merkkejä nesteretentiosta ja/tai hyponatremiasta esiintyy (päänsärkyä, pahoinvointia/oksentelua, painon nousua ja vaikeissa tapauksissa kouristelua), hoito pitää keskeyttää, kunnes potilas on täysin toipunut. Kun hoito aloitetaan uudelleen, nesteen saannin rajoituksia on noudatettava tiukasti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Erityisryhmät
Iäkkäät: ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset
Munuaisten vajaatoiminta: ks. kohta Vasta-aiheet
Maksan vajaatoiminta: ks. kohta Yhteisvaikutukset
Pediatriset potilaat: Minirin on tarkoitettu lapsille sentraalisen diabetes insipiduksen hoitoon ja munuaisten konsentrointikyvyn testaukseen lapsilla (katso kohta Käyttöaiheet, indikaatiokohtainen tieto yllä kohdassa Annostus ja antotapa ja kohta Haittavaikutukset).

Vasta-aiheet

Minirin nenäsumute on vasta-aiheinen seuraavissa tapauksissa:

 • habituaalinen tai psykogeeninen polydipsia (aiheuttaen yli 40 ml/kg/24 t virtsan erittymisen)
 • todettu tai epäilty sydämen vajaatoiminta ja muut tilat, joiden hoitaminen vaatii diureetteja
 • kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 50 ml/min)
 • todettu hyponatremia
 • antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä (SIADH),
 • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset
Minirin nenäsumutetta käytetään potilaille, joille oraaliset annosmuodot eivät sovi. Kun Minirin nenäsumutetta määrätään, on varmistettava

 • että hoito aloitetaan pienellä annoksella
 • että nesteen saamisen rajoituksia noudatetaan
 • että annosta nostetaan varovasti asteittain
 • että lapsilla lääkkeen ottaminen tapahtuu aikuisten valvomana.

Hoidon aloitus ilman samanaikaista vähennystä nautitun nesteen määrässä, saattaa johtaa veden kertymiseen ja/tai hyponatremiaan, josta saattaa ilmetä merkkejä ja oireita (päänsärky, pahoinvointi/oksentelu, painon nousu ja vakavissa tapauksissa kouristelut).

Kaikki potilaat ja tarvittaessa heidän huoltajansa täytyy ohjeistaa huolellisesti, jotta he pitävät kiinni nesterajoituksista.

Munuaisten konsentrointikyvyn testaus
Diagnostisessa käytössä tulee nesteen saantia rajoittaa 0,5 litraan 1 tunti ennen Minirinin annostelua ja 8 tuntia Minirinin annostelun jälkeen. Munuaisten konsentrointikykyn testaus alle 1- vuotiailla lapsilla voi tapahtua ainoastaan sairaalassa tarkan valvonnan alaisena.

Varotoimet
Rakon vakavat toimintahäiriöt ja tyhjenemisen estyminen on suljettava pois ennen hoidon aloittamista.

Imeväisikäisillä, iäkkäillä sekä potilailla, joilla on normaalin alarajoilla oleva seerumin natriumpitoisuus, voi olla kohonnut hyponatremian riski.
Desmopressiinihoito pitää keskeyttää tai annostus huolellisesti sopeuttaa, jos ilmenee akuuttia sairautta, johon liittyy neste- ja/tai elektrolyyttitasapainon häiriöitä (kuten systeemiset infektiot, kuume, gastroenteriitti).

Varovaisuutta on noudatettava potilaille, joilla on riski lisääntyneestä intrakraniaalisesta paineesta.
Desmopressiiniä on käytettävä varoen neste- tai elektrolyyttihäiriöistä kärsivillä potilailla.

Hyponatremian estämiseksi on noudatettava varovaisuutta käytettäessä samanaikaisesti lääkkeitä, joiden tiedetään aiheuttavan SIADH:ta, esim. trisykliset depressiolääkkeet, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, klooripromatsiini, karbamatsepiini, sulfonyyliureoiden joukkoon kuuluvat diabeteslääkkeet, erityisesti klooripropamidi sekä käytettäessä samanaikaisesti steroideihin kuulumattomia tulehduskipulääkkeitä (NSAID). Nesterajoitus ja seerumin natriumin tiheämpi tarkkailu on myös huomioitava.

