Vertaa PF-selostetta

ATROVENT sumutinliuos 0,25 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Ipratropiumbromidimonohydraatti 0,261 mg/ml joka vastaa ipratropiumbromidia 0,25 mg/ml

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Sumutinliuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Suhteellisen vaikeiden kroonisten obstruktiivisten keuhkosairauksien, kuten kroonisen bronkiitin, emfyseeman ja astman, bronkospasmolyyttinen hoito.

Annostus ja antotapa

Annos on aina sovitettava yksilöllisesti potilaan tarpeen mukaan. Potilaan tulisi käydä säännöllisin väliajoin lääkärin vastaanotolla.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset: Suositeltava annos on 2 ml (0,5 mg, 1 kerta-annossäiliö) inhaloituna 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Suositeltuja vuorokausiannoksia ei pitäisi ylittää akuutin kohtauksen hoidossa tai ylläpitohoidossa.

Käytettäessä suositeltuja vuorokausiannoksia suurempia annoksia, sen tulisi tapahtua lääkärin valvonnassa.

Yksi kerta-annossäiliö sisältää 2 ml sumutinliuosta.

Sumutinliuos inhaloidaan lääkesumuttimella. Sumutinliuos on käyttövalmis sellaisenaan. Haluttaessa suurempaa tilavuutta se voidaan laimentaa fysiologisella natriumkloridiliuoksella 3-4 ml:n tilavuuteen. Saostumisvaaran vuoksi Atrovent- ja dinatriumkromoglikaattiliuoksia ei saa antaa yhtäaikaa samalla lääkesumutimella.

Inhaloitava liuos valmistetaan erikseen jokaista käyttökertaa varten ja käyttämätön liuos heitetään inhaloinnin jälkeen pois.

Suositeltuja annoksia ei tulisi ylittää, koska lisäannosten tarve on merkki taudin pahenemisesta. Jos hoidon tuloksena ei saavuteta huomattavaa paranemista tai potilaan tila huononee, täytyy ottaa yhteys lääkäriin uuden hoito-ohjelman määrittämiseksi.Potilas on ohjeistettava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon, jos hänelle ilmaantuu akuutti tai nopeasti paheneva dyspnea.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys atropiinille tai sen johdannaisille (kuten vaikuttavalle aineelle ipratropiumbromidille) tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Munuaiset ja virtsatiet
Varovaisuutta on noudatettava määrättäessä Atrovent-valmisteita potilaille, joiden virtsantulo on vaikeutunut esimerkiksi prostatahyperplasian tai virtsateiden ahtauman vuoksi.

Ruoansulatuskanavan toimintahäiriöt
Kystistä fibroosia sairastavat henkilöt saattavat olla alttiimpia saamaan ruoansulatuskanavan toimintahäiriöitä.

Yliherkkyys
Välittömiä yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä; urtikariaa, angioedeemaa, ihottumaa, bronkospasmeja, suunielun turvotusta ja anafylaksiaa on raportoitu harvoin.

Paradoksaalinen bronkospasmi
Kuten muutkin inhaloitavat lääkkeet Atrovent voi aiheuttaa paradoksaalisen bronkospasmin, joka voi olla hengenvaarallinen. Jos potilas saa paradoksaalisen bronkospasmin, Atrovent-hoito on lopetettava välittömästi ja aloitettava vaihtoehtoinen hoito.

Silmäkomplikaatiot
Varovaisuutta on noudatettava määrättäessä Atrovent-valmistetta, jos potilaalla on ahdaskulmaglaukooma. Yksittäisiä silmäkomplikaatioita (kuten mydriaasia, lisääntynyttä silmänsisäistä painetta, ahdaskulmaglaukoomaa ja silmäkipua) on raportoitu ilmenneen yksittäisissä tilanteissa, joissa ipratropiumbromidia on inhaloinnin yhteydessä joutunut silmiin joko yksin tai yhdessä adrenergisen beeta2-agonistin kanssa.

Potilaille tulee opettaa sumutinliuoksen oikea käyttö, jotta liuosta ei joutuisi silmiin. Sumutteena annettava liuos suositellaan annettavaksi suukappaleen kautta. Jos suukappaletta ei voida käyttää, sen sijasta käytettävän kasvomaskin tulee sopia potilaalle hyvin. Erityisesti glaukoomataipumuksen omaavia potilaita tulee neuvoa suojaamaan silmät inhaloinnin ajaksi.

Akuutin ahdaskulmaglaukooman oireita ovat silmäkipu tai -ärsytys, näkökyvyn hämärtyminen, värikehien tai värillisten kuvioiden näkeminen samaan aikaan, kun silmät ovat punaiset sidekalvon kongestiosta ja sarveiskalvon turvotuksesta johtuen. Näiden oireiden ilmaantuessa tulee aloittaa hoito mioottisilla silmätipoilla ja konsultoida välittömästi erikoislääkäriä.

