Vertaa PF-selostetta

FAMPYRA depottabletti 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Kukin depottabletti sisältää 10 mg fampridiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depottabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Fampyra on tarkoitettu kävelyn parantamiseen multippeliskleroosia sairastaville aikuispotilaille, joilla on heikentynyt kävelykyky (EDSS-luokka 4–7).

Ehto

Hoitoa saa antaa vain MS-taudin hoitoon perehtyneen lääkärin määräyksestä ja valvonnassa.

Annostus ja antotapa

Fampridiinihoitoa saa antaa vain MS-taudin hoitoon perehtyneen lääkärin määräyksestä ja valvonnassa.

Annostus

Suositeltu annos on yksi 10 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa 12 tunnin välein otettuna (yksi tabletti aamulla ja yksi tabletti illalla). Fampridiinia ei saa antaa useammin kuin on suositeltu eikä suositeltua suurempina annoksina (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Tabletit otetaan ilman ruokaa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Annoksen unohtuminen

Tavanomaisia annostusohjeita on aina noudatettava. Unohtunutta annosta ei saa korvata kaksinkertaisella annoksella.

Fampyra-hoidon aloittaminen ja arviointi

  • Valmistetta saa määrätä aluksi vain kahdeksi–neljäksi viikoksi, sillä kliiniset hyödyt havaitaan yleensä kahden–neljän viikon kuluessa Fampyra-hoidon aloittamisesta.
  • Kahden–neljän viikon kuluessa suositellaan kävelykyvyn arviointia, esim. Timed 25 Foot Walk (T25FW) -testiä (25 jalan eli noin 7,5 m kävelyyn kulunut aika) tai 12-kohtaista MS‑kävelyasteikkoa (MSWS-12), jossa arvioidaan kävelyn paraneminen. Jos paranemista ei havaita, hoito on lopetettava.
  • Hoito tällä lääkevalmisteella on lopetettava, jos potilas ei havaitse siitä hyötyä.

Fampyra-hoidon uudelleenarviointi

Jos kävelykyky heikkenee, lääkärin on harkittava hoidon keskeyttämistä arvioidakseen fampridiinin hyödyt uudelleen (ks. edellä). Uudelleenarvioinnin pitää sisältää tämän lääkevalmisteen käytön lopettaminen ja kävelykyvyn arviointi. Fampridiinin anto on lopetettava, jos potilaan kävely ei enää parane.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät

Iäkkäiden potilaiden munuaisten toiminta on tutkittava ennen hoidon aloittamista tällä lääkevalmisteella. Iäkkäiden potilaiden munuaistoiminnan seurantaa suositellaan munuaisten toiminnan heikkenemisen havaitsemiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Fampridiini on vasta-aiheista, jos potilaalla on keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 50 ml/min) (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostusta ei tarvitse muuttaa.

Pediatriset potilaat

Tämän lääkevalmisteen turvallisuutta ja tehoa 0–18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Fampyra otetaan suun kautta.

Tabletti on nieltävä kokonaisena. Sitä ei saa puolittaa, murskata, liuottaa, imeskellä eikä pureskella.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys fampridiinille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Muiden fampridiinia (4-aminopyridiinia) sisältävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö.

Aiemmat tai nykyiset kouristuskohtaukset.

Keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 50 ml/min).

Fampyra-valmisteen samanaikainen käyttö orgaanisten kationien kuljettajaproteiinin 2 (OCT2) estäjien, kuten simetidiinin, kanssa.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kouristuskohtausten riski

Fampridiinihoito suurentaa kouristuskohtausten riskiä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Tätä lääkevalmistetta on annettava varoen, jos potilaalla on kouristuskynnystä mahdollisesti alentavia tekijöitä.

Fampridiinihoito on keskeytettävä, jos potilas saa kouristuskohtauksen hoidon aikana.