Markkinoille tulon jälkeen on nenän kautta annosteltavien desmopressiini-valmisteiden käytön yhteydessä todettu vakavia hyponatremia-tapauksia, kun valmistetta on käytetty sentraalisen diabetes insipiduksen hoitoon.

Yhteisvaikutukset

Lääkeaineet, joiden tiedetään aiheuttavan SIADH:ia, esim trisykliset depressiolääkkeet, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, klooripromatsiini ja karbamatsepiini, sekä sulfonyyliureoiden joukkoon kuuluvat diabeteslääkkeet, erityisesti klooripropamidi saattavat lisätä antidiureettista vaikutusta ja vesiretention/hyponatremian riskiä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (NSAID) saattavat aiheuttaa nesteretentiota/hyponatremiaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Ei ole todennäköistä, että desmopressiinilla olisi yhteisvaikutusta maksa-aineenvaihduntaan vaikuttavien lääkeaineiden kanssa, sillä in vitro –kokeissa ihmisen mikrosomeilla desmopressiinilla on osoitettu ilmenevän vain merkityksetöntä maksametaboloitumista. Yhteisvaikutustutkimuksia ei kuitenkaan ole tehty in vivo.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Julkaistut tiedot sekä 53 tapauksesta, joissa raskaana olevat ja diabetes insipidusta sairastavat olivat saaneet desmopressiiniä, että 216 tapauksesta, joissa raskaana olevat vuodoista kärsivät naiset olivat saaneet desmopressiiniä, eivät osoittaneet haittavaikutuksia raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen lapsen terveyteen. Muuta relevanttia epidemiologista tietoa ei toistaiseksi ole saatavana. Eläimillä tehdyt tutkimukset eivät osoita suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, embryonaaliseen/sikiön kehitykseen, parturitioon tai postnataaliseen kehitykseen.
Varovaisuutta tulee noudattaa määrättäessä lääkettä raskaana oleville naisille.

Eläimillä tehdyt lisääntymiseen liittyvät tutkimukset eivät ole antaneet viitteitä kliinisesti merkityksellisestä vaikutuksesta vanhempaan tai jälkeläiseen. In vitro tutkimukset ihmisen istukkaliuskalla ovat osoittaneet, että desmopressiini ei läpäise istukkaa, kun sitä annetaan suositusten mukaisina terapeuttisina annoksina.

Imetys
Analyysitulokset, jotka on saatu suuria annoksia desmopressiiniä (300 mikrog intranasaalisesti) saaneiden ja imettävien naisten maidosta, osoittavat, että lapseen mahdollisesti siirtyvän desmopressiinin määrät ovat huomattavasti pienemmät kuin määrät, jotka tarvitaan diureesiin vaikuttamiseksi.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Minirinillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Desmopressiinin vakavin haittavaikutus on hyponatremia, joka saattaa aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua, seerumin natrium-arvojen laskua, painon nousua, huonovointisuutta, vatsakipua, lihaskramppeja, huimausta, sekavuutta, tajunnan tason laskua ja vaikeissa tapauksissa kouristuksia ja kooman.

Suurin osa muista raportoiduista tapauksista on ei-vakavia.

Yleisimmin raportoituja hoidon aikaisia haittavaikutuksia ovat: Nenän tukkoisuus (27 %), korkea ruumiinlämpö (15 %) ja riniitti (12 %). Muita yleisiä haittavaikutuksia olivat päänsärky (9 %), ylähengitystieinfektiot (9 %), maha-suolitulehdus (7 %), vatsakipu (5 %). Anafylaktisia reaktioita ei ole nähty kliinisissä tutkimuksissa, mutta spontaaneita raportteja on saatu.

