Vertaa PF-selostetta

ATROVENT COMP. sumutinliuos 0,5/1,25 mg/annos

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Vedetön ipratropiumbromidi 0,125 mg/ml ja fenoterolihydrobromidi 0,312 mg/ml.
Yksi kerta-annos (4 ml) sisältää 0,5 mg vedetöntä ipratropiumbromidia ja 1,25 mg fenoterolihydrobromidia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Sumutinliuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Akuutin astmakohtauksen oireenmukainen hoito.
Oireenmukainen hoito keuhkoastmassa ja muissa kroonisissa obstruktiivisissa keuhkosairauksissa.

Samanaikaista anti-inflammatorista hoitoa tulisi harkita.

Annostus ja antotapa

Annostus

Hoito tulee aloittaa ja antaa lääkärin valvonnassa, esim. sairaalaolosuhteissa. Kotihoitoa voidaan suositella erityistapauksissa (vaikeista oireista kärsiville potilaille tai suurempia annoksia tarvitseville kokeneille potilaille), kun pieni annos nopeasti vaikuttavaa keuhkoputkia laajentavaa beeta-agonistia on ollut riittämätön helpottamaan oireita ja kun on konsultoitu erikoislääkäriä.
Hoito sumutinliuoksella pitää aina aloittaa pienimmällä suositellulla annoksella (1 kerta-annossäiliö). Hyvin vaikeissa tapauksissa oireiden lievitykseen voidaan tarvita kaksi kerta-annossäiliötä. Hoito lopetetaan, kun on saavutettu riittävä oireiden lievitys.

Aikuisille ja yli 14-vuotiaille lapsille suositellaan seuraavia annoksia:

Akuutit astmakohtaukset ja oireenmukainen hoito keuhkoastmassa ja muissa kroonisissa obstruktiivissa keuhkosairauksissa, kuten keuhkoahtaumataudissa (COPD)

Akuutissa bronkospasmikohtauksessa inhaloidaan 4 ml (1 kerta-annos; 0,5 mg ipratropiumbromidia ja 1,25 mg fenoteroli-hydrobromidia). Tämä annos on yleensä riittävä. Erittäin vaikean bronkospasmikohtauksen oireiden lievittämiseen saatetaan tarvita 2 kerta-annosta.

Antotapa

Kerta-annossäiliön sisältö on käyttövalmis sellaisenaan. Sumutinliuos inhaloidaan respiraattorilla tai lääkesumuttimella. Sumutinliuosta ei saa antaa suun kautta tai parenteraalisesti. Haluttaessa suurempaa tilavuutta sumutinliuos voidaan laimentaa fysiologisella natriumkloridiliuoksella. Keuhkoihin tai systeemisesti perille pääsevän lääkeaineen määrä riippuu käytetyn lääkesumuttimen tehokkuudesta, ja annos saattaa olla suurempi verrattuna inhalaatiosumutteena (Atrovent comp. ECO) otettuun annokseen.

Vasta-aiheet

Tunnettu yliherkkyys fenoterolihydrobromidille, atropiinille, atropiininsukuisille yhdisteille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille. Hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia tai takyarytmia.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Systeemisetvaikutukset
Varovaisuutta on noudatettava määrättäessä Atrovent comp:ia seuraavissa tilanteissa etenkin suuria annoksia käytettäessä: Diabetes mellitus silloin, kun hoitotasapaino on huono, äskettäin sairastettu sydäninfarkti, vakava orgaaninen sydän- tai verisuonisairaus, hypertyreoosi, feokromosytooma, tai potilaat, joiden virtsantulo virtsateistä on vaikeutunut (esim. prostatahyperplasian tai virtsateiden ahtauman vuoksi).

Hypokalemia
Beeta2-sympatomimeettihoito voi aiheuttaa hypokalemiaa (ks. myös kohta Yliannostus).