Munuaisten vajaatoiminta

Fampridiini erittyy pääasiassa muuttumattomana aineena munuaisten kautta. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla pitoisuudet plasmassa ovat suurempia, mikä voi lisätä haittavaikutusten, erityisesti neurologisten haittavaikutusten, ilmaantuvuutta. Munuaistoiminnan määrittämistä ennen hoitoa ja sen säännöllistä seurantaa hoidon aikana suositellaan kaikille potilaille (erityisesti iäkkäille, joiden munuaistoiminta voi olla heikentynyt). Kreatiniinipuhdistuma voidaan määrittää Cockroft-Gaultin kaavalla.

Fampyra-valmistetta on määrättävä harkiten, jos potilaalla on lievä munuaisten vajaatoiminta tai jos potilas käyttää lääkevalmisteita, jotka ovat OCT2:n substraatteja, kuten karvediloli, propranololi ja metformiini.

Yliherkkyysreaktiot

Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on raportoitu vakavia yliherkkyysreaktioita (anafylaktinen reaktio mukaan lukien), ja suurin osa näistä tapauksista esiintyi ensimmäisen hoitoviikon aikana. Potilaat, joilla on aikaisemmin esiintynyt allergisia reaktioita, on erityisesti huomioitava. Jos anafylaktisia tai muita vakavia allergisia reaktioita esiintyy, tämän lääkevalmisteen käyttö on lopetettava eikä sitä saa aloittaa uudelleen.

Muut varoitukset ja varotoimet

Fampridiinia on annettava varoen potilaille, joilla on sydämen rytmihäiriöitä ja eteis-kammiosolmukkeen tai eteis-kammiojohtumisen häiriöitä (näitä vaikutuksia havaitaan yliannostuksessa). Turvallisuustietoja näiden potilaiden hoidosta on vain vähän.

Huimauksen ja tasapainohäiriön lisääntyminen fampridiinihoidon aikana saattaa lisätä kaatumisriskiä. Potilaiden pitää siksi käyttää tarvittaessa kävelyapuvälineitä.

Kliinisissä tutkimuksissa 2,1 %:lla Fampyra-hoitoa saaneista potilaista havaittiin matalia veren valkosoluarvoja verrattuna 1,9 %:iin lumelääkettä saaneista potilaista. Kliinisissä tutkimuksissa esiintyi infektioita (ks. kohta Haittavaikutukset), ja infektioiden esiintyvyyden lisääntymistä ja immuunivasteen heikkenemistä ei voida sulkea pois.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Muiden fampridiinia (4-aminopyridiinia) sisältävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö on vasta-aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet).

Fampridiini eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta siten, että aktiivisen munuaiserityksen osuus on noin 60 % (ks. kohta Farmakokinetiikka). Fampridiinin aktiivisesta erityksestä vastaa orgaanisten kationien kuljettajaproteiini 2 (OCT2). Siksi fampridiinin samanaikainen käyttö OCT2:n estäjien, kuten simetidiinin, kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet), ja fampridiinia on määrättävä varoen sellaisten samanaikaisesti käytettävien lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat OCT2:n substraatteja, kuten karvediloli, propranololi ja metformiini (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Interferoni: fampridiinia on annettu samanaikaisesti interferonibeetan kanssa eikä farmakokineettisiä lääkevalmisteiden yhteisvaikutuksia ole havaittu.

Baklofeeni: fampridiinia on annettu samanaikaisesti baklofeenin kanssa eikä farmakokineettisiä lääkevalmisteiden yhteisvaikutuksia ole havaittu.

Raskaus ja imetys

Raskaus

On vain vähän tietoja fampridiinin käytöstä raskaana oleville naisille.

Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Varmuuden vuoksi fampridiinin käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö fampridiini ihmisen rintamaitoon tai eläimen maitoon. Fampyra-valmisteen käyttöä ei suositella imetyksen aikana.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa ei havaittu vaikutuksia hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Fampyra-valmisteella on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn (ks. kohta Haittavaikutukset).

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Fampyra-valmisteen turvallisuutta on arvioitu satunnaistetuissa, kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa, avoimissa pitkäaikaistutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen.

