Vertaa PF-selostetta

SATIVEX sumute suuonteloon, liuos

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi 100 mikrolitran suihke sumutetta sisältää:
2,7 mg delta-9-tetrahydrokannabinolia (THC) ja 2,5 mg kannabidiolia (CBD) Cannabis sativa L. -kasvista.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
100 mikrolitraa sumutetta sisältää lisäksi enintään 0,04 g etanolia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Sumute suuonteloon, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Sativex on tarkoitettu oireiden lievittämiseen aikuispotilaille, joilla on kohtalaista tai vaikea-asteista multippeliskleroosista (MS-tauti) johtuvaa lihasspastisuutta ja joiden kohdalla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta muilla spastisuutta estävillä lääkkeillä, mutta joiden spastisuuteen liittyvät oireetovat kliinisesti mitattuna lievittyneet merkittävästi hoidon ensimmäisen koejakson aikana.

Ehto

Vain neurologian erikoislääkäreiden määräyksellä tai neurologian alan sairaalayksikön lääkärin määräyksellä tai näiden aloittamaan jatkohoitoon.

Annostus ja antotapa

Sativex on tarkoitettu ainoastaan sumutettavaksi suuonteloon.

Sativex on tarkoitettu käytettäväksi potilaan tämänhetkisen spastisuutta estävän lääkityksen lisänä.

Vain neurologian erikoislääkäreiden määräyksellä tai neurologian alan sairaalayksikön lääkärin määräyksellä tai näiden aloittamaan jatkohoitoon.

Aikuiset

Sumutepulloa on ravistettava ennen käyttöä. Sumute on suunnattava suuontelon pinnalle niin, että antopaikkaa vaihdetaan jokaisella käyttökerralla.

Potilaille on kerrottava, että sopivimman annoksen määrittäminen voi viedä jopa 2 viikkoa ja tänä aikana voi esiintyä haittavaikutuksia, joista yleisin on huimaus. Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja katoavat muutaman päivän kuluessa. Lääkärin on kuitenkin harkittava haittavaikutuksen vakavuuden ja voimakkuuden perusteella, onko annos syytä säilyttää ennallaan, onko sitä vähennettävä vai onko hoito keskeytettävä.

Biologisen hyötyosuuden vaihtelun minimoimiseksi yksittäisellä potilaalla Sativex-valmiste tulee ottaa mahdollisimman samaan aikaan ruokailuaikoihin nähden (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Lisäksi joidenkin lääkkeiden samanaikainen käyttö voi vaatia annosten uudelleentitrauksen, jos niiden käyttö aloitetaan tai lopetetaan tämän lääkehoidon aikana (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Titrausjakso:

Titrausjakso tarvitaan optimaalisen annoksen määrittämisessä. Suihkeiden lukumäärä ja ajoitus vaihtelee potilaittain.

Suihkeiden lukumäärää on lisättävä kunakin päivänä alla olevan taulukon mukaisesti. Iltapäivä-/ilta-annos tulee ottaa klo 16 ja nukkumaanmenoajan välisenä aikana. Kun aamuannoksen ottaminen aloitetaan, se tulee ottaa heräämisen ja puolen päivän välisenä aikana. Potilas voi jatkaa annoksen lisäämistä vähitellen 1 suihkeella päivässä enimmäisannokseen 12 suihketta/vrk saakka, kunnes paras mahdollinen oireiden lievittyminen saavutetaan. Suihkeiden ottamisen välillä tulee olla vähintään 15 minuutin tauko.

Päivä

Suihkeiden lukumäärä aamulla

Suihkeiden lukumäärä illalla

(Suihkeiden kokonaismäärä vuorokaudessa)

1

0

1

1

2

0

1

1

3

0

2

2

4

0

2

2

5

1

2

3

6

1

3

4

7

1

4

5

8

2

4

6

9

2

5

7

10

3

5

8

11

3

6

9

12

4

6

10

13

4

7

11

14

5

7

12

Ylläpitojakso
Titrausjakson jälkeen potilaita neuvotaan ylläpitämään saavutettua optimaalista annosta. Kliinisissä tutkimuksissa keskimääräinen annos multippeliskleroosia sairastaville potilaille on kahdeksan suihketta päivässä. Kun optimaalinen annos on saavutettu, potilaat voivat jakaa annokset tasaisesti pitkin päivää yksilöllisen vasteen ja siedettävyyden mukaisesti. Uudelleen titraus alas- tai ylöspäin voi olla tarpeen, jos potilaan tilassa havaitaan muutoksia, jos samaan aikaan käytettyyn muuhun lääkitykseen tulee muutoksia tai jos hankalia haittavaikutuksia ilmenee. Yli 12 suihketta päivässä sisältäviä annoksia ei suositella.

Lääkärin arviointi
Ennen hoidon aloittamista on tehtävä perusteellinen arvio potilaan spastisuuteen liittyvien oireiden vakavuudesta ja tavallisilla spastisuutta estävillä lääkkeillä saavutetusta hoitovasteesta. Sativex on tarkoitettu ainoastaan potilaille, joiden spastisuus on kohtalaista tai vaikeaa ja joiden kohdalla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta muita spastisuutta lieventäviä lääkkeitä käyttämällä. Potilaan hoitovastetta Sativex-hoidon kohdalla on arvioitava neljän hoitoviikon jälkeen. Jos kliinisesti merkitsevää parannusta spastisuuteen liittyvissä oireissa ei havaitahoidon ensimmäisen koejakson aikana, hoito on lopetettava.Kliinisissä kokeissa tämä määriteltiin vähintään 20 %:n parannuksena spastisuuteen liittyvissä oireissa potilaan raportoimallanumeerisella asteikolla 0-10 (ks. kohta Farmakodynamiikka).Pitkäkestoisen hoidon tehoa on uudelleen arvioitava säännöllisin väliajoin.

Pediatriset potilaat
Sativexinkäyttöä lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ei suositella. Satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa,jossa mukana olleilla lapsilla ja nuorilla oli CP-oireyhtymä tai traumasta aiheutunutkeskushermostovaurio, tehoa koskevattuloksetolivatnegatiiviset. Tiedoton kuvattu kohdassa Farmakodynamiikka.

Iäkkäät potilaat
Erillisiä tutkimuksia ei ole suoritettu iäkkäillä potilailla, mutta kliinisissä tutkimuksissa on ollut jopa 90-vuotiaita potilaita. Iäkkäät potilaat voivat kuitenkin olla alttiimpia saamaan keskushermostoperäisiä haittavaikutuksia ja siksi henkilökohtaiseen turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi kuumien ruokien ja juomien käsittelyssä.

Maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat
Toistuvasta annosta tutkittaville, joilla olimaksanvajaatoimintaa, eiole tietoja. Sativex-valmistetta voidaan antaa lievää maksanvajaatoimintaa sairastaville potilaille annostusta muuttamatta. Valmisteen käyttöä keskivaikeaa taivaikeaa maksanvajaatoimintaa sairastaville potilaille ei suositella, koska THC:nja CBD:nmahdollisesta kertymisestä pitkäaikaiskäytössä eiole tietoja (ks. kohta Farmakokinetiikka.)

Tutkimustietoja ei ole munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista. Näissä potilasryhmissä Sativex-valmisteen vaikutus voi kuitenkin voimistua tai pitkittyä. Lääkäriä suositellaan tekemään usein kliininen arviointi näille potilasryhmille.

Vasta-aiheet

Sativex on vasta-aiheinen potilaille:

  • jotka ovat yliherkkiä kannabinoideille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuainelle
  • joilla on diagnosoitu tai epäilty skitsofrenia tai potilaan suvussa on skitsofeniaa, tai jokin muu psykoottinen sairaus, aiemmin todettu vaikea persoonallisuushäiriö tai jokin muu merkittävä psyykkinen häiriö lukuun ottamatta perussairauteen liittyvää masennusta
  • jotka imettävät (ottaen huomioon merkittävän kannabinoidipitoisuuden erittyminen rintamaitoon ja tästä johtuvat mahdolliset haitalliset vaikutukset lapsen kehitykseen)

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Lievää tai kohtalaista huimausta on raportoitu yleisesti. Tämä haittavaikutus ilmenee useimmiten hoidon ensimmäisten viikkojen aikana.

Hoidon alkuvaiheessa on havaittu pulssin ja verenpaineen vaihtelua, joten titrausjakson aikana on noudatettava varovaisuutta. Sativex-valmisteen käytön aikana on havaittu pyörtymiskohtauksia. Sativexin käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vakava sydän- ja verisuonisairaus. Kun terveille vapaaehtoisille annettiin Sativex-valmistetta jopa 18 suihketta kahdesti päivässä, kliinisesti merkitseviä muutoksia ei kuitenkaan havaittu QT-, PR- tai QRS-aikaan, sydämen sykkeeseen tai verenpaineeseen.

Ennen lisätietojen saantia varovaisuutta on noudatettava epilepsiaa sairastavien tai toistuvia kohtauksia saavien potilaiden hoidossa.

Sativex-hoidon yhteydessä on raportoitu psykiatrisia oireita, kuten ahdistuneisuutta, illuusioita, mielialavaihteluja ja harhaluuloisuutta. Nämä johtuvat todennäköisesti tilapäisistä keskushermostovaikutuksista ja ne ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja hyvin siedettyjä. Oireiden voidaan odottaa vähenevän, kun Sativex-annosta pienennetään tai hoito keskeytetään.

Myös sekavuutta, hallusinaatioita ja harhaisuutta tai tilapäisiä psykoottisia reaktioita on raportoitu, ja joissainkin tapauksissa Sativexin käytön ja itsemurha-ajatusten välistä syy-yhteyttä ei ole voitu pois sulkea. Kaikissa näissä tapauksissa Sativex-hoito on keskeytettävä välittömästi ja potilasta on seurattava, kunnes oireet ovat hävinneet kokonaan.

Sativex sisältää noin 50 % v/v etanolia. Yksi annos sisältää enintään 0,04 g etanolia. Pieni lasillinen viiniä (125 ml), jonka nimellinen etanolipitoisuus on 12 % v/v, sisältää noin 12 g etanolia. Useimmilla potilailla hoitovaste saavutetaan ottamalla enintään 12 suihketta/vrk, mikä sisältää alle 0,5 g etanolia.

Kaatumisonnettomuuksien riski kasvaa niiden potilaiden kohdalla, joiden lihasspastisuutta on onnistuttu vähentämään, mutta joiden lihaskunto ei riitä säilyttämään ryhdikkyyttä tai tasapainoista askellusta. Kohonneen kaatumisriskin lisäksi Sativexin aiheuttamat keskushermostoperäiset haittavaikutukset, erityisesti iäkkäillä potilailla, voivat mahdollisesti vaikuttaa henkilökohtaiseen turvallisuuteen esimerkiksi käsiteltäessä ruokaa tai kuumia juomia.

Vaikka onkin olemassa teoreettinen riski, että lihasrelaksanteilla, kuten baklofeenilla ja bentsodiatsepiineilla, olisi additiivisia vaikutuksia, jotka lisäävät kaatumisriskiä, tätä ei ole kuitenkaan havaittu Sativexia koskevissa kliinisissä tutkimuksissa. Potilaita on kuitenkin syytä varoittaa tästä mahdollisuudesta.

Naiset, jotka voivat tullaraskaaksi
Sativexvoiheikentää hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa (ks. kohta Yhteisvaikutukset).
Naisten,jotka voivattulla raskaaksi,onkäytettävä erittäintehokasta ehkäisyä Sativex-hoidon aikana.
Tällä hetkellä eitiedetä,voikoSativexheikentää hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa,joten hormonaalista ehkäisyä käyttäviennaistenpitää käyttää liksijotakin toista ehkäisymenetelmää hoidon aikana sekä kolmenkuukauden ajanhoidonpäätyttyä (ks. kohdat Yhteisvaikutukset ja Raskaus ja imetys)

Raskaus ja imetys:ks. kohta Raskaus ja imetys.

Aiemminhuumeita tai alkoholia väärinkäyttäneidenhenkilöiden alttius ms Sativexinväärinkäyttöön ontavallista suurempi (ks. kohta Farmakodynamiikka)

PitkäaikaisenSativex-hoidon äkillisen lopettamisen eiole havaittujohtavanvieroitusoireiden kaltaisten oireidenyhdenmukaiseentoistumiseentai aikaprofiiliin, ja todennäiset seuraukset rajoittuvatkin ohimeneviin unihäiriöihin, tunnetiloihin ja ruokahaluttomuuteenjoillakin potilailla. Pitkäaikaisessa käytössä eiole havaittupäiväannoksen suurentamista,ja potilaatitse raportoivat niukastipäihtymysoireita”. Näiden syidenperusteella on epätodennäistä tulla riippuvaiseksi Sativexista.

