Vertaa PF-selostetta

OPTISON injektioneste, dispersio 0,19 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

OPTISON koostuu perflutreenia sisältävistä, lämpökäsitellyistä humaanialbumiinimikropalloista, jotka on suspensoitu 1-prosenttiseen humaanialbumiiniliuokseen.

Pitoisuus: perflutreenia sisältäviä mikropalloja 5 - 8 x 108/ml, läpimitta keskimäärin 2,5 - 4,5 μm. Yksi millilitra OPTISONia sisältää n. 0,19 mg perflutreenikaasua.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Jokainen ml sisältää 0,15 mmol (3,45 mg) natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, dispersio.

Kirkas liuos, jonka pinnalla on valkoinen mikropallokerros.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

OPTISON on ultraäänikuvausaine, jota käytetään sydämen transpulmonäärisissä ultraäänitutkimuksissa kontrastin luomiseksi sydämen eteisiin ja kammioihin ja siten parantamaan vasemman kammion endokardiumin rajautumista ja seinämän liikkeiden saamista näkyviin potilailla, joilla on tai epäillään olevan sydänverisuonisairaus. OPTISONia tulee käyttää potilailla vain silloin, kun ilman varjoainetta tehtävä tutkimus ei anna vastausta.

Ehto

Valmistetta saavat annostella vain diagnostiseen kaikukuvaukseen perehtyneet lääkärit.

Annostus ja antotapa

OPTISONia saavat annostella vain diagnostiseen kaikukuvaukseen perehtyneet lääkärit.

Ennen OPTISONin antamista katso kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet. Erityiset varotoimet hävittämiselle (ja muut käsittelyohjeet).

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ensisijaisesti kontrastin luomiseen vasemmassa kammiossa laskimonsisäisen annon jälkeen. Kuvaus on tehtävä OPTISON-injektion aikana, koska optimaalinen kontrasti saavutetaan heti injektion antamisen jälkeen.

Annostus

Suositusannos on 0,5 ml - 3,0 ml potilasta kohden. Yleensä 3,0 ml riittää, mutta jotkut potilaat voivat tarvita suuremman annoksen. Potilaan kokonaisannos ei saa olla yli 8,7 ml. Yksi 0,5 - 3,0 ml:n OPTISON-annos riittää 2,5 - 4,5 minuutin kuvaukseen. Lisäannoksia voidaan antaa, mutta siitä on hyvin vähän kliinistä kokemusta.

Pediatriset potilaat

OPTISONin turvallisuutta ja tehokkuutta ei ole osoitettu alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot on ilmoitettu kohdassa Farmakodynamiikka, mutta annostelusuositusta ei voida antaa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Pulmonaarinen hypertonia, kun systolinen keuhkovaltimopaine on > 90 mm Hg.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyyttä on raportoitu. Varovaisuutta tulee sen vuoksi noudattaa. Toimenpiteet vakavien reaktioiden varalta on suunniteltava etukäteen, ja hoidossa tarvittavien lääkkeiden ja välineiden on oltava välittömästi käyttövalmiina.

Kokemukset OPTISONin käytöstä vakavasti sairailla potilailla ovat vähäisiä. OPTISONin käytöstä tietyissä vaikeissa sydän-, keuhko-, munuais- tai maksasairauksissa, on vain vähän kliinistä kokemusta. Tällaisia sairaustiloja ovat aikuisten hengitysvaikeusoireyhtymä, hengityslaitehoito, jossa käytetään positiivista uloshengityspainetta (PEEP), vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA IV), endokardiitti, akuutti sydäninfarkti, johon liittyy jatkuva tai epästabiili rintakipu, sydän, jossa on tekoläppä, äkillinen yleistulehdus tai sepsis, todettu hyytymisjärjestelmän yliaktiivisuus ja/tai toistuva tromboembolia, loppuvaiheen munuais- tai maksasairaus. Näillä potilailla OPTISONia tulee käyttää vain huolellisen harkinnan jälkeen, ja potilasta on seurattava tarkkaan annostelun aikana ja sen jälkeen. Muita kuin kohdassa Annostus ja antotapa määriteltyjä antoreittejä (esim. intrakoronaari-injektiota) ei suositella.