Todetut haittavaikutukset ovat olleet enimmäkseen neurologisia, kuten kouristuskohtauksia, unettomuutta, ahdistuneisuutta, tasapainohäiriöitä, huimausta, parestesioita, vapinaa, päänsärkyä ja asteniaa. Tämä vastaa fampridiinin farmakologista aktiivisuutta. Yleisin haittavaikutus lumekontrolloiduissa tutkimuksissa, joissa multippeliskleroosipotilaille annettiin suositeltu annos fampridiinia, oli virtsatieinfektio (noin 12 %:lla potilaista).

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmäluokituksen ja absoluuttisen esiintyvyyden mukaan. Esiintymistiheydet määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1: Haittavaikutustaulukko

MedDRAn elinjärjestelmäluokitus

Haittavaikutus

Yleisyysluokka

Infektiot

Virtsatieinfektio1

Influenssa1

Nenänielun tulehdus1

Virusinfektio1

Hyvin yleinen

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Immuunijärjestelmä

Anafylaksia

Angioedeema

Yliherkkyys

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Psyykkiset häiriöt

Unettomuus

Ahdistuneisuus

Yleinen

Yleinen

Hermosto

Huimaus

Päänsärky

Tasapainohäiriö

Kiertohuimaus

Parestesiat

Vapina

Kouristuskohtaus2

Kolmoishermosärky3

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Sydän

Sydämentykytys

Takykardia

Yleinen

Melko harvinainen

Verisuonisto

Hypotensio4

Melko harvinainen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Dyspnea

Nielu-kurkunpääkipu

Yleinen

Yleinen

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Oksentelu

Ummetus

Ruoansulatushäiriö

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Nokkosihottuma

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Luusto, lihakset ja sidekudos

Selkäkipu

Yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Astenia

Epämukava tunne rinnassa4

Yleinen

Melko harvinainen

1 Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

2 Ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

3 Sisältää sekä de novo -oireet että nykyisen kolmoishermosäryn pahenemisen

4 Näitä oireita havaittiin yliherkkyyden yhteydessä

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Yliherkkyys

Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on raportoitu yliherkkyysreaktioita (anafylaksia mukaan lukien), joihin on liittynyt yksi tai useampia seuraavista: hengenahdistus, epämukava tunne rinnassa, hypotensio, angioedeema, ihottuma ja nokkosihottuma. Lisätietoja yliherkkyysreaktioista, ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet

Fampridiiniyliannostuksen akuutit oireet vastaavat keskushermoston kiihotusta, ja näitä ovat sekavuus, vapina, voimakas hikoilu, kouristuskohtaus ja muistamattomuus.

Keskushermoston haittavaikutuksia suurilla 4-aminopyridiiniannoksilla ovat huimaus, sekavuus, kouristuskohtaukset, status epilepticus, tahattomat ja koreoatetoottiset liikkeet. Muita haittavaikutuksia suurilla annoksilla ovat sydämen rytmihäiriöt (esim. supraventrikulaarinen takykardia ja bradykardia) ja ventrikulaarinen takykardia mahdollisen QT-ajan pidentymisen seurauksena. Myös hypertensiota on raportoitu.

Hoito

Yliannostuspotilaille on annettava elintoimintoja tukevaa hoitoa. Toistuviin kouristuskohtauksiin on annettava bentsodiatsepiinia, fenytoiinia tai muita akuuttihoitoon sopivia kouristuslääkkeitä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut hermostoon vaikuttavat lääkeaineet, ATC-koodi: N07XX07.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Fampyra on kaliumkanavan salpaaja. Kaliumkanavat salpaamalla fampridiini vähentää ionivirtausta näiden kanavien läpi. Siten se pitkittää repolarisaatiota, tehostaa aktiopotentiaalin muodostumista demyelinoituneissa aksoneissa ja parantaa neurologista toimintakykyä. Kun aktiopotentiaalin muodostuminen tehostuu, on oletettavaa, että enemmän impulsseja johtuu keskushermostoon.

Kliininen teho ja turvallisuus

Valmisteelle on tehty kolme vaiheen III satunnaistettua, kaksoissokkoutettua, lumekontrolloitua varmistustutkimusta (MS-F203, MS-F204 ja 218MS305). Hoitoon reagoineiden osuus oli riippumaton samanaikaisesta immunomodulaattorihoidosta (interferonit, glatirameeriasetaatti, fingolimodi ja natalitsumabi mukaan lukien). Fampyra-annos oli 10 mg kaksi kertaa vuorokaudessa.