Yhteisvaikutukset

Atrovent-valmisteen pitkäaikaista yhtäaikaista käyttöä muiden antikolinergisten lääkkeiden kanssa ei ole tutkittu, eikä sitä voida sen vuoksi suositella.

Beetasympatomimeetit ja ksantiinijohdokset voivat voimistaa ipratropiumbromidin bronkodilatoivaa vaikutusta.

Silmäpaineen äkillisen nousun riski saattaa kasvaa ahdaskulmaglaukoomapotilailla silloin, kun ipratropiumbromidia ja beetasympatomimeettiä annetaan sumutteena samanaikaisesti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Raskaus ja imetys

Raskaus:
Atrovent-valmisteen turvallisuutta raskauden aikana ei ole selvitetty. Raskauden aikaisesta käytöstä saatavia etuja tulee punnita sikiölle mahdollisesti aiheutuvia haittoja vastaan. Non-kliiniset kokeet eivät ole osoittaneet valmisteella olevan embryotoksista tai teratogeenista vaikutusta inhalaatio- tai intranasaaliannon jälkeen annoksilla, jotka olivat huomattavasti suurempia kuin suositellut annokset ihmisille.

Imetys:
Ipratropiumbromidin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa, mutta on epätodennäköistä, että erityisesti inhaloidusta ipratropiumbromidista kulkeutuisi maidossa merkittäviä määriä lapseen. Atrovent-valmisteen käyttöön imetyksen aikana tulee suhtautua varoen.

Hedelmällisyys:
Kliinistä tutkimustietoa ipratropiumbromidin vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole saatavilla. Non-kliinisissä tutkimuksissa ipratropiumbromidilla ei havaittu olevan haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Potilaille pitää kuitenkin kertoa, että he saattavat kokea hoidon aikana haittavaikutuksena heitehuimausta, silmän akkommodaatiohäiriöitä, mydriaasia tai näkökyvyn hämärtymistä. Siksi suositellaan varovaisuutta tarkkuutta vaativissa tehtävissä, kuten auton ajossa tai koneiden käytössä.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Useita luetelluista haittavaikutuksista voidaan pitää Atrovent-valmisteen antikolinergisten ominaisuuksien aiheuttamina. Kuten kaikki inhaloitavat lääkkeet, Atrovent-valmiste saattaa aiheuttaa paikallista ärsytystä.

Tavallisimmin esiintyneitä haittavaikutuksia kliinisissä tutkimuksissa olivat päänsärky, kurkun ärsytys, yskä, suun kuivuminen, ruoansulatuskanavan toimintahäiriöt (ummetus, ripuli ja oksentelu), pahoinvointi ja heitehuimaus.

Haittavaikutusten yhteenvetotaulukko
Haittavaikutukset on kerätty kliinisistä tutkimuksista ja myyntiluvan myöntämisen jälkeen saaduista raporteista.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Immuunijärjestelmä
Melko harvinainen: anafylaktinen reaktio, yliherkkyys

Hermosto
Yleinen: heitehuimaus, päänsärky

Silmät
Melko harvinainen: ahdaskulmaglaukooma, mydriaasi, kohonnut silmänsisäinen paine, silmäkipu, hämärtynyt näkö, valorenkaiden näkeminen, sidekalvon verentungos, sarveiskalvon turvotus

Harvinainen: silmän akkommodaatiohäiriöt

Sydän
Melko harvinainen: palpitaatio, supraventrikulaarinen takykardia

Harvinainen: eteisvärinä, sydämen syketiheyden nopeutuminen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Yleinen: yskä, kurkun ärsytys

Melko harvinainen: bronkospasmi, paradoksaalinen bronkospasmi, nielun turvotus, laryngospasmi, kurkun kuivuus

Ruuansulatuselimistö
Yleinen: ruuansulatuskanavan toimintahäiriö, suun kuivuus, pahoinvointi

Melko harvinainen: ripuli, ummetus, oksentelu, stomatiitti, suun turvotus

Iho ja ihonalainen kudos
Melko harvinainen: angioedeema, ihottuma, kutina

Harvinainen: urtikaria

Munuaiset ja virtsatiet
Melko harvinainen: virtsaumpi

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostukseen liittyviä spesifisiä oireita ei ole todettu. Atrovent-valmisteen paikallisesta antotavasta ja suuresta terapeuttisesta leveydestä johtuen vakavien antikolinergisten oireiden esiintyminen on epätodennäköistä. Vähäisiä antikolinergisestä vaikutuksesta johtuvia oireita, joita saattaa esiintyä, ovat suun ja nenän limakalvojen kuivuminen, akkommodaatiohäiriöt ja takykardia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antikolinergiset astmainhalaatiot, ATC-koodi: R03BB01

Ipratropiumbromidi on kvaternäärinen ammoniumyhdiste, jolla on antikolinergisiä (parasympatolyyttisiä) vaikutuksia. Antikolinergit estävät keuhkoputkiston sileissä lihaksissa Ca++ intrasellulaarisen pitoisuuden nousua, joka aiheutuu asetyylikoliinin ja muskariinireseptorien interaktiosta.

