Vertaa PF-selostetta

PRIMOVIST injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 0,25 mmol/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml injektionestettä sisältää vaikuttavana aineena 0,25 mmol dinatriumgadoksetaattia (Gd-EOB-DTPA-dinatrium), mikä vastaa 181,43 mg:aa dinatriumgadoksetaattia.

1 esitäytetty ruisku, jossa 5,0 ml, sisältää 907 mg dinatriumgadoksetaattia.
1 esitäytetty ruisku, jossa 7,5 ml, sisältää 1361 mg dinatriumgadoksetaattia.
1 esitäytetty ruisku, jossa 10,0 ml, sisältää 1814 mg dinatriumgadoksetaattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: 11,7 mg natriumia/ml. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Primovist-valmistetta käytetään fokaalisten maksaleesioiden kuvantamiseen T1-painotteisella magneettikuvausmenetelmällä (MRI) ja antamaan tietoa leesioiden laadusta.

Primovist-valmistetta saa käyttää vain, jos diagnostinen tieto on välttämätön eikä se ole saatavilla ilman varjoainetta tehdyllä magneettikuvauksella (MRI) ja kun tarvitaan viivästetyn vaiheen kuvantamista.

Primovist on tarkoitettu pelkästään diagnostiseen käyttöön laskimoon annettuna.

Annostus ja antotapa

Antotapa
Primovist on käyttövalmis vesiliuos, jota annetaan potilaalle laimentamattomana bolusinjektiona laskimoon nopeudella noin 2 ml/s. Tehosteaineen injisoinnin jälkeen laskimokanyyli/letku tulee huuhdella steriilillä 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella.
Tarkemmat tiedot kuvantamisesta, ks. kohta Farmakodynamiikka.
Lisäohjeet, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Annostus

Pienintä annosta, jonka tehostevaikutus on riittävä diagnostisiin tarkoituksiin, tulee käyttää. Annos lasketaan potilaan painon perusteella, eikä se saa olla suurempi kuin tässä kohdassa kuvattu suositusannos yhtä painokiloa kohti.

Primovist-valmisteen suositellut annokset:

Aikuiset: Primovist-annos aikuisille on 0,1 ml/kg.

Toistuva käyttö: Primovist-valmisteen toistuvasta käytöstä ei ole kliinistä kokemusta.

Lisätietoa erityispotilasryhmistä

Munuaisten vajaatoiminta
Primovist-valmisteen käyttöä on vältettävä potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR < 30 ml/min/1,73m2) sekä perioperatiivisessa maksansiirron vaiheessa olevilla potilailla, ellei diagnostinen tieto ole välttämätön eikä saatavilla ilman varjoainetta tehdyllä MRI:llä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Jos Primovist-valmisteen käyttöä ei voida välttää, annos saa olla enintään 0,025 mmol/painokilo. Kuvauksessa ei saa käyttää yhtä annosta enempää. Koska toistetusta annoksesta ei ole tietoja, Primovist-injektioita ei pidä toistaa ellei edellisestä antokerrasta ole kulunut vähintään 7 päivää.

Maksan vajaatoiminta
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Pediatriset potilaat
Primovist-valmisteen turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu alle 18-vuotiaille potilaille. Saatavilla oleva tieto on kuvattu kohdassa Farmakodynamiikka.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä valmistetta iäkkäille potilaille (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Primovist-valmistetta käytettäessä tulee noudattaa magneettikuvauksen vakiintuneita varotoimenpiteitä. Magneettikuvausta ei saa tehdä potilaille, joilla on sydämentahdistin tai ferromagneettisia implantteja.
Diagnostiset toimenpiteet, joissa käytetään tehosteaineita, tulee tehdä
sellaisen lääkärin johdolla, jolla on tarvittava koulutus ja joka on hyvin perehtynyt tehtävään toimenpiteeseen.
Tehosteaineen annon jälkeen potilasta tulee tarkkailla vähintään 30 minuutin ajan, sillä tehosteaineista saadun kokemuksen mukaan suurin osa haittavaikutuksista ilmenee tämän ajan kuluessa.