Tutkimukset MS-F203 ja MS-F204

Tutkimusten MS-F203 ja MS-F204 ensisijainen päätetapahtuma oli hoitoon reagoineiden osuus kävelynopeudella mitattuna. Kävelynopeuden mittana oli 25 jalan (noin 7,5 m) kävelyyn kulunut aika (T25FW, Timed 25‑foot Walk). Hoitoon reagoineeksi määriteltiin potilas, jonka kävelynopeus oli parantunut vähintään kolmella käyntikerralla neljästä mahdollisesta käynnistä kaksoissokkovaiheen aikana. Kävelynopeutta verrattiin viiden hoidottoman käyntikerran maksimiarvoon.

Fampyra-hoitoa saaneista merkitsevästi suurempi osuus reagoi hoitoon verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin (MS‑F203: 34,8 % vs 8,3 %, p < 0,001; MS‑F204: 42,9 % vs 9,3 %, p < 0,001).

Fampyra-hoitoon reagoineiden potilaiden kävelynopeus parani keskimäärin 26,3 %:lla verrattuna lumelääkkeen 5,3 %:iin (p < 0,001) (MS-F203) ja 25,3 %:lla verrattuna lumelääkkeen 7,8 %:iin (p < 0,001) (MS-F204). Kävelynopeus parani nopeasti (muutamassa viikossa) hoidon aloittamisen jälkeen.

Kävelyn havaittiin paranevan tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevästi 12-kohtaisella multippeliskleroosin kävelyasteikolla mitattuna (Multiple Sclerosis Walking Scale).

Taulukko 2: Tutkimukset MS-F203 ja MS-F204

TUTKIMUS*

MS-F203

MS-F204

Lumelääke

Fampyra

10 mg kaksi kertaa

vuorokaudessa

Lumelääke

Fampyra

10 mg kaksi kertaa

vuorokaudessa

Tutkittavien lukumäärä (n)

72

224

118

119

Tasainen paranema

8,3 %

34,8 %

9,3 %

42,9 %

Ero

26,5 %

33,5 %

CI95%

P-arvo

17,6 %, 35,4 %

< 0,001

23,2 %, 43,9 %

< 0,001

≥ 20 %:n paranema

11,1 %

31,7 %

15,3 %

34,5 %

Ero

20,6 %

19,2 %

CI95%

P-arvo

11,1 %, 30,1 %

< 0,001

8,5 %, 29,9 %

< 0,001

Kävelynopeus, jalkaa/s

jalkaa/s

jalkaa/s

jalkaa/s

jalkaa/s

Lähtötilanne

2,04

2,02

2,21

2,12

Päätetapahtuma

2,15

2,32

2,39

2,43

Muutos

0,11

0,30

0,18

0,31

Ero

0,19

0,12

p-arvo

0,010

0,038

Keskimääräinen %-muutos

5,24

13,88

7,74

14,36

Ero

8,65

6,62

p-arvo

< 0,001

0,007

12-kohtainen MS-kävelyasteikko (MSWS-12-score) (keskiarvo, keskivirhe)

Lähtötilanne

69,27 (2,22)

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

73,81 (1,87)

Keskimääräinen muutos

‑0,01 (1,46)

‑2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

‑2,77 (1,20)

Ero

2,83

3,65

p-arvo

0,084

0,021

Alaraajan manuaalinen lihastesti (Lower Extremity Manual Muscle Test, LEMMT) (keskiarvo, keskivirhe)

Lähtötilanne

3,92 (0,070)

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

3,95 (0,053)

Keskimääräinen muutos

0,05 (0,024)

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

0,10 (0,024)

Ero

0,08

0,05

p-arvo

0,003

0,106

Ashworth-asteikko

(lihasten spastisuuden arvioimiseen käytetty testi)

Lähtötilanne

0,98 (0,078)

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

0,87 (0,057)

Keskimääräinen muutos

‑0,09 (0,037)

