Vertaa PF-selostetta

STAMARIL injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi sekoitettu annos (0,5 ml) sisältää:

Keltakuumevirusta1 17D-204 -kanta (elävä, heikennetty) vähintään 1 000 IU.

1 tuotettu kananpojan alkioissa, joissa ei ole tunnettuja patogeeneja.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Stamaril on tarkoitettu aktiiviseen immunisointiin keltakuumetta vastaan:

 • henkilöille, jotka matkustavat endeemisille keltakuumealueille tai niiden kautta tai asuvat tällaisilla alueilla
 • henkilöille, jotka matkustavat kansainvälisen rokotustodistuksen vaativiin maihin (vaatimus saattaa riippua aikaisemmasta matkareitistä, ei kuitenkaan välttämättä.)
 • henkilöille, jotka käsittelevät mahdollisesti infektoituneita materiaaleja (esimerkiksi laboratoriohenkilökunta).

Katso kohdat Annostus ja antotapa, Vasta-aiheet sekä Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet, jotka koskevat rokotettavan lapsen minimi-ikää tietyissä olosuhteissa ja joissa neuvotaan muiden erityisasemassa olevien potilaiden rokotuksista.

Jotta rokotussäädöksiä noudatetaan ja jotta rokotus on virallisesti hyväksytty, keltakuumerokotus annetaan Maailman terveysjärjestön (WHO) hyväksymässä rokotuspaikassa ja rokotus merkitään kansainväliseen rokotustodistukseen. Tämän todistuksen voimassaoloaika perustuu Kansainvälisen terveyssäännöstön suosituksiin ja alkaa 10 päivää ensimmäisen rokotuksen jälkeen sekä välittömästi uusintarokotuksen jälkeen (katso kohta Annostus ja antotapa).

Annostus ja antotapa

Annostus:

 • Perusrokotus

Rokote pitää antaa vähintään 10 päivää ennen endeemiselle alueelle saapumista, koska suojaimmuniteetti ei ehkä kehity ennen sitä.

Aikuiset: yksi 0,5 ml:n kerta-annos sekoitettua rokotetta.

Pediatriset potilaat

 • Vähintään 9 kk:n ikäiset lapset: yksi 0,5 ml:n kerta-annos sekoitettua rokotetta.

 • 6–9 kk:n ikäiset lapset: Keltakuumerokotetta ei suositella 6–9 kk:n ikäisille lapsille, paitsi erityisolosuhteissa ja voimassa olevien virallisten suositusten mukaisesti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Tällöin annostus on sama kuin vähintään 9 kk:n ikäisillä lapsilla.

 • Alle 6 kk:n ikäiset lapset: Stamaril on vasta-aiheinen alle 6 kk:n ikäisillä lapsilla (katso kohta Vasta-aiheet).

Iäkkäät
Annostus on sama kuin aikuisilla. Koska keltakuumerokotteeseen liittyvän vakavan ja mahdollisesti hengenvaarallisen taudin riski on kuitenkin mahdollisesti suurempi 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla, rokotetta pitää antaa vain, kun keltakuumeinfektion riskin katsotaan olevan merkittävä ja väistämätön (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset).

 • Uusintarokotus:

Yhden 0,5 ml Stamaril-annoksen jälkeen suojan oletetaan kestävän vähintään 10 vuotta, ja se voi kestää koko eliniän ajan.

Uusintarokotus yhdellä 0,5 ml annoksella saattaa olla tarpeen henkilöillä, joiden immuunivaste on ollut riittämätön ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Lisäksi joissakin maissa uusintarokotus voi paikallisten terveysviranomaisten virallisista suosituksista riippuen olla vaatimuksena maahan saapumiselle.

Antotapa:

Rokote suositellaan annettavaksi injektiona ihon alle.