Munuaisten vajaatoiminta
Ennen Primovist-hoidon aloittamista on suositeltavaa, että kaikki potilaat tutkitaan mahdollisen munuaisten vajaatoiminnan varalta laboratoriokokein.
Nefrogeenistä systeemistä fibroosia (NSF) on raportoitu joidenkin gadoliniumia sisältävien varjoaineiden käytön yhteydessä potilailla, joilla on akuutti tai krooninen vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR < 30 ml/min/1,73 m2). Maksansiirtopotilaat ovat erityisen alttiita, koska akuutin munuaisten vajaatoiminnan esiintyvyys tässä ryhmässä on korkea. Koska on mahdollista, että Primovist-valmiste voi aiheuttaa nefrogeenistä systeemistä fibroosia, sitä pitää tästä syystä välttää potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta sekä perioperatiivisessa maksansiirron vaiheessa olevilla potilailla, ellei diagnostinen tieto ole välttämätön eikä saatavissa ilman varjoainetta tehdyllä MRI:llä.
Hemodialyysi pian Primovist-valmisteen annon jälkeen voi olla hyödyllinen Primovist-valmisteen poistamiseen elimistöstä. Ei ole näyttöä, joka tukisi hemodialyysihoidon aloittamista NSF:n estoon tai hoitoon potilaille, jotka eivät saa hemodialyysihoitoa.

Iäkkäät potilaat
Koska gadoksetaatin munuaispuhdistuma voi olla iäkkäillä potilailla alhaisempi, on erityisen tärkeää tutkia 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat potilaat munuaisten vajaatoiminnan varalta.

Potilaat, joilla on sydän- tai verisuonisairaus
Varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa Primovist-valmistetta potilaille, joilla on vaikea sydän- ja verisuonisairaus, koska kliinistä tietoa on kertynyt tähän mennessä vain rajoitetusti.
Primovist-valmistetta ei saa käyttää potilailla, joilla on korjaamaton hypokalemia.
Primovist-valmistetta on käytettävä varoen, jos

  • potilaalla tai hänen sukulaisillaan esiintyy synnynnäisesti pitkä QT-oireyhtymä
  • potilaalla on esiintynyt rytmihäiriöitä sydämen repolarisaatiovaihetta hidastavien lääkkeiden käytön yhteydessä
  • potilas käyttää lääkkeitä, joiden tiedetään hidastavan sydämen repolarisaatiovaihetta, esim. luokan III antiarytmialääkkeitä (esim. amiodaroni ja sotaloli).

Primovist voi aiheuttaa tilapäistä QT-ajan pitkittymistä yksittäisillä potilailla (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Yliherkkyys
Allergistyyppisiä reaktioita (sokki mukaan lukien) esiintyy harvinaisena haittavaikutuksena gadoliniumpohjaisten MRI-tehosteaineiden antamisen jälkeen. Suurin osa näistä reaktioista ilmenee puolen tunnin sisällä tehosteaineen antamisesta. Joskus harvoin voi viivästyneitä reaktioita kuitenkin ilmetä tuntien tai päivien kuluttua kuten muidenkin tämän tyyppisten tehosteaineiden annon jälkeen.
Yliherkkyysreaktioiden hoito lääkkeillä sekä riittävä elvytysvälineistön saatavuus on varmistettava.
Yliherkkyysreaktion riski on tavallista suurempi, jos potilaalla on ollut

  • aiempia reaktioita tehosteaineisiin
  • bronkiaalista astmaa
  • aiemmin allergisia reaktioita.

Jos potilaalla on taipumusta allergiaan (etenkin jos hänellä on ilmennyt aiemmin yllä mainittuja reaktioita), hoidon hyötyjä ja riskejä tulee arvioida erityisen huolellisesti ennen kuin tehdään päätös Primovist-valmisteen käytöstä.
Yliherkkyysreaktiot voivat olla voimakkaampia beetasalpaajia käyttävillä, erityisesti keuhkoastmaa sairastavilla potilailla. Yliherkkyysreaktioita hoidettaessa on huomioitava, että beetasalpaajia käyttävät potilaat eivät välttämättä reagoi standardina annettavaan beeta-agonistihoitoon.
Jos potilaalle ilmaantuu yliherkkyysreaktio, tulee tehosteaineen antaminen lopettaa välittömästi.

