Vertaa PF-selostetta

HYDREA kapseli, kova 500 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kapseli sisältää hydroksikarbamidia (hydroksiurea) 500 mg.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 42,2 mg/kapseli.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kapseli, kova.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Myeloproliferatiiviset tilat, esim. krooninen myelooinen leukemia (hoitoa edeltävä vaihe sekä palliatiivinen hoito), polysytemia vera ja essentiaalinen trombosytemia potilailla, joilla on korkea tromboembolisten komplikaatioiden riski.

Annostus ja antotapa

Annostus
Annokset yli 1 000 mg/vrk tulee jakaa kahteen annostuskertaan. Terapeuttinen teho voidaan arvioida 6 viikon hoidon jälkeen. Hoito tulee keskeyttää, jos leukosyyttien määrä laskee alle 2,5 x 109/l tai trombosyyttien määrä alittaa 50 x 109/l. Tällaisissa tapauksissa verenkuvamääritys on tehtävä uudelleen kolmen päivän kuluttua ja hoito aloitetaan jälleen, mikäli veriarvot ovat palautuneet hyväksyttävälle tasolle. Hematologinen toipuminen on yleensä nopeaa.

Krooninen myelooinen leukemia: Suositeltu aloitusannos on 40 mg/kg/vrk ja annosta lasketaan potilailla, joilla on trombosytopenia (trombosyytit < 100 x 109/l). Verenkuvaa seurataan 3 kertaa viikossa. Annos lasketaan 20 mg:aan/kg/vrk, jos leukosyyttien määrä laskee alle 20 x 109/l. Sen jälkeen seuraava annos tulee sovittaa yksilöllisesti potilaan hoitovasteen mukaan. Lisäksi annosta tulee pienentää, jos leukosyyttien määrä laskee alle 10 x 109/l. Hoito on keskeytettävä, jos leukosyyttien määrä laskee alle 5 x 109/l. Tavoitteena on, että leukosyyttien määrä on hoidon aikana 5−15 x 109/l.

Polysytemia vera: 15-20 mg/kg suun kautta kerran vuorokaudessa; annos tulee sovittaa niin, että hematokriittiarvo pysyy alle 45 %:n ja verihiutalemäärä alle 400 x 109/l. Useimpien potilaiden kohdalla tämä voidaan saavuttaa Hydrea-valmisteen keskimääräisellä 500-1000 mg:n vuorokausiannoksella. Hydrea-valmisteen käyttöä tulee jatkaa paitsi jos hematokriittiarvoa tai verihiutalemäärää ei pystytä kontrolloimaan riittävästi tai potilaalla ilmenee merkkejä resistenssistä tai intoleranssista.

Essentiaalinen trombosytoosi: Aloitusannos on 15 mg/kg/vrk. Annostus sovitetaan sen jälkeen siten, että trombosyyttien määrä pysyy alle 600 x 109/l ja leukosyyttien määrä ei saa laskea alle 4 x 109/l. Hydrea-valmisteen käyttöä tulee jatkaa paitsi jos verihiutaletasoa ja/tai valkosolujen määrää ei pystytä kontrolloimaan riittävästi tai potilaalla ilmenee merkkejä resistenssistä tai intoleranssista.

Munuaisten ja/tai maksan vajaatoiminta: Jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta, on harkittava annostuksen pienentämistä, koska lääke eliminoituu munuaisteitse. Saatavilla ei ole tietoja, joiden perusteella voitaisiin antaa erityisiä ohjeita annostuksen muuttamisesta potilaille, joilla on maksan vajaatoiminta. (Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Hydrean käyttö samanaikaisesti muiden myelosuppressiivisten aineiden kanssa voi edellyttää annostusten muuttamista.

Kapselit niellään kokonaisina.

Pediatriset potilaat
Hydrean turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Vasta-aiheet

Hydroksikarbamidi on kontraindisoitu potilailla, joilla on liiallinen luuydinsuppressio (ts. leukosyytit < 2,5 x 109/l, trombosyytit < 50 x 109/l tai vaikea anemia).

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdasssa Apuaineet mainituille apuaineille.

Raskaus ja imetys.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Hydrea-hoidon voi aloittaa lääkäri, jolla on kokemusta sytostaattihoidosta tai hoidon aloituksesta tulee neuvotella hänen kanssaan.

Hoidon aikana veriarvoja, maksan ja munuaisten toimintaa tulee seurata säännöllisesti. Kokemukset maksan ja/tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta ovat rajalliset ja varovaisuutta tulee siksi noudattaa, erityisesti hoidon alussa.