Haittavaikutusten yhteenvetotaulukko
Alla oleva taulukko perustuu nenän kautta annostellun Minirin-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa raportoitujen haittavaikutusten yleisyyteen lapsilla ja aikuisilla, joita hoidettiin sentraalisen diabetes insipiduksen tai primaarin yökastelun vuoksi tai munuaisten konsentrointikyvyn testauksessa (N=745). Lisäksi taulukossa on mukana markkinoille tulon jälkeiset raportit kaikissa indikaatioissa.
Haittavaikutukset, joita on havaittu vasta valmisteen markkinoille tulon jälkeen tai muilla valmistemuodoilla on lisätty ”Tuntematon”–sarakkeeseen.

MedDRA-elinjärjestelmäluokkaHyvin yleiset (> 1/10)Yleiset (> 1/100, < 1/10)Melko harvinaiset (> 1/1000, < 1/100)Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
Immuunijärjestelmä   Yliherkkyysreaktio
Aineenvaihdunta ja ravitsemus  HyponatremiaKuivuminen***
Psyykkiset häiriöt Unettomuus, mielialan horjuvuus**, painajaisunet**, hermostuneisuus**, aggressiivisuus** Sekavuustila*
Hermosto Päänsärky* Kouristukset*, kooma *, huimaus*, uneliaisuus
Verisuonisto   Hypertensio
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaNenän tukkoisuus, riniittiNenäverenvuoto, ylähengitysteiden tulehdus** Hengenahdistus
Ruoansulatuselimistö Maha-suolitulehdus, pahoinvointi*, vatsakipu*Oksentelu*Ripuli
Iho ja ihonalaiskudos   Kutina,
ihottuma, nokkosihottuma
Luusto, lihakset ja sidekudos   Lihasspasmit*
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat   Väsymys*, ääreisosien turvotus*, rintakipu, vilunväristykset
TutkimuksetRuumiinlämmön nousu**  Painon nousu*

* Raportoitu hyponatremian yhteydessä
** Raportoitu pääosin lapsilla ja nuorilla
*** Raportoitu sentraalisessa diabetes inspiduksessa

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus
Desmopressiinin vakavin haittavaikutus on hyponatremia ja vaikeissa tapauksissa sen kompikaatiot mm. kouristukset ja kooma. Mahdollisen hyponatermian aiheuttaja on odotettavissa oleva antidiureettinen vaikutus.

Pediatriset potilaat
Hyponatremia on ohimenevä ja lapsilla sen usein nähdään liittyvän päivittäisten rutiinien muutoksiin, jotka vaikuttavat nesteen saantiin ja/tai hieneritykseen. Lapsilla erityistä huomiota pitää kiinnittää kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet mainittuihin varotoimiin.

Muut erityisryhmät
Vanhuksilla ja potilailla, joilla seerumin natriumpitoisuus on normaalin alarajalla, saattaa olla suurentunut hyponatremian kehittymisen riski (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Minirin-nenäsumutteen yliannostelu pidentää vaikutuksen kestoa ja lisää nesteretention ja hyponatremian riskiä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Vasopressiini ja sen kaltaiset yhdisteet, ATC-koodi: H01BA02

Minirin sisältää desmopressiinia, joka on aivolisäkkeen takalohkon luonnollisen antidiureettisen hormonin, arginiinivasopressiinin, rakenneanalogi. Ainoana erona on, että desmopressiinimolekyylissä kysteiinin aminoryhmä on poistettu ja L-arginiini on korvattu D-arginiinilla. Kliinisiä annoksia käytettäessä tästä seuraa merkittävä vaikutusajan pidentyminen ja pressorivaikutuksen täydellinen puuttuminen.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Biologinen hyväksikäytettävyys on noin 35 %. Huippupitoisuus plasmassa on annoksesta riippuvainen ja se saavutetaan noin yhden tunnin kuluttua.

Jakautuminen
Desmopressiinin jakautumista voidaan parhaiten kuvata kaksiosaisella jakautumismallilla, jossa eliminaatiovaiheen jakautumistilavuus on 0,3-0,5 l/kg.