Paikallinen siedettävyys
Koska tehosteaineen intramuskulaarinen anto saattaa aiheuttaa paikallista ärsytystä, fokaalinen nekroosi mukaan lukien, sitä on vältettävä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Kertyminen kehoon

Dinatriumgadoksetaatin annon jälkeen gadoliniumia saattaa kertyä aivoihin ja muihin elimistön kudoksiin (luustoon, maksaan, munuaisiin, ihoon), jolloin se saattaa aiheuttaa annoksesta riippuvaa T1-painotteisen signaalin voimistumista aivoissa ja etenkin aivojen hammastumakkeessa, linssitumakkeen pallossa ja talamuksessa. Kliinisiä seurauksia ei tunneta. Dinatriumgadoksetaatin käytön mahdollisia diagnostisia etuja ja riskiä, että gadoliniumia kertyy aivoihin ja muihin kudoksiin, on punnittava potilailla, jotka tarvitsevat toistuvia kuvauksia.

Apuaineet
Tämä lääkevalmiste sisältää 11,7 mg natriumia per ml, joka vastaa 0,585 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille (4.1 % (82 mg) laskettuna annoksesta, joka on annettu 70 kg painavalle henkilölle). Annos on 0,1 ml/kg.

Yhteisvaikutukset

Koska OATP:n kuljettajaproteiinit voivat toimia välittäjäaineina gadoksetaatin kulkeutumisessa maksaan, ei voida poissulkea mahdollisuutta, että voimakkaat OATP:n estäjät voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia vähentämällä hepaattista kontrastivaikutusta. Tämän teorian tukemiseksi ei kuitenkaan ole esitetty kliinisiä tietoja.

Terveille vapaaehtoisille tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa todettiin, että erytromysiinin käyttö samaan aikaan ei vaikuttanut Primovist-valmisteen tehoon eikä farmakokinetiikkaan. Kliinisiä yhteisvaikutustutkimuksia muilla lääkevalmisteilla ei ole tehty.

Kohonneet bilirubiini- tai ferritiiniarvot
Potilaan kohonneet bilirubiini- tai ferritiiniarvot voivat vähentää Primovist-valmisteen maksan kontrastivaikutusta (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Diagnostiset testit
Kompleksometrinen raudan määritys seerumista (esim. ferrosiinin kompleksoitumismenetelmä) voi antaa vääriä arvoja 24 tunnin ajan Primovist-tutkimuksen jälkeen, koska tehosteaineliuos sisältää vapaata kompleksoivaa ainetta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa tietoja gadoksetaatin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta toistetuilla korkeilla annoksilla (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Primovist-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne edellytä hoitoa gadoksetaatilla.

Imetys
Gadoliniumia sisältävät varjoaineet erittyvät ihmisen rintamaitoon hyvin pieninä määrinä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Normaaleita hoitoannoksia käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia imeväisiin johtuen pienestä määrästä joka erittyy rintamaitoon ja huonosta imeytymisestä suolistosta. Lääkärin ja imettävän äidin on harkittava, jatketaanko rintaruokintaa tai lopetetaanko se 24 tunniksi Primovist-valmisteen annostelun jälkeen.

Hedelmällisyys
Eläinkokeet eivät viittaa hedelmällisyyden heikkenemiseen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Primovist-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Primovist-valmisteen kokonaisturvallisuusprofiili perustuu yli 1900 potilaalle tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin ja valmisteen markkinoille tulon jälkeen tehtyihin havaintoihin.
Yleisimmät haittavaikutukset (≥ 0,5 %) Primovist-valmistetta käyttävillä potilailla ovat pahoinvointi, päänsärky, kuumuuden tunne, verenpaineen kohoaminen, selkäkivut ja huimaus.
Vakavin haittavaikutus on anafylaktinen sokki.
Viivästyneitä allergistyyppisiä reaktioita (tuntien tai jopa päivien jälkeen) on todettu harvoin.
Suurin osa haittatapahtumista oli ohimeneviä ja vaikeusasteeltaan vähäisestä lievään.