Ruoansulatuskanavan toimintahäiriö
Kystistä fibroosia sairastavat potilaat ovat alttiimpia saamaan häiriöitä ruoansulatuskanavan motiliteetissa.

Pitkäaikainen käyttö
Jos bronkokonstriktio jatkuu beeta2-agonisti-annosten lisätystä pitkäaikaisesta käytöstä huolimatta, kyseessä saattaa olla taudin hallinnan heikentyminen. Tällöin potilaan hoito-ohjelma ja erityisesti anti-inflammatorisen (inhaloitavat glukokortikoidit) lääkityksen riittävyys pitäisi arvioida uudelleen.

Yhtäaikainen käyttö muiden beetasympatomimeettien kanssa
Muita beetasympatomimeettejä pitää käyttää Atrovent comp. -sumutinliuoksen kanssa vain lääkärin valvonnassa (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Hengenahdistus
Jos potilaalle ilmaantuu akuutti tai nopeasti paheneva dyspnea, hänen pitää hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

Kardiovaskulaariset vaikutukset
Sympatomimeettisillä lääkkeillä, kuten Atrovent comp. -valmisteella, voi olla kardiovaskulaarisia vaikutuksia. Markkinoille tulon jälkeen saadusta käyttökokemuksesta ja kirjallisuudesta on saatu näyttöä, että beeta-agonistien käyttöön voi liittyä harvinaista sydänlihaksen iskemiaa. Potilaita, joilla on vakava sydänsairaus (esim. iskeeminen sydänsairaus, rytmihäiriö tai vakava sydämen vajaatoiminta) ja jotka käyttävät Atrovent comp. -valmistetta, on kehotettava ottamaan yhteys lääkäriin, jos heillä on rintakipua tai muita pahenevan sydänsairauden oireita. Oireiden kuten hengenahdistuksen ja rintakivun arviointiin pitää kiinnittää huomiota, koska ne voivat olla joko hengitys- tai sydänperäisiä.

Silmäkomplikaatiot
Varovaisuutta on noudatettava määrättäessä Atrovent comp:ia, jos potilaalla on ahdaskulmaglaukooma. Silmäkomplikaatioita kuten mydriaasia, lisääntynyttä silmänsisäistä painetta, ahdaskulmaglaukoomaa ja silmäkipua on raportoitu tilanteissa, joissa ipratropiumbromidia on inhaloinnin yhteydessä joutunut silmiin joko yksin tai yhdessä adrenergisen beeta2-agonistin kanssa.
Silmäkipu tai -ärsytys, näkökyvyn hämärtyminen, värikehien tai värillisten kuvioiden näkeminen samaan aikaan, kun silmät ovat punaiset sidekalvon kongestiosta ja sarveiskalvon turvotuksesta johtuen, saattavat olla oireita akuutista ahdaskulmaglaukoomasta. Näiden oireiden ilmaantuessa tulee aloittaa hoito mioottisilla silmätipoilla sekä konsultoida tarvittaessa erikoislääkäriä.

Potilaille tulee opettaa sumutinliuoksen oikea käyttö, jotta liuosta ei joutuisi silmiin. Sumutinliuos suositellaan otettavaksi suukappaleen kautta. Jos suukappaletta ei voida käyttää, sen sijasta käytettävän kasvomaskin tulee sopia potilaalle hyvin. Erityisesti glaukoomataipumuksen omaavia potilaita tulee neuvoa suojaamaan silmät inhaloinnin ajaksi.

Yliherkkyys
Välittömiä yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä; urtikariaa, angioedeemaa, ihottumaa, bronkospasmeja, suun ja nielun turvotusta ja anafylaksiaa on raportoitu harvoin.

Paradoksaaalinen bronkospasmi
Kuten muutkin inhaloitavat lääkkeet Atrovent comp voi aiheuttaa paradoksaalisen bronkospasmin, joka voi olla hengenvaarallinen. Jos potilas saa paradoksaalisen bronkospasmin, Atrovent comp -hoito on lopetettava välittömästi ja aloitettava vaihtoehtoinen hoito.