Ihmisen verestä tai plasmasta valmistettujen lääkevalmisteiden käytöstä aiheutuvien infektioiden ehkäisemiseen tarkoitettuihin vakiotoimenpiteisiin kuuluu verenluovuttajien valinta, yksittäisten luovutuserien ja plasmapoolien seulonta tiettyjen infektiomarkkereiden varalta sekä tehokkaat valmistusvaiheet, joiden avulla voidaan inaktivoida tai poistaa viruksia. Tästä huolimatta ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkevalmisteita käytettäessä ei voida täydellisesti sulkea pois tarttuvien taudinaiheuttajien siirtymismahdollisuutta. Tämä koskee myös tuntemattomia ja uusia viruksia ja muita taudinaiheuttajia.

Euroopan farmakopean vaatimusten mukaisesti ja vakiintuneilla menetelmillä valmistetun albumiinin ei ole ilmoitettu aiheuttaneen virusten siirtymistä.

On erittäin suositeltavaa, että aina kun OPTISON-valmistetta annetaan potilaalle, valmisteen nimi ja eränumero kirjataan muistiin. Näin voidaan säilyttää yhteys potilaan ja käytetyn valmiste-erän välillä.

Sydämen kaikukuvaukseen tulee liittää EKG-monitorointi OPTISON ultraäänikuvausainetta annettaessa.

Eläintutkimuksissa annetun kaikukontrastiaineen ja ultraäänisäteen yhteisvaikutuksena ilmeni biologisia haittavaikutuksia (esim. endoteliaalisoluvaurioita, kapillaarirepeämiä). Vaikka näitä biologisia haittavaikutuksia ei ole raportoitu ihmisillä, suositellaan alhaisen mekaanisen indeksin käyttämistä sekä annostuksen loppudiastolista synkronointia.

Pediatriset potilaat

Valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu alle 18-vuotiailla.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Valmisteen käyttöä halotaani-happianestesian yhteydessä ei ole tutkittu.

Raskaus ja imetys

Raskaus

OPTISONin turvallisuutta ei ole tutkittu raskaana olevilla naisilla. Kun tiineille kaniineille annettiin vuorokausiannoksena 2,5 ml painokiloa kohti (n. 15 x suositeltu kliininen enimmäisannos) organogeneesin aikana, todettiin emoon kohdistuvaa toksisuutta sekä sikiötoksisuutta, johon liittyi vähäisestä huomattavaan vaihtelevaa aivokammioiden laajentumista kehittyvillä sikiöillä. Tämän löydöksen kliinistä merkitystä ei tiedetä. Sen vuoksi OPTISONia ei pidä käyttää raskausaikana, ellei sen käytöstä saatava hyöty ole odotettavissa olevia riskejä suurempi ja ellei lääkäri katso sen käyttöä välttämättömäksi.

Imetys

OPTISONin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Sen vuoksi OPTISONia on käytettävä varoen imettävillä naisilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset ovat harvinaisia ja yleensä harmittomia. Yleensä humaanialbumiinin annosteluun on liitetty ohimeneviä makuaistin häiriöitä, pahoinvointia, kasvojen punoitusta, ihottumaa, päänsärkyä, oksentelua, vilunväristyksiä ja kuumetta. Humaanialbumiinista valmistettujen tuotteiden käyttöön on liittynyt anafylaktisia reaktioita. Vaiheen III kliinisissä tutkimuksissa OPTISONin käytön jälkeen raportoidut haittavaikutukset olivat lieviä tai kohtalaisia ja hävisivät myöhemmin kokonaan.

OPTISONin kliinisissä tutkimuksissa haittavaikutukset raportoitiin haittatapahtumina seuraavin alla olevassa taulukossa esitetyin frekvenssein: hyvin yleinen (≥1/10); yleinen (≥1/100, <1/10); melko harvinainen (≥1/1,000, <1/100); harvinainen (≥1/10,000, <1/1,000); hyvin harvinainen (<1/10,000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmäluokka

Haittavaikutukset

Yleisyysluokka

Veri ja imukudos

Eosinofilia

Melko harvinainen

Hermosto

Dysgeusia (makuhäiriö), päänsärky

Tinnitus, heitehuimaus, parestesia

Yleinen

Harvinainen

Silmät

Näköhäiriöt

Tuntematon *

Sydämen toimintahäiriöt

Kammiotakykardia

Harvinainen

Hengityselimet,rintakehä ja välikarsina

Dyspnea

Melko harvinainen

Verisuonisto

Punoitus

Yleinen

Gastrointestinaaliset toimintahäiriöt

Pahoinvointi

Yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Lämmön tunne

Rintakipu

Yleinen

Melko harvinainen

Immuunijärjestelmä

Allergiatyyppiset reaktiot (esim. anafylaktoidinen reaktio tai sokki, kasvojen turvotus, nokkosihottuma)

Tuntematon *

* Reaktiot, joiden yleisyysluokkaa ei tiedetä kliinisten koetulosten puuttumisen vuoksi, on luokiteltu seuraavasti: ”Tuntematon”.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

wwwsivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Vaiheen I tutkimuksissa terveille vapaaehtoisille koehenkilöille annettiin OPTISONia enimmillään 44,0 ml, eikä heillä esiintynyt merkittäviä haittavaikutustapauksia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ultraäänikuvausaine, ATC-koodi V08D A01

Ultraäänidiagnostiikassa OPTISON vähentää sydämen kammioiden läpinäkyvyyttä, parantaa endokardiumin rajautumista, vahvistaa Doppler-signaalia ja tuo näkyviin seinämien liikkeet ja verenvirtauksen sydämessä.

Veren ja biologisten pehmytkudosten, kuten rasvan ja lihasten, heijastamat kaiut syntyvät näiden kaikutiheydeltään erilaisten kudosten rajapinnoilla. Perflutreenia sisältävien mikropallojen kaikuominaisuudet eroavat suuresti pehmytkudosten ominaisuuksista ja synnyttävät hyvin voimakkaan kaiun.

OPTISON koostuu perflutreenia sisältävistä mikropalloista, joiden läpimitta on keskimäärin 2,5 - 4,5 mikronia ja pitoisuus 5 - 8 x 108 mikropalloa/ml. Tämän kokoluokan mikropallot edesauttavat kontrastin syntymistä vahvistamalla voimakkaasti kaikuja.

OPTISONin sisältämät mikropallot ovat stabiileja ja riittävän pieniä kulkeutuakseen keuhkojen läpi, joten se vahvistaa myös sydämen vasemman kammion ja eteisen kaikusignaaleja.

Tarkaa annos-vastesuhdetta ei voi määrittää, koska ultraäänisignaalin ja mikropallokonsentraation suhde on monimutkainen, ultraäänilaitteistossa tietoa muokataan edelleen, ja koska yksilölliset vasteet ovat erilaisia sydämen ja keuhkojen toiminnan eroavuuksien vuoksi. Täten OPTISONin annostus on sovitettava yksilöllisesti. Kliinisissä tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että sydämen vasemman puolen kontrastin luomiseen voidaan alkuannokseksi suositella 0,5 - 3,0 ml. Suuremmilla annoksilla saadaan voimakkaampi ja pidempään kestävä kontrasti. Suositusannoksella saavutettava hyödyllinen kontrastivaikutus kestää riittävän pitkään sydämen täydellisen kaikukuvauksen suorittamiseksi Doppler-virtausmittaus mukaan lukien.

Käytä pienintä annosta, joka riittää kontrastin luomiseen sydämen lokeroihin, sillä suurilla annoksilla on kuvaa vääristävä vaikutus, joka voi peittää tärkeää informaatiota.

Kahdessa kontrolloimattomassa tutkimuksessa, joissa oli mukana yhteensä 42 lasta ja nuorta, joiden ikä vaihteli kahdeksasta kuukaudesta 19 vuoteen, turvallisuusprofiili vaikutti samanlaiselta kuin aikuisilla. Yhdessä tutkimuksessa annetut annokset olivat 0,2 ml yli 25 kg:n painoisilla potilailla ja

0,1 ml alle 25 kg:n painoisilla potilailla. Toisessa tutkimuksessa annokset olivat 0,5 ml yli 20 kg:n painoisilla potilailla ja 0,3 ml alle 20 kg:n painoisilla potilailla. Valmiste annettiin ääreisverisuoneen boluksena. Ruiskeen jälkeen annettiin huuhteluannos suolaliuosta. Ultraäänikuvauksessa käytettiin alhaista mekaanista indeksiä.