Haittavaikutustaulukko
Primovist-valmisteen yhteydessä havaitut haittavaikutukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Ne on luokiteltu MedDRA-järjestelmän mukaan elinryhmittäin (MedDRA versio 12.1). Taulukossa on käytetty sopivinta MedDRA-termiä kuvaamaan tiettyä haittavaikutusta ja sen synonyymejä ja sairauksiin liittyviä muita tiloja.
Kliinisissä tutkimuksissa todetut haittavaikutukset on jaoteltu esiintyvyyden mukaan. Yleisyysluokat ovat seuraavat: yleiset ≥ 1/100, < 1/10, melko harvinaiset ≥ 1/1 000, < 1/100, harvinaiset ≥ 1/10 000, < 1/1 000. Haittavaikutukset, joita on todettu vasta valmisteen markkinoille tulon jälkeen ja joiden esiintyvyyttä ei voida arvioida, on lueteltu kohdassa "Tuntematon"
Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutusten vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1. Primovist-valmistetta käyttäneillä potilailla todetut haittavaikutukset kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteen markkinoille tulon jälkeen

Immuunijärjestelmä
tuntematonYliherkkyys/anafylaktinen reaktio (esim. sokki, matala verenpaine, kurkunpään/nielun edeema, nokkosihottuma,, kasvojen turvotus, allerginen nuha, sidekalvotulehdus, vatsakipu, ihon tuntohäiriö, aivastelu, yskä, kalpeus)
Hermosto
yleisetPäänsärky
melko harvinaisetKiertohuimaus, heitehuimaus, makuaistin häiriö, parestesia, parosmia
harvinaisetVapina, motorinen levottomuus
tuntematonLevottomuus
Sydän
harvinaisetHaarakatkos, sydämentykytys
tuntematonTakykardia
Verisuonisto
melko harvinaisetKohonnut verenpaine, punoitus
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
melko harvinaisetHengityselinten häiriöt (hengenahdistus*, hengitysvaikeudet)
Ruoansulatuselimistö
yleisetPahoinvointi
melko harvinaisetOksentelu, suun kuivuus
harvinaisetKipu (epämukava olo) suussa, syljen liikaeritys
Iho ja ihonalainen kudos
melko harvinaisetIhottuma, kutina**
harvinaisetMakulopapulaarinen ihottuma, liikahikoilu
Luusto, lihakset ja sidekudos
melko harvinaisetSelkäkipu
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
melko harvinaisetRintakipu, pistoskohdan reaktiot (erityyppisiä)***, kuumuuden tunne, vilunväristykset, väsymys, epätavallinen olo
harvinaisetEpämukavuus, huonovointisuus

* Hengenvaarallisia ja/tai kuolemaan johtaneita tapauksia on raportoitu valmisteen markkinoille tulon jälkeen
** Kutina (yleinen kutina, silmien kutina)
*** Pistoskohdan reaktioihin (erityyppisiin) kuuluvat seuraavat: Pistoskohdan ekstravasaatio, polttelua, kylmyyttä, ärsytystä ja kipua pistoskohdassa