Mahdollisesti valmisteen antoreittiin liittyvistä haittavaikutuksista on raportoitu. Antopaikkaanliittyvät reaktiotovatyleenlievää taikohtalaista pistelyä. Yleisiin antopaikkaanliittyviin reaktioihin kuuluvat antopaikankipu,kiputai epämiellyttävä tunne suussa,makuaistinmuutokset, suunhaavaumatja suupolte (glossodynia). Kaksimahdollista leukoplakiatapausta havaittiin, mutta kumpaakaanniistä ei pystyttyhistologisesti vahvistamaan. Kolmas tapaus eiliittynyt lääkkeeseen. Näidentulostenvalossa potilaita, jotka tuntevat antopaikassa epämiellyttävää tunnetta taihavaitsevathaavaumia,neuvotaan vaihtamaan antopaikkaa suussa. Valmistetta ei saa sumuttaa kiplle taitulehtuneelle limakalvolle. Suun limakalvojen säännöllistä seurantaa suositellaanlääkevalmisteenpitkäaikaisen käytönyhteydessä. Jos vaurioita taijatkuvaa arkuutta havaitaan,valmisteenkäyttöonlopetettava,kunnes oireethäviävät kokonaan.

Jos potilaatmatkustavatulkomaille, heille onkerrottava, että lääkevalmisteenvieminenjoihinkin maihin voiolla lainvastaista. Potilaita onkehotettava tarkistamaanSativex-valmisteenlaillinen asema ennen sen ottamista mukaanmatkalle.

Yhteisvaikutukset

Sativex-valmisteen vaikutuksetmuihin valmisteisiin
Sativexintodettiin in vitroolevan CYP3A4:n,1A2:n, 2B6:n,2C9:nja 2C19:n reversiibeli estäjä pitoisuuksilla, jotka ovathuomattavasti suuremmatkuinne,jotka todennäisesti saavutetaankliinisesti. In vitro -tutkimuksissa osoitettiin ms, että Sativexkykenikliinisesti oleellisilla pitoisuuksilla estämään CYP3A4:ää aikariippuvaisesti. CYP3A4-entsyymininaktivaatio onoletettavastinopea. Sativexin samanaikainenkäyttömuiden CYP3A4:n substraattienkanssa voi suurentaa samanaikaisesti käytetynlääkkeenpitoisuutta plasmassa. Tällaisenlääkkeen annostus kehotetaantarkistamaan.

Tiedot CYP-induktiotutkimuksesta in vitroosoittivat, että kliinisistä Sativex-annoksista seuraavat THC:nja CBD:npitoisuudet plasmassa ovat riittäviä aiheuttamaan CYP1A2:n,2B6:nja CYP3A4:n induktion mRNA-tasolla. Sativexin samanaikainenkäyttö sytokromi P450-entsyymienvälityksellä metaboloituvien muidenlääkkeidenkanssa saattaa nopeuttaa metaboliaa ja vähentää tällaisten lääkkeiden (esim. kumariinit, statiinit, beetasalpaajatja kortikosteroidit) aktiivisuutta. KunSativexin kanssa samaan aikaankäytetäänherkkiä CYP:n substraatteja, näiden annostus kehotetaantarkistamaan.

UGT-entsyymit
In vitro-tutkimuksessa Sativexintodettiin estävän kliinisesti saavutettavina pitoisuuksina UGT-entsyymejä UGT1A9ja UGT2B7. Sativexinmääräämisessä samanaikaiseenkäyttöönyksinomaan kummankin näiden UGT-entsyymientainiistä toisenvälityksellä metaboloituvien lääkkeidenkanssa (esim. propofoli ja tietyt viruslääkkeet) pitää olla varovainen. Potilailla, joilla onperiytyvä glukuronidaatiosairaus (esim. Gilbertin tauti), seeruminbilirubiinipitoisuus voi suurentua,jotenhoidossa onoltava varovainen,jos samanaikaisestikäytetäänSativex-valmistetta.

Muidenvalmisteiden vaikutuksetSativex-valmisteeseen
Sativex-valmisteenkaksikeskeistä vaikuttavaa ainetta,delta-9-tetrahydrokannabinoli (THC) ja kannabidioli (CBD) metaboloituvat sytokromi P450 -entsyymijärjestelmänvälityksellä.

Sytokromi P450-entsyymin estyminen
Samanaikainen ketokonatsolihoito (CYP3A4:n estäjä) suurensi THC:n Cmax- ja AUC-arvoja (1,2- ja 1,8-kertaisesti), sen ensisijaisten metaboliittien Cmax- ja AUC-arvoja (3- ja 3,6-kertaisesti) ja CBD:n Cmax- ja AUC-arvoja (2- ja 2-kertaisesti). Jos samanaikainen hoito CYP3A4:n estäjillä (esim. itrakonatsoli, ritonaviiri, klaritromysiini) aloitetaan tai lopetetaan Sativex-hoidon aikana, annoksen uudelleen titraus voi olla tarpeen (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Sativexin (4 suihketta) samanaikainenkäyttö CYP2C9:n estäjä flukonatsolin (200mg:nkapseli) kanssa suurensiTHC:nkeskimääräistä Cmax-arvoa 22 % ja keskimääräistä AUC-arvoa 32 %. Ms altistus 11-OH-THC-metaboliitille suureni siten, että Cmax-arvo suureninoin2,1-kertaiseksija AUC-arvo suureni noin2,5-kertaiseksi. Tämä osoittaa, että flukonatsoli voi estää senmyöhempää metaboliaa. Ms CBD:n Cmax-arvo suureninoin40 %,mutta AUC-arvo eimuuttunutoleellisesti. Altistus 7-OH-CBD:lle ei mskäänmuuttunutoleellisesti, mutta altistuksenverenkierrossa olevalle CBD:nvähäisemmälle metaboliitille, 6-OH-CBD:n,havaittiin lisääntyneen (Cmax- ja AUC-arvojenperusteella enimmillään 2,2-kertaiseksi). Tämänyhteisvaikutuksen kliinistä merkitystä eitunneta täysin,mutta Sativexinja vahvojen CYP2C9:n estäjien samanaikaisessa käytössä pitää olla varovainen, sillä altistus THC:lle, CBD:lle ja niidenmetaboliiteille saattaa suurentua.