Atrovent-valmisteen (ipratropiumbromidi) inhaloinnin jälkeen tapahtuva bronkodilataatio on ensisijaisesti paikallinen, eikä valmisteella ole systeemistä vaikutusta.

Atrovent-valmisteiden vaikutus alkaa 20 minuutin kuluessa, vaikutuksen huippu saavutetaan 1–2 tunnissa ja vaikutus kestää useimmissa potilaissa 4-6 tuntia.

Aikuisille tehdyissä tutkimuksissa on osoitettu Atrovent-valmisteen keuhkoputkia laajentava vaikutus astmaan liittyvän akuutin bronkospasmin hoidossa. Useimmissa tutkimuksissa Atrovent-valmiste annettiin yhdessä inhaloitavan beeta-agonistin kanssa.

Atrovent-valmisteilla ei ole haitallista vaikutusta hengitysteiden limakalvoeritykseen, mukosiliaariseen puhdistumaan eikä kaasujen vaihtoon.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Bronkodilataation ajankohta ja systeeminen farmakokinetiikka eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Inhalaation jälkeen, lääkemuodosta ja inhalaatiotekniikasta riippuen, 10-30 % annoksesta kulkeutuu keuhkoihin. Suurin osa annoksesta niellään.

Keuhkoihin kulkeutuva ipratropiumbromidi imeytyy muutamassa minuutissa.
Kanta-aineen kumulatiivinen munuaisten kautta tapahtuva erittyminen (0-24 h) on alle 1 % oraalisen annon jälkeen ja noin 3-13 % inhalaation jälkeen. Niellyn ipratropiumbromidin kokonaishyötyosuus on arvioitu 2 %:ksi ja inhaloidun 7-28 %:ksi. Ipratropiumbromidin niellyillä annoksilla ei ole merkityksellistä systeemistä vaikutusta.

Jakautuminen
Farmakokineettiset perusparametrit on laskettu iv-annon jälkeen plasmasta mitatuista pitoisuuksista. Pitoisuus plasmassa laskee nopeasti, lasku on bifaasinen.
Näennäinen jakaantumistilavuus vakaassa tilassa (Vdss) on noin 176 litraa (vastaa noin 2,4 l/kg). Sitoutuminen plasman proteiineihin on vähäistä (alle 20 %). Non-kliiniset tiedot viittaavat siihen, että kvaternäärinen amiini ipratropium ei läpäise istukkaa eikä veri-aivoestettä.

Biotransformaatio
Laskimoon annon jälkeen noin 60 % annoksesta metaboloituu hapettumalla maksassa. Tunnetuilla metaboliiteilla, jotka muodostuvat tropiinihappo-osan hydroksi-metyyliryhmän hydrolyyysin, dehydraation tai eliminaation kautta, näyttää olevan hyvin vähän tai ei ollenkaan vaikutusta muskariinireseptoreihin ja niitä voidaan pitää tehottomina.

Eliminaatio
Loppuvaiheen eliminaation puoliintumisaika on n. 1,6 tuntia. Ipratropiumin kokonaispuhdistuma on 2,3 l/min ja munuaispuhdistuma 0,9 l/min. Erittymistutkimuksessa lääkkeeseen liittyvän radioaktiivisuuden (mukaan lukien pääyhdiste ja kaikki metaboliitit) kumulatiivinen munuaisten kautta tapahtuva erittyminen (6 päivää) oli 9,3 % oraalisen annon jälkeen ja 3,2 % inhalaation jälkeen. Kokonaisradioaktiivisuus, joka erittyi ulosteiden kautta oli 88,5 % oraalisen annon jälkeen ja 69,4 % inhaloinnin jälkeen. Siten pääosa lääkkeeseen liittyvästä radioaktiivisuudesta laskimoon annon jälkeen erittyi munuaisten kautta.
Lääkkeeseen liittyvän radioaktiivisuuden eliminaation puoliintumisaika (pääyhdiste ja metaboliitit) on 3,6 tuntia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ipratropiumbromidin paikallista ja systeemistä siedettävyyttä on tutkittu useilla eri eläinlajeilla käyttäen useita eri antoreittejä.