Rokotteen antaminen lihakseen on hyväksyttävää, jos paikalliset säädökset suosittelevat sitä. Jos rokote annetaan lihakseen, suositeltava pistospaikka alle 12 kk:n ikäisillä lapsilla on reiden taka-sivuosassa, 12–35 kk:n ikäisillä lapsilla reiden taka-sivuosassa (tai hartialihaksessa, jos lihasmassa on riittävä) ja vähintään 36 kk:n ikäisillä lapsilla ja aikuisilla hartialihaksessa.

ÄLÄ INJISOI VERISUONEEN.

Ennen lääkkeen käsittelyä tai antoa huomioon otettavat varotoimet
Ks. kohdasta Erityiset varotoimet hävittämiselle ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille tai kananmunille tai kanaproteiineille.

 • Vaikeat yliherkkyysreaktiot (esimerkiksi anafylaksia) ensimmäisen keltakuumerokoteannoksen jälkeen.

 • Alle 6 kuukauden ikä (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

 • Heikentynyt immuunivaste, joko synnynnäinen, idiopaattinen tai systeemisen steroidihoidon seurauksena kehittynyt (suurempi kuin standardiannos topikaalisia tai inhaloitavia steroideja), sädehoito tai sytotoksiset lääkkeet.

 • Sairastettu kateenkorvan toiminnan häiriö (ml. myasthenia gravis, kateenkorvan kasvain ja kateenkorvan poisto).

 • Oireinen HIV-infektio.

 • Oireeton HIV-infektio, kun immuunitoiminnot ovat osoitettavasti heikentyneet (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

 • Keskivaikea tai vaikea kuumesairaus tai akuutti sairaus.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kaikkien muiden rokotteiden tavoin, rokotusta seuraavan mahdollisen anafylaktisen reaktion tai sokin varalta on käytettävissä oltava sopiva lääkitys ja mahdollisuus seurata potilasta.

Minkä tahansa pistoksena annettavan rokotteen jälkeen tai jopa sitä ennen voi esiintyä psyykkisperäisenä reaktiona synkopeeta (pyörtymistä). Pyörtymisen aiheuttaman vamman estämiseen ja pyörtymisen hoitoon on varauduttava varotoimenpitein.

ÄLÄ INJISOI VERISUONEEN.

Koska injektio lihakseen voi aiheuttaa pistoskohtaan verenpurkauman, Stamarilia ei saa antaa lihakseen henkilöille, joilla on jokin verenvuotohäiriö, esimerkiksi hemofilia tai trombosytopenia, tai henkilöille, jotka saavat antikoagulanttihoitoa. Sen sijaan rokote pitää antaa ihon alle.

Stamarilia saa antaa vain henkilöille, joilla on/tulee olemaan keltakuumeviruksen aiheuttaman tulehduksen riski tai jotka on rokotettava kansainvälisten terveysmääräysten takia. Ennen keltakuumerokotuksen antamisen harkitsemista on arvioitava, onko haittavaikutusten riski suurempi rokotuksen jälkeen (katso alla kohtaa Vasta-aiheet).

Keltakuumerokotteeseen liittyvä neurotrooppinen tauti (YEL-AND)

Hyvin harvoin on raportoitu YEL-AND-taudista, jonka seurauksena on ollut jälkitauteja ja joissakin tapauksissa kuolema (ks. kohta Haittavaikutukset). Tähän saakka useimmat YEL-AND-tapaukset on raportoitu perusrokotuksen saaneilla henkilöillä, ja tauti on puhjennut 30 päivän sisällä rokotuksesta. Riski näyttää olevan suurempi yli 60-vuotiailla ja alle 9 kk:n ikäisillä (ml. imeväisikäiset, jotka ovat altistuneet rokotteelle äidinmaidon kautta), vaikka tapauksia on raportoitu myös muissa ikäluokissa. Synnynnäinen tai hankittu immuunivajaus on myös tunnistettu mahdolliseksi riskitekijäksi (ks. kohta Vasta-aiheet).