Kuvaus valituista haittavaikutuksista
Kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu esiintyneen esimerkiksi seuraavia laboratoriomuutoksia: kohonnut seerumirauta, kohonnut bilirubiini, maksan transaminaasiarvojen nousu, hemoglobiinin lasku, amylaasin nousu, leukosyturia, hyperglykemia, kohonnut virtsan albumiini, hyponatremia, kohonnut epäorgaaninen fosfaatti, seerumiproteiinin lasku, leukosytoosi, hypokalemia ja kohonnut LDH. Kliinisten tutkimusten aikana säännöllisesti otetuista EKG-käyristä havaittiin, että joillakin potilailla ilmeni ohimenevää QT-ajan pitenemistä, johon liittyen ei ilmennyt kliinisiä haittavaikutuksia.
Nefrogeenisen systeemisen fibroosin (NSF) tapauksia on raportoitu muiden gadoliniumia sisältävien varjoaineiden käytön yhteydessä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole todettu eikä oireita voida määritellä.
Primovist-valmisteen kerta-annokset aina annokseen 0,4 ml/kg (0,1 mmol/kg) ovat olleet hyvin siedettyjä.
Kun muutamalla potilaalla testattiin kliinisessä tutkimuksessa Primovist-annosta 2,0 ml/kg (0,5 mmol/kg), haittatapahtumia esiintyi useammin, mutta uusia haittavaikutuksia ei ilmennyt.
Jos potilaalle on vahingossa annettu erittäin suuri yliannos, potilasta ja hänen sydämensä toimintaa tulee tarkkailla huolellisesti. Tällaisessa tapauksessa QT-ajan pitenemisen indusoituminen on mahdollista (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).
Primovist-valmiste voidaan poistaa elimistöstä hemodialyysillä. Ei ole kuitenkaan todisteita siitä, että hemodialyysi soveltuisi nefrogeenisen systeemisen fibroosin (NSF) ehkäisyyn.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Vaikutusmekanismi
Primovist on magneettikuvauksessa käytettävä paramagneettinen tehosteaine.
Tehostetun kontrastivaikutuksen välittäjänä toimii gadoksetaatti (Gd-EOB-DTPA), joka on gadoliniumista (III) ja ligandista etoksibentsyyli-dietyleenitriamiini-pentaetikkahaposta (EOB-DTPA) koostuva ioninen kompleksi. Kun T1-painotteisia kuvaussarjoja käytetään protonimagneettikuvauksessa, gadoliniumionin indusoima viritetyn atomiytimen lyhentynyt relaksaatioaika voimistaa signaalia ja parantaa siten tiettyjen kudosten kuvantumista.

Farmakodynaamiset vaikutukset
Dinatriumgadoksetaatti lyhentää relaksaatioaikoja selvästi jopa pieninä pitoisuuksina. Kun pH-arvo on 7, magneettikentän voimakkuus 0,47 T ja lämpötila 40 °C, relaksiivisuus (r1) määritettynä vaikutuksesta protonin spin lattice -puoliintumisaikaan (T1) plasmassa on noin 8,18 l/mmol/s ja relaksiivisuus (r2) määritettynä vaikutuksesta spin lattice -puoliintumisaikaan (T2) on noin 8,56 l/mmol/s. Kun magneettikentän voimakkuus on 1,5 T ja lämpötila 37 °C, relaksiivisuusarvot plasmassa ovat vastaavasti r1 = 6,9 l/mmol/s ja r2 = 8,7 l/mmol/s. Relaksiivisuus on käänteisesti hieman riippuvainen magneettikentän voimakkuudesta.
EOB-DTPA muodostaa paramagneettisen gadoliniumionin kanssa stabiilin kompleksin, joka on termodynaamisesti erittäin stabiili (log KGdl = –23,46). Gd-EOB-DTPA on erittäin vesiliukoinen, hydrofiilinen yhdiste, jonka jakokerroin on n-butanolin ja puskuriliuoksen välillä pH:n ollessa 7,6 noin 0,01 litrasta.
Lipofiilisen etoksibentsyyliryhmän vuoksi dinatriumgadoksetaatin vaikutustapa on kaksivaiheinen: bolusinjektion jälkeen se jakautuu ensin ekstrasellulaariseen tilaan ja siirtyy sen jälkeen selektiivisesti maksasoluihin. Relaksiivisuus r1 maksakudoksessa on 16,6 l/mmol/s (kun magneettikentän voimakkuus 0,47 T), mikä johtaa signaalin voimistumiseen maksakudoksessa. Dinatriumgadoksetaatti erittyy lopulta sappinesteeseen.
Gd-EOB-DTPA ei kerry leesioihin, joissa ei ole maksasolutoimintaa tai joissa se on hyvin vähäistä (kystat, metastaasit, suurin osa hepatosellulaarikarsinoomista). Hyvin erilaistunut hepatosellulaarinen karsinooma saattaa sisältää toimivia maksasoluja ja pientä tehostumista voidaan havaita maksasolujen kuvantamisvaiheessa. Kliinistä lisätietoa tarvitaan siis oikean diagnoosin varmistamiseksi.
Vaikuttavalla aineella ei ole osoitettu olevan merkitseviä estäviä yhteisvaikutuksia entsyymien kanssa kliinisessä käytössä olevilla pitoisuuksilla.