‑0,18 (0,022)

‑0,07 (0,033)

‑0,17 (0,032)

Ero

0,10

0,10

p-arvo

0,021

0,015

Tutkimus 218MS305

Tutkimus 218MS305 tehtiin 636 MS-potilaalle, joilla oli heikentynyt kävelykyky. Kakssoissokkoutettu hoitoaika oli 24 viikkoa, jota seurasi hoidon jälkeinen 2 viikon seuranta. Ensisijainen päätetapahtuma oli kävelykyvyn paraneminen, joka mitattiin osuutena potilaista, joilla keskimääräinen saavutettu paraneminen oli ≥ 8 pistettä lähtötilanteen MSWS-12-pistemäärästä 24 viikon aikana. Tässä tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä hoitoero eli kävelykyvyn paranemista havaittiin suuremmalla osalla Fampyra-hoitoa saaneista potilaista kuin lumelääkettä saaneista (suhteellinen riski 1,38 (95 %:n luottamusväli: [1,06; 1,70]). Paranemista havaittiin yleensä 2–4 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta, ja paraneminen hävisi 2 viikon kuluessa hoidon lopettamisesta.

Fampridiinihoitoa saaneilla potilailla osoitettiin myös tilastollisesti merkitsevää paranemista Timed Up and Go (TUG) -testissä, jolla mitattiin staattista ja dynaamista tasapainoa ja fyysistä liikuntakykyä. Tässä toissijaisessa päätetapahtumassa suurempi osuus fampridiinihoitoa saaneista potilaista saavutti ≥ 15 %:n keskimääräisen paranemisen lähtötilanteen TUG-nopeudesta 24 viikon aikana verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin. Bergin tasapainotestissä (BBS; staattisen tasapainon mittari) havaittu ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Lisäksi Fampyra-hoitoa saaneet osoittivat tilastollisesti merkitsevää keskimääräistä paranemista lähtötilanteesta verrattuna lumelääkettä saaneisiin, kun käytettiin sairausspesifisen mittarin Multiple Sclerosis Impact Scalen (MSIS-29) fyysistä pistemäärää (pienimmän neliösumman keskiarvon erotus ‑3,31, p<0,001).

Taulukko 3: Tutkimus 218MS305

24 viikon aikana

Lumelääke N = 318*

Fampyra 10 mg kaksi kertaa vuorokaudessa

N = 315*

Erotus (95 % CI)

p-arvo

Osuus potilaista, joilla keskimääräinen paranema oli ≥ 8 pistettä lähtötilanteesta MSWS‑12-pistemäärässä

34 %

43 %

Riskin erotus: 10,4 %

(3 %; 17,8 %)

0,006

MSWS-12-mittarin pistemäärä

Lähtötilanne

Paranema lähtötilanteesta

65,4

-2,59

63,6

-6,73

LSM: -4,14

(-6,22; -2,06)

<0,001

TUG

Osuus potilaista, joilla keskimääräinen paranema TUG-nopeudessa oli ≥ 15 %

35 %

43 %

Riskierotus: 9,2 %

(0,9 %; 17,5 %)

0,03

TUG

Lähtötilanne

Paranema lähtötilanteesta (s)

27,1

-1,94

24,9

-3,3

LSM: -1,36

(-2,85; 0,12)

0,07

MSIS-29-mittarin fyysinen pistemäärä

Lähtötilanne

Paranema lähtötilanteesta

55,3

-4,68

52,4

-8,00

LSM: -3.31

(-5,13; -1,50)

<0,001

BBS-pistemäärä

Lähtötilanne

Paranema lähtötilanteesta

40,2

1,34

40,6

1,75

LSM: 0,41

(-0,13; 0,95)

0,141

*ITT-populaatio (intent-to-treat) = 633; LSM = Least square mean (pienimmän neliösumman keskiarvo)

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Fampyra‑valmisteen käytöstä multippeliskleroosiin liittyvän kävelyvaikeuden hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta annettu fampridiini imeytyy nopeasti ja täydellisesti ruoansulatuskanavasta. Fampridiinin terapeuttinen indeksi on kapea. Fampyra-depottablettien absoluuttista hyötyosuutta ei ole määritetty, mutta sen suhteellinen hyötyosuus (suun kautta otettavaan vesiliuokseen verrattuna) on 95 %. Fampyra-depottablettien fampridiini imeytyy viiveellä, mikä ilmenee hitaampana nousuna alempaan huippupitoisuuteen. Tämä ei vaikuta imeytymisen määrään.