Kerta-annoksen toksisuus
Annettaessa inhalaationa urosmarsuille ipratropiumbromidin pienin tappava annos oli 199 mg/kg. Rotille teknisesti korkeimmat mahdolliset annokset (0,05mg/kg/4 h tai 160 ipratropiumbromidi-suihkausta, 0,02 mg/suihkaus) eivät aiheuttaneet kuolemaa.
Oraalinen LD50 -arvo oli hiirelle 1585 mg/kg, rotalle 1925 mg/kg ja kanille 1920 mg/kg. Laskimoon annetun ipratropiumin LD50 -arvo oli hiirelle 13,6 mg/kg, rotalle 15,8 mg/kg ja koiralle noin 18,2 mg/kg. Kliinisiä oireita olivat mydriaasi, suun limakalvon kuivuminen, hengenahdistus, vapina, kouristukset ja/tai takykardia.

Toistuvan annoksen toksisuus
Toistetun altistuksen toksisuustutkimuksia on tehty rotilla, kaneilla, koirilla ja reesusapinoilla. Kuusi kuukautta kestäneissä tutkimuksissa, joissa ipratropiumbromidia annettiin inhalaationa, NOAEL-annos (no-observed adverse effect level) rotille oli 0,38 mg/kg/vrk, koirille 0,18 mg/kg/vrk ja reesusapinoille 0,8 mg/kg/vrk.
Intranasaalisella annolla koirille ei 6 kuukautta kestäneissä tutkimuksissa 0,20 mg/kg/vrk annos aiheuttanut haitallisia vaikutuksia.

Genotoksisuus ja karsinogeenisuus
Genotoksisuutta ei havaittu in vitro (Ames testi) eikä in vivo (mikrotumatesti, dominantti letaali testi hiirellä, sytogeneettinen määritys kiinalaisen hamsterin luuydinsoluilla).

Hiirillä ja rotilla tehdyissä pitkäaikaistutkimuksissa ei havaittu tuumorigeenisia tai karsinogeenisia vaikutuksia.

Lisääntymis- ja kehitystoksisuus
Tutkimuksia, joissa tutkittiin ipratropiumbromidin mahdollista vaikutusta fertiliteettiin, sikiötoksisuuteen ja peri/postnataalikehitykseen, on tehty hiirillä, rotilla ja kaneilla. Suuret oraaliset annokset kuten rotalle 1000 mg/kg/vrk ja kanille 125 mg/kg/vrk olivat emolle toksisia molemmissa lajeissa ja alkio/sikiötoksisia rotassa, aiheuttaen sikiön painon pienenemistä. Käyttöön liittyviä epämuodostumia ei havaittu. Suurimmat teknisesti mahdolliset inhalaatiossa käytetyt inhalaatiosumuteannokset 1,5 mg/kg/vrk rotille ja 1,8 mg/kg/vrk kaneille eivät vaikuttaneet haitallisesti lisääntymiseen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi, kloorivetyhappo, puhdistettu vesi. Liuoksen pH 3,4

Yhteensopimattomuudet

Saostumisvaaran vuoksi Atrovent- ja dinatriumkromoglikaattiliuoksia ei saa annostella yhtäaikaa samalla lääkesumuttimella.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 30 ºC. Pidä pakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ATROVENT sumutinliuos
0,25 mg/ml 60 x 2 ml (26,44 €)

PF-selosteen tieto

Värittömät muoviset (LDPE) 2 ml:n kerta-annossäiliöt. Kerta-annossäiliöt ovat 10 säiliön liuskassa, joka on pakattu alumiinilaminaattipussiin.

60 kerta-annossäiliötä (10 kerta-annossäiliötä liuskassa, 6 liuskaa)

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön tai lähes väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Sumutinliuos on tarkoitettu inhaloitavaksi lääkesumuttimen avulla. Sumutinliuosta ei saa niellä eikä antaa parenteraalisesti. Kerta-annossäiliön sisältö on käyttövalmis sellaisenaan. Liuskasta irrotetaan yksi säiliö, joka avataan taittamalla kärki irti. Kerta-annossäiliön sisältö puristetaan lääkesumuttimen säiliöön. Käyttämätön liuos heitetään inhaloinnin jälkeen pois. Kerta-annossäiliössä oleva sumutinliuos ei sisällä säilytysainetta, joten kerta-annossäiliön sisältö tulee käyttää mahdollisimman pian avaamisen jälkeen. Tarkemmat ohjeet pakkausselosteessa.

Korvattavuus

ATROVENT sumutinliuos
0,25 mg/ml 60 x 2 ml

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (203).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

R03BB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

11.02.2020

Yhteystiedot

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki


010 310 2800
www.boehringer-ingelheim.fi
medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com