OPTISONin vaikutusta keuhkojen hemodynamiikkaan tutkittiin prospektiivisessa, avoimessa tutkimuksessa 30 potilaalla, joille oli suunniteltu keuhkovaltimon katetrointi. Näistä potilaista 19 potilaan keuhkovaltimon systolinen paine (PASP) oli lähtötilanteessa koholla (> 35 mmHg; keskiarvo 70,1 ± 33,0 mmHg; vaihteluväli 36,0–176,0 mmHg) ja 11 potilaan PASP oli normaali (≤ 35 mmHg; keskiarvo 29,3 ± 4,6 mmHg; vaihteluväli 22,0–35,0 mmHg).

Myös systeemisen hemodynamiikan parametrit ja EKG arvioitiin. Kliinisesti tärkeitä keuhkojen hemodynaamisia, systeemisiä hemodynaamisia tai EKG-muutoksia ei havaittu. Tässä tutkimuksessa ei arvioitu OPTISONin vaikutusta sydämen tai keuhkojen rakenteiden näkyviin saamiseen.

Farmakokinetiikka

Annettaessa terveille vapaaehtoisille koehenkilöille OPTISONia laskimoinjektiona 0,21 - 0,33 ml painokiloa kohti valmisteen perflutreenikomponentti eliminoitui nopeasti ja lähes täydellisesti alle 10 minuutissa valtaosin keuhkojen kautta, jolloin puoliintumisaika oli 1,3 ± 0,7 minuuttia. Verestä mitatut perflutreenipitoisuudet olivat tällä annostuksella liian matalia ja lyhytaikaisin farmakokineettisten parametrien tarkkaan määrittämiseen.

Albumiinimikropallojen jakaantumista ja eliminaatiota ei ole tutkittu ihmisillä. Rotilla tehdyt prekliiniset tutkimukset, joissa käytettiin 125I-merkittyjä albumiinimikropalloja, osoittivat, että mikropallot hävisivät nopeasti verenkierrosta ja että radioaktiivisesti merkityt mikropallot, albumiinikuoret ja125I kertyivät pääasiassa maksaan. Radioaktiivisesti merkitty annos erittyi pääasiassa virtsaan. Radioaktiivista merkkiainetta oli myös keuhkoissa huomattavan pitkään, n. 10 % kokonaisannoksesta 40 minuutin kuluttua annosta (vrt. 35 % maksassa).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliinisistä tiedoista, jotka perustuvat tavanomaisiin farmakologista turvallisuutta, akuuttia ja kroonista toksisuutta sekä genotoksisuutta koskeviin kokeisiin, ei ilmene mitään erityisiä ihmiseen kohdistuvia vaaroja. Kaniineilla tehdyissä sikiötoksisuustutkimuksissa sellaisten sikiöiden määrä, joilla aivokammiot olivat laajentuneet, lisääntyi merkitsevästi (ks. kohta Raskaus ja imetys). Rotilla tehdyissä sikiötoksisuustutkimuksissa ei todettu vastaavaa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Humaanialbumiini

Natriumkloridi

N-asetyylitryptofani

Kapryylihappo

Natriumhydroksidi (pH-säätö)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

OPTISONia ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. Erillistä ruiskua on käytettävä.

Kestoaika

Avaamaton injektiopullo ulkopakkauksessa: 2 vuotta.

Valmis tuote kumitulpan lävistämisen jälkeen: 30 minuuttia.

Säilytys

Säilytä pystyasennossa jääkaapissa (2°C - 8°C).

Injektiopulloja voidaan säilyttää huoneenlämmössä (korkeintaan +25 °C) yhden päivän ajan.

Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

OPTISON injektioneste, dispersio
0,19 mg/ml 5 x 3 ml (514,99 €)

PF-selosteen tieto

I tyypin lasista valmistettu 3 ml:n injektiopullo, joka on suljettu bromobutyylikumitulpalla ja sinetöity alumiinikorkilla, jossa on värillinen, muovinen repäisykorkki.