Kun Fampyra-depottabletit otetaan ruoan kanssa, fampridiinin pitoisuus-aikakäyrän alla oleva pinta-ala (AUC0–∞) pienenee noin 2–7 % (annoksen ollessa 10 mg). AUC-arvon pienen aleneman ei odoteta heikentävän hoitotehoa. Cmax-arvo kuitenkin suurenee 15–23 %. Koska Cmax-arvon ja annosriippuvaisten haittavaikutusten välillä on selvä suhde, Fampyra-depottabletit on suositeltavaa ottaa ilman ruokaa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Jakautuminen

Fampridiini on rasvaliukoinen vaikuttava aine, joka läpäisee helposti veri-aivoesteen. Fampridiini ei sitoudu merkittävästi plasman proteiineihin (ihmisen plasmassa sitoutunut osuus on 3–7 %). Fampridiinin jakautumistilavuus on noin 2,6 l/kg.

Fampridiini ei ole P-glykoproteiinin substraatti.

Biotransformaatio

Fampridiini metaboloituu ihmisessä hapettumalla 3‑hydroksi‑4‑aminopyridiiniksi ja konjugoitumalla edelleen 3‑hydroksi‑4‑aminopyridiinisulfaatiksi. Fampridiinin metaboliiteilla ei havaittu farmakologista aktiivisuutta valittuja kaliumkanavia kohtaan in vitro.

Sytokromi P450 2E1 (CYP2E1) näyttää katalysoivan fampridiinin 3-hydroksylaatiota 3‑hydroksi‑4‑aminopyridiiniksi ihmisen maksan mikrosomien välityksellä.

Fampridiini näytti estävän suoraan CYP2E1-entsyymin toimintaa pitoisuudessa 30 μM (esto noin 12 %), joka on noin 100 kertaa 10 mg:n tablettien yhteydessä määritetty fampridiinin keskimääräinen pitoisuus plasmassa.

Viljeltyjen ihmisen maksasolujen käsittely fampridiinilla vaikutti vain vähän tai ei vaikuttanut lainkaan CYP1A2-, CYP2B6-, CYP2C9-, CYP2C19-, CYP2E1- tai CYP3A4/5-entsyymiaktiivisuuden induktioon.

Eliminaatio

Fampridiinin tärkein eliminaatioreitti on munuaiseritys; noin 90 % annoksesta päätyy vaikuttavana kanta-aineena virtsaan 24 tunnin sisällä. Munuaispuhdistuma (CLR 370 ml/min) on huomattavasti suurempi kuin glomerulusten suodatusnopeus, mikä johtuu glomerulussuodatuksen ja OCT2-kuljettajaproteiinin aktiivisen erityksen yhdistelmästä. Alle 1 % annetusta annoksesta erittyy ulosteisiin.

Fampridiinilla on lineaarinen (suhteessa annokseen) farmakokinetiikka. Sen terminaalisen eliminaation puoliintumisaika on noin 6 tuntia. Fampridiinin huippupitoisuus plasmassa (Cmax) ja pienemmässä määrin pitoisuus-aikakäyrän alla oleva pinta-ala (AUC) suurenevat suhteessa annokseen. Kliinisesti merkitsevästä kertymisestä ei ole näyttöä, jos potilaan munuaistoiminta on normaali ja fampridiinia otetaan suositeltu annos. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla kertymistä esiintyy suhteessa vajaatoiminnan vaikeusasteeseen.