Hydrea-lääkitystä ei tule aloittaa, mikäli potilaan luuytimen toiminta on alentunut. Hydrea saattaa aiheuttaa luuydinsuppressiota, jonka ensimmäinen ja yleisin merkki on leukopenia. Trombosytopenia ja anemia ovat harvinaisempia, ja niitä esiintyy vain harvoin ilman edeltävää leukopeniaa. Luuydinsuppressio on todennäköisempi potilailla, jotka ovat aiemmin saaneet sädehoitoa tai solunsalpaajia, minkä vuoksi Hydrean käytössä on noudatettava varovaisuutta näillä potilailla. Luuydinsuppressio korjaantuu nopeasti Hydrea-lääkityksen keskeyttämisen jälkeen.

Hengityselimet: Myeloproliferatiivisten tilojen takia hoidetuilla potilailla on raportoitu seuraavia: interstitiaalinen keuhkosairaus mukaan lukien keuhkofibroosi, keuhkoinfiltraatio, pneumoniitti ja alveoliitti / allerginen alveoliitti. Nämä voivat johtaa kuolemaan. Potilaita, joilla ilmenee kuumetta, yskää, hengenahdistusta tai muita hengityselinten oireita, tulee seurata tarkkaan, tutkia ja hoitaa. Hydroksiureahoidon nopea lopettaminen ja kortikosteroidihoito vaikuttavat olevan yhteydessä keuhkoihin liittyvien haittavaikutusten paranemiseen (ks. kohta Haittavaikutukset).

Erytrosyyttipoikkeavuudet: Hydrea-lääkityksen alkuvaiheeseen liittyy usein itsestään rajoittuva megaloblastinen erytropoieesi. Morfologiset muutokset muistuttavat pernisiöösi anemian yhteydessä havaittavia muutoksia, mutta ne eivät johdu B12-vitamiinin tai foolihapon puutteesta. Makrosytoosi saattaa peittää foolihapon puutteen satunnaisen kehittymisen; säännöllistä seerumin foolihappopitoisuuden määritystä suositellaan. Hydroksikarbamidi voi myös vähentää plasman sisältämän raudan puhdistumaa ja vähentää raudan ottoa erytrosyytteihin, mutta ei ilmeisesti vaikuta erytrosyyttien elinikään.

Aiemmin sädehoitoa saaneilla potilailla sädehoitoon liittyvä ihon punoitus voi paheta Hydrea-lääkityksen aikana. Iäkkäät potilaat saattavat olla herkempiä Hydrean vaikutuksille, minkä vuoksi annosta voi olla tarpeen pienentää.

Sekundaarista leukemiaa on kuvattu potilailla, jotka ovat saaneet pitkäaikaista hydroksikarbamidilääkitystä myeloproliferatiivisten sairauksien, kuten polysytemia veran tai trombosytemian hoitoon. Ei tiedetä, johtuuko tämä leukemiaa aiheuttava vaikutus hydroksiureasta vai liittyykö se potilaan perussairauteen.

Pitkäaikaista hydroksikarbamidihoitoa saaneilla potilailla on raportoitu ihosyöpää. Potilaita täytyy neuvoa suojaamaan iho auringolta. Lisäksi potilaita täytyy neuvoa tarkastamaan ihonsa hydroksikarbamidihoidon aikana ja hoidon päätyttyä, ja potilas pitää tarkastaa sekundaarisen syövän varalta tavanomaisilla seurantakäynneillä.

Hydrea-valmisteen käyttö yhtäaikaa eläviä viruksia sisältävän rokotteen kanssa voi johtaa rokotevirusten replikoitumiseen ja/tai lisätä rokotevirusten aiheuttamia haittavaikutuksia, sillä Hydrea heikentää normaalia puolustusmekanismia. Hydrea-valmistetta käyttävien potilaiden rokottaminen eläviä viruksia sisältävällä rokotteella voi johtaa vaikeaan infektioon. Potilaan vasta-ainevaste rokotteille voi olla heikentynyt. Eläviä viruksia sisältävien rokotteiden käyttöä tulee välttää ja yksittäisissä tapauksissa on konsultoitava erikoislääkäriä. Ks. kohta Yhteisvaikutukset.

Ihon vaskuliitteja, kuten haavaumia ja kuolioita, on kuvattu hydroksikarbamidihoidon aikana potilailla, joilla on myeloproliferatiivinen sairaus. Näitä haittavaikutuksia on esiintynyt yleisimmin potilailla, jotka saavat tai ovat aikaisemmin saaneet interferonihoitoa. Vaskuliittiin liittyvien haavaumien mahdollisten vakavien kliinisten seurausten vuoksi hydroksikarbamidihoidon keskeyttämistä suositellaan, jos myeloproliferatiivista sairautta sairastavalla potilaalla esiintyy tällaisia oireita. Hoitoa tulee jatkaa muulla solun määrää vähentävällä lääkkeellä.