Sytokromi P450-entsyymininduktio
Rifampisiinihoidon (CYP3A4:n indusoija) havaittiin laskevan THC:n Cmax- ja AUC-arvoja (40 % ja 20 %), sen ensisijaisten metaboliittien Cmax- ja AUC-arvoja (85 % ja 87 %) ja CBD:n Cmax- ja AUC-arvoja (50 % ja 60 %). Siksi samanaikaista hoitoa vahvoilla entsyymin induktoreilla (esim. rifampisiini, karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali,mäkikuisma) pitäisi välttää aina kun se on mahdollista. Jos samanaikainen hoito katsotaan tarpeelliseksi, huolellista annoksen titrausta suositellaan, erityisesti kahden viikon kuluessaa indusoijan käytön lopettamisen jälkeen

Yleistä
Varovaisuutta on syytä noudattaa unilääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden ja lääkkeiden, joilla mahdollisesti on rauhoittavia vaikutuksia, käytössä, sillä niillä voi olla additiivinen vaikutus sedaatioon ja lihasten rentoutumiseen.

Varovaisuutta on noudatettava Sativexin ja muiden spastisuutta vähentävien lääkkeiden yhteiskäytössä, vaikka haittavaikutusten ei olekaan havaittu lisääntyneen niillä potilailla, jotka ovat jo käyttäneet muita spastisuutta vähentäviä lääkkeitä. Yhteiskäyttö voi heikentää lihastonusta ja lihasvoimaa sekä lisätä kaatumisriskiä.

Sativex voi yhdessä alkoholin kanssa vaikuttaa koordinaatio- ja keskittymiskykyyn sekä reagointinopeuteen. Yleisesti ottaen on vältettävä alkoholijuomien nauttimista Sativex-hoidon aikana, erityisesti hoidon alussa ja annosta muutettaessa. Potilaille on kerrottava, että alkoholin nauttiminen Sativex-hoidon aikana voi johtaa additiivisiin keskushermostovaikutuksiin, jotka saattavat heikentää autolla ajoa ja kykyä käyttää koneita ja lisätä kaatumisriskiä .

Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet
Sativexinonhavaittuindusoivan lääkkeitä metaboloivia entsyymejä ja kuljettajaproteiineja in vitro. Sativexvoiheikentää systeemisestivaikuttavien hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa,joten systeemisestivaikuttavaa hormonaalista ehkäisyä käyttäviennaistenonkäytettävä senliksi estemenetelmää.

Raskaus ja imetys

Sativexin vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole riittävästi tietoa. Vaikka vaikutuksia hedelmällisyyteen eiole havaittu, eläintutkimuksissa kannabinoidien ontodettuvaikuttava spermatogneesiin (kohta 5.3). Hedelmällisessä iässä olevien miesten ja naisten on siksi käytettävä luotettavaa ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja kolme kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen.

Hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käyttäviä potilaita pitää kehottaa käyttämäänSativex-hoidon aikana lisäehkäisynä hormonitonta tailuotettavaa estemenetelmää.

Raskaus
Sativex-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana, ellei sikiöön mahdollisesti kohdistuvien riskien katsota olevan pienempiä kuin hoidosta saatava hyöty.

Imetys
Käytettävissä olevissa farmakodynaamisissa/toksikologisissa eläinkokeissa on havaittu Sativexin/metaboliittien erittyvän maitoon (ks. tarkemmat tiedot kohdasta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Riskiä rintaruokitulle lapselle ei voida poissulkea. Sativex on vasta-aiheista imetyksen aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Hedelmällisyys
Lisääntymistutkimuksissa jyrsijöillä Sativex-hoito ei vaikuttanut uroksiin tai naaraisiin. Emon saama Sativex-hoito ei vaikuttanut jälkeläisten hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Sativex voi aiheuttaa haittavaikutuksia kuten uneliaisuutta tai huimausta, mikä voi heikentää arviointikykyä ja taitoa vaativien tehtävien suorittamista. Potilaiden ei pidä ajaa autoa, käyttää koneita tai ryhtyä mihinkään vaaraa aiheuttaviin toimiin, jos heillä on merkittäviä keskushermostoperäisiä haittavaikutuksia, kuten uneliaisuutta tai huimausta. Potilaille on kerrottava, että Sativexin tiedetään aiheuttaneen muutamissa tapauksissa tajunnan menetyksiä.

Tämä lääke voivaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin ja potilaankykyynkuljettaa moottoriajoneuvoa turvallisesti. Lääkkeenmääräämisenyhteydessä potilaille onkerrottava seuraavista asioista:

·Lääke todennäisestivaikuttaa ajokykyyn.

·Potilas ei saa ajaa, ennenkuin tietää mitenlääke vaikuttaa häneen.

·Tarkista,mitä kansallisessa lainsäädännössä sanotaan ajamisesta tämänlääkkeenvaikutuksen alaisena.

Haittavaikutukset

Kliinisiin Sativex-tutkimuksiin on tähän mennessä osallistunut yli 1500 MS-tautia sairastavaa potilasta. Tutkimukset ovat olleet lumekontrolloituja tutkimuksia sekä pitkäkestoisia avoimia tutkimuksia, joissa jotkut potilaat ottivat jopa 48 suihketta/vrk.

Ensimmäisen neljän hoitoviikon aikana yleisimpiä raportoituja haittavaikutuksia olivat huimaus, jota esiintyy pääasiassa hoidon alussa titrausjakson aikana sekä väsymys. Nämä haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja häviävät muutaman päivän kuluessa, jos hoitoa jatketaan (ks. kohta Annostus ja antotapa). Kun noudatettiin suositeltua annostitrausta, ensimmäisen neljän viikon aikana koettu huimaus ja väsymys vähenivät selvästi.

Alla esitellään Sativex-hoitoon liittyvien haittavaikutusten esiintyvyys lumekontrolloiduissa MS-potilailla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa jaoteltuna elinjärjestelmän mukaan, (jotkin haittavaikutuksista voivat johtua perussairaudesta).

Elinjärjestelmä MedDRA:n mukaan

Hyvin yleinen

≥ 1/10

Yleinen

≥ 1/100, < 1/10

Melko harvinainen

≥ 1/1 000, < 1/100

Infektiot

  

faryngiitti

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 

anoreksia (mukaan lukien ruokahalun heikkeneminen), ruokahalun kasvaminen

 

Psyykkiset häiriöt

 

masennus, sekavuus, dissosiaatio, euforia

hallusinaatiot (määrittelemättömät, auditiiviset, visuaaliset), illuusiot, vainoharhaisuus, itsemurha-ajatukset, harhaiset käsitykset*

Hermosto

huimaus

muistinmenetys, tasapainohäiriöt, keskittymiskyvyn häiriöt, dysartria, makuaistin muutokset, letargia, muistin heikkeneminen, uneliaisuus

pyörtyminen

Silmät

 

näön hämärtyminen

 

Kuulo ja tasapainoelin

 

heitehuimaus

 

Sydän

  

sydämentykytys, takykardia

Verisuonisto

  

hypertensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

  

kurkun ärsytys

Ruuansulatuselimistö

 

ummetus, ripuli, suun kuivuminen, suupolte (glossodynia), suun haavaumat, pahoinvointi, epämukavuuden tunne suussa, kipu suussa, oksentelu

vatsakipu (ylävatsassa), suun limakalvojen värjäytyminen*, suun limakalvomuutokset, suun limakalvojen ihon kuoriutuminen*, suutulehdus, hampaiden värjäytyminen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

väsymys

kipu antopaikassa, heikotus, epänormaalit tuntemukset, päihtymystä muistuttava tunne, pahoinvointi

antopaikan ärsyyntyminen

Vammat ja myrkytykset

 

kaatuminen

 

* raportoitu pitkäkestoisissa avoimissa tutkimuksissa:

Yhdessä tapauksessa raportoitiin kammioperäinen bigeminia, tosin tämä liittyi akuuttiin pähkinäallergiaan.