Erityisryhmät

Iäkkäät

Fampridiini erittyy muuttumattomana pääasiassa munuaisten kautta. Koska kreatiniinipuhdistuman tiedetään vähenevän iän myötä, iäkkäiden potilaiden munuaistoiminnan seurantaa suositellaan (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Pediatriset potilaat

Tietoja ei ole saatavilla.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Fampridiini erittyy muuttumattomana vaikuttavana aineena pääasiassa munuaisten kautta, joten munuaistoimintaa on siksi seurattava, jos potilaan munuaistoiminta voi olla heikentynyt. Lievää munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla fampridiinipitoisuuksien odotetaan olevan noin 1,7–1,9 kertaa suurempia kuin potilailla, joiden munuaistoiminta on normaali. Fampyra-valmistetta ei saa antaa potilaille, joilla on keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Fampridiinia tutkittiin oraalisen toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevissa tutkimuksissa useilla eläinlajeilla.

Suun kautta otetun fampridiinin haittavaikutukset alkoivat nopeasti, useimmiten kahden tunnin kuluessa annoksen ottamisesta. Yksittäisten suurien annosten tai pienempien toistettujen annosten jälkeen ilmenneet kliiniset oireet olivat samanlaisia kaikilla tutkituilla lajeilla. Näitä olivat vapina, kouristukset, ataksia, dyspnea, laajentuneet pupillit, prostraatio, epänormaali ääntely, tihentynyt hengitys ja voimakas syljeneritys. Tutkimuksissa havaittiin myös epänormaalia kävelyä ja liiallista kiihtyneisyyttä. Nämä kliiniset oireet eivät olleet odottamattomia, ja ne edustavat fampridiinin korostunutta farmakologiaa. Rotilla havaittiin lisäksi yksittäistapauksissa kuolemaan johtavia virtsatietukoksia. Näiden havaintojen kliininen merkitys ei ole selvä, mutta syy-yhteyttä fampridiinihoitoon ei voida sulkea pois.

Rotilla ja kaniineilla tehdyissä lisääntymistoksisuutta koskevissa tutkimuksissa havaittiin sikiöiden ja jälkeläisten painon pienenemistä ja elinkelpoisuuden heikkenemistä emolle toksisilla annoksilla. Epämuodostumisriskin suurenemista tai hedelmällisyyteen liittyviä haittavaikutuksia ei kuitenkaan havaittu.

Sarja in vitro- ja in vivo -tutkimuksia ei kuitenkaan osoittanut fampridiinilla mutageenista, klastogeenista tai karsinogeenista potentiaalia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin

Hypromelloosi

Mikrokiteinen selluloosa

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste

Hypromelloosi

Titaanidioksidi (E 171)

Polyetyleeniglykoli 400

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Käytä tabletit 7 päivän kuluessa purkin avaamisesta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä tabletit alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

FAMPYRA depottabletti
10 mg 28 fol (275,62 €), 56 fol (535,27 €)

PF-selosteen tieto

Fampyra-depottabletit toimitetaan joko purkeissa tai läpipainopakkauksissa.

Purkit

Suurtiheyspolyeteenistä (HDPE) valmistettu muovipurkki, jossa on polypropeenikorkki. Jokaisessa purkissa on 14 tablettia ja silikageelikuivausaine.

28 tabletin pakkaus (kaksi 14 tabletin purkkia).

56 tabletin pakkaus (neljä 14 tabletin purkkia).

Läpipainoliuskat

Läpipainoliuska (alumiini/alumiini, oPA/Alu/HDPE/PE+CaO-kuivausainekerros/Alu/PE). Jokaisessa läpipainoliuskassa on 14 tablettia.

28 tabletin pakkaus (kaksi 14 tabletin läpipainoliuskaa).

56 tabletin pakkaus (neljä 14 tabletin läpipainoliuskaa).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Luonnonvalkoinen, kalvopäällysteinen, soikea, kaksoiskupera tabletti (13 x 8 mm), jossa on litteä reuna ja jonka toisella puolella on merkintä A10.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

FAMPYRA depottabletti
10 mg 28 fol, 56 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N07XX07

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.04.2022

Yhteystiedot

BIOGEN FINLAND OY
Bertel Jungin aukio 5 C
02600 Espoo


0207 401 200
www.biogen.fi

www.MS-nyt.fi