Doping-varoitus
Valmisteen sisältämä fenoteroli voi aiheuttaa urheilijoille tehtävissä doping-testeissä positiivisen tuloksen.

Yhteisvaikutukset

Atrovent comp -valmisteen pitkäaikaista yhtäaikaista käyttöä muiden antikolinergisten lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu, eikä sitä voida sen vuoksi suositella.

Beetasympatomimeetit, antikolinergit ja ksantiinijohdokset (kuten teofylliini) voivat voimistaa Atrovent comp:n bronkodilatoivaa vaikutusta. Beetasympatomimeetit, systeemisesti käytettävät antikolinergit ja ksantiinijohdokset (esim. teofylliini) saattavat myös lisätä Atrovent comp:n haittavaikutuksia. Varsinkin ei-kardioselektiiviset beetasalpaajat voivat samanaikaisesti käytettyinä vähentää Atrovent comp:n bronkodilatoivaa vaikutusta. Atrovent comp:lla ei ole todettu olevan haitallisia yhteisvaikutuksia ekspektoranttien tai dinatriumkromoglikaatin kanssa.

Beeta2-sympatomimeettihoito voi aiheuttaa hypokalemiaa. Vaikeaa hengitysteiden ahtaumaa sairastavien potilaiden hoidossa tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä samanaikainen ksantiinijohdosten, kortikosteroidien ja diureettien käyttö saattaa voimistaa beeta2-sympatomimeettien hypokaleemista vaikutusta. Hypokalemia saattaa lisätä digoksiinia saavien potilaiden alttiutta rytmihäiriöihin. Lisäksi hypoksia voi pahentaa hypokalemian arytmogeenista vaikutusta. Tällaisissa tapauksissa suositellaan seerumin kaliumtason seurantaa.

Beeta2-agonistia sisältävien valmisteiden annossa on noudatettava varovaisuutta käytettäessä samanaikaisesti MAO:n estäjiä tai trisyklisiä masennuslääkkeitä, koska ne saattavat tehostaa beetasympatomimeettien vaikutusta.

Halogenoituja hiilivetyjä sisältävien anesteettien, kuten halotaanin, trikloorietyleenin ja enfluraanin inhalointi saattaa lisätä beetasympatomimeettien kardiovaskulaarisia vaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys
Kliinistä tutkimustietoa ipratropiumbromidi- ja fenoterolihydrobromidiyhdistelmän tai näiden lääkeaineiden yksittäisistä vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole saatavilla. Ei-kliinisissä tutkimuksissa ipratropiumbromidia ja fenoterolihydrobromida tutkittiin yksittäin, eikä niillä havaittu olevan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen (ks. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Raskaus
Ei-kliiniset kokeet eivät ole osoittaneet valmisteella olevan teratogeenistä vaikutusta, mutta valmisteen käytön turvallisuutta raskauden aikana ei ole vielä kliinisesti selvitetty. Kuitenkin varovaisuussyistä Atrovent comp. -sumutinliuoksen, kuten minkä tahansa lääkkeen, käyttöä tulisi välttää varsinkin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Valmisteen käyttöä tulisi välttää ennen synnytystä, koska fenoteroli saattaa hidastaa ja pitkittää synnytystä estämällä kohdun supistuksia.

Beeta2-sympatomimeettien käyttö raskauden loppupuolella tai suurina annoksina raskauden aikana saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia vastasyntyneeseen lapseen (vapinaa, takykardiaa, veren sokeripitoisuuden heilahteluja, hypokalemiaa).