Keltakuumerokotteeseen liittyvä viskerotrooppinen tauti (YEL-AVD)

Hyvin harvoin on raportoitu YEL-AVD-taudista, joka muistuttaa villityypin viruksen aiheuttamaa rajua infektiota (ks. kohta Haittavaikutukset). Kuolleisuusaste on ollut noin 60 %. Suurin osa tähänastisista YEL-AVD-tapauksista on raportoitu perusrokotuksen saaneilla, ja tauti on puhjennut kymmenen päivän sisällä rokotuksesta. Riski näyttää olevan suurempi yli 60-vuotiailla, vaikka myös muita ikäluokkia koskevista tapauksista on raportoitu. Sairastetun kateenkorvarauhasen häiriön on myös havaittu olevan mahdollinen riskitekijä (ks. kohdat Vasta-aiheet).

Immuunivajavaiset henkilöt

Stamarilia ei saa antaa immuunivajavaisille henkilöille (ks. kohta Vasta-aiheet).

Jos immunivajavuus on väliaikaista, rokotusta pitää lykätä, kunnes immuunitoiminta palautuu. Systeemisiä kortikosteroideja vähintään 14 päivän ajan saaneilla potilailla, rokotusta suositellaan lykättäväksi vähintään kuukaudella kortikosteroidihoidon päättymisen jälkeen.

HIV-infektio
Stamarilia ei saa antaa henkilölle, jolla on oireileva HIV-infektio tai kun HIV-infektio on oireeton, mutta immuunitoiminnot ovat osoitettavasti heikentyneet (ks. kohta Vasta-aiheet). On kuitenkin liian vähän tietoa määrittämään ne immunologiset parametrit, joilla voidaan erottaa turvallisesti rokotettavat ja mahdollisesti suojaavan immuunivasteen saavat niistä henkilöistä, joille rokotus voi olla sekä vaarallinen että tehoton. Jos oireeton HIV-infektoitunut henkilö ei voi välttää matkustamista endeemiselle alueelle, on otettava huomioon saatavilla oleva virallinen ohjeistus, kun harkitaan rokotuksen mahdollisia riskejä ja etuja.

HIV-positiivisille äideille syntyneet lapset
Vähintään 6 kk:n ikäiset lapset (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Vasta-aiheet) voidaan rokottaa, jos on vahvistettu, ettei heillä ole HIV-infektiota.

HIV-infektoituneet, vähintään 6 kk:n ikäiset lapset, jotka mahdollisesti tarvitsevat suojan keltakuumetta vastaan, tulisi ohjata lastentautien erikoislääkärille, joka arvioi annetaanko rokotus vai ei.

Ikä

 • Pediatriset potilaat: alle 9 kuukauden ikäiset lapset

6–9 kuukauden ikäisiä lapsia pitäisi rokottaa vain erityisolosuhteissa (esimerkiksi suurten tautiesiintymisien aikana) ja voimassa olevien virallisten ohjeiden mukaan.

Stamaril on vasta-aiheinen alle 6 kk:n ikäisillä lapsilla (ks. kohta Vasta-aiheet).

 • Iäkkäät henkilöt: 60-vuotiaat ja vanhemmat

60-vuotiailla henkilöillä ja vanhemmilla saattaa olla kohonnut joidenkin vakavien ja mahdollisesti hengenvaarallisten haittavaikutusten (ml. systeemiset ja neurologiset reaktiot, jotka jatkuvat yli 48 tuntia, YEL-AVD ja YEL-AND) riski verrattuna muihin ikäluokkiin. Rokote pitäisi sen vuoksi antaa vain niille potilaille, joilla on merkittävä keltakuumeen saantiriski (ks. edellä esitetty ja kohta Haittavaikutukset).

Raskaana olevat ja imettävät naiset

Stamarilia tulee antaa raskaana oleville ja imettäville naisille ainoastaan ilmeiseen tarpeeseen ja riskien ja hyötyjen arvioinnin jälkeen (ks. kohta Hedelmällisyys, raskaus ja imetys).