Pediatriset potilaat
Seurantatutkimus tehtiin 52 pediatriselle potilaalle (iältään > 2 kk ja < 18 vuotta). Potilaat ohjattiin Primovist-valmisteella tehostettuun magneettikuvaukseen, jossa tutkittiin epäiltyjä tai tunnettuja fokaalisia maksaleesioita. Diagnostista lisätietoa saatiin vertaamalla yhdistettyjä tehostamattomia ja tehostettuja maksan magneettikuvia kokonaan tehostamattomiin kuviin. Vakavia haittatapahtumia raportoitiin, mutta tutkijan arvion perusteella ne eivät kuitenkaan liittyneet Primovist-valmisteeseen. Johtuen tutkimuksen retrospektiivisestä luonteesta ja pienestä otoskoosta, ei lopullista johtopäätöstä valmisteen tehosta ja turvallisuudesta tässä potilasryhmässä voida tehdä.

Kuvantaminen
Primovist-bolusinjektion antamisen jälkeen dynaaminen kuvantaminen arteriaalisen, portovenoosisen ja tasapainovaiheiden aikana käyttää hyväkseen eri maksaleesioiden eriaikaisia tehostumismalleja radiologisen leesiomäärityksen pohjana.
Maksan parenkyymin tehostuminen maksasolujen kuvantamisvaiheessa auttaa tunnistamaan maksaleesioiden lukumäärän ja niiden segmentaalisen jakaantumisen, hahmottaa ja rajaa ne helpottaen siten leesioiden löytämistä. Maksaleesioiden erilaiset tehostumis- ja washout-mallit täydentävät dynaamisessa vaiheessa saatuja tietoja.
Viivästynyttä hepatosyyttistä vaihetta voidaan tutkia 20 minuutin kuluttua injektion antamisesta. Kuvantaminen on mahdollista vähintään 120 minuutin ajan. Kliinisten tutkimusten tulosten mukaan diagnostinen ja tekninen teho on hieman parempi silloin, kun kuvaus tehdään 20 minuutin kuluttua injektiosta verrattuna 10 minuuttia injektion jälkeen tehtyyn kuvaukseen.
Kuvantamisaika rajoitetaan 60 minuuttiin potilailla, jotka tarvitsevat hemodialyysiä, ja potilailla, joiden bilirubiiniarvot ovat koholla (> 3 mg/dl).
Sapen tiehystön rakenteiden kuvantuminen tehostuu Primovist-valmisteen hepaattisesta erittymisestä johtuen.
Käyttövalmiin Primovist-liuoksen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Osmolaliteetti 37 ºC:n lämpötilassa (mOSm/kg H2O)688
Viskositeetti 37 ºC:n lämpötilassa (mPa x s)1,19
Tiheys 37 °C:n lämpötilassa1,0881
pH7,4

Farmakokinetiikka

Jakautuminen
Suonensisäisesti annettuna Gd-EOB-DTPA:n pitoisuus/aika-profiili noudattaa luonteenomaista kaksois-eksponentiaalista alenemista.
Gd-EOB-DTPA jakaantuu ekstrasellulaariseen tilaan (vakaan tilan jakautumistilavuus on noin 0,21 l/kg).
Vaikuttava aine sitoutuu vain vähäisessä määrin proteiiniin (sitoutumisaste alle 10 %).
Yhdiste läpäisee vähäisessä määrin istukan.

Biotransformaaatio
Dinatriumgadoksetaatti ei metaboloidu.

Eliminaatio
Gd-EOB-DTPA erittyy puoliksi munuaisten ja puoliksi maksan kautta. Gd-EOB-DTPA:n puoliintumisaika on noin 1,0 tunti. Farmakokinetiikka oli annoslineaarinen annokseen 0,4 ml/kg (100 mikromol/kg) asti.
Kokonaispuhdistuma seerumista (Cltot) on 250 ml/min, munuaispuhdistuma (Clr) on noin 120 ml/min.