Imetys
Ei-kliiniset kokeet osoittavat, että fenoteroli erittyy äidinmaitoon. Ipratropiumbromidin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Atrovent comp. -sumutinliuoksen turvallista käyttöä imetyksen aikana ei ole vielä riittävästi selvitetty.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty. Potilaille pitää kuitenkin kertoa, että he saattavat kokea hoidon aikana haittavaikutuksena heitehuimausta, vapinaa, silmän akkommodaatiohäiriöitä, mydriaasia tai näkökyvyn hämärtymistä. Siksi suositellaan varovaisuutta tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten auton ajossa tai koneiden käytössä.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Useita luetelluista haittavaikutuksista voidaan pitää Atrovent comp. -valmisteen antikolinergisten ja adrenergisten ominaisuuksien aiheuttamina. Kuten kaikki inhaloitavat lääkkeet, Atrovent comp. -valmiste saattaa aiheuttaa paikallista ärsytystä.

Tavallisimmin esiintyneitä haittavaikutuksia kliinisissä tutkimuksissa olivat yskä, kuiva suu, päänsärky, vapina, nielutulehdus, pahoinvointi, heitehuimaus, käheys, takykardia, palpitaatiot, oksentelu, systolisen verenpaineen nousu ja hermostuneisuus.

Haittavaikutusten yhteenvetotaulukko
Haittavaikutukset on kerätty kliinisistä tutkimuksista ja myyntiluvan myöntämisen jälkeen saaduista raporteista.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Immuunijärjestelmä
Harvinaiset: anafylaktinen reaktio*, yliherkkyys*

Aineenvaihdunta ja ravitsemus
Harvinaiset: hypokalemia*

Psyykkiset haitat
Melko harvinaiset: hermostuneisuus
Harvinaiset: agitaatio, mielenterveyshäiriö

Hermosto
Melko harvinaiset: heitehuimaus, päänsärky, vapina
Tuntematon: hyperaktiivisuus

Silmät
Harvinaiset: glaukooma*, silmän akkommodaatiohäiriöt*, kohonnut silmän sisäinen paine*, mydriaasi*, silmäkipu*, hämärtynyt näkö*, valorenkaiden näkeminen*, sidekalvon verentungos*, sarveiskalvon turvotus*

Sydän
Melko harvinaiset: takykardia, sydämen sykkeen nopeutuminen, palpitaatiot
Harvinaiset: eteisvärinä, sydänlihasiskemia*, supraventrikulaarinen takykardia*, rytmihäiriöt

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Yleiset: yskä
Melko harvinaiset: nielutulehdus, dysfonia
Harvinaiset: bronkospasmi, paradoksaalinen bronkospasmi*, nieluturvotus, kurkunpään kouristus*, kurkun kuivuus*, kurkun ärsytys

Ruoansulatuselimistö
Melko harvinaiset: oksentelu, pahoinvointi, kuiva suu
Harvinaiset: suutulehdus, suun turvotus*, ruuansulatuskanavan toimintahäiriö, kielitulehdus, ripuli, ummetus*

Iho ja ihonalainen kudos
Harvinaiset: urtikaria, angioedeema*, ihottuma, kutina, liikahikoilu*

Luusto, lihakset ja sidekudos
Harvinaiset: lihaskouristus, lihaskipu, lihasheikkous

Munuaiset ja virtsatiet
Harvinaiset: virtsaumpi

Tutkimukset
Melko harvinaiset: systolisen verenpaineen nousu
Harvinaiset: diastolisen verenpaineen lasku