Potilasta on kehotettava juomaan riittävästi.

Turvallisuutta ja tehoa lapsilla ei ole selvitetty.

Yhdistelmähoidosta johtuvia vaikeita mahavaivoja, kuten pahoinvointia, oksentelua ja ruokahaluttomuutta, voidaan tavallisesti hillitä keskeyttämällä Hydrean ottaminen.

Yhteisvaikutukset

Samanaikainen hydroksikarbamidin ja muiden luuydinsuppressiota aiheuttavien aineiden tai sädehoidon antaminen saattaa lisätä luuydinsuppression tai muiden haittavaikutusten riskiä.

Fataalien rokotteesta johtuvien systeemisten sairauksien riski on kohonnut käytettäessä yhtä aikaa eläviä viruksia sisältäviä rokotteita ja hydroksikarbamidia. Eläviä viruksia sisältäviä rokotteita ei suositella käytettäväksi immunosuppressiopotilailla. Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Koska hydroksikarbamidi saattaa lisätä virtsahapon pitoisuutta plasmassa, saattaa allopurinolihoidon aloittaminen tai sen annoksen muuttaminen olla tarpeen.

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että sytarabiinin sytotoksiset vaikutukset lisääntyvät merkittävästi hydroksikarbamidilla käsitellyissä soluviljelmissä. Ei ole tietoa siitä, aiheuttaako tämä interaktio synergististä toksisuutta kliinisessä tilanteessa tai vaatiiko se sytarabiiniannoksen sovittamista.

Tutkimusten mukaan hydroksiurea vaikuttaa häiritsevästi entsyymeihin (ureaasi, urikaasi ja laktaattidehydrogenaasi), joita käytetään urean, virtsahapon ja maitohapon määrityksissä. Tämän seurauksena hydroksiurealla hoidetuilla potilailla saadaan näistä määrityksistä virheellisesti suurentuneita arvoja.

Pankreatiittia (myös kuolemaan johtanutta) on esiintynyt HIV-potilailla, jotka ovat saaneet hydroksikarbamidia yhdessä didanosiinin kanssa, joko stavudiiniin yhdistettynä tai ilman sitä. Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa hydroksikarbamidia ja muita retroviruslääkkeitä saaneilla HIV-potilailla on todettu maksatoksisuutta ja kuolemaan johtanutta maksan vajaatoimintaa. Kuolemaan johtaneita maksatapahtumia raportoitiin useimmin potilailla, jotka saivat hydroksikarbamidia yhdessä didanosiinin ja stavudiinin kanssa. Tämän yhdistelmän käyttöä on vältettävä. Perifeeristä neuropatiaa, joka on joissakin tapauksissa ollut vaikea-asteista, on raportoitu HIV-potilailla, jotka ovat saaneet hydroksikarbamidia yhdessä retroviruslääkkeiden, kuten didanosiinin kanssa, joko stavudiiniin yhdistettynä tai ilman sitä.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys: Miehillä on havaittu toisinaan palautuvaa siittiökatoa ja oligospermiaa. Miespotilaita on tiedotettava mahdollisuudesta siittiöiden talteenottoon ennen hoidon aloittamista. Rotilla suuret hydroksiurea-annokset saivat aikaan aspermatogeneesin. Koirilla havaittiin palautuvaa spermatogeneesin pysähtymistä suurilla annostasoilla. Hydroksiurea voi olla genotoksinen. Miespotilaita kehotetaan käyttämään ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään yhden vuoden ajan hoidon päättymisen jälkeen. DNA-synteesiin vaikuttavat lääkeaineet, kuten hydroksiurea, saattavat vaikuttaa mutageenisesti, mikä on otettava huomioon ennen niiden antamista niin mies- kuin naispuolisille potilaille, jotka harkitsevat lapsen hankkimista.

