Vertaa PF-selostetta

KLYX peräruiskeliuos

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 millilitra peräruiskeliuosta sisältää dokusaattinatriumia 1 mg ja sorbitolia 250 mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Peräruiskeliuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ummetus. Suoliston tyhjentäminen ennen vatsan ja lantion alueen röntgentutkimusta, synnytystä, rektoskopiaa tai muuta vastaavaa diagnostista tai terapeuttista toimenpidettä.

Annostus ja antotapa

Aikuisille tehoaa yleensä 120 ml:n peräruiske. Vaikeimmissa ummetuksissa ja ennen synnytystä joudutaan käyttämään 240 ml:n peräruisketta. Lapsille käytetään joko kokonaista tai kehon painon mukaan sovellettua osaa 120 ml:n peräruiskeesta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
Peräruiskeiden käyttö on yleisesti kontraindikoitu suoliston verenvuodoissa ja tulehdusprosesseissa.
Vatsakivut, joiden alkuperää ei tunneta.
Suolitukos.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Peräruiskeliuosten käyttö saattaa vaurioittaa suolenseinämää ja siksi käytön on oltava vain lyhytaikaista. Pitkäaikainen käyttö voi johtaa häiriöihin elektrolyyttitasapainossa.

Yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Voidaan käyttää raskauden aikana tietyin varotoimenpitein. Haittavaikutuksia ei ole raportoitu käytettäessä valmistetta raskauden ja imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Klyx-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Pitkäaikaisen käytön seurauksena voi esiintyä suoliston ärsytystä ja elektrolyyttien menetyksen riskiä. Yksittäisissä tapauksissa on raportoitu urtikariasta ja anafylaktisista reaktioista. Vatsakipuja ja pahoinvointia ei voida sulkea pois.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Ei tunneta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Laksatiivit, ATC-koodi: A06AG10

Klyx on laksatiivinen peräruiske, jonka ominaisuutena on lisätä ulostemassan kosteutta ja siten pehmentää ulostetta ja edesauttaa suolen tyhjentymistä. Suolen normaali refleksitoiminta ei häiriinny.

Farmakokinetiikka

Klyx on paikallisesti vaikuttava valmiste ja se tulisi pystyä pitämään peräsuolessa 5 - 10 minuuttia ennen ulostamista. Sorbitoli imeytyy hitaasti ruoansulatuskanavasta ja koska sen vaikutusaika peräsuolessa on hyvin lyhyt on todennäköistä, että imeytyminen peräsuolesta on hyvin vähäistä.

Koska Klyx vaikuttaa vain suoliston alaosassa, peräsuolessa, sillä ei ole vaikutusta refleksitoimintaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei tietoa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Metyyliparahydroksibentsoaatti (säilytysaine)
Propyyliparahydroksibentsoaatti (säilytysaine)
Natriumhydroksidi
Vetykloridihappo
Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

Kestoaika

15 kuukautta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

KLYX peräruiskeliuos
120 ml (11,11 €), 10 x 120 ml (61,63 €), 10 x 240 ml (95,32 €)

PF-selosteen tieto

Valmiste on muovipullossa, joka on polyetyleeniä.

Pakkaukset:
1 x 120 ml ja 10x120 ml
1 x 240 ml ja 10x240 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Väritön, kirkas liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Klyx-peräruiske on kertakäyttöinen. Jokaisessa pakkauksessa on käyttöohje.

Korvattavuus

KLYX peräruiskeliuos
10 x 120 ml, 10 x 240 ml

  • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Natriumdokusaatin ja sorbitolin yhdistelmävalmiste: Ummetuksen hoito ja suolen tyhjentäminen erityisin edellytyksin (368).

KLYX peräruiskeliuos
120 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A06AG10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.10.2019

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo


020 740 1440
info@ferring.fi
etunimi.sukunimi@ferring.com