Transmissio

Erittäin harvat raportoidut tapaukset viittaavat siihen, että keltakuumerokotevirus saattaa siirtyä vauvoihin imettävistä äideistä, jotka ovat saaneet keltakuumerokotteen synnytyksen jälkeen. Transmission jälkeen vauvoille voi kehittyä YEL-AND-tauti, josta lapset toipuvat ja, jonka jälkeen lapset kehittyvät normaalisti ilman neurologisia poikkeavuuksia (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Kuten kaikkien rokotteiden kohdalla, Stamaril ei välttämättä anna täydellistä suojaa rokotetuille henkilöille.

Yhteisvaikutukset

Stamarilia ei saa sekoittaa minkään muun rokotteen tai lääkevalmisteen kanssa samaan ruiskuun.

Jos henkilölle on annettava muuta injisoitavaa rokotetta (rokotteita) samaan aikaan Stamarilin kanssa, kukin rokote on annettava eri paikkaan (ja mieluummin eri raajaan).
Tämä rokote voidaan antaa samaan aikaan tuhkarokkorokotteen kanssa, jos se on virallisten suositusten mukaista.
Se voidaan antaa samaan aikaan sellaisten rokotteiden kanssa, joka sisältää lavantaudin Vi-kapselipolysakkaridi-rokottaita ja/tai inaktivoitua A-virusta.

Sitä ei saa antaa henkilöille, jotka saavat immunosuppressiohoitoa (esimerkiksi sytotoksisia aineita tai systeemisiä steroideja tai standardiannoksia suurempia määriä topikaalisia tai inhaloitavia steroideja tai muita aineita). Ks. kohta Vasta-aiheet.

Se voi aiheuttaa virheellisen positiivisen tuloksen saman flavivirus-ryhmän sairauksia, esimerkiksi denguekuumetta tai japanilaista enkefaliittia, testaavissa laboratoriokokeissa ja/tai diagnostisissa testeissä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Stamarililla ei ole tehty eläinten kehitys- ja lisääntymistutkimuksia. Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta. Raskaana olevien altistumisesta olevan rajoitetun tietämyksen mukaan Stamarilista ei ole aiheutunut raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen terveyteen vaikuttavia haittavaikutuksia. Stamarilia tulee antaa raskaana oleville naisille vain ilmeiseen tarpeeseen, kun mahdolliset riskit ja hyöty on huolellisesti arvioitu.

Imetys
Koska rokoteviruskannan riski siirtyä imettävistä äideistä vauvoihin on todennäköinen, Stamarilia tulee antaa imettäville äideille vain ilmeiseen tarpeeseen (kuten epidemian rajoittamiseksi) ja riski-hyötysuhteen arvioinnin jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Hedelmällisyys
Stamarilista ei ole tehty hedelmällisyystutkimuksia eläimillä, eikä hedelmällisyyttä koskevia tietoja ole saatavilla ihmisistä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

a. Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Kaikissa kliinisissä tutkimuksissa Stamarilia sai yhteensä 4 896 tutkittavaa (kaikki ikäluokat). Edustavimmassa yleisellä väestöllä toteutetussa tutkimuksessa useimmin raportoituja haittavaikutuksia (12–18 %:lla tutkittavista) olivat päänsärky, heikkous, pistoskohdan kipu ja lihaskipu.
Edustavimmassa taaperoikäisillä toteutetussa tutkimuksessa useimmin raportoituja haittavaikutuksia (32–35 %:lla taaperoista) olivat ärtyneisyys, itkuisuus ja ruokahaluttomuus.

Haittavaikutukset esiintyivät tavallisesti kolmen ensimmäisen päivän aikana rokotuksen jälkeen, paitsi kuume, joka esiintyi päivien 4 ja 14 välillä.

Nämä haittavaikutukset eivät tavallisesti kestäneet kolmea päivää kauemmin.