Raskaus: Hydroksikarbamidilla voi olla vahingollisia vaikutuksia sikiöön annettaessa sitä raskaana oleville naisille. Hydroksikarbamidi on tunnettu teratogeeni eläimillä. Kaniinin ja rotan jälkeläisillä on todettu epämuodostumia annoksilla, jotka vastaavat kaniinilla kolmasosaa terapeuttisesta enimmäisannoksesta ihmisellä ja rotalla enimmäisannosta kaksinkertaisena. Raskaana olevilla naisilla ei ole suoritettu asianmukaisia ja kontrolloituja tutkimuksia. Mikäli Hydreaa käytetään raskauden aikana tai mikäli potilas tulee raskaaksi hoidon aikana, on hänelle kerrottava sikiöön mahdollisesti kohdistuvista haitoista. Hedelmällisessä iässä olevien potilaiden pitää käyttää luotettavaa raskauden ehkäisymenetelmää Hydrea-lääkityksen aikana.

Imetys: Hydroksikarbamidi erittyy äidinmaitoon. Lapseen kohdistuvien vakavien haittavaikutusten riskin vuoksi on harkittava, keskeytetäänkö imetys tai Hydrea-lääkitys, ottaen huomioon äidin hoidon tarve.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Hydrean vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. Koska Hydrea saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai muita neurologisia vaikutuksia (ks. kohta Haittavaikutukset), voi reaktiokyky heiketä.

Haittavaikutukset

Alla esitetyt haittavaikutustiedot perustuvat kliinisissä tutkimuksissa pelkkää hydroksikarbamidia saaneilla potilailla kuvattuihin haittavaikutuksiin (n = 625) sekä valmisteen markkinoille tuonnin jälkeen raportoituihin yksittäisiin ilmoituksiin, joiden esiintymistiheyttä ei voida arvioida. Esiintyvyydet on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, <1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

InfektiotHarvinainen: kuoliot
Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit)Yleinen: ihosyöpä
Veri ja imukudosHyvin yleinen: luuytimen toimintahäiriö, CD4-lymfosyyttien väheneminen, leukopenia, trombosytopenia, anemia
Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen: anoreksia
Harvinainen: tuumorilyysioireyhtymä

Psyykkiset häiriötYleinen: desorientaatio, hallusinaatio
HermostoYleinen: kouristukset, huimaus, päänsärky, perifeerinen neuropatia*, uneliaisuus
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen: keuhkofibroosi, keuhkoinfiltraatio, hengenahdistus
Tuntematon: interstitiaalinen keuhkosairaus, pneumoniitti, alveoliitti, allerginen alveoliitti, yskä

RuoansulatuselimistöHyvin yleinen: haimatulehdus (myös kuolemaan johtava)*, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, stomatiitti, ummetus, dyspepsia**, epämukava tunne vatsan alueella (vatsaärsytys)**, limakalvotulehdus**
Maksa ja sappiYleinen: maksatoksisuus*, maksaentsyymien nousu, kolestaasi, hepatiitti
Luusto, lihakset ja sidekudosTuntematon: systeeminen lupus erythematosus
Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen: ihottuma, alopesia, ihon vaskuliitit (haavaumat)***, makulopapulaarinen ihottuma, dermatomyosiitti, punoitus (kasvoissa tai raajojen alueella), papulaarinen ihottuma, ihon kuoriutuminen, ihohaavauma, ihon hyperpigmentaatio, ihon atrofia, kynsien surkastuminen
Tuntematon: kynsien pigmentaatio, kutaaninen lupus erythematosus

Munuaiset ja virtsatietHyvin yleinen: urean määrän nousu veressä, kreatiniinin määrän nousu veressä, virtsahapon määrän nousu veressä, dysuria
Sukupuolielimet ja rinnatHyvin yleinen: siittiökato, oligospermia
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatHyvin yleinen: kuume, vilunväristykset, heikotus, huonovointisuus

* Pankreatiittia (myös kuolemaan johtanutta) ja maksatoksisuutta sekä vaikeaa perifeeristä neuropatiaa on esiintynyt HIV-infektiota sairastavilla potilailla, jotka saivat hydroksikarbamidia yhdessä antiretroviraalisten lääkeaineiden kanssa, erityisesti didanosiinin ja stavudiinin kanssa. Tutkimuksessa ACTG 5025 potilailla, jotka saivat hydroksikarbamidia yhdessä didanosiinin, stavudiinin ja indinaviirin kanssa, CD4-solujen määrän laskun mediaani oli keskimäärin 100/mm3.

** Hydroksikarbamidihoidon yhdistäminen sädehoitoon voi voimistaa joitakin haittavaikutuksia, jotka liittyvät pelkkään sädehoitoon, kuten vatsaärsytys ja limakalvotulehdus.