Ks. myös kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet, Yhteisvaikutukset ja Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta -tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto:www.fimea.fi
Lääkealanturvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeidenhaittavaikutusrekisteri
PL55
00034FIMEA

Yliannostus

Sativex-valmisteen tahallisesta yliannostuksesta ei ole tietoa. 257 potilasta sisältäneessä perusteellisessa Sativexin QT-tutkimuksessa, jossa otettiin 18 suihketta 20 minuutissa kahdesti vuorokaudessa, havaittiin merkkejä ja oireita yliannostuksesta/myrkytyksestä. Oireisiin kuului akuutteja myrkytysoireita (CB-agonismi) mukaan lukien huimaus, hallusinaatiot, harhaluulot, vainoharhaisuus, takykardia tai bradykardia, johon liittyi hypotensio. Kun suihkeita otettiin 18 kahdesti päivässä, kolmella 41 potilaasta havaittiin ohimenevä toksinen psykoosi, joka parantui hoidon lopettamisen myötä. 22 potilasta, jotka saivat kyseisen suositukset moninkertaisesti ylittävän annoksen, pystyivät olemaan mukana tutkimuksessa 5 päivää koko tutkimuksen keston ajan.

Yliannostustapauksessa hoito tulee olla oireenmukaista ja elintoimintojen tukihoitoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Sativex-valmisteen käytöstä yhden tai useamman spastisuudesta kärsivän pediatrisen potilasryhmän hoidossa. Ks. kohta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa.

Vaikutusmekanismi

Osan ihmisen endokannabinoidijärjestelmästä muodostavat kannabinoidireseptorit CB1 ja CB2, joita on pääasiassa hermopäätteissä, missä ne osallistuvat synaptisen toiminnan retrograadiseen säätelyyn. THC on sekä CB1- että CB2-reseptoreiden osittainen agonisti jäljitellen endokannabinoidien vaikutuksia, jotka voivat muuntaa hermovälittäjäaineiden vaikutuksia (esim. vähentää eksitatoristen hermovälittäjäaineiden, kuten glutamaatin vaikutuksia).

MS-taudin ja spastisuuden eläinmalleissa CB-reseptorien agonistien on havaittu lievittävän jäsenten jäykkyyttä ja parantavan motoriikkaa. CB-antagonistit estävät näitä vaikutuksia ja CB1-poistogeenisillä hiirillä spastisuus on vaikeampaa. CREAE-hiirimallissa (chronic relapsing experimental autoimmune encephalomyelitis) Sativex-valmiste vähensi takaraajojen jäykkyyttä annoksesta riippuen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Sativex-valmistetta on tutkittu jopa 19 viikkoa kestäneissä kliinisissä verrokkitutkimuksissa, joihin osallistui yli 1500 MS-tautia sairastavaa potilasta, ja joissa annoksina käytettiin jopa 48 suihketta vuorokaudessa. Keskeisissä tutkimuksissa arvioitiin Sativexin tehoa ja turvallisuutta multippeliskleroosia (MS-tautia) sairastavien potilaiden kohtalaiseen tai vaikeaan spastisuuteen liittyvien oireiden lievittämisessä. Ensisijaisena tehon mittarina käytettiin 0–10 numeerista asteikkoa (Numeric Rating Scale, NRS-mittari). Potilaat arvioivat spastisuuteen liittyvien oireidensa keskitason 24 tunnin aikana, jossa 0 = ei lainkaan spastisuutta ja 10 = pahin mahdollinen spastisuus.

Ensimmäisessä faasin 3 lumekontrolloidussa, yli 6-viikkoisessa tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä ero saavutettiin lumelääkkeeseen verrattuna, mutta 0,5–0,6 pisteen ero hoitojen välillä NRS-asteikolla 0–10 oli kliinisesti kyseenalainen. Hoitovasteanalyysissä (responder analysis) 40 % Sativexia saaneista ja 22 % lumelääkettä saaneista sai hoitovasteen, kun kriteerinä käytettiin yli 30 %:n laskua NRS-asteikolla.

Toisessa 14-viikkoisessa faasin 3 tutkimuksessa ei voitu osoittaa merkitsevää hoitovaikutusta. Tutkimuslääkkeen ero lumelääkkeeseen oli NRS-asteikolla 0,2 pistettä.

Oletettiin, että hoitoon vastaamattomien potilaiden tulokset saattoivat osittain peittää joidenkin potilaiden saavuttamaa kliinisesti merkittävää hoitovastetta keskimääräisiä muutoksia analysoitaessa. Analyyseissa, joissa vertailtiin NRS-tuloksia potilaan yleiseen arvioon muutoksesta (Patient Global Impression of Change, PGI–asteikko) 19 %:n NRS-vasteen arvioitiin edustavan kliinisesti merkityksellistä parannusta PGI-asteikolla, kun taas 28 %:n parannusta pidettiin PGI-asteikolla ’huomattavana parannuksena’. Kahden yllä mainitun tutkimuksen yhdistetyissä, kartoittavissa post hoc -analyyseissa 4-viikkoinen koejakso, jossa NRS-vasteen kynnysarvo oli 20 %, ennusti lopulliseksi vasteeksi 30 %:n laskua.