Sekä paikalliset että systeemiset haittavaikutukset olivat tavallisesti lieviä voimakkuudeltaan. Kuitenkin vähintään yksi vaikea pistoskohdan reaktio raportoitiin 0,8 %:lla yleisen väestön tutkittavilla ja 0,3 %:lla taaperoista, ja vähintään yksi vaikea systeeminen reaktio raportoitiin 1,4 %:lla yleisen väestön tutkittavista ja 4,9 %:lla taaperoista.

Vakavia haittatapahtumia, kuten vaikeaa yliherkkyyttä tai anafylaktisia reaktioita tai neurotrooppista tai viskerotrooppista tautia (YEL-AND; YEL-AVD), on raportoitu myynnin jälkeisinä kokemuksina (katso kohdat b Haittavaikutustaulukko ja c.Joidenkin haittavaikutusten kuvaukset).

b. Haittavaikutustaulukko
Alla olevassa taulukossa on esitetty Stamaril-rokotteen antamisen jälkeen esiintyneiden haittavaikutusten esiintymistiheydet, jotka on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa ja maailmanlaajuisesti myynnin jälkeisessä käytössä.

Haittavaikutukset on lueteltu esiintymistiheyden mukaan seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥1 10)
Yleinen (≥1 100– <1 10)
Melko harvinainen (≥1 1 000– <1 100)
Harvinainen (≥1 10 000– <1 1 000)
Hyvin harvinainen (<1 10 000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys

Haittavaikutukset

Infektiot

Harvinainen

Nuha

Hyvin harvinainen

YEL-AVD‡

Veri ja imukudos

Tuntematon

lymfadenopatia

Immuunijärjestelmä

Tuntematon

Anafylaktinen reaktio, ml. angioödeema

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen

Ruokahalun menetys*

Hermosto

Hyvin yleinen

Uneliaisuus*, päänsärky

Melko harvinainen

Heitehuimaus

Hyvin harvinainen

YEL-AND‡

Tuntematon

Parestesia

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Oksentelu† 

Yleinen

Pahoinvointi

Melko harvinainen

Vatsakipu

Harvinainen

Ripuli

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Ihottuma

Melko harvinainen

Kutina

Tuntematon

Nokkosihottuma

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen

Lihaskipu

Yleinen

Nivelsärky

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Ärtyneisyys*, itkuisuus*, kuume†, heikkous, pistoskohdan kipu/arkuus

Yleinen

Pistoskohdan punoitus/punaisuus, pistoskohdan verenpurkauma, pistoskohdan kovettuma, pistoskohdan ödeema/turvotus

Melko harvinainen

Näppylä pistoskohdassa

Tuntematon

Influenssan kaltainen tauti

*Vain pediatrisilla potilailla (katso kohta d. Pediatriset potilaat)
‡ Katso kliiniset oireet kohdasta c. Joidenkin haittavaikutusten kuvaukset
† Hyvin yleinen taaperoilla (katso kohta d. Pediatriset potilaat), yleinen yleisessä väestössä

c. Joidenkin haittavaikutusten kuvaukset
Stamaril-rokotteen ja muiden keltakuumerokotteiden jälkeisten neurotrooppisten sairauksien (tunnetaan nimellä YEL-AND), joista jotkin ovat johtaneet kuolemaan, on raportoitu puhkeavan 30 päivän sisällä. YEL-AND saattaa ilmetä korkeana kuumeena ja päänsärkynä, ja saattaa edetä yhteen tai useampaan seuraavista oireista: sekavuus, uneliaisuus, aivotulehdus, enkefalopatia ja aivokalvontulehdus. Lisäksi on raportoitu mm. seuraavista neurologisista löydöksistä ja oireista: kouristukset, Guillain-Barrén oireyhtymä ja fokaaliset neurologiset puutosoireet (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Stamaril-rokotteen ja muiden keltakuumerokotteiden jälkeisistä viskerotrooppisista sairauksista (tunnetaan nimellä YEL-AVD ja aikaisemmin niitä kuvattiin ”kuumeilevaksi monen elimen ja järjestelmän häiriöksi”), joista jotkut ovat johtaneet kuolemaan, on raportoitu.Useimmissa raportoiduissa tapauksissa oireet puhkesivat 10 päivän sisällä rokotteen antamisesta. Ensimmäiset löydökset ja oireet ovat epäspesifisiä ja ne voivat ilmetä mm. kuumeena, lihassärkynä, väsymyksenä, päänsärkynä ja matalana verenpaineena ja mahdollisesti edetä nopeasti maksan vajaatoimintaan ja keltaisuuteen, lihassolujen hajoamiseen, trombosytopeniaan ja akuuttiin hengitystievajaukseen ja munuaisten vajaatoimintaan (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