*** Ihon vaskuliitteja, kuten haavaumia ja kuolioita, on kuvattu hydroksikarbamidihoidon aikana potilailla, joilla on myeloproliferatiivinen sairaus. Näitä haittavaikutuksia on esiintynyt yleisimmin potilailla, jotka saavat tai ovat aikaisemmin saaneet interferonihoitoa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Luuydinsuppressio on annosta rajoittava toksisuus. Gastrointestinaaliset haittavaikutukset ovat tavallisia, mutta edellyttävät harvoin annoksen pienentämistä tai hoidon keskeyttämistä.

Aiemmin sädehoitoa saaneilla potilailla sädehoitoon liittyvä ihon punoitus voi paheta Hydrea-lääkityksen aikana.

Yliherkkyys

Lääkkeestä aiheutuva kuume
Sairaalahoitoa vaativaa korkeaa kuumetta (> 39 °C) ja samanaikaisia maha-suolikanavan, keuhkojen, luuston ja lihaksiston, maksan ja sapen, ihon tai verenkiertoelimistön oireita on raportoitu. Oireet ovat ilmaantuneet tyypillisesti 6 viikon kuluessa hydroksiureahoidon aloittamisesta ja hävinneet pian hoidon lopettamisen jälkeen. Kuume on uusiutunut 24 tunnin kuluessa siitä, kun hoitoa on annettu uudelleen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Akuuttia mukokutaanista toksisuutta on kuvattu potilailla, jotka ovat saaneet moninkertaisia hydroksikarbamidiannoksia terapeuttisiin annoksiin verrattuna. On myös kuvattu arkuutta, ihon punoitusta ja turvotusta kämmenissä ja jalkapohjissa sekä siihen liittyvää käsien ja jalkojen ihon kesimistä, vaikeaa, yleistynyttä ihon hyperpigmentaatiota sekä suutulehdusta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut syöpälääkkeet, ATC-koodi: L01XX05.

Neoplastiset sairaudet: Hydroksikarbamidin (hydroksiurea) antineoplastisen vaikutuksen tarkkaa mekanismia ei tunneta. Soluviljelmillä, rotilla ja ihmisellä tehtyjen tutkimusten tulokset tukevat olettamusta, että hydroksikarbamidi aiheuttaa välittömän DNA-synteesin eston estämällä ribonukleotidireduktaasia vaikuttamatta kuitenkaan RNA- tai proteiinisynteesiin.

Farmakokinetiikka

Farmakokineettiset tiedot ovat hyvin rajalliset. Peroraalisen annon jälkeen huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 0,5−2 tunnissa. Hydroksikarbamidi poistuu osittain munuaisten kautta. Tämän eliminaatioreitin merkitys on kuitenkin epäselvä, koska annetusta annoksesta erittyy virtsaan hyvin vaihtelevia määriä (9−95 %). Metaboliaa ei ole tutkittu ihmisillä. Hydroksikarbamidi läpäisee veri-aivoesteen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Hydroksiurea on geenitoksinen, ja sen oletetaan olevan karsinogeeninen monilla eri lajeilla, mikä viittaa karsinogeenisuuden riskiin ihmisellä. Hydroksikarbamidilla ei ole tehty karsinogeenisuustutkimuksia koe-eläimillä. DNA-synteesiin vaikuttavat lääkeaineet, kuten hydroksikarbamidi, saattavat olla mutageenisia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Laktoosimonohydraatti, vedetön dinatriumfosfaatti, vedetön sitruunahappo, magnesiumstearaatti, liivate, erytrosiini (E127), indigokarmiini (E132), titaanidioksidi (E171) ja keltainen rautaoksidi (E172).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

HYDREA kapseli, kova
500 mg 100 kpl (78,58 €)

PF-selosteen tieto

100 kapselia, lasipurkki.

Valmisteen kuvaus:

Kaksiosainen kapseli, jonka toinen puolikas on vaaleanpunainen ja toinen vihreä. Kapselit on merkitty "BMS 303".

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Varovaisuutta tulee noudattaa sytostaatteja käsitellessä. Hydrea on pidettävä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Henkilöt, jotka eivät käytä Hydreaa, eivät saa altistua sille. Mahdollista altistusta tulee aina välttää. Varotoimenpiteiksi suositellaan suojakäsineiden käyttöä ja käsien pesua pesuaineella ja vedellä valmisteen käsittelyn yhteydessä. Jos kapselista vuotaa jauhetta, jauhe on pyyhittävä heti pois kostealla kertakäyttöpyyhkeellä. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

HYDREA kapseli, kova
500 mg 100 kpl

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (117), Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu (130).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

L01XX05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

12.03.2019

Yhteystiedot

OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND) AB
PL 59
02131 Espoo


09 2512 1230
www.bms.com/fi
info.finland@bms.com