* Haittavaikutusta ei havaittu missään valituissa Atrovent comp. -valmisteella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa. Esiintymistiheyden arviointi perustuu 95 %:n luottamusvälin ylärajaan, laskettuna hoidettujen potilaiden kokonaismäärästä, EU:n valmisteyhteenveto-ohjeiston mukaisesti
(3/4968 = 0,00060 viitaten esiintymistiheyteen ”harvinainen”).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet: Valmisteen yliannostuksesta johtuvat oireet aiheuttaa fenoteroli. Oireina esiintyy kasvojen punoitusta, käsien vapinaa, pahoinvointia, levottomuutta, takykardiaa, palpitaatiota, huimausta, päänsärkyä, systolisen verenpaineen kohoamista ja diastolisen paineen laskua, pulssipaineen suurentumista, puristavaa tunnetta rinnassa, kiihottuneisuutta ja mahdollisesti ekstrasystolioita.
Fenoterolin yliannostuksen oireena saattaa esiintyä hypokalemiaa. Seerumin kaliumarvoja pitää seurata. Fenoterolin on havaittu aiheuttaneen myös metabolista asidoosia ja hypokalemiaa, kun sitä on käytetty hyväksytyissä käyttöaiheissa suositeltua suurempina annoksina.

Ipratropiumbromidin yliannostusoireet (esim. suun kuivuminen, silmän akkommodaatiohäiriöt) ovat lieviä, koska inhaloidun ipratropiumin systeeminen vaikutus on vähäinen.

Hoito:
Atrovent comp -hoito pitää lopettaa. Happo-emästasapainon ja elektrolyyttitasapainon seurantaa pitää harkita.
Yliannostusta hoidetaan sedatiivisesti vaikuttavilla aineilla kuten bentsodiatsepiineilla. Vaikeissa tapauksissa voidaan tarvita tehohoitoa. Antidoottina käytetään beetasalpaajaa, mieluiten beeta1-selektiivistä. Astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastaville potilaille beetasalpaajia pitää antaa varovasti, koska ne voivat pahentaa bronkokonstriktiota tai aiheuttaa jopa kuolemaan johtavan bronkospasmin.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Adrenergiset lääkeaineet yhdistelmävalmisteina antikolinergien kanssa
ATC-koodi: R03AL01

Atrovent comp. -sumutinliuos on bronkospasmolyyttinen yhdistelmävalmiste, joka sisältää vaikuttavina aineina ipratropiumbromidia ja fenoterolihydrobromidia. Fenoteroli on beeta2-selektiivinen sympatomimeetti ja ipratropiumbromidi on antikolinerginen aine.
Ipratropiumbromidi on muskariinisalpaaja (antikolinerginen lääkeaine, parasympatolyytti) ja rakenteeltaan kvaternäärinen ammoniumyhdiste. Eläinkokeissa se estää vagaalista reflektorista bronkokonstriktiota antagonisoimalla asetyylikoliinin vaikutuksia. Antikolinergit estävät keuhkoputkiston sileissä lihaksissa Ca++ intrasellulaarisen pitoisuuden nousua, joka aiheutuu asetyylikoliinin ja muskariinireseptorien interaktiosta.

Ei-kliinisen ja kliinisen kokemuksen perusteella ipratropiumilla ei näyttäisi olevan vahingollista vaikutusta ilmateiden limaneritykseen, mukosiliaariseen toimintaan tai kaasujen vaihtoon.

Fenoteroli relaksoi keuhkoputkien, verisuonten ja kohdun sileää lihasta ja estää keuhkoputkien supistumista altistuksessa seuraaville tekijöille: histamiini, metakoliini, kylmä hengitysilma ja allergeenit (varhainen vaste).

QTc-ajan pitenemistä on raportoitu ilmenneen, kun fenoterolia on käytetty suositeltua suurempia annoksia. Ilmiön kliinistä merkitystä ei ole vahvistettu.
Lääkeaineiden systeeminen altistus saattaa olla suurempi annettaessa sumutinliuosta lääkesumuttimella, verrattuna altistusta suositeltuihin inhalaatiosumuteannoksiin (Atrovent comp. ECO).
Beeta-agonistien systeemisille vaikutuksille luurankolihaksessa, mutta ei bronkodilataatiolle, kehittyy toleranssi.