d. Pediatriset potilaat
Stamarilin turvallisuutta pediatrisilla potilailla on tutkittu kliinisessä tutkimuksessa, jossa oli mukana 393 12–13 kuukauden ikäistä taaperoa, joille annettiin Stamaril-rokotetta ja lumelääkettä samanaikaisesti.

Turvallisuusprofiili arvioitiin rokotteen antamisen jälkeen ensimmäisten neljän viikon ajan.

Seuraavia pediatrisilla potilailla useimmin raportoituja haittavaikutuksia raportoitiin hyvin yleisinä: ärtyisyys (34,7 %), ruokahaluttomuus (33,7 %), itkuisuus (32,1 %) ja uneliaisuus (22 %).

Muita taaperoilla raportoituja haittavaikutuksia raportoitiin myös yleistä väestöä koskevissa tutkimuksissa:

 • Taaperoilla pistoskohdan kipu (17,6, %), kuume (16,5 %) ja oksentelu (17,1 %) raportoitiin hyvin yleisenä. Kuumetta ja oksentelua raportoitiin useammin kuin yleisellä väestöllä (katso taulukko kohdassa b. Haittavaikutustaulukko).

 • Taaperoilla pistoskohdan verenpurkaumia (9,8 %) ja pistoskohdan turvotusta (4,4, %) raportoitiin yleisenä, samoin kuin yleisellä väestöllä, mutta esiintymistiheydet olivat kuitenkin merkittävästi suuremmat kuin yleisessä väestössä.

e. Muut erityisryhmät
Synnynnäinen tai hankittu immuunivajavaisuus on tunnistettu vakavien haittavaikutuksien, ml. YEL-AND-taudin, mahdolliseksi riskitekijäksi (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Yli 60 vuoden ikä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) on todettu YEL-AVD- ja YEL-AND-sairauden mahdolliseksi riskitekijäksi.

Alle 9 kuukauden ikä (ml. äidinmaidon kautta rokotteelle altistuneet imeväisikäiset) (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) on tunnistettu YEL-AND-taudin mahdolliseksi riskitekijäksi.

Aiemmin sairastettu kateenkorvan häiriö (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) on todettu YEL-AVD- ja YEL-AND-sairauden mahdolliseksi riskitekijäksi.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Stamaril rokotteen yliannostustapauksia on raportoitu. Raportoiduista haittavaikutuksista saadut tiedot vastasivat kohdassa Haittavaikutukset kuvattua, Stamarilin tiedossa olevaa turvallisuusprofiilia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Keltakuumerokote (elävä).

ATC-koodi: J07B L1

Stamaril on elävä, heikennetty keltakuumerokote. Muiden elävien heikennettyjen rokotteiden tavoin terveet rokotteen saajat saavat subkliinisen infektion. Tämä aiheuttaa tiettyjen B- ja T-solujen tuotannon ja tiettyjen kiertävien vasta-aineiden muodostumisen. Neutralisoivan vasta-ainetitterin 1:10 laimennoksena oletetaan korreloivan suojan kanssa.

Immuniteettisuoja alkaa noin 10. rokotuksen jälkeisestä päivästä ja kestää vähintään 10 vuotta, ja voi olla elinikäinen.

Kliinisissä tutkimuksissa aikuisilla tutkittavilla on osoitettu, että 93–100 %:n serokonversio on saavutettu 28 päivää Stamaril-rokotteen antamisen jälkeen.