OPTISONin pakkauskoot ovat: 1 x 3 ml:n injektiopullo tai 5 x 3 ml:n injektiopullo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas liuos, jonka pinnalla on valkoinen mikropallokerros.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kuten aina parenteraalisesti annosteltavia valmisteita käytettäessä, OPTISON-injektiopullojen eheys tulee tarkistaa ennen käyttöä.

Pullot on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Pullon sisältö tulee käyttää 30 minuutin kuluessa siitä, kun kumitulppa on puhkaistu. Käyttämättä jäänyt liuos hävitetään.

Ravistamattomassa OPTISON-injektionesteessä on nestefaasin pinnalla valkoinen mikropallokerros, joka on sekoitettava suspensioksi ennen käyttöä. Homogeeninen valkoinen suspensio uudelleensekoittamisen jälkeen.

Noudata seuraavia ohjeita:

- Suoraan jääkaapista otettua kylmää liuosta ei saa injisoida.

- Anna injektiopullon lämmetä huoneenlämpöiseksi ja tarkista ennen sekoittamista, ettei nestefaasissa ole hiukkasia eikä sakkaa.

- Vie 20 G:n muovikanyyli suureen kyynärtaivelaskimoon, mieluiten oikeaan käsivarteen. Kiinnitä kanyyliin kolmitiehana.

- Käännä OPTISON-injektiopullo ylösalaisin ja pyöritä sitä varovasti noin kolme minuuttia, jotta mikropallot sekoittuvat täydellisesti.

- Suspensio on täysin sekoittunut, kun se on tasaisen himmeän valkoinen eikä kumitulpan tai injektiopullon pinnoille ole tarttunut mitään.

- Vedä OPTISON-injektioneste varovasti ruiskuun minuutin sisällä sekoittamisesta.

- Injektiopullossa olevan paineen tulee pysyä tasaisena, muutoin mikropallot voivat hajota ja valmisteen kontrastivaikutus hävitä. Ilmaa sen vuoksi injektiopullo steriilillä ilmausneulalla tai steriilillä 18 G:n neulalla, ennen kuin vedät suspension injektioruiskuun. Älä injisoi pulloon ilmaa, sillä valmiste vahingoittuu.

- Käytä suspensio 30 minuutin kuluessa ruiskuun vetämisestä.

- Ruiskun ollessa liikkumatta OPTISON erottuu suspensiosta ja se on sekoitettava uudestaan ennen käyttöä.

- Sekoita mikropallot ruiskussa vielä juuri ennen injisoimista pitämällä ruiskua vaakasuorassa kämmenten välissä ja pyörittämällä sitä nopeasti edestakaisin vähintään 10 sekuntia.

- Injisoi suspensio muovikanyylin kautta. Kanyylin tulee olla vähintään 20 G. Maksimi-injektionopeus on 1,0 ml/s.

Varoitus: Älä koskaan käytä muuta antotapaa kuin avointa virtausta. Jos OPTISON injisoidaan muulla tavoin, sen kuplat rikkoutuvat.

- Ruisku on ehdottomasti tarkastettava huolellisesti juuri ennen injektion antamista mikropallojen täydellisen sekoittumisen varmistamiseksi.

Välittömästi OPTISON-injektion antamisen jälkeen injisoidaan 9 mg/ml (0,9-prosenttista) natriumkloridi-injektionestettä, liuosta tai 50 mg/ml (5-prosenttista) glukoosi-injektionestettä, liuosta nopeudella 1 ml/s.

Huuhtelu voidaan tehdä myös infuusiolla. Infuusiolaitteisto yhdistetään kolmitiehanaan ja laskimoinfuusio aloitetaan aukiolotiputusnopeudella. Heti OPTISON-injektion jälkeen laskimoinfuusio pidetään täysin auki, kunnes kontrasti alkaa hävitä vasemmasta kammiosta. Tämän jälkeen infuusiota jatketaan aukiolotiputusnopeudella.

Korvattavuus

OPTISON injektioneste, dispersio
0,19 mg/ml 5 x 3 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

V08DA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

09.11.2018

Yhteystiedot

OY GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES AB
PL 400
00031 GE


010 39411
www.gehealthcare.fi
customerservicefinland@ge.com