Näin ollen Atrovent comp:n vaikuttavat aineet toimivat synergistisesti, ja tehokas bronkospasmolyysi saadaan aikaan pienemmällä fenoterolimäärällä kuin fenoterolia yksin käytettäessä. Näin beeta-adrenergisten haittavaikutusten riski vähenee. Pitkäaikaistutkimuksissa ei ole todettu toleranssin kehittymistä.

Farmakokinetiikka

Ipratropiumbromidi- ja fenoterolihydrobromidiyhdistelmän terapeuttinen teho perustuu paikalliseen vaikutukseen hengitysteissä. Bronkodilataation farmakodynamiikka on riippumaton valmisteen vaikuttavien aineiden farmakokinetiikasta.

Inhalaation jälkeen 10-39 % annoksesta pääsee keuhkoihin, riippuen lääkemuodosta, inhalaatiotekniikasta ja annostelulaitteesta. Loppu annoksesta jää suukappaleeseen, suuhun ja hengitysteiden ylempään osaan (suunieluun).
Keuhkoihin pääsevä annos imeytyy nopeasti (minuuteissa). Suunieluun jäävä lääkeaine niellään ja se kulkeutuu ruoansulatuskanavaan. Systeeminen altistus perustuu sen vuoksi sekä suun että keuhkojen kautta imeytyvän lääkeaineen hyötyosuuteen.

Inhalaation jälkeen molemmille vaikuttaville aineille mitattiin samanlainen kumulatiivinen munuaisten kautta tapahtuva erittyminen 24 tunnin aikana. Farmakologiset ja kliiniset tutkimukset eivät viittaa siihen, että yksittäisten aineiden, fenoterolin ja ipratropiumbromidin, kinetiikka muuttuisi käytettäessä niitä yhdessä.

Fenoterolihydrobromidi
Imeytyminen
Absoluuttinen hyötyosuus suun kautta otettuna on pieni (n. 1,5 %).
Fenoterolin absoluuttinen hyötyosuus inhaloituna on 18,7 %. Imeytyminen keuhkoista on kaksivaiheista. 30 % imeytyy nopeasti, puoliintumisaika 11 minuuttia ja 70 % imeytyy hitaasti, puoliintumisaika 120 minuuttia.

Jakautuminen
Fenoteroli jakautuu laajalti kaikkialle elimistöön. Fenoterolista n. 40 % sitoutuu plasman proteiineihin. Kolmitilamallissa fenoterolin näennäinen jakaantumistilavuus vakaassa tilassa (Vdss) on noin 189 l (2,7 l/kg). Ei-kliiniset kokeet rotilla osoittivat, että fenoteroli ja sen metaboliitit eivät läpäise veri-aivoestettä.

Biotransformaatio
Fenoteroli metaboloituu ihmisen elimistössä laajamittaisesti konjugoitumalla glukuronideiksi ja sulfaateiksi. Oraalisen annostelun jälkeen fenoteroli metaboloituu lähinnä sulfatoitumalla. Kanta-aineen metabolinen inaktivoituminen alkaa jo suoliston seinämässä.

Eliminaatio
Atrovent comp. -inhalaatiosumuteannoksen jälkeen noin 1 % inhaloidusta annoksesta erittyi vapaana fenoterolina 24 tunnin aikana kerättyyn virtsaan. Tähän tietoon perustuen, fenoterolihydrobromidin inhaloitujen annosten systeeminen kokonaishyötyosuus on arvioitu 7 %:ksi. Fenoterolin kokonaispuhdistuma on 1,8 l/min ja munuaispuhdistuma 0,27 l/min.

Fenoterolin ominaisuuksia kuvaavat kineettiset parametrit on laskettu laskimoon annon jälkeen plasmasta mitatuista pitoisuuksista. Laskimoon annon jälkeen plasman pitoisuus-aika- profiilit voidaan kuvata kolmitilamallilla, missä terminaalinen puoliintumisaika on noin 3 tuntia.