Pediatriset potilaat

Kliinisessä tutkimuksessa, jossa oli mukana 337 12–13 kuukauden ikäistä taaperoa, keltakuumeviruksen seropositiivisuusprosentti 28 päivää Stamaril-rokotuksen jälkeen oli 99,7 % (98,5; 100,0), ja geometrinen keskiarvotitteri oli 423 (375; 478). Toisessa kliinisessä tutkimuksessa, jossa oli mukana 30 iältään 2–17-vuotiasta lasta ja nuorta, serokonversioprosentti oli 90–100 %, mikä vahvistaa aikaisemmissa kliinisissä tutkimuksissa havaitut tulokset.

Farmakokinetiikka

Farmakokineettisiä tutkimuksia ei ole tehty.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliinisiä tutkimuksia ei ole toteutettu.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Injektiokuiva-aine: laktoosi, sorbitoli E240, L-histidiinihydrokloridi, L-alaniini, natriumkloridi, kaliumkloridi, dinatriumfosfaattidihydraatti, kaliumdivetyfosfaatti, kalsiumkloridi, magnesiumsulfaatti.
Liuotin: natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty, tätä rokotetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta.
Rokote on käytettävä välittömästi sekoituksen jälkeen.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.
Säilytä injektiokuiva-ainepullo ja liuotin esitäytetyssä ruiskussa ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

STAMARIL injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku
1 annos (2 erillistä neulaa) (56,58 €)

PF-selosteen tieto

Jauhe injektiopullossa (tyypin I lasia), tulppa (klorobutyyliä) ja irti napsautettava korkki (alumiinia) +0,5 ml liuotinta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), sisään upotettava korkki (halobutyyliä) ja neula ja neulansuojus (luonnonkumia tai polyisopreenia) – pakkaus 1, 10 tai 20 kappaleen pakkauksissa.

Jauhe injektiopullossa (tyypin I lasia), tulppa (klorobutyyliä) ja irti napsautettava korkki (alumiinia) + 0,5 ml liuotinta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), sisään upotettava korkki (halobutyyliä) ja kärkisuojus (klorobromibutyyliä tai styreenibutadieenia) – pakkaus 1 tai 10 kappaleen pakkauksissa.

Jauhe injektiopullossa (tyypin I lasia), tulppa (klorobutyyliä) ja irti napsautettava korkki (alumiinia) + 0,5 ml liuotinta esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I lasia), sisään upotettava korkki (halobutyyliä) ja kärkisuojus (klorobromibutyyliä tai styreenibutadieenia), yksi tai kaksi erillistä neulaa – pakkaus 1 ja 10 kappaleen pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Ennen käyttökuntoon saattamista injektiokuiva-aine on tasalaatuista, väriltään beigestä oranssin beigeen, ja liuotin on kirkas neste.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ruisku ilman kiinnitettyä neulaa: Kun ruiskun kärkisuojus on irrotettu, neula on kiinnitettävä tiukasti ruiskun kärkeen ja varmistettava sen pysyvyys kiertämällä sitä neljänneskierroksen verran (90º).
Sekoita rokote lisäämällä esitäytetyssä ruiskussa oleva liuotin injektiokuiva-ainepulloon. Ravista injektiopulloa, ja kun liuos on täysin sekoittunut, vedä se samaan ruiskuun injektiota varten.
Ravista sekoitettua rokotetta voimakkaasti ennen sen injisointia.
Käytä välittömästi sekoituksen jälkeen.
Käyttövalmiiksi sekoitetun suspension väri vaihtelee beigestä vaaleanpunaiseen beigeen, ja se on enemmän tai vähemmän läpikuultava.
Kosketusta desinfiointiaineisiin tulee välttää, koska ne voivat inaktivoida viruksen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

STAMARIL injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku
1 annos

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07BL01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

18.10.2017

Yhteystiedot

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo


0201 200 300
www.sanofi.fi