Dinatriumgadoksetaatti on lineaarinen gadoliniumia sisältävä varjoaine. Tutkimukset ovat osoittaneet, että elimistöön kertyy gadoliniumia, kun potilas altistuu gadoliniumia sisältäville varjoaineille. Gadoliniumia kertyy aivoihin ja muihin kudoksiin ja elimiin. Lineaaristen gadoliniumia sisältävien varjoaineiden kohdalla tämä voi aiheuttaa annoksesta riippuvaa T1-painotteisen signaalin voimistumista aivoissa ja etenkin aivojen hammastumakkeessa, linssitumakkeen pallossa ja talamuksessa. Signaalin intensiteetti lisääntyy, ja ei-kliiniset tiedot ovat osoittaneet, että lineaarisista gadoliniumia sisältävistä varjoaineista vapautuu gadoliniumia.

Ominaisarvot erityispotilasryhmissä

Iäkkäät potilaat (≥ 65-vuotiaat)
Iän myötä munuaisten toiminnassa tapahtuu fysiologisia muutoksia, joiden vuoksi dinatriumgadoksetaatin plasmapuhdistuma pienenee alle 65-vuotiailla todetusta tasosta 210 ml/min tasolle 163 ml/min ≥ 65-vuotiailla henkilöillä. Terminaalinen puoliintumisaika ja systeeminen altistus ovat iäkkäillä potilailla tavallista suuremmat (2,3 h ja 197 µmol*h/l verrattuna 1,6 h ja 153 µmol*h/l vastaavasti). Vaikuttava aine erittyy munuaisten kautta 24 tunnissa, eikä tässä ole havaittu eroa iäkkäiden ja nuorempien potilaiden välillä.

Munuaisten ja/tai maksan vajaatoiminta
Lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on havaittu yhdisteen pitoisuuden pientä tai kohtalaista lisääntymistä plasmassa, sen puoliintumisajan pidentymistä ja virtsanerityksen lisääntymistä samoin kuin maksan kautta tapahtuvan erittymisen vähenemistä verrattuna normaalin maksatoiminnan omaaviin potilaisiin. Maksasignaalin tehostumisessa ei kuitenkaan havaittu kliinisesti merkittäviä eroja.
Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, erityisesti potilailla, joilla oli epätavallisen korkeat (> 3 mg/dl) seerumin bilirubiiniarvot, AUC-arvo suureni tasolle 259 µmol*h/l, kun se verrokkiryhmässä oli 160 µmol*h/l. Eliminaation puoliintumisaika pidentyi 2,6 tuntiin, kun se verrokkiryhmässä oli 1,8 h. Erittyminen maksan ja sapen kautta väheni huomattavasti 5,7 prosenttiin annetusta annoksesta ja maksasignaalin tehostuminen heikkeni näillä potilailla.
Loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla AUC-arvo kohoaa 6-kertaiseksi ja on noin 903 µmol*h/l. Terminaalinen puoliintumisaika pitenee noin 20 tuntiin. Hemodialyysi lisää dinatriumgadoksetaatin puhdistumaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Keskimääräinen noin 3 tuntia kestävä hemodialyysi poisti noin 30 % dinatriumgadoksetaatista alkaen 1 tunnin kuluttua pistoksesta. Näillä potilailla hemodialyysissä tapahtuvan puhdistuman lisäksi huomattava osa annetusta gadoksetaattiannoksesta erittyy sapen kautta, josta keskimäärin noin 50 % havaitaan ulosteessa 4 päivän kuluessa (vaihteluväli 24,6-74,0 %, n = 6 potilasta).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Perinteisiin akuuttia ja subkroonista toksisuutta selvittäneisiin tutkimuksiin ja genotoksisuutta ja kosketusherkistystä tarkastelleisiin tutkimuksiin perustuvien prekliinisten tietojen mukaan valmisteen käyttö ihmiselle ei aiheuta erityistä vaaraa.