Ipratropiumbromidi
Imeytyminen

Kanta-aineen kumulatiivinen munuaisten kautta tapahtuva erittyminen (0-24 h) on alle 1 % oraalisen annon jälkeen ja noin 3-13 % inhalaation jälkeen. Perustuen tähän tietoon niellyn ipratropiumbromidin kokonaishyötyosuus on arvioitu 2 %:ksi ja inhaloidun 7-28 %:ksi. Tämä huomioon ottaen ipratropiumbromidin niellyillä annoksilla ei ole merkityksellistä systeemistä vaikutusta.

Jakautuminen
Farmakokineettiset perusparametrit on laskettu iv-annon jälkeen plasmasta mitatuista pitoisuuksista. Pitoisuus plasmassa laskee nopeasti, lasku on bifaasinen.

Näennäinen jakaantumistilavuus vakaassa tilassa (Vdss) on noin 176 litraa (vastaa noin 2,4 l/kg). Sitoutuminen plasman proteiineihin on vähäistä (alle 20 %). Ei-kliiniset tutkimukset rotilla ja koirilla osoittivat, että kvaternäärinen amiini ipratropium ei läpäise veri-aivo-estettä.

Biotransformaatio
Laskimoon annon jälkeen noin 60 % annoksesta metaboloituu, suurin osa luultavasti hapettumalla maksassa. Virtsan päämetaboliitit sitoutuvat heikosti muskariinireseptoreihin ja niitä voidaan pitää tehottomina.

Eliminaatio
Loppuvaiheen eliminaation puoliintumisaika on n. 1,6 tuntia. Ipratropiumin kokonaispuhdistuma on 2,3 l/min ja munuaispuhdistuma 0,9 l/min. Erittymistutkimuksessa lääkkeeseen liittyvän radioaktiivisuuden (mukaan lukien pääyhdiste ja kaikki metaboliitit) kumulatiivinen munuaisten kautta tapahtuva erittyminen (6 päivää) oli 9,3 % oraalisen annon jälkeen ja 3,2 % inhalaation jälkeen. Kokonaisradioaktiivisuus, joka erittyi ulosteiden kautta oli 88,5 % oraalisen annon jälkeen ja 69,4 % inhaloinnin jälkeen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta-annoksen toksisuus
Kerta-annos toksisuustutkimukset hiirille ja rotille ipratropiumbromidin ja fenoterolihyrdobromidin yhdistelmällä suhteessa 1/2,5 (ipratropiumbromidi/ fenoterolihydrobromidi) suun kautta, i.v. ja inhalaatioantotavoilla, osoittivat vähäistä akuuttia toksisuutta. Yhdistelmävalmisteen LD50-arvot määräytyvät enemmän ipratropiumbromidin kuin fenoterolihydrobromidin perusteella ilman merkkejä potensoitumisesta.

Toistuvan annoksen toksisuus
Toistuvan altistuksen enintään 13 viikkoa kestäneitä toksisuustutkimuksia ipratropiumbromidin ja fenoterolihydrobromidin yhdistelmällä on tehty rotilla (oraalisesti, inhalaationa) ja koirilla (laskimoon annettuna, inhalaationa). Tutkimuksissa havaittiin vähäisiä toksisia vaikutuksia annoksista, jotka olivat ihmisille suositeltuja annoksia monta sataa kertaa suurempia. Koirille tehdyssä 4 viikon i.v.-tutkimuksessa havaittiin sydämen vasemman kammion arpimuodostusta vain yhdellä eläimellä korkeimmassa annostasossa (84 µg/kg/vrk). Muita toksikologisia muutoksia, kuin mitä vaikuttavilla aineilla yksinään on havaittu olevan, ei tullut esille rotille tehdyssä 13 viikon oraalisen antotavan tutkimuksessa eikä koiralle tehdyssä 13 viikon inhalaatiotutkimuksessa. Yhdistelmävalmisteen käytöllä ei ilmennyt potensoitumista verrattaessa vaikuttavia aineita yksittäin. Kaikki havaitut haittavaikutukset ovat hyvin tunnettuja fenoterolihydrobromidin ja ipratropiumbromidin käytön yhteydessä.