Biotransformaatio
Desmopressiinin metaboliaa ei ole tutkittu in vivo. Desmopressiinillä tehdyt ihmisen maksan mikrosomin metaboliatutkimukset in vitro ovat osoittaneet, että maksassa ei metaboloidu merkitsevää määrää desmopressiiniä sytokromi P450 –järjestelmän kautta. Siten ihmisen elimistössä ei todennäköisesti tapahdu maksametaboliaa sytokromi P450-järjestelmän kautta. Desmopressiinin vaikutus muiden lääkkeiden farmakokinetiikkaan on todennäköisesti minimaalinen, koska se ei estä sytokromi P450 -järjestelmän kautta tapahtuvaa metaboliaa.

Eliminaatio
Laskelmien mukaan desmopressiinin kokonaispuhdistuma on 7,6 l/h. Desmopressiinin terminaalisen puoliintumisajan arvioidaan olevan 2,8 h. Terveillä henkilöillä muuttumattomana erittyvä fraktio on 52 % (44 % - 60 %). Desmopressiini eliminoituu pääosin muuttumattomana virtsan kautta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei-kliiniset tiedot eivät paljastaneet mitään erityistä ihmiselle koituvaa riskiä perinteisissä tutkimuksissa, joissa selvitettiin farmakologista turvallisuutta, toistetun annoksen toksisuutta, genotoksisuutta ja lisääntymistoksisuutta.

Desmopressiinilla ei ole tehty karsinogeenisyystutkimuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Klooributanolihemihydraatti, natriumkloridi, kloorivetyhappo (pH:n tasaamiseksi), ja puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MINIRIN nenäsumute, liuos
2,5 mikrog/annos 5 ml (18,93 €)

PF-selosteen tieto

Lasinen pumppupullo. Pakkauskoko: 5 ml.

Minirin nenäsumute annostellaan mekaanisella annospumpulla (ei sisällä ponnekaasuja). 1 sumuteannos on 0,1 ml Minirin-liuosta, joka vastaa 2,5 mikrog desmopressiiniasetaattia.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön neste.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ennen ensimmäisen annoksen ottamista tulee pumppu täyttää painamalla sitä neljä (4) kertaa tai niin kauan, kunnes saadaan aikaan tasainen suihke. Jos sumutetta ei ole käytetty viikkoon, tulee pumppu täyttää uudelleen painamalla sitä kerran tai niin kauan, kunnes saadaan tasainen suihke.

Annosteltaessa lääkettä on syytä huomioida, että pumpun letkun pää on aina oltava nestepinnan alapuolella. Sumutepullon kärki viedään sieraimeen samalla, kun päätä kallistetaan hiukan taaksepäin.

Käyttöohjeet:

Potilaan pitää niistää nenä ennen sumutteen käyttöä.

 • Irrota nenäkappaleen suojus.
 • Tarkista, että pumpun letkun pää on nestepinnan alapuolella.
 • Täytä pumppu uudelleen, jos sumutetta ei ole käytetty viikkoon.
 • Kun pumppu on kerran täytetty, siitä tulee yksi annos joka kerta, kun sitä painetaan.
 • Päätä täytyy kallistaa hiukan taaksepäin ja viedä pullonkärki suoraan sieraimeen.
 • Jos tarvitaan suurempaa annosta, sumuta vuoron perään kumpaankin sieraimeen.
 • Laita nenäkappaleen suojus paikoilleen käytön jälkeen ja säilytä sumutepullo pystyasennossa.

Nenäsumutepullo tulee säilyttää aina pystyasennossa.

Jos on epävarmuutta annoksen oikeasta ottamisesta, sumutetta ei saa ottaa ennen seuraavaa annoksen ottamisajankohtaa. Pienemmillä lapsilla lääkkeen ottaminen tulisi tapahtua aikuisen ohjauksessa oikean annostuksen varmistamiseksi.

Korvattavuus

MINIRIN nenäsumute, liuos
2,5 mikrog/annos 5 ml

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Vesitystauti (102).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

H01BA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

14.06.2019

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
PL 23
02241 Espoo


020 740 1440

etunimi.sukunimi@ferring.com