Kolmanteen faasin 3 tutkimukseen sisältyi suunnitelmallinen 4-viikkoinen hoitojakso ennen satunnaistamista. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida hoidon jatkamisen etuja niiden potilaiden kohdalla, jotka saivat hoitovasteen aloitusjaksolla. 572 MS-tautia ja vaikeasti hoidettavaa spastisuutta sairastavaa potilasta saivat kaikki neljän viikon ajan Sativexia yksöissokkotutkimuksessa. Neljän viikon lääkehoidon jälkeen 273 tutkimushenkilön spastisuuteen liittyvät oireet vähenivät ainakin 20 % NRS-asteikolla. Näistä 241 tutkimushenkilöä täytti tutkimuskriteerit satunnaistamista varten. 10 pisteen NRS-asteikolla keskimääräinen muutos hoidon alkuun verrattuna oli -3,0 pistettä. Nämä potilaat satunnaistettiin joko Sativex- tai lumeryhmään seuraavat 12 viikon kestoisen kaksoissokkovaiheen ajaksi. Hoito kesti yhteensä 16 viikkoa.

Kaksoissokkovaiheen aikana Sativexia saavien potilaiden keskimääräiset NRS-tulokset pysyivät vakaina (keskimääräinen muutos satunnaistamisesta NRS-asteikolla -0,19), kun taas keskimääräiset NRS-asteikon lukemat lumelääkkeeseen siirtyneiden potilaiden kohdalla suurenivat (keskimääräinen muutos NRS-asteikolla oli +0,64 ja mediaanimuutos oli +0,29). Ero* hoitoryhmien välillä oli 0,84 (95 % CI - 1,29, -0,40).

* Ero vakioitukeskitason, lähtötason NRS-arvon ja liikkumiskyvyn suhteen.

Potilaista, joiden NRS-pisteet vähenivät 20 % neljässä viikossa seulonnasta ja jotka jatkoivat satunnaistetulla hoidolla, 74 % Sativex-haarassa ja 51 % lumehaarassa saavutti NRS-tason pienenemän 30 % 16 viikossa.

12-viikkoisen satunnaistetun tutkimusvaiheen tulokset esitetään alla olevassa taulukossa toissijaisten päätetapahtumien osalta. Valtaosa toissijaisista päätetapahtumista muuttui samantapaisesti kuin NRS-arvo. Potilaat, joille annettiin edelleen Sativexia, säilyttivät ensimmäisten neljän hoitoviikon aikana saavutetun hoitovasteen, kun taas lumelääkeryhmään siirrettyjen potilaiden tila heikkeni.

Modified Ashworth Score (MAS, spastisuuden arvioimiseen käytetty asteikko)

Sativex -0,1; lumelääke +1,8

Vakioitu ero -1,75 (95 % CI -3,80, 0,30)

Spasmien esiintyvyys (vrk:ssa):

Sativex -0,05; lumelääke +2,41

Vakioitu ero -2,53 (95 % CI -4,27, -0,79)

Spastisuuden aiheuttamat unihäiriöt:

(0-10 NRS-asteikolla)

Sativex -0,25; lumelääke +0,59

Vakioitu ero -0,88 (95 % CI -1,25, -0,51)

10 metrin kävely ajanotolla (sekuntia):

Sativex -2,3; lumelääke +2,0

Vakioitu ero -3,34 (95 % CI -6,96, 0,26)

Motricity-indeksi (käsivarren ja alaraajan lihasvoimat):

Eroja hoitoryhmien välillä ei havaittu

Barthelin indeksi (päivittäisistä perustoimista selviytymistä mittaava arvo):

Paranemisen vetosuhde (Odds ratio, OR): 2,04

Potilaan arvio muutoksesta (Patient Global Impression of Change) (OR=1,71), hoitajan arvio muutoksesta (Carer Global Impression of Change) (OR=2,40) ja lääkärin arvio muutoksesta (Physician Global Impression of Change) (OR=1.96): kaikki viittasivat Sativexin tilastollisesti merkitsevään paremmuuteen lumelääkkeeseen nähden.

Jatkuvan hoidon etuja pitkällä aikavälillä tutkittiin rinnakkaisryhmissä toteutetussa, lumekontrolloidussa, satunnaistetussa vieroitustutkimuksessa, johon osallistuvat tutkimushenkilöt olivat käyttäneet Sativexia pitkän ajan. 36 potilasta, jotka olivat käyttäneet Sativexia ennen tutkimuksen alkua keskimäärin 3,6 vuotta, satunnaistettiin joko Sativex- tai lumelääkeryhmään 28 päivän ajaksi. Ensisijainen päätetapahtuma oli hoitovaikutusten heikkenemiseen kuluva aika. Tämä määritettiin ajaksi ensimmäisen satunnaistetun hoitopäivän ja sen päivän välillä, jona saavutettiin 20 % suurempi lukema NRS-asteikolla tai jolloin satunnaistettu hoito keskeytettiin ennenaikaisesti. Hoitovaste heikkeni 44 %:lla Sativexia saaneista potilaista ja 94 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista, riskisuhde 0,335 (95 % CI 0,16, 0,69).

Tutkimuksessa, jossa pyrittiin selvittämään Sativexin väärinkäyttöön liittyviä riskejä, 4 kerta-annoksena otettua Sativex-suihketta ei poikennut merkitsevästi lumelääkkeestä. 8-16 kerta-annoksena otettua Sativex-suihketta aiheuttivat samaa luokkaa olevan väärinkäytön riskin kuin vastaavat annokset dronabinolia (synteettinen THC). Korjattuun QT-aikaan (QTc) liittyvässä tutkimuksessa neljä Sativex-suihketta 20 minuutin aikana kahdesti päivässä olivat hyvin siedettyjä, mutta huomattavasti hoitoannoksen ylittävä 18 suihketta 20 minuutin aikana kahdesti päivässä aiheutti huomattavaa psykoaktiivisuutta ja kognitiivisten toimintojen heikkenemistä.