Lisääntymistoksisuus
Teratogeenisiä vaikutuksia ei havaittu, kun ipratropiumbromidin ja fenoterolihydrobromidin yhdistelmää annettiin inhalaationa rotille ja kaneille. Teratogeenisiä vaikutuksia ei huomattu myöskään ipratropiumbromidi- ja fenoterolihydrobromidi-inhalaation jälkeen. Epämuodostumat lisääntyivät oraalisella fenoterolihydrobromidiannoksella > 25 mg/kg/vrk (kani) ja > 38,5 mg/kg/vrk (hiiri). Havaittuja epämuodostumia voidaan pitää beeta-agonistien luokkavaikutuksena. Hedelmällisyys ei heikentynyt rotilla oraalisella ipratropiumbromidiannoksella aina 90 mg/kg/vrk asti eikä fenoterolihydrobromidiannoksella aina 40 mg/kg/vrk asti.

Genotoksisuus
Genotoksisuustutkimuksia ei ole tehty yhdistelmävalmisteella. In vitro ja in vivo -kokeissa fenoterolihydrobromidilla eikä ipratropiumbromidilla havaittu mutageenisiä ominaisuuksia.

Karsinogeenisuus
Yhdistelmävalmisteella ei ole tehty karsinogeenisuustutkimuksia. Koirilla, rotilla ja hiirillä tehdyissä pitkäaikaistutkimuksissa ipratropiumbromidilla ei ole havaittu tuumorigeenisia tai karsinogeenisia vaikutuksia. Karsinogeenisuustutkimuksia on tehty fenoterolihydrobromidilla oraalisella antotavalla (hiiri 18 kk, rotta 24 kk) ja inhalaationa (rotta 24 kk). Lisääntyneitä kohdun leiomyoomia yhdessä muuttuvan mitoottisen aktiivisuuden kanssa havaittiin hiirellä oraalisella annoksella 25 mg/kg/vrk. Rotilla havaittiin munasarjaliepeen leiomyoomia. Nämä löydökset ovat tunnettuja beeta-adrergisten aineiden vaikutuksia hiiren ja rotan kohdun sileässä lihassolussa. Ottaen huomioon tämänhetkisen tutkimuksen tason, tuloksia ei voida soveltaa ihmiseen. Kaikkia muita löydettyjä neoplasioita pidetään neoplasioiden yleisinä muotoina, joita ilmenee spontaanisti käytetyillä eläinlajeilla. Esiintyvyydessä ei huomattu biologisesti merkityksellistä nousua fenoterolihydrobromidi hoidon yhteydessä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi 8,6 mg/ml, kloorivetyhappo ad pH 3,3, puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei tiedossa.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytetään huoneenlämmössä (15-25 °C). Suojattava suoralta auringonvalolta.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ATROVENT COMP. sumutinliuos
0,5/1,25 mg/annos 20 x 4 ml (14,74 €)

PF-selosteen tieto

Värittömät muoviset (LDPE) 4 ml:n kerta-annossäiliöt. Kerta-annossäiliöt ovat 10 säiliön liuskassa, joka on pakattu alumiinilaminaattipussiin.

20 kerta-annossäiliötä (10 kerta-annossäiliötä liuskassa, 2 liuskaa).
60 kerta-annossäiliötä (10 kerta-annossäiliötä liuskassa, 6 liuskaa).

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön tai lähes väritön neste

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ks. pakkausseloste.

Korvattavuus

ATROVENT COMP. sumutinliuos
0,5/1,25 mg/annos 20 x 4 ml

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (203).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

R03AL01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

17.12.2020

Yhteystiedot

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki


010 310 2800
www.boehringer-ingelheim.fi
medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com