Sydänturvallisuus
Tajuissaan olevilla koirilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin telemetrisesti pieni ohimenevä QT-ajan piteneminen suurimmalla tutkitulla annoksella 0,5 mmol/kg (= 20 kertaa ihmiselle annettavaa annosta suurempi annos). Suurina pitoisuuksina Gd-EOB-DTPA salpasi HERG-kanavan ja pidensi aktiopotentiaalin kestoa marsun eristetyissä papillaarilihaksissa. Tämä viittaa siihen, että Primovist saattaa indusoida QT-ajan pitenemistä valmisteen yliannostuksen yhteydessä.
Farmakologisissa turvallisuustutkimuksissa ei ole todettu muihin elinjärjestelmiin liittyviä muutoksia.

Lisääntymistoksikologia ja imetys
Alkiotoksisuustutkimuksissa, joissa kaneille annettiin Gd-EOB-DTPA:ta toistuvasti 2,0 mmol/kg (= 25,9 kertaa (kehon pinta-alan mukaan) tai noin 80 kertaa (painon mukaan) ihmiselle annettavaa annosta suurempi annos), havaittiin implantaation jälkeisten menetyksien ja keskenmenojen määrän lisääntymistä.
Imettävillä rotilla alle 0,5 % radioaktiivisella aineella leimatusta ja laskimoon annetusta gadoksetaattiannoksesta (0,1 mmol/kg) erittyi rintamaitoon. Suun kautta otetun annoksen jälkeen imeytyminen oli rotilla hyvin vähäistä (0,4 %).

Nuoria eläimiä koskevat tiedot
Kerta- ja toistuvan annoksen toksisuustutkimukset vastasyntyneillä ja nuorilla rotilla eivät poikkea laadulllisesti aikuisten rottien tutkimuksista, mutta nuoret rotat ovat herkempiä.

Paikallinen siedettävyys
Paikallisia ärsytysreaktioita havaittiin ainoastaan annettaessa Gd-EOB-DTPA:ta lihakseen.

Karsinogeenisuus
Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Trinatriumkaloksetaatti, kloorivetyhappo (pH:n säätö), natriumhydroksidi (pH:n säätö), trometamoli, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Sisältää 11,7 mg natriumia/ml.

Yhteensopimattomuudet

Yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty. Primovist-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

5 vuotta (lasiset esitäytetyt ruiskut)

3 vuotta (muoviset esitäytetyt ruiskut)

Injektioneste tulee käyttää välittömästi esitäytetyn ruiskun avaamisen jälkeen.

Säilytys

Ei erityisiä säilytysohjeita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PRIMOVIST injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
0,25 mmol/ml 5 x 10 ml (1116,83 €)

PF-selosteen tieto

Lasiset esitäytetyt ruiskut: lasinen ruisku (10 ml, väritön, Ph.Eur. tyyppi I, silikonisoitu), jossa mäntä (klooributyylielastomeeri, silikonisoitu) ja ruiskun kärjen suojus (klooributyylielastomeerikumi), Luer Lock –liitin (polysulfoni) ja turvakorkki (polypropyleeni)

Pakkauskoot: 5 x 10 ml (10 ml:n esitäytetyissä ruiskuissa)

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön tai vaaleankeltainen liuos. Ei näkyviä hiukkasia.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Tarkastus
Primovist-injektioneste on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen liuos. Liuos tulee tarkastaa visuaalisesti ennen käyttöä. Esitäytetyn ruiskun suojus tulee poistaa välittömästi ennen käyttöä.
Primovist-liuosta ei pidä käyttää, jos sen väri on voimakkaasti muuttunut, jos siinä näkyy hiukkasia tai jos pakkaus on vahingoittunut.

Käsittely
Esitäytetty ruisku otetaan pois pakkauksesta ja valmistetaan injektiota varten juuri ennen käyttöä.

Hävittäminen
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
Injektioruiskun päällä oleva irrotettava jäljitystarra tulisi liimata potilastietoihin, jotta käytetty gadolinium-varjoaine voidaan jäljittää tarkasti. Myös käytetty annos tulisi dokumentoida. Jos käytössä on sähköinen potilastietokanta, on potilaan tietoihin tallennettava valmisteen nimi, eränumero ja annos.

Korvattavuus

PRIMOVIST injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
0,25 mmol/ml 5 x 10 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

V08CA10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

02.10.2019

Yhteystiedot

BAYER OY
Tuulikuja 2, PL 73
02151 Espoo


020 785 21
www.bayer.fi