Pediatriset potilaat
Sativexintehoa ja turvallisuutta arvioitiin 12viikkoa kestäneessä satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa,jossa mukana olleilla 72 lapsella ja nuorella (iältään 8–18vuotta) oli CP-oireyhtymä taitraumasta aiheutunutkeskushermostovaurio. Lumekontrolloitua vaihetta seurasi 24viikon pituinen avointutkimusvaihe. Tässä tutkimuksessa suurin sallittu vuorokausiannos oli 12 suihketta,ja titrausvaihe kesti9viikkoa. Lähtötilanteessa useimpienpotilaiden motoriikka oli heikentynytvaikeasti (Gross Motor Function ClassificationScale -asteikontaso IV tai V). Tehon ensisijainen päätetapahtuma olimuutos spastisuudenvaikeusasteessa numeerisella asteikolla 0–10 verrattuna lähtötilanteeseen,joka olipotilasta hoitavanhenkilön ilmoittama tulosmuuttuja. Kaksitoista viikkoa kestäneenhoidonjälkeen spastisuudenvaikeusasteenkeskimääräinenmuutos numeerisella asteikolla lähtötilanteeseenverrattuna oliSativex-hoitoa saaneessa ryhmässä1,850 (keskihajonta 1,9275) ja lumevalmistetta saaneessa ryhmässä 1,573 (keskihajonta 2,0976). Ryhmien
välinenpienimpien neliösummien keskiarvojen ero (0,166, 95 %:nluottamusväli1,119, 0,787) ei
ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0,7291).
Tutkimuksessa eihavaittuuusia turvallisuutta koskevia seikkoja.
ytöstä alle 8-vuotiaiden lastenhoidossa eiole tietoja (ks. kohta Annostus ja antotapa ohjeetkäytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Sativexin annon jälkeen (4 suihketta) sekä THC että CBD imeytyvät suhteellisen nopeasti ja havaitaan plasmassa 15 minuuttia suun limakalvolle oton jälkeen. Sativex -kerta-annoksen (10,8 mg THC:tä ) jälkeen keskimääräinen Cmax-arvo, noin 4 ng/ml, saavutettiin noin 45–120 minuutissa. Lääke oli yleisesti ottaen hyvin siedetty, ja merkittävää psykoaktiivisuutta esiintyi niukasti.

Kun Sativex-valmistetta otetaan yhdessä ruuan kanssa, THC:n keskimääräiset Cmax- ja AUC-arvot olivat 1,6 ja 2,8 kertaa korkeammat paaston aikaisiin arvoihin verrattuna. Vastaavat luvut CBD:n kohdalla olivat 3,3- ja 5,1-kertaiset.

Potilaiden välillä on suuria eroja farmakokineettisissä muuttujissa. Kun Sativexia otettiin kerrallaan neljä suihketta paaston aikana, THC:n keskimääräisen plasmapitoisuuden variaatiokerroin (CV) oli 57,3 % Cmax-arvon osalta (vaihteluväli 0,97–9,34 ng/ml) ja 58,5 % AUC-arvon osalta (vaihteluväli 4,2–30,84 h*ng/ml). Samoin CBD:n variaatiokerroin (CV) oli 64,1 % Cmax-arvon osalta (vaihteluväli 0,24–2,57 ng/ml) ja 72,5 % AUC-arvon osalta (vaihteluväli 2,18–14,85 ng/ml). Kun lääkettä oli otettu yhdeksänä peräkkäisenä päivänä, variaatiokertoimet (CV) samoille muuttujille olivat 54,2 % (Cmax-arvon vaihteluväli = 0,92–6,37) ja 37,4 % (AUC0-τ = 5,34–15,01 h*ng/ml) THC:n osalta ja 75,7 % (Cmax-arvon vaihteluväli 0,34–3,39 ng/ml) ja 46,6 % (AUC0-τ = 2,40–13,19 h*ng/ml) CBD:n osalta.

Potilaiden välillä on suuria eroja kerta-annoksen tai toistuvan annoksen farmakokineettisissä muuttujissa. Kerta-annoksena neljä Sativex-suihketta saaneista 12 tutkimushenkilöstä kahdeksalla Cmax-arvo laski, kun lääkettä otettiin useampina annoksina yhdeksänä päivänä, kun taas kolmella henkilöllä arvo nousi (yksi jätti tutkimuksen kesken). CBD:n osalta seitsemän henkilön Cmax laski useiden annosten jälkeen, kun taas neljällä se nousi.

Kun Sativexia annostellaan suuonteloon, THC:n ja muiden kannabinoidien plasmapitoisuudet ovat matalampia kuin samansuuruisten kannabinoidiannosten inhaloimalla saavutetut pitoisuudet. 8 mg:n annos höyrystettyä THC-uutetta sisään hengitettynä johti muutamassa minuutissa keskimääräiseen plasman Cmax-arvoon > 100 ng/ml, mihin liittyi merkittävää psykoaktiivisuutta.

Sativexin, höyrystetyn THC -uutteen ja poltetun kannabiksen farmakokineettiset muuttujat

 

THC:n Cmax
ng/ml

THC:n Tmax
minuuttia

THC:n AUC (0-t) ng/ml/min

Sativex
(21,6 mg THC:tä)

5,40

60

1362

Sisään hengitetty höyrystetty THC-uute
(8 mg THC:tä)

118,6

17,0

5987,9

Poltettu kannabis*
(33,8 mg THC:tä)

162,2

9,0

Tietoja ei ole saatavilla.

*Huestis et al, Journal of Analytical Toxicology 1992; 16:276−82.

Jakautuminen

Koska kannabinoidit ovat erittäin lipofiilisiä, ne imeytyvät ja jakautuvat nopeasti kehon rasvakudokseen.Sativexin suuonteloon annostelun jälkeen THC:n veripitoisuudet ovat matalammat kuin mitä saavutetaan sisään hengittämällä sama THC-annos, koska imeytyminen on hitaampaa ja uudelleen jakautuminen rasvakudoksiin nopeaa. Lisäksi osa THC:stä metaboloituu maksassa (alkureitin metabolia) THC:n ensisijaiseksi metaboliitiksi 11-OH-THC, joka käy senjälkeenläpioksidaation11-nor-9-COOH-THC:ksi,joka onTHC:nyleisimmin tavattumetaboliitti. CBD metaboloituu vastaavasti 7-OH-CBD:ksi. THC sitoutuu voimakkaasti proteiineihin (~97 %). THC- ja CBD voivat varastoitua jopa neljäksi viikoksi rasvakudoksiin, mistä ne vapautuvat hitaasti subterapeuttisina pitoisuuksina takaisin verenkiertoon, metaboloituvat ja poistuvat elimistöstä virtsan ja ulosteen mukana.

Metabolia

THC ja CBD metaboloituvat maksassa. Lisäksi osa THC:stä metaboloituu maksassa (alkureitin metabolia) THC:n ensisijaiseksi metaboliitiksi 11-OH-THC, joka käy senjälkeenläpioksidaation11-nor-9-COOH-THC:ksi,joka onTHC:nyleisimmin tavattumetaboliitti. CBD metaboloituu vastaavasti 7-OH-CBD:ksi. Maksan P450 2C9 -isoentsyymi katalysoi ensisijaisen metaboliitin 11-OH-THC muodostumista ,ja 11-OH-THC metaboloituu edelleen maksassa muiksi yhdisteiksi kuten 11-nor-karboksi-Δ9-THC:ksi (THC-COOH), joka on ihmisen plasmassa ja virtsassa yleisimmin tavattu metaboliitti. P450-3A-alaryhmä toimii katalyyttina pienempien hydroksyloituneiden metaboliittien muodostumisessa. CBD metaboloituu suuressa määrin, ja virtsasta on tunnistettu yli 33 metaboliittia. Yleisin metaboliareitti on hydroksylaatio ja oksidaatio C-7-asemassa, jota seuraa hydroksylaatio pentyyli- ja propenyyliryhmissä. Tunnistettu oksidaation päämetaboliitti on CBD-7-happo, joka sisältää hydroksietyylisivuketjun.

Ks. kohdasta Yhteisvaikutukset tiedot lääkkeen yhteisvaikutuksista ja sytokromi P450 -entsyymijärjestelmän välityksellä tapahtuvasta metaboliasta.

Kuljettajaproteiinit

Sativex ei estänytin vitro seuraavia kuljettajaproteiineja kliinisesti oleellisina pitoisuuksina: BCRP, BSEP, OAT1, OAT3, OCT2,MATE1,MATE2-K, OATP1B1, OATP1B3, OCT1,MATE1ja P-glykoproteiini.

Eliminaatio

Sativex-valmistetta koskevien kliinisten tutkimusten tilamalleista riippumaton farmakokineettinen analyysi osoittaa, että ensimmäisen asteen terminaalisen eliminaation puoliintumisaika plasmassa on 2 suihketta sisältävän annoksen kohdalla 1,94 tuntia (THC) ja 5,28 tuntia (CBD), 4 suihketta sisältävän annoksen kohdalla 3,72 tuntia (THC) ja 6,39 tuntia (CBD) ja 8 suihketta sisältävän annoksen kohdalla 5,25 tuntia (THC) ja 9,36 tuntia (CBD).

Kirjallisuuden perusteella suun kautta otettavien kannabinoidien eliminaatio plasmasta tapahtuu kahdessa vaiheessa, jolloin alkuvaiheen puoliintumisaika on noin neljä tuntia ja terminaalisen eliminaation puoliintumisajat ovat 24–36 tuntia tai pidempiä. Kannabinoidit jakautuvat kaikkialle elimistöön, ne liukenevat hyvin lipideihin ja kertyvät rasvakudokseen. Pidentynyt terminaalisen eliminaation puoliintumisaika johtuu kannabinoidien vapautumisesta rasvakudoksesta.

Erityisessä maksanvajaatoimintaa koskeneessa farmakokineettisessä tutkimuksessa Sativex sumutteen suuonteloon 4 sumutuskerrankerta-annos (10,8mgTHC:tä ja 10mg CBD:tä) eiosoittanutmerkittävää eroa THC:ntai CBD:npuhdistumassa lievää maksanvajaatoimintaa sairastavienja terveidenverrokkien välillä. Kohorteissa,joissa tutkittavilla olikeskivaikeaa taivaikeaa maksanvajaatoimintaa,puhdistuma olikuitenkin huomattavastivähentynytja eliminaation puoliintumisaika pidentynyt.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Haittoja on koe-eläimissä todettu vain altistustasoilla, joiden katsotaan ylittävän riittävästi ihmisille annettavan suurimman altistuksen, jotta niiden kliinisen merkityksen voi arvioida vähäiseksi.

Sativex-valmisteen sisältämien THC- ja CBD-uutteiden lisääntymistoksisuutta käsittelevien tutkimusten tuloksista ei tullut ilmi urosten tai naaraiden hedelmällisyyteen kohdistuvia haittavaikutuksia mitä tulee parittelevien eläinten lukumäärään, hedelmällisten urosten ja naaraiden määrään tai parittelu- tai hedelmällisyysindekseihin. Lisäkivesten absoluuttisessa painossa todettiin laskua; annostaso 25 mg/kg/vrk oli ”no-effect”-taso (jossa muutosta ei enää havaittu). Rottakokeissa annostasolla noin 1 mg/kg/vrk (6 mg/m2) ei havaittu olevan vaikutuksia varhaiseen alkion tai sikiön eloonjäämiseen. Tämä annostaso on lähellä Sativexin todennäköistä ihmiselle käytettävää enimmäisannosta, tai vähemmän. Kun käytettiin huomattavasti ihmisille todennäköisesti käytettävää enimmäisannosta suurempia annostasoja, rotissa tai kaneissa ei havaittu viitteitä teratogeenisuudesta. Rottien pre- ja postnataalinen tutkimus kuitenkin osoitti, että poikasten eloonjäänti ja emon hoivakäyttäytyminen heikkenivät annostasoilla 2 ja 4 mg/kg/vrk (12 ja 24 mg/m2). Kirjallisuudesta saadut tiedot ovat osoittaneet THC:n ja/tai CBD:n vaikuttavan haitallisesti sperman määrään ja siittiöiden liikkuvuuteen.

Kannabinoidien lipofiilisyyden vuoksi emon maidosta löydettiin eläinkokeissa odotetusti merkittäviä määriä kannabinoideja. Toistuvina annoksina kannabinoidit konsentroituvat rintamaitoon (40–60 kertaa plasmapitoisuus). Normaaleja kliinisiä annoksia suuremmat annokset voivat vaikuttaa imetettävien lasten kasvukäyriin.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Vedetön etanoli, propyleeniglykoli, piparminttuöljy.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilyvyys käytössä ensimmäisen avaamisen jälkeen: 10 ml sumutepullo: 42 vuorokautta avaamispäivästä.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2-8°C). Avatun sumutepullon säilyttäminen jääkaapissa ei ole välttämätöntä. Sumutepulloa ei saa kuitenkaan säilyttää yli 25°C:ssa. Säilytettävä pystyasennossa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

SATIVEX sumute suuonteloon, liuos
3 x 10 ml (621,74 €)

PF-selosteen tieto

Tyypin I ruskea lasinen sumutepullo (10 ml:n pullo on ruskeaa muovipäällysteistä lasia), jossa on annospumppu. Polypropyleenistä valmistettu putki, joustomuovinen pullon kaula, jossa polypropeenikorkki. Annospumppu annostelee valmistetta 100 mikrolitraa/painallus.

Pakkauskoko:10ml.

Pumpunkäyttövalmiiksi saattamisenjälkeen10 ml:npullo siltää 90 suihketta (100 mikrolitraa/suihke).
Yksipakkaus siltää 1,2,3,4,5,6,10tai12 sumutepulloa.

Kaikkia pakkauskokojaeivälttämättä ole markkinoilla.

Valmisteen kuvaus:

Keltainen/ruskea liuos sumutepullossa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

SATIVEX sumute suuonteloon, liuos
3 x 10 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N02BG10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

